Újdonságok
 

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
 
1998. december
Természet Világa Elôzetes a folyóirat januári számából, tallózás régi cikkek között
Csökkentsük a baleseteket!
(1998. szilveszter)
Ha a balesetek 75%-át a lakóhely 60 kilométeres körzetében szenvedik el, akkor annál kisebb a baleset esélye, minél távolabb vagyok otthonról. Ezért a lakásomtól 800 kilométerre jegyeztetem be az autómat, és soha nem megyek ennek a helynek a közelébe
Érzéstelenítôk 1799-et írtak, amikor Sir Humphry Davy észrevette, hogy dinitrogén-oxidot belélegezve enyhül a fogfájása. A hatást kipróbálta barátain, Coleridge és Southey urakon is, majd javasolta, hogy a dinitrogén-oxidot vezessék be a sebészi gyakorlatba
Magyar Kémiai Folyóirat 1998. decemberi tartalomjegyzék
Aranycsináló recept magyar fordítása 1570-bôl A Nemzeti Múzeum kézirattárában egy napló van, amelyet Kolozsvári Cementes János írt és amely az 1530–1586. éveket öleli fel. A kézirat részben magyarul, részben latinul van írva és egyike a legértékesebb magyar chemiai emlékeknek. Értékes azért, mert a régi magyar bányászati, kohászati és chemiai mûszaki nyelvet ôrizte meg a számunkra, értékes azért, mert a legrégibb magyar alkémiai kézirat töredék, de értékes azért is, mert mint látni fogjuk, benne olvashatjuk a legrégibb aranycsináló recept magyar fordítását.
Dr. Wallaszkay János fôorvos aranycsinálással foglalkozik Ez az, amrôl a régiek beszélték. Magyarországon egy fû nô, amelynek sárga és fehér virága van és ha azt elégetjük, vörös porrá hull szét. Ez ecetben oldódik. Ha a mondottak szerint a vasat feloldjuk, akkor kiválik belôle olaj, a rossz anyag pedig alól marad. Ebbôl az olajból 1 rész 100 rész ezüstöt alakít át arannyá.
Miért? Miért keményebb a jég az autó szélvédõjén, mint az oldalsó ablakokon? Hogyan nõhet egy tál vízben jégcsap? Miért van több buborék a jégkocka közepén, mint a szélén? 
Karácsony a Britannica Hungaricával Máig tisztázatlan, miért került a karácsony december 25-ére, de nagyon valószínû, hogy a régi keresztények így akarták háttérbe szorítani a "legyôzhetetlen nap születésé"-nek (natalis solis invicti) pogány római ünnepét. 
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. január
Az égésrõl és a lélegzésrõl Csaknem mostanáig nagyon homályos és pontatlan elképzeléseink voltak az égés és és a lélegzés alkalmával leadott hõrõl. A kísérletekbõl megtanultuk, hogy a testek nem éghetnek el, az állatok nem lélegezhetnek a légköri levegõ nélkül.
A hô mérésének új módja A tudósok véleménye megoszlik a hô természetét illetôen. Sokan úgy vélik, a hô fluidum, amely szétoszlik a természetben, és aszerint járja át a testeket többé-kevésbé, hogy milyen a hômérsékletük és mennyire képesek a hôt megtartani.
Hõ és energia Azt várnánk, hogy a hô mibenlétérôl alkotott felfogás közvetlenül a XVII. század végén már általánosan elterjedt elképzelésbôl – vagyis abból az elképzelésbôl, hogy a hô a test részecskéinek mozgásából áll – indul ki, és közvetlenül vezet el a két energiaforma, a mozgási és hôenergia közötti kapcsolathoz. Nem így történt.
A modern tudomány és a klasszikus hegedû
– egy kutató szemével
A legjobb stradivari nem klónozható – sokkal bonyolultabb annál. De megközelíthetô. Maga Stradivari körülbelül 1200 kísérletet tett rá. Nem is rosszak a kilátásaink...
Mi az alkímia? Az alkímia a magisteriumok készítésének és a tiszta eszenciák keverékekbôl való kivonásának tudománya.
Tallózás Alkoholizmus és genetika, Magzatok klónozása?, Elõször mutattak ki metilgyököt külsõ bolygón, Globális felmelegedés, Bõrhasznosítás
Gondolatok a goethei tudományról Az elmúlt évtizedek tudományfilozófiájában és tudománytörténet-írásában egyre többen fedezik fel Goethét, mint fontos elõfutárát és korai képviselõjét több irányzatnak
Karácsonyi elôadások Faraday elôdje Humphry Davy volt, akit 1801-ben neveztek ki a Royal Institution kémiaprofesszorává. Szellemes elôadásai és ragyogó kísérletei nagy sikert arattak Londonban. (Coleridge, a költô, állítólag azért hallgatta meg Davyt, hogy felfrissítse metafora-készletét.)
A gyertya természetrajza Nagyon fontosnak tartom annak a megismerését, hogy a gyertya anyaga milyen állapotban kerül a kanóc hegyére, ugyanis a lángban oly szépség, oly ragyogás mutatkozik, mint semmiféle más jelenségben.
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. november
Természet Világa Elôzetes a folyóirat decemberi számából, tallózás régi cikkek között
Tallózás A DNS-vizsgálatok szerint a papaja nem a golgotavirág, hanem a káposztafélék rokona, a rózsák pedig a kökényre, a csalánra és a fügére hajaznak
Miért? Nedves vagy száraz hidegben fázunk jobban? Hogyan számoltak a rómaiak a római számokkal? Hogy használják a pálcikakódot és hogy mûködik a pálcikakód-olvasó?
A különös kénvegyületektôl Vivaldi muzsikájáig. Beszélgetés Kucsman Árpád professzorral Az elõadói asztal mögött állva a könnyedség mögött persze nem kis szorongást éltem át. Nagy feladat volt Bruckner professzor nyomába lépni, éreztem, hogy az utánzás céltalan kísérlet volna
Kémiai Közlemények Újabb PhD-tézisek
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1998. december
A kétkedô kémikus Amit pedig kérdezek: vajon van-e olyan test, amely az összes, és minden egyes, úgynevezett elemi testben megtalálható
Méretre szabott molekulák ... a kísérletek hozzásegíthetnek a hatékonyabb, kevesebb melléktermékkel járó szintézisekhez
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 12. szám, 1998.
Posztmodern panoptikum ... hogyan válhat valaki egy szakmai közösség mértékadó tagjává, ha munkáit szándékos vagy akaratlan ostobaságokkal, érthetetlen és oda nem illõ szakzsargonnal tömi tele. Miért nem veszi észre ez a környezet, hogy „a király meztelen"?
Beszámoló a közgyûlési doktor képviselõk 1998. november 11-én tartott összejövetelérôl
Mûvészet a természettudományban Videofelvételek a Kémiai Tudományok Osztályának ankétjáról
Rövid beszámoló az 1827 június, július és augusztus havában végzett mikroszkópos megfigyelésekrôl A sokszor ismételt megfigyelések után meggyõzõdtem arról, hogy ezeket a mozgásokat sem a folyadék áramlása, sem annak fokozatos párolgása nem okozza, hanem magának a részecskének a sajátságai
Tallózás A csokoládé illata, Mesterséges gyöngyök a laboratóriumban, Izotópokkal a dinoszauroszok nyomában, Nanocsöves televízió, Angliában támogatják a tudományt, Benzin helyett kókuszolaj 
Kísérletek barométerrel Tehát a kísérletekben a higanymagasságok között három hüvelyk, másfél vonal különbség mutatkozott: ez az eredmény olyan csodálattal töltött el bennünket, és annyira meglepett, hogy saját magunk megnyugtatására meg kívántuk ismételni
Vákuum és légnyomás A nagyon gondosan elvégzett kísérletek valóban azt mutatták, hogy a hegy lábánál hagyott barométer és a 800 méterrel magasabban felállított barométer között igen jól mérhetô, kb. 8 cm magasságkülönbség lép fel
Salviati módszere a vákuum mérésére ... ha megmérjük egy tizennyolc rôfnyi – mindegy, hogy vastag vagy vékony – csôben foglalt víz súlyát, megkapjuk a vákuum ellenállásának értékét tetszôleges szilárd anyagból készült, a kérdéses csövek öblösségével azonos térfogatú hengerekben
A XXI. század vegyszerei A biotechnológia alkalmazása elôsegítheti, hogy a folyamatokban termékek és hulladék helyett termékek és melléktermékek keletkezzenek
Aktuális pályázatok Válogatás
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. novemberi tartalomjegyzék
Az élelmiszeripar fejlõdése a kiegyezéstõl
a 20. század elejéig
A Braun Likõrgyárat Braun Lajos 1839-ben alapította, Budapesten, majd fiai lettek a tulajdonosok, így lett Braun Testvérek a cég neve. Késõbb egyetlen fõnök volt, Braun Géza. A Hubertus likõr az õ ötletébõl született 
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1998. október
Természet Világa Elôzetes a folyóirat novemberi számából, tallózás régi cikkek között
Elsô kézbôl Pople zseniális ember, kiváló elméleti és gyakorlati érzékkel, az izgalmas tudományt remekül össze tudta kötni a hasznossal, neki köszönhetô az, hogy manapság a szerves vegyészek zöme figyelemmel kíséri a számítások eredményeit is
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl Tájékoztató és az 1998. novemberi védések idôpontjai
John Pople Olyan elméleteken dolgozom, amelyekben szerepet játszik a sûrûségfunkcionál elmélet, és az a céljuk, hogy a kvantummechanikai problémákat az eddiginél sokkal hatékonyabban kezeljék. 
Miért? Miért nem pattan szét a glicerines szappanbuborék? Hogyan cseng a teás csésze? És a kávés? Miért fehérednek meg a vízben az ánizsos italok?
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 11. szám, 1998.
Egy ankét tanulságai ... alig foglalkozik a szakmai közvélemény – és még kevésbé a társadalom – a kémiai tudománynak olyan fontos részterületével, mely az utóbbi évtizedekben szédületes fejlôdésen ment át
A kémiai megismerés korszerû eszközeinek és módszereinek alkalmazása a társtudományokban (ankét) A kémiai információ szerepe a tudományok fejlõdésében, A kémia jelentõsége az orvostudomány eredményeiben, A kémiai analitika szerepe élelmiszerek minõségellenõrzésében, Anyagszerkezet és anyagtechnológia, Kémiai informatika
A tudományos chemia Magyarországon Az általános, vagy, mint elterjedtebben nevezik, fizikai chemia az utolsó 10–12 esztendôben olyan óriási haladást tett, a milyenre a tudományok történetében alig van példa
150 éves a BME Általános és Analitikai Kémiai Tanszéke A mûegyetem szó egy Kunoss Endrenevû jogász, ügyvéd, szerkesztô, újságíró és még sok mindennel, közte nyelvújítással is foglalkozó, mindössze 31 évet élt fiatalember alkotása
1998 kémiai Nobel-díjasai: Walter Kohn és John A. Pople 
Biorégészeti elemzések. A világ legrégibb söre Szudánban, a Kék-Nílus völgyében végzett ásatások során "megtalálták" a világ legrégibb sörét. A lelet 7000 éves.
Asztmaellenes ágynemû A kutatók úgy vélik, a pamut elôbb okoz allergiát, mint az új vegyszer...
Rumford grófjának ágyúfúrási kísérlete Gyakran elôfordul, hogy a mindennapi mesterségek gyakorlása alkalmat ad a természet néhány különös hatása fölötti elmélkedésre
A hô és a mechanikai energia közönséges formái közötti egyenérték-reláció létezésérôl Mostanáig haboztam, hogy nagyobb nyilvánosság elé tárjam-e mondandómat – nem azért, mert eredményeiben egy cseppet is kételkednék, hanem azért, mert számításaim alapján egy kissé meg akartam változtatni a berendezést, hogy még pontosabbá tegyem a kísérleteket
A hô hajtóerejérôl Amióta elôször használtak hôt a gôzmozdony hajtására, s a gyakorlat azt sugallta, hogy bizonyos mennyiségû munka az elôállításához szükséges hô egyenértékének tekinthetô, elméleti szempontból is természetes volt az a feltevés, hogy a hômennyiség és az általa bármely módon létrehozott munka között határozott kapcsolat áll fenn
A mechanikai hôelmélet fô egyenleteinek kényelmesen alkalmazható alakjairól Ha S-nek megfelelô nevet akarunk adni, azt mondhatjuk, hogy S a test átalakulás-tartalma, ahogyan az U mennyiséget a test hô- és munkatartalmának nevezzük
Termodinamikai vizsgálatok Bármely izolált rendszer egyensúlyához szükséges és elégséges, hogy a rendszer összes olyan lehetséges állapotváltozása során, amely nem változtatja meg a rendszer energiáját, a rendszer entrópiájának változása vagy eltûnjön, vagy negatív legyen
Élelmiszer-ipari múzeumok Magyarországon Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony építtette 1620 és 1640 között a Királyudvarnak vagy Rákóczi-kastélynak nevezett, kora barokk vonásokat is mutató reneszánsz épületet. Ebben helyezték el a Tokaj-hegyaljai Borkombinát múzeumát. 
Újabb élelmiszer-technológiai PhD-tézisek a Kertészeti Egyetemen
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. szeptember
Természet Világa Elôzetes a folyóirat októberi számából,
tallózás régi cikkek között
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1998. október
Geológia A Természet Világa 1998. évi II. különszáma
Miért? Hogyan kerül az érett körte a pálinkásüvegbe? Miért megy össze a farmer? Miért nehezebb felfújni a hosszúkás léggömböt, mint a gömbölyût?
Fizikai kémiai füzetek Reakciókinetika, Elektrokémiai egyensúlyok – galvánelemek, Elektródreakciók kinetikája
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 10. szám, 1998.
Evangelista Torricelli levele Michelangelo Riccihez ... ha található olyan nyilvánvaló ok, amelybôl a vákuum keltésekor érzett ellenállás származtatható, ostobaságnak tûnik számomra, hogy olyan hatásokhoz rendeljük a vákuumot, amelyek kétségtelenül más okból származnak
Benjamin Franklin levele Joseph Priestley-hez ... keresett egy sekély helyet, ahol a sétapálca leért a víz iszapos fenekére; az iszapot elôször fölkavarta a pálcával, s mikor már sok buborék szállt föl, odatartotta a gyertyát. A láng oly hirtelen gyulladt meg és oly erôs volt, hogy a mellfodrába is belekapott
Tengerész a laboratóriumban A megfigyelés persze nem jelent elôrelátást, még a természettudományokban sem. Véletlen is van a világon. Van-e?
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. októberi tartalomjegyzék
Molekulák Az emberi elme számos nehéz kérdéssel hozza magát zavarba. Végtelen-e az ûr, és ha igen, milyen értelemben? Végtelen kiterjedésû-e az anyagi világ, és ezen a terjedelmen belül minden helyet egyenlô mértékben tölt-e ki az anyag? Léteznek-e az atomok, vagy az anyag végtelenül osztható?
“A vészhelyzet megszûnt" Beszélgetés Náray-Szabó Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárhelyettesével
Részletek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1993. és 1997. évi beszámoló jelentéseibôl A vételben érkezô könyvek csökkenô tendenciája folytatódott, a könyvbeszerzésben a vétel aránya 11,5% volt. A beszerzési árak meredek növekedése, az évek óta stagnáló költségvetési keret minimális könyvrendelést tett lehetôvé (1997)
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1998. szeptember
Muzeális értékû mûanyagok konzerválása Az 1920-as években például halpikkelyeket kevertek a cellulóz-acetáthoz, hogy csillogóbbá tegyék a lámpaernyôket
Beszámoló a kémiai olimpiáról A magyar csapat szerezte a legtöbb aranyérmet a XXX. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián!
Aktuális pályázatok Válogatás
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. augusztus
Természet Világa Elôzetes a folyóirat szeptemberi számából,
tallózás régi cikkek között
Miért? Igaz-e, hogy a meleg víz gyorsabban fagy meg a fagyasztóban, mint a hideg? Miért vannak a villanyégôk kriptonnal és nem argonnal töltve? Mivel magyarázható annak a folyadékrétegnek a kialakulása, amely a korcsolya és a jég között jelenik meg és megkönnyíti a korcsolyázást? 
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 8–9. szám, 1998.
A fizika kultúrtörténete
Válogatás Simonyi Károly cikkeibôl
Ti jobban féltek... A kopernikuszi fordulat Ez az új asztronómus azt akarja bizonyítani, hogy a Föld jár körbe és nem az égbolt, a Nap és a Hold; akárcsak az az ember, aki a mozgó kocsiban vagy hajóban ülve azt hiszi, hogy ô van nyugalomban és a mezôk, meg a fák haladnak mellette. 
... én mégis egy könyvet írtam (GALILEI, KEPLER) Nem dobott le köveket a pisai ferde toronyból és nem bizonyította be a kopernikuszi rendszer igazságát. Nem kínozta meg az inkvizíció, nem sínylôdött annak kazamatáiban és sohasem mondta: eppur si muove. 
Az én módszerem jobb, mint a szokásos (DESCARTES, PASCAL) Okosabban bánjunk hitünkkel és kételyünkkel, szorítsuk józan korlátok közé az ókori szerzôk tekintélyét. Minthogy józan eszünk diktálja a tekintélytiszleletet, a józan észnek kell korlátoznia is; és ne feledjük, hagy ha ôk is ilyen óvatosak lettek volna, és ôk se tettek volna semmit hozzá azokhoz az ismeretekhez, miket másoktól vettek át, ha az ô idejükben is ilyen nehezen fogadták volna be az újdonságokat, elestek volna az utókorral együtt találmányaik gyümölcsétôl.
... az egek és tengerek minden jelensége (HUYGENS, NEWTON) Egy test mindaddig megmarad az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában, míg egy külsô erô nem kényszeríti ezen mozgásállapot megváltoztatására. Ez a tehetetlenségi vagy inerciatörvény. Galilei sejtette, Descartes tudta, Huygens, majd Newton axióma rangjára emelte.
Láttam egy üstököst visszatérni... A kopernikuszi fordulat a filozófiában És valóban, ami a legfontosabb a filozófiában és ami abból mindenre kiterjed, azaz a gondolkodásnak a módja, hihetetlen tökélyre tett szert ebben a században.
Merj tudni! A NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA Az egész emberi kultúra egységét, szintézisét a század monumentális alkotása, a Nagy Francia Enciklopédia adja meg, az atomizáló, analizáló szócikkek ellenére a mindegyiken átsugárzó szellemiségen keresztül, megmutatva az emberiség helyét az immanens világban. 
A szteroid mag konformációja Úgy tûnik, hogy ciklohexán-származékok esetében a sztérkus gátlás számos jelenségének relatív nagysága megmagyarázható azon az alapon, hogy a poláris kötések gátoltabbak, mint a megfelelô ekvatoriális kötések. 
Derek Barton (1918–1998) – Mivel foglalkozna, ha nem lenne tudós?
– Zeneszerzéssel.
Élelmiszer-ipari technológiák A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás technológiái
Élelmiszer-ipari technológiák A húsfeldolgozás technológiája
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

1998. július
Miért? Miért nem habzik a sör, ha száraz pohárba töltjük ki? Miért úszik néhány sörös doboz és miért nem úszik a többi? Miért fagyhat meg a sör, ha kinyitjuk az üveget?
Természet Világa Elôzetes a folyóirat augusztusi számából,
tallózás régi cikkek között
A levegômolekulák méretérôl Amint a kilométer a legalkalmasabb mértékegység a nagy távolságok mérésére a bolygón, úgy a legkisebbekre a milliomod milliméter a legmegfelelôbb. Az egy köbcentiméterben lévô molekulák egy négyzetméteres területet fednének le folytonos rétegben
Josef Loschmidt (1821–1895) 1865. október 12-én számolt be a tudományos akadémia bécsi ülésén "A levegômolekulák méretérôl"
A Vegybomlásról és Vegyegyesülésrôl Ha az egô testbôl kífejlôdô gyulékony gôz alkotrészei egynemûek, a láng egész kiterjedésében egyenlô színü, különben pedig a lang alyja, közepe és hegye más szinben szokott mutatkozni
Elôszó a Hôtan 1990-es kiadásához Jedlik maga is tevékenyen részt vett a nyelvújításban. Neki tulajdoníthatók például következô szavaink: dugattyú, eredô, huzal, nyomaték, térfogat.
Újabb jegyzetek az aktív molekulákról A szilárd anyag végletesen parányi részecskéi, származzanak akár szerves, akár szervetlen anyagból, tiszta vízben vagy más vizes folyadékban szuszpendálva számomra megmagyarázhatatlan módon mozognak
"Valójában nem a molekulák mozgása, hanem valami más... ...ami nagyon hasonlít hozzá, és a hô természetére vonatkozó hipotéziseink valódi helyességének közvetlen és látható bizonyítékát tárja elénk".
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. szeptemberi tartalomjegyzék
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. augusztusi tartalomjegyzék
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. júliusi tartalomjegyzék
Egyszerû animációk Háromdimenziós modellek
A nyelv hatalma A fogalmak, tehát a nyelv kijózanításához kellett látnia annak, aki tudománnyá akarta tenni a kémiát
Vonzások és választások – Elég baj – kiáltotta Eduard –, hogy most már semmit sem lehet egy egész életre megtanulni. Elôdeink ahhoz tartották magukat, amit ifjúkorukban tanultak; nekünk azonban most minden öt évben újra kell átvennünk, ha nem akarunk egészen elmaradni a divattól
Kémiai Közlemények Újabb PhD-tézisek
Ciklodextrinek A ciklodextrinek és zárványkomplexeik, elôállításuk és alkalmazásuk
Molekularezgések Normálrezgések szemléltetése a víz, a szén-dioxid és a benzol 3D modelljein
Aktuális pályázatok Válogatás
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. június
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júliusi számából,
tallózás régi cikkek között
Fél évszázad a peptidek között Beszélgetés Medzihradszky Kálmán akadémikussal
Faraday elektromosság-fogalmának fejlôdése napjainkban [1881] ...elképesztô, hogy intuícióval, ösztönös biztonsággal, egyetlen matematikai összefüggés alkalmazása nélkül hány olyan általános tételt talált Faraday, amelynek módszeres levezetése magas szintû matematikai analízist igényel
Faraday: a legnagyobb kísérletezô ...lelki szemeivel az egész teret átívelô erôvonalakat látott ott, ahol a matematikusok távolba ható erôközpontokat láttak
Miért? Belélegzünk-e olyan atomokat, amelyek Leonardo da Vinci tüdejét is megjárták? Hogy lehet átlátszó jégkockát készíteni? Miért vonzza az elektrosztatikusan töltött fésû a vízsugarat?
Kis történeti áttekintés a környezeti ártalmakról I. Edward angol király 1307-ben meg is tiltotta, hogy Londonban kôszénnel fûtsenek, de elsôsorban azért, mert feleségét zavarta a kôszén füstje
A levegô szénsaváról A tudományos világnak biztos tudomása arról, hogy a levegôben szénsav is foglaltatik, 1774 óta van, a mikor Bergmann svéd természettudós azt egész határozottsággal felfedezte
A szén körútja a természetben Az a szén-atóm, mely Nagy Sándor macedoniai király testének alkotó része volt, vagy a nagy Sokrates, Plató, Homeros agyának elemét képezte, hányszor tehette meg ezen néhány század alatt körútját növénybôl állatba, állatból növénybe! 
Mit tudtunk a légköri szén-dioxidról száz évvel ezelôtt? Érdekes eredmény, hogy a Föld légkörének fô összetevôi (nitrogén, oxigén) az élet számára oly fontos éghajlat szabályozásában viszonylag lényegtelen szerepet játszanak
Tudás és hatalom: a Liszenko-ügy ... az életkörülmények megváltoztatásával a rozs búzává, a káposzta marharépává alakulhat
A micsurini irányzat a biológiában Szilárdan emlékeznünk kell mindig arra, hogy a tudomány a véletlenszerûségek ellensége. (Viharos taps.)
Miért bôrösödik meg a tea? Egy nagy fôzôpohárnyi filteres tea tetejérôl alumíniumkanállal gyûjtötték össze a hártyát
Polanyiana – 6. évfolyam, 2. szám A megismerõ (knower) azzal az elhatározással lát neki a megismerésnek, hogy neki valamit fel kell fedeznie, valamit fel kell tárnia, ami eddig rejtve volt, valamint explicitté kell tennie.
Aktuális pályázatok Válogatás
Kísérletek repülô gömbökkel A ballonok közvetlen története Cavendish laboratóriumában kezdôdött, amikor felfedezte, hogy az éghetetlen levegô, a hidrogén hét és félszer könnyebb, mint a légköri levegô
A Kémiai Tudományok Osztályának felolvasó ülései Újabb összefoglalások
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. május
Faraday professzor levele a "The Times" szerkesztôjéhez ... a mai napon fél kettô és kettô óra között gôzössel tettem meg a London és Hangerford Bridges közti utat
Ostwald hígítási törvénye ... bár a vegyületeket rendszerint a legerôsebb affinitással összetartott együtteseknek tekintjük, a kálium-kloridot, a hidrogén-kloridot vagy a kálium-hidroxidot például híg oldatban túlnyomórészt mégis disszociáltnak kell tartanunk.
Ostwald a katalízisrôl A katalízis a lassan zajló kémiai reakció felgyorsítása idegen anyag jelenléte által.
Miért? Miért pattog a pattogatott kukorica? Miért könnyezünk hagymaszeleteléskor? Miért zümmög a villanykörte?
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júniusi számából,
tallózás régi cikkek között
Diszciplína-vita A Bioorganikus Kémiai Munkabizottság állásfoglalása
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 6. szám, 1998.
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. júniusi tartalomjegyzék
Élelmiszerkémia és élelmiszeripari-technológia Folyóiratok, kutatóintézetek, egyetemek, PhD-tézisek, cégek, szervezetek a Hálón
A darmstadti varázsló fia ...azzal utasította vissza a Bécsi Egyetem meghívását, hogy Ausztriának még alkotmánya sincs
Hídavatás Az amerikai energiaügyi minisztérium kutatás–fejlesztési jelentéseinek teljes szövege ezentúl megjelenik a Hálón is.
Mi az, amit tudunk? ...számos természetes vegyület jóval károsabb a kis koncentrációban "fogyasztott" növényvédô szereknél 
Aktuális pályázatok Válogatás
Értekezés a kémiai viszonyok elméletérõl és az elektromosság vegyi hatásairól Részletek Jöns Jakob Berzelius írásaiból
A vegyjelekrôl és a módról, ahogyan ezekkel a vegyviszonyok megadhatók Részletek Jöns Jakob Berzelius írásaiból
Néhány felismerés egy, a szerves vegyületekben ható új erôrôl Részletek Jöns Jakob Berzelius cikkébôl
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. április
Természet Világa Elôzetes a folyóirat májusi számából,
tallózás régi cikkek között
A fullerének felfedezésének története A fullerének nem pusztán a szén allotróp módosulatainak egy új családját alkotják, hanem szerkezetük révén eddig nem is sejtett számtalan vegyülettípus elôállítását teszik lehetôvé.
Fullerén-szerkezetek Háromdimenziós modellek
Miért? Miért nem párásodik be a szélvédô, ha mosószeres ruhával letöröljük? Tényleg kiveszi a fehérítô a foltokat vagy csak eltünteti ôket? Miért jó illatú a szabadban szárított ruha?
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 5. szám, 1998.
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. májusi tartalomjegyzék
Javaslat a kémiában jelenleg használt szerkezeti képleteknek a térbe való kiterjesztésére, továbbá egy ezzel kapcsolatos megjegyzés a szerves vegyületek optikai forgatóképessége és kémiai konstitúciója közötti összefüggésrôl Jacobus Henricus van't Hoff írása 1874-bôl
A szerves vegyületek atomi összetételérôl és oldataik forgatóképességérôl Joseph Achille Le Bel írása 1874-bôl
"Kémia a térben". Van't Hoff emlékezetére Kajtár Márton írása 1974-bôl
Mi ez a nagy cirkusz? Hangsúlyozzuk, hogy a magunk részérõl nem helytelenítjük egyes szavak, mint pl. a „káosz" szakterületen kívüli használatát (végül is maga a szó a Bibliából ered).
Diszciplína-vita A gyógyszerkutatás maga lehetne az interdiszciplinaritás példája
Virtuális kémiai elôadások Nagy attraktorok az Internet kémiai káoszában...
50 éves a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszéke Az új intézet elhelyezése problémát jelentett, hiszen a fôépületben ekkor minden hely foglalt volt, s az Orvosi Vegytani Intézet rendbehozatala még nem fejezôdött be. Ekkor Tankó professzor felajánlotta családi villájának egy részét
Alkémisták a magyar királyi udvarban ...érceknek, fémeknek és félfémeknek magánúton való olvasztása, kiválasztása és desztillálása ezennel megtiltatik
A kanonok fegyverhordozójának meséje Ha légnemü az anyag, szállva szállhat, s leshetjük a leüllepszô szilárdat
Hetvenéves James D. Watson – 
negyvenöt éves a kettôs spirál
Nem kerülte el figyelmünket, hogy a párok képzôdésének általunk feltételezett módjából közvetlenül adódik a genetikai anyag egyik lehetséges másolási mechanizmusa.
A Kémiai Tudományok Osztályának felolvasó ülései Összefoglalások 
Meghívók munkabizottsági ülésekre
Aktuális pályázatok Válogatás
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 4. szám, 1998.
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. áprilisi tartalomjegyzék
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

1998. március
 
Természet Világa Elôzetes a folyóirat áprilisi számából,
tallózás régi cikkek között
Miért? Hogyan kerülnek a "rizsszemek" a kínai porcelánba?, Miért van olyan pocsék íze a narancslének fogmosás után?, Miért melegszik fel a kézi felpumpálás során a biciklibelsô szelepe, és miért nem, ha a benzinkút kompresszorát használjuk?
Molekularezgések A formaldehid molekula normálrezgései mozgó modelleken
Élelmiszer-technológiai PhD-tézisek Dióspatonyi Ildikó összeállítása
Kemometriai információk a Hálón Mutatók cikkekhez, szoftverekhez, csoportokhoz
Az elektromosságról, melyet különbözõ fajtájú vezetõ anyagok puszta érintkezése kelt Alexander Volta úrnak, a Királyi Társaság tagjának, a Paviai Egyetemen a természetrajz professzorának levele a tiszteletreméltó Sir Joseph Bankshez
Részletek Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete címû könyvébôl Volta idejében a közönséges mechanikai rendszereknél az örökmozgó lehetetlensége már közhely volt a tudományos világban. De az ismeretlen és súlytalan elektromos fluidumokkal kapcsolatban még minden elképzelhetônek látszott.
Cornelius Celsus az orvostudományról Még a legtudatlanabb népek is ismertek füveket és más alkalmas szereket a sebek és betegségek gyógyítására
Megjelent a IUPAC analitikai kémiai nevezéktani kötetének új kiadása
Bruckner Gyôzô Összeállítás a Bruckner-termi elôadások kapcsán
A jatrokémiáról és Paracelsusról Ô vezette be végül a gyógyászatba a kéntejet, a különbözô vassókat és több antimon-készítményt. Rámutatott arra, hogy a legerôsebb mérgek is, kellô óvatosság mellett, hasznosak lehetnek.
Paracelsus rózsája Az út maga a Kô. A kiindulópont is a Kô. Ha ezt nem érted, még el sem indultál a megértés útján. Minden lépésed maga a cél.
Molekulaképtár Néhány természetes vegyület
I. Lipót király kincskeresô golyója A golyóban eszerint töményállapotban ott volt az a csodálatos, de senkitôl sem ismert erô, amely egyébként a csillagokban is fellelhetô
Analóg vegyületek forráspontjának
és fajtérfogatának vizsgálatáról
Hermann Kopp írása 1855-bôl
Meghívók szemináriumokra
Maxwellrõl és az õ eloszlásáról Szepesváry Pál írása
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. február
Természet Világa Elôzetes a folyóirat márciusi számából,
tallózás régi cikkek között
Miért? Miért kell annyit szellôztetni a vörösbort?, Miért lyukas az ementáli?, Miért ragad oda a tányérhoz a pirítós morzsája?, Ha valaki véletlenül etilén-glikol hûtôfolyadékot ivott, miért itatják alkohollal a mérgezés kezelése során?, Meg tudjuk-e akadályozni a padlón szétszóródott higany elpárolgását azzal, hogy vizet öntünk rá? 
Az egyszerû, kevert, összetett és aggregált anyagok szerkezetérôl, valamint a flogisztonról Néhány részlet Georg Ernst Stahl írásaiból
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 3. szám, 1998.
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. március. Az Életminôség – népegészség
címû tudományos ülés elôadásai
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. februári tartalomjegyzék
Székfoglaló elõadások A Kémiai Közlemények sorozata
Idôjárás és elôrejelzés A Természet Világa 1998. évi I. különszáma
Kommentárok a Tabula Smaragdinához Az alkémiai mûvelet a teremtõ folyamatok paradigmája. Figyeljünk a szexuális felhangokra az elõzmények leírása során...
Aktuális pályázatok Válogatás
Tus, tinta, ceruza ...Boyle angol kutató vetette meg a tintakészítés vegyi alapjait. Ez a sokoldalú vegyész megállapította ugyanis, hogy a szerzetesek féltve ôrzött titkos elôírásai nyomán készült tinta fekete színe vegyi reakciónak az eredménye.
Vitaindító a diszciplínák újragondolásához, a kémiai kutatások stratégiájának kialakításához Lipták András levele
A karbamid mesterséges elôállításáról Friedrich Wöhler 1828-as közleményébôl
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1998. január
Magyar Kémikusok Lapja – Különlenyomatok 53. évfolyam, 2. szám, 1998.
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1998. januári tartalomjegyzék
Természet Világa Elôzetes a folyóirat februári számából,
tallózás régi cikkek között
Miért? Miért barnul meg hamarabb a banánhéj a hûtôszekrényben, mint a szobában?, Miért puhul meg a keksz reggelre?, Mire jó a borotvahab?
Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás genetikai vizsgálata
(Összefoglaló)
Az üveg vörös színét a korabeli általános gyakorlatnak megfelelõen az avar kori üvegek esetében is réz adagolásával állították elõ. 
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 53. évfolyam, 1. szám, 1998.
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken A Kémiai Közlemények gyûjteménye
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. decemberi tartalomjegyzék
Meghívók szemináriumokra
Évfordulók, ünnepségek Sorozat. 75 éves a BME Fizikai Kémia Tanszéke
Mûemléki kõanyagok földtani-kõzettani elemzésének eredményei Az épületszerkezetet úgy alakították ki, hogy a kõzetkörnyezet különbségei semmilyen káros jelenséget nem okoztak a Parthenonban. 
Witten/Herdecke – egyetem a Ruhr völgyében Tragikus sorsú balkáni szekerek iránt a német nagypolgárság csak kevéssé érdeklôdik
Megjelent a B.O.O.K. Soha nem omlik össze, nem kell újraindítani...
50, 100, 150 éve Görgey Artúr kilépett huszárfôhadnagy a prágai Károly Egyetemen kémiai tanulmányát befejezve 1848 májusában benyújtotta "Über die festen, flüchtigen, fetten Säuren des Cocusnussöles" ... c. dolgozatát
Britannica Hungarica Minden héten új arckép 
Az utolsó két hónap újdonságai Új'2001 Új'2000 Új'99 Új '97 Új'96 Tartalom Címlap
Új'2002