[bal]
 
Újdonságok Keresés a ChemoNetben

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
2000. december
Természet Világa Elôzetes a folyóirat januári számából, tallózás régi cikkek között
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2001.  január
Az NMR-spektroszkópia alkalmazási lehetôségei a gyógyszertervezésben Az NMR-spektroszkópia már hosszú ideje a gyógyszeripari kutatások egyik kiemelten fontos eszköze. Történelmi okokból fakadóan elsôdleges szerepe a kémiailag szintetizált kis szerves vegyületek vagy különféle természetes forrásokból izolált molekulák, metabolitok azonosítása és szerkezetének jellemzése
A típusokról A kémikus állandó célkitûzése, hogy a szerves vegyületeket sorozatokba rendezze, vagyis meghatározza azokat a törvényeket, amelyek szerint egy elem vagy elemcsoport más elemekkel való helyettesítése egy adott típus tulajdonságait módosítja
Tallózás A reykjaviki buszok hidrogénje nem régi üzemanyagokból, például olajból származik majd, hanem vízbontásból, és ehhez a szükséges energiát az izlandi folyókból nyerik
Szavak nyomában Az allilgyök neve a fokhagyma latin nevébõl, az aliumból származik
Molekulamagazin A Claviceps purpurea nevû gomba – különösen esõs nyarakon – megtelepedhet néhány gabonafélén, például a rozson, és olyan képzõdményt hoz létre, amely hasonlít a gabonaszemekhez
A származtatott nukleuszok elmélete Akárhogyan is van, megpróbáltam tisztázni, hogy a mi kémiai fánk összes különbözõ részében nincs-e valami, ami hasonlít az anyasejthez; egy szóval: egy nukleusz, amely ugyanannak a sorozatnak minden vegyületében közös, egy nukleusz, amelynek segítségével megérthetjük, hogy ezek a vegyületek miért keletkezhetnek kölcsönösen egymásból
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával. A woolthshrapi börtön rejtélye Ez a reakció az analitikai laboratóriumok egyik fontos eszköze lett. Érdekes, hogy épp itt a börtönben bukkan fel
Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata A kémiai összetétel alapján a vizsgált gyöngyök alapüvegei két klasszikus csoportba sorolhatók: 6 minta római (szóda:mészkõ:homok), 3 pedig mezopotámiai (sótûrõ növényi hamu:mészkõ:homok) típusú
Ajánló Válogatás a Balassi Kiadó kínálatából 
Miért? Miért repül a repülõhal? Az állatok intelligenciája is nõ az évek során? Igaz-e, hogy az úszás hízlal, és ha igen, miért? Nem bomlik el az éttermekben a kancsóba kitett szódavíz, ha jégkockát tesznek bele? 
Hogy mûködik... ... az üvegfúvó-pipával nagy üvegbuborékot fújtak, ezt a pipával átellenes részén megnyitották és lemezzé pörgették
Miért folyékony a higany? Ha megkérdezem a hallgatókat vagy a kollégákat, azt válaszolják "hát... mert... olyan alacsony az olvadáspontja". Ugyan!
Díjátadás az Akadémián Matematika-, fizika- és kémiatanárok elismerése
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2000. november
Gondolatok a szerves kémia jelenlegi állásáról Az ásványi kémiában a gyökök egyszerûek, a szerves kémiában összetettek; mindössze ennyi a különbség. A kombináció és reakció törvényei egyébként megegyeznek a kémia e két ágában
Az ecetsav  és a klór-ecetsav összetételérõl Tehát az ecetsav és a klór-ecetsav azonos alapvetõ kémiai tulajdonságokkal rendelkezik és ugyanahhoz a szerves típushoz tartozik
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2000. december
Természet Világa Elôzetes a folyóirat decemberi számából, tallózás régi cikkek között
A jáki apostolszobrok Jákon mintegy tíz éve nagyszabású helyreállítás kezdõdött. A munkálatok a szobrok aprólékos vizsgálatára, valamint Magyarországon addig nem látott alaposságú mûvészettörténeti és természettudományos  kutatásokra teremtettek lehetõséget
Angol nyelvlecke Az Oxford English Dictionary szerint a "bromide" olyan személy, akinek a gondolkodása vagy a társalgása közhelyes – akitõl könnyen elalszunk
Altató Henri Pieron olyan kutyák agyi-gerincvelõi folyadékából gyûjtött
mintát, amelyeket néhány napig nem hagytak aludni
Miért? Hogyan különböztetjük meg az elölrõl és a hátulról érkezõ hangokat? Miért verik fel réztálban a tojáshabot? Miért mogorva a fáradt ember? Mi az a demineralizált víz? 
Hogy mûködik... ... a fejünk fölötti fa felénk sugározza a hõt, és nem engedi, hogy a sötét éjszakai égboltnak adjuk át a hõnket
Polanyiana IX. évfolyan, 1–2. szám
A magyar kémia fejlõdésének meghatározó egyéniségei „A politikai szenvedélyek különösen magasra szöktek, és az egyetemi ügyeket összekeverték a politikával, olyannyira, ahogy ez a nyugati országokban teljesen ismeretlen. Mindezek arra vezettek, hogy lemondjak professzori állásomról, amelyre nem rég kineveztek, és Koppenhágába jöjjek dolgozni Bohrral, ahogy mindig szerettem volna.” 
Elõadói nívódíj A Hevesy György tiszteletére alapított elõadói nívódíj nyertesei
A bõripar kémiája A bôr cserzésének, kikészítésének célja azt a rothadástól megóvni és még alacsony nedvességtartalom mellett is, megfelelô rugalmasságot, simulékonyságot biztosítani. Utóbbira jellemzô a kikészített (cserzett) bôr ún. bôrszerû megszáradása, melynél a rostok nem tapadnak össze, hanem egymás mellett – többé-kevésbé – eltolhatók
Veszélyes vegyszerek adatbázisa Több mint 5000 vegyület adatai kereshetõk
A kémiai gondolkodás néhány kérdésérõl Annak a kérdésnek, hogy léteznek-e atomok vagy sem, kémiai szempontból nincs nagy jelentõsége: a probléma tárgyalása inkább a metafizika körébe sorolható. A kémiában csak azt kell eldöntenünk, hogy az atomhipotézis alkalmazható-e a kémiai jelenségek magyarázatára
A fémet tartalmazó szerves anyagok új sorozatáról ... az egyesülõ atomok jellegétõl függetlenül a vonzó elem, ha használhatom ezt a kifejezést, vegyülõképességét mindig az egyesülõ atomok azonos száma elégíti ki.
Tallózás Francia kutatók véleménye szerint két vörösbor, a Merlot és a Cabernet Sauvignon zamata között egyetlen komponens illata okozza a fõ különbséget
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2000. október
Együttmûködés a BMGE Vegyészmérnöki Kara és az MTA KK között 2000. október 31-én együttmûködési megállapodást írtak alá, melyben – többek közt – közös tanszék létrehozásában is megállapodtak
Természet Világa Elôzetes a folyóirat novemberi számából, tallózás régi cikkek között
Emlékeztetõ a Kémiai Osztály október 17-i ülésérõl
Mikrovilág A Természet Világa különszáma
Az anyagon uralkodó nagy törvényrõl Ily módon a kémia egésze a krisztallográfiával együtt a matematikai analízis egy ága lenne, amelynek alapján, a csillagászathoz hasonlóan, a mérésekkel meghatározott állandókkal minden új vegyület tulajdonságait megjósolhatnánk, és talán arról is felvilágosítást kapnánk, hogy egy-egy vegyület mibõl képzõdhet
A díjat nem lehet háromnál több személy között szétosztani. Beszélgetés Inzelt Györggyel a 2000. évi kémiai Nobel-díjról és a vezetõ polimerekrõl A Nobel-díj bizottságnak szembe kell nézni azzal a problémával is, hogy tulajdonképpen mit díjazzon, nevezetesen az ötletet, az elméleti jóslatot vagy valami jól megfogható, konkrét eredményt. Általában az utóbbi mellett dönt, és nem veszi figyelembe az elõzményeket
A szilícium és a szilikátok Az ultramarin is a szilikátok közé tartozik, s a benne valószínûleg kolloid alakban oldott kéntôl kék színû. A természetben is elôfordul (lazurkô, lazurit), legnagyobbrészt azonban mesterségesen állítják elô agyag, nátriumkarbonát és kén összeolvasztása által
Miért? Miért tüsszent az ember, ha a sötétbõl a napfényre lép? Hányféle faj él az emberben? 
Hogy mûködik... ... a "rezonanciaerõ" talán jól hangzó kifejezés, de semmi értelme sincs
Érzelmek iskolája A görög vagy latin eredetû név gyakran szemléletessé teszi a fogalmak jelentését – gondoljunk például a kelátokra. (A kelát a görög kele (rákolló) szóból ered.)
Könnyek között A gõzzel kezelt hagymában diszulfidvegyületeket találtak. Valószínûleg ezektõl származik a fõtt hagyma szaga
A testek felépítését szabályozó erõkrõl ... arra a gondolatra jutottam, hogy ha az anyag molekulái, melyeket saját atmoszférájuk vesz körül, nagyobb távolságon vonzzák, kisebb távolságon taszítják egymást, a kétféle távolság között kell lennie egy pontnak, ahol egy molekulára se vonzó-, se taszítóerõ  nem hat, hanem stabil egyensúlyban marad; és igen valószínû, hogy a testekben a molekula ezt a távolságot foglalja el
2000 kémiai Nobel-díjasai 1977-et írtunk, amikor Shirakawa, MacDiarmid és Heeger felfedezte, hogy klór-, bróm- vagy jódgõzös oxidáció nyomán a poliacetilénfilm vezetõképessége a 109-szeresére nõ
Káosz és rend kémiai rendszerekben: káoszszabályozás és mintázatképzõdés A káosz megszelídítésekor komoly dilemma elé kerülünk: dönteni kell, hogy a sokféle lehetséges jövõ közül melyik megjósolható viselkedést (rendet) választjuk
A chemia mint a kulturális fejlõdés egyik tényezõje Mi most a hullámvölgyben dolgozunk s azok, a kik a kész, a felkorbácsolt politikai hullámok taraján állanak, a tajtékzó elemtôl elvakítva nem látják a mi munkálkodásunkat, a melynek gyümölcse akkor válik mérlegelhetôvé, használhátóvá és becsessé, ha majd a hullámok elsimultak és a háborgó elem ismét csendes és sima lesz
Kovalens és ionos molekulák: hogyan lehet a BeF2 és az AlF3 magas olvadáspontú szilárd anyag, míg a BF3 és a SiF4 gáz? A közhiedelemmel ellentétben erõsen ionos jellegû molekulák is létezhetnek gázfázisban, szobahõmérsékleten. Azért nem kondenzálódnak ionos szilárd anyaggá, mert az atomok mérete korlátozza az elérhetõ maximális koordinációs számot
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2000. szeptember
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2000. október
Természet Világa Elôzetes a folyóirat októberi számából, tallózás régi cikkek között
Az elektromos világítás kémiai problémái A gyantás fenyôforgács, a gyertya, a petróleumlámpa, vagy világítógáz lángjának fényét nem az égési folyamatok sugározzák. A hôtermelô kémiai változások csak arról gondoskodnak, hogy a lángban a hômérséklet magasfokú legyen
Mediko-fizikai értekezések ... a láng nem azért alszik el, mert a saját korma fojtja el, ahogy sokan feltételezték, hanem mert megfosztják a levegõbeli tápanyagától. Hiszen az üres üveg több füstöt fogadhat be, mint a levegõvel teli, ezért az utóbbiban hamarabb kellene kialudnia a mécsesnek, mint az elõbbiben, ha a lángot a füst oltaná ki
Tûzrõl pattant vegyületek A pirop mélyvörös gránát, a pirargirit rubinszínû ásvány. A pirrol a görög pirrosz (tûzvörös) szótól kapta a nevét
Zeolit A mosószerekbe a foszfátok helyett ma már inkább zeolitokat tesznek, mert ezek "zöldebbek"
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken Bencs László, Fábián László, Wilkinson Katalin Andrea tézisei
A növényekkel és a légzéssel kapcsolatos kísérletek és megfigyelések 1771. augusztus 17-én egy szál mentát helyeztem abba a levegõbe, amelyben egy viaszgyertya elaludt, és azt tapasztaltam, hogy ugyanennek a hónapnak a 27. napján egy másik gyertya tökéletesen égett benne
Influenzavírusok a természetben ... a múlt század végi és e század elején vett és tárolt vérmintákból az emberi influenzára vonatkozóan 1890-tôl lehet elég pontos adatokat nyerni
Miért? Mitõl sárgulnak meg õsszel a levelek? Hogyan fotoszintetizál a vörös levelû fa? 
Hogy mûködik... ... arra a kérdésre, hogy "miért van idõ", csak azt válaszolhatom, hogy az idõ hozzátartozik a világegyetemhez
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 2000. júliusi, augusztusi tartalomjegyzék
Székfoglaló elõadások Lipták András, Náray-Szabó Gábor, Tõke László elõadásának összefoglalása
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Elõször is vettem egy keveset az egreslébõl, és felhígítottam, hogy a zöld szín eltûnjön. Aztán ammóniaoldatot adtam hozzá. Sötétkékre változott. Jegyezze meg, Watson, ez fontos
A polimeráz-láncreakció felfedezése Éppen Észak-Kalifornia hegyei felé autóztam a kacskaringós, holdfényes úton, amikor megfogalmazódott bennem az azóta polimeráz-láncreakcióként ismertté vált folyamat gondolata, amelynek lényege, hogy korlátlan számú génmásolat készítését teszi lehetôvé
"A vegytan alapvonatai" Elôjön, igen gyakran élenyült állapotban. Tulajdonai. Szürke por, melly a simitó aczél alatt fémfényt veszen fel
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2000. szeptember
A borról és az erjedésrôl ... a szkiták, s bizonyára származékaik, a hunok, avarok, kunok, magyarok nem a szôlô levét, hanem árpabort (sört), kölesbort, erjedt berkenye-levet és kierjedt lótejet ittak
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
2000. augusztus
Természet Világa Elôzetes a folyóirat szeptemberi számából, tallózás régi cikkek között
Az elhízás epidémiája O'Dea néhány évvel ezelôtt megkért 12 bennszülöttet, hogy 10 hétre menjenek vissza az ôserdôbe, s ott ôseik életmódja és étrendje szerint éljenek. Alig 10 hét múltán testsúlyuk szignifikánsan csökkent, s ezzel együtt valamennyi kóros metabolikus és kardiovaszkuláris paraméterük javult 
Az adenovírus-kutatás hármas jelentôsége A kórokozó képességgel látszólagos ellentétben van az adenovírusokban rejlô másik két, nagy reményekkel kecsegtetô lehetôség, nevezetesen az adenovírusok felhasználása a különbözô betegségek gyógyításában, illetve a fertôzô betegségek megelôzésében
Engem az érdekel: mi az, hogy kettõs kötés? Beszélgetés Mayer Istvánnal A fizikus számára általában nem érdekes egy konkrét molekula. Engem az érdekel: mi az, hogy kettõs kötés? Mert a két vonal nekem még nem mond eleget. Mi van mögötte? Ezen igyekszem dolgozni
Vigasz az utazásban, avagy egy filozófus végnapjai Ha a természetben állandóság van, az anyag nem lehet végtelenül osztható vagy változtatható: könyörgöm, világítsa meg nekünk e homályos és nehéz dolgokat
Tûnõdés az elektromos vezetésrõl és az anyag természetérõl ... az anyag nemcsak kölcsönösen átjárható, hanem minden atom úgyszólván az egész naprendszerre kiterjed, mégis megtartja saját erõcentrumát
Aminosavak, aromás vegyületek és karbonsavak. Honnan származik a nevük? Valamikor úgy gondolták, hogy a "mesite" nevû folyadék tulajdonságai az alkohol és az éter tulajdonságai között vannak; késõbb a vegyületet acetonnak nevezték el
Az atomelmélet Az atomok tana ellen. A tér korlátlanul osztható, amint geometriailag bizonyítható; az anyag teret foglal el, ezért az anyag korlátlanul osztható, s az anyagnak egyetlen része sem oszthatatlan, nem atom
R. J. Boskovicról Boskovicnak korábban alig-alig kimutatható hatása volt, a XX. század második felében kellett ôt újra felfedezni annak ellenére, hogy mûveit latin nyelven írta, és õ maga is benne élt a tudományos élet forgatagában. Talán azért, mert gondolatai kvalitatív jellegûek voltak, az idõ még messze nem érett meg arra, hogy ezeket kvantitatív számításokra alkalmas formába lehessen önteni
A kerámia Ha a fémoxid nincs eléggé megôrölve, a máz pettyes lesz, azért célszerû úgy eljárni, hogy a festô fémoxidot kevés mázzal összeolvasztják és az így nyert színes frittet ôrlik a mázhoz. Fehérszínû és átlátszatlan mázakat úgy készítenek, hogy a mázba óndioxidot frittelnek, amely a mázat, minthogy abban nem oldódik fel, átlátszatlanná teszi
Hogy mûködik... Bár az agyban zajlanak elektrokémiai folyamatok, amelyek kimutatható erõket fejtenek ki a fejen kívül elhelyezett, speciális mérõeszközökre, ezek az erõk nagyon kicsik ahhoz, hogy egy kalanalat meghajlítsanak
Miért? Miért nem kör alakú néhány állat pupillája? Miért van öt ujj a kezünkön és a lábunkon? 
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
2000. július
Paradigmaváltásra van szükség. Beszélgetés Simon Ferenccel A programozás és kipróbálás közben elkövetett hibák mindig a Déli Pályaudvar és a veszprémi állomás között derültek ki. Mire Veszprémbe értünk, pontosan tudtuk, mit kellett volna csinálni két órával korábban
Bruckner-termi elôadások Az eddigi elõadások listája és néhány összefoglaló
Természet Világa Elôzetes a folyóirat augusztusi számából, tallózás régi cikkek között
Szolarizáció. A fényképészeti Sabatier-effektus Az emulziónak azok a tartományai, amelyek az elsõ elõhíváskor akár csak egy kicsit is megsötétedtek, kevésbé lesznek érzékenyek a fénnyel szemben, és ha még egyszer fény éri õket, nem feketednek meg teljesen
Karbokation-kutatásaim, a karbokationok szerepe a kémiában Ma nemcsak magyarázni tudjuk a telített szénhidrogének és egyes kötések reakcióképességét az elektrofil reakciókban, de ezt az ismeretünket fel is tudjuk használni arra, hogy a karbokation-kémiának új területeit és új reakcióit fedezzük fel
George A. Olah – Oláh György Azt hiszem, káros a kiegyensúlyozott, átfogó tanulmányok szempontjából, ha az ember túl korán kötelezi el magát valamelyik speciális tudománynak
Tanulságok és tapasztalatok a gyógyszer-K+F-ben ... a Bimoclomol kutatása kapcsán azt mutatta, hogy a magyar kutatók ugyan kiválóak egy szakmai részterületen, de mentalitásuk nem tud felnôni a feladatokhoz. Ez megnyilvánul kutatási  fegyelmezetlenségükben, a célirányos, hatékony kutatási vonal be nem tartásában, a kommunikációs és együttmûködési készség gyenge színvonalában
Gyógyszerkutatás a Chinoinban ... az irodalmi vezérmolekula szerkezetének többirányú változtatásával jelentôs in vivo hatást mutató molekulacsaládokat fejlesztettünk ki
Az íz és a kémiai összetétel közötti kapcsolat ... senkit sem tudnék megnevezni, aki meghatározta vagy meghatároztatta volna, hogy az ecetes bablevest az ecetsavnak milyen elektrolites disszociációja esetében fogyasztotta legjobb étvággyal
Miért? Miért kattog a mûanyag pohár, ha hideg folyadékot töltök bele? Létezik-e fehér lyuk? A Foucault-inga ugyanúgy jelez az Északi-sarkon, mint az Egyenlítõn? Miért lesz reggelre tele buborékkal az elõzõ este engedett pohár víz? 
Hogy mûködik... A hóember nincs egyensúlyban nyáron, de ez nem jelenti azt, hogy nem maradhat meg a tengerparton... egy ideig
Beszámoló az 1860. szeptember 3, 4 és 5-én megtartott karlsruhei Nemzetközi Vegyészkonferencia üléseirõl Kekulé úr hangsúlyozza, hogy különbséget kell tenni a molekula és az atom között, és legalább elméletben a fizikai molekula és a kémiai molekula között. Cannizzaro úr nem érti a kémiai molekula fogalmát. Szerinte csak fizikai molekula létezik
Akadémiai székfoglalók Tóth Klára és Bérces Tibor elõadásának összefoglalása
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1999. és 2000. évi tartalomjegyzékek
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2000. június
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júliusi számából, tallózás régi cikkek között
IUPAC – Magyar Nemzeti Bizottság Az MNB tagjai, a legutóbbi ülés jegyzõkönyve, rendezvények
Szabó Zoltán Gábor (1908-1995) Mint egyetemi tanárnak elévülhetetlen érdemei vannak a modern szervetlen kémiai szemléletnek az egyetemi oktatásba való bevezetését illetõen
 Az elektrolitok elméletérõl. I. A fagyáspontcsökkenés és a rokon jelenségek A mozgó ion elõtti pontban (vagyis egy olyan pontban, amerre az ion halad) az ionatmoszféra elektromos sûrûségének növekednie kell az idõ függvényében, az ion mögötti pontban csökkennie kell. A relaxációs idõ miatt az ion elõtti sûrûségnek kissé kisebbnek kell lennie az egyensúlyi értéknél, míg mögötte még nem csökkent az egyensúlyi értékre
Mérges gombák – gombamérgezések A növényi gombabetegségek ellen alkalmazott peszticideknek (fungicideknek) egészség- és környezetkárosító hatásuk mellett egyik elônye, hogy csökkentik a termesztett növények mikrogomba-fertôzésbôl származó toxintartalmát. A biofarmokon elôállított termékek viszont vegyszermentesek, de esetleg több természetes gombatoxint tartalmaznak. Lehet választani! 
A természettudomány a nagyszombati egyetemen A fizika vagy természetfilozófia, amely még az egész XVII. és XVIII. században felöleli a mai értelemben vett, akkor általánosnak nevezett fizikán kívül a csillagászatot, ásványtant, növénytant, állattant és embertant is, amelyeket a fizika különleges részének neveztek, Magyarországon elôször a Gyulafehérvárott vendégszereplô Heinrich Bisterfeld révén jutott önálló szerepléshez
Fabinyi Rudolf (1849–1920) Hogy az oxygén a hydrogénnel vízzé egyesül, mert ennyi meg ennyi nagyságú vonzás nyer az egyesülés által kielégítést, ennyi meg ennyi helyzeti erõ szabadul fel, azt tudjuk, de meg van-e ezzel ezen tünemény teljesen magyarázva? 
Miért? Érdemes-e desztillált vizet inni? Miért ehetetlen a másnapos fõtt krumpli? Miért koszos a szélvédõ belseje? 
Hogy mûködik... A mikrohullámú sütõvel kapcsolatos, súlyos túlhevülési balesetek szerencsére ritkák – most hallottam ilyenrõl elõször
Polimer terapeutikumok Az 1990-es évek közepén új, a hagyományostól alapvetôen eltérô típusú gyógyszerek klinikai bevezetését engedélyezték a világ néhány fejlett országában
A génrendszer ôrzôangyala A p53 jelû fehérjét sokan úgy tekintik, mint a génrendszer ôrzô-védô angyalát. A p53 népszerûségét jelzi, hogy a Science magazin 1993-ban az Év Molekulájának választotta
Az elektrolitos disszocációelmélet módosítása ... az a jelenség, hogy az erõs elektrolitok disszociációfokának koncentrációváltozással való befolyásolása nem a tömeghatás törvénye szerint játszódik le, nem megmagyarázhatatlan anomália többé
Néhány megjegyzés a savak és a bázisok elméletéhez A savak és a bázisok általános definíciójából az is következik, hogy az ionokat is savakként és bázisokként kell kezelni. A sav- és a bázismolekula elektromos állapota – elméleti szempontból – nem játszik szerepet ebben a felfogásban
Természet Világa, Informatika különszám A kutatás helyzete is változott. A másolások, a pótlólagos, de szép kitalálások helyett a feladat a tisztes hely megkeresése egy hatalmas együttmûködõ rendszerben. Részszerep egy óriás-színpadon, amin a szereposztás kemény, csak a rendezõk értékrendjében is elismert színvonalú munka juttathat nagyobb esélyegyenlõséget
Az üveg A legfontosabb üvegalkatrész a kovasav, melyet leggyakrabban homok alakjában alkalmazunk. E homoknak, mint minden üveggyártásra használt nyersanyagnak, tisztának, különösen vasmentesnek kell lennie. Szükséges továbbá, hogy szemcsenagysága megfelelô határok között ingadozzék
Az üveg definíciója Az üveg nemperiódusosan elhelyezkedô atomokból vagy ionokból álló hálózat, melynek részecskéit erôs, az egész hálózaton három dimenzióban átvonuló kémiai kötések tartják össze
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
2000. május
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júniusi számából, tallózás régi cikkek között
Kutatóközponti Tudományos Napok Az MTA Kémiai Kutatóközpontjában Schay Géza születésének 100. évfordulója alkalmából, 2000. május 25–26-án rendezték meg a Kutatóközponti Tudományos Napokat
Restaurálás Már esteledett, amikor 1987. július 17-én egy férfi besétált a londoni National Gallerybe, és egy lefûrészelt vadászpuskával belelõtt Leonardo da Vinci "A Szûz és a Gyermek Szent Annával és Keresztelõ Szent Jánossal" címû rajzába. Nem egészen két év múlva a restaurált rajz visszakerült a múzeumba
"Mangézium" Plinius, a római természettudós kétféle magnésiai kõrõl tudott, egy mágnesesrõl (a magnetitrõl) és egy nem mágnesesrõl. Ez utóbbit a nõi (passzív) változatnak tartották – valójában mangán-dioxid (MnO2) volt. A középkorban a férfi (aktív) változatot magnesnek nevezték, a nõit magnesiának. 
Schay Géza születésének 100. évfordulóján Kiemelkedik munkái közül a Langmuir-izotermaegyenlet statisztikus mechanikai interpretálása s a gôzök adszorpciója és kondenzációja közötti analógia mélyreható vizsgálata
Emlékbeszédek az Akadémián Emlékezés Schay Gézára és Polinszky Károlyra
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken Újabb tézisek
A benzol felfedezése Az egyik legérdekesebb, legtöbbet tanulmányozott vegyület a benzol. Faraday fedezte fel a 1825. május 19-én a Royal Institution laboratóriumában
A benzol és a ciklohexán összefonódó története Az a reakció, amelyik nagyon egyszerû kémiai kapocs lehetett volna a benzol és a ciklohexán között, egy fel nem ismert átrendezõdés miatt 25 évig zsákutcába vezette a vegyészeket
A vegyületek konstitúciója és metamorfózisa, valamint a szén kémiai természete A több szénatomot tartalmazó vegyületek esetében fel kell tételezni, hogy legalább az atomok egy részét csak a szén affinitása tartja meg, és hogy maguk a szénatomok egymáshoz kapcsolódnak úgy, hogy az egyik szénatom másikkal szemben mutatott affinitásának egy része a másik affinitásának ugyanakkora részét köti meg
Vizsgálatok az aromás vegyületek körében A fenti jelenségek nyilvánvalóan ahhoz a következtetéshez vezetnek, hogy az összes aromás vegyületben egyazon atomcsoport, vagy, ha jobban tetszik, ugyanaz a hat szénatomos mag található. Ebben a magban a szénatomok biztosan erõsen összetartoznak vagy a többinél kompaktabban vannak elrendezve. Ehhez a maghoz több szénatom is csatlakozhat – ugyanúgy és ugyanolyan törvények szerint, mint a zsíros testek esetében
Miért? Miért marad a pezsgõ tovább friss, ha kanalat teszünk az üveg nyakába? Miért fáj annyira, ha a papír élével megvágjuk magunkat? Miért mozgatják a galambok járás közben a fejüket elõre-hátra? 
Hogy mûködik... Azok a berendezések, amelyek a jelenlétünket érzékelik, vagy kibocsátanak ránk valamilyen hullámot és annak  a visszaverõdését vizsgálják, vagy – passzívan – az általunk kibocsátott vagy a rólunk visszaverõdõ hullámokat detektálják
A magyarországi kémia A molekuláris személet nem veleszületett készsége az embernek, kemény munkával kell elsajátítani középfokú és felsõfokú tanulmányaink során, és nem maradhat ki a kémia az élethossziglan tartó képzés tantárgyai közül sem. A kémia tehát az oktatás, fõleg a felsõoktatás területén minden bizonnyal még sokáig fogja õrizni pozícióit, mert sem a biológusok, sem a fizikusok nem tudják nálunk jobban oktatni a molekulák tudományát
A kommunikáció a sejtközösségek életében legalább olyan szerepet játszik, mint az emberi társadalomban. Beszélegetés Kéri Györggyel Normális esetben a sejtek a “dolgukat végzik” és nem osztódnak. Csak akkor következik be a proliferációs folyamat, ha a sejt környezetébõl proliferációs kémiai jel érkezik a sejtmagba. Az egészséges szervezetben ez a jel azonban nem egy adott komponens pillanatszerû megjelenését, hanem egy egész jelhálózat (“network”) összehangolt mûködését jelenti
Helmholtz tudományos jellemzése Azonban a modor, mellyel némelyek közülök a tényeket csürni csavarni kezdték, hogy az élô jelenségeit hamarosan az ô mechanikájok keretébe illeszthessék, jó részt compromittálta és gyanús hirbe hozta a dynamikai módszereknek biologiai alkalmazására irányzott törekvéseket
Az MTA Doktora cím elnyeréséért indított eljárások eddigi tapasztalatai A rendelkezésre álló adatbázis (58 kérdõív) alapján megállapítható volt a tudománymetriai alapmutatók tudományterületen belüli, aldiszciplínák szerinti átlagos száma
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2000. április
Természet Világa Elôzetes a folyóirat májusi számából, tallózás régi cikkek között
A természetrõl Ennélfogva, kik azt tartják, hogy a dolgok anyagja Tûz, / s hogy a mindenség egyedül tûzbôl veszi létét, / Látnivaló, minden helyes elvtôl messzekerültek
Közkeletû tévedések az iparjogvédelemmel kapcsolatban ...  a világszabadalom éppen annyira nem létezik, mint (sajnos) a világbéke
Miért esik az Arrhenius-egyenlet mindig az  exponenciálisan növekvõ" tartományba,  amikor a kémiai kinetikát vizsgáljuk? ... bármely aktiválási energia esetén rendkívül nagy hõmérséklet szükséges ahhoz, hogy elérjük az Arrhenius-egyenlet nem "exponenciális" tartományát
Híres vegyészek A nevek elõfordulását akár pontozhatnánk is: például tíz pont járna egy Nobel-díjért vagy egy elem nevéért, öt egy effektusért, egy állandóért vagy egy reakcióért, három egy mûszerért, egy alkatrészért vagy egy vegyületért
Teniszütõk A rezgések terjedését például úgy gátolják, hogy az ütõ nyelét elvágják, majd újra összeillesztik, és a keret üregeit több ezer apró gyönggyel töltik ki
Miért? Miért gömbölyû a Hold? Mi okozza az esõszagot? A Föld pályája miért ellipszis? Miért nem "esik" a Föld a Nap felé? Eltéríti-e a vékony sugárban folyó vizet egy erõs állandó mágnes? Mi a különbség a túlhûtés és a fagyás között? Hogyan könnyebb meghámozni a tojást? Hogyan viselkednek a teafilterrõl visszahulló cseppek a tejes teán?
Hogy mûködik... A mosószerekben azért van fluoreszcens festék, hogy a ruha fehérebbnek tûnjön
Ezen el kell gondolkozni, ezt analizálni kell. Beszélgetés Benedek Pállal Ezek fontos dokumentumok... azt dokumentálják, hogy szövegelni már tudtunk a témáról, valamiféle tapasztalat is volt, de igazában vállalati számítógépesítést Magyarországon akkor nem tudtunk csinálni
Zsírok, olajok, szappanok Száradóknak nevezzük általában azokat az olajokat, amelyek a levegôn tartva megsûrûsödnek, száraz állományúak lesznek, tehát vékony rétegben fölkenve a felületen kemény rugalmas réteget (filmet) képeznek
A természetes szerves anyagok molekuláris aszimmetriájának vizsgálata Részben a molekuláris forgatóképesség alapján (melyet Biot fedezett fel a borkõsavban és összes vegyületében), részben Herschel zseniális korrelációja alapján, nem különben Delafosse úr bölcs elgondolásaival felvértezve, melyek szerint a hemiéderesség mindig is a szerkezet törvénye és nem a kristályosodás véletlenszerû eredménye, hittem abban, hogy a tartarátok hemiéderességének kapcsolatban kell állnia azzal a tulajdonságukkal, hogy a polarizált fény síkját elfordítják
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Most  egy kis anilint és kálium-hidroxidot öntünk a folyadékhoz. Ez nem veszélyes, Watson, de ha nem tévedek, megint nagyon kellemetlen! 
Keserû a csokoládé? Egy elmélet szerint a csokoládé hatására az agy b-endorfint – opioid fehérjét – bocsát ki, és emiatt szeretjük annyira ezt az édességet. A csokoládé körülbelül 300 ismert vegyületet tartalmaz, többek között serkentõszereket, például metil-xantinokat: koffeint és teobromint
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2000. március
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2000. április
Természet Világa Elôzetes a folyóirat áprilisi számából, tallózás régi cikkek között
Mennyire jó a periódusos rendszer kvantummechanikai magyarázata? Pauli Nobel-díjas munkája nem ad választ arra a kérdésre, amelyet "a periódusok lezárásának" nevezek, tehát arra, hogy a periódusok miért a 2, 10, 18, 36, 54 stb. rendszámnál zárulnak le
A kémiai egyensúly törvényeinek általánosítása Minden stabil kémiai egyensúlyban levõ rendszer – ha külsõ erõ változást idéz elõ a hõmérsékletében vagy a kondenzációjában – egészében vagy csak valamely részében csupán olyan belsõ módosulásokon mehet át, amelyek, ha önmagukban zajlanak le, a külsõ erõtõl származóval ellentétes elõjelû hõmérséklet- vagy nyomásváltozást keltenek
Kalitkák Powell 1948-ban vette észre, hogy a kristályosodás során egyes anyagok rekeszeket alakítanak ki, és a kisebb molekulákat csapdába ejthetik. A latin clatratus (rácsos) szóból kiindulva klatrátoknak nevezte el õket
Békaméreg Összegyûjtöttek 750 békát, de még mindig csak 500 mg mérget nyertek ki. Nem tudták, mi a hatóanyaga, a békákat pedig – a kutatók szomorúságára – védett fajjá nyilvánították
Miért? Hallja-e az esõ hangját az elefánt? Mitõl van a halnak halszaga?  Hogy bírja ki a harkály agya az erõs kopácsolást? 
Hogy mûködik... ... a gravitációs erõ csökken a mélység függvényében, ezért ha a Föld közepén egy üregben találnánk magunkat, teljesen súlytalanok lennénk
A textilipar kémiája A textilipar olyan kémiai módszereket is ismer, melyek nem festés által nemesítik a textilárut, hanem egyéb hatások útján. A pamutáruknál ilyen eljárás a mercerizálás, ami lényegében 20%-os hideg nátronlúggal való kezelésbôl áll. Ennek hatására a rostok megduzzadnak, hosszirányukban megrövidülnek és festékfelvevôképességük megjavul
A szilárd testek oldódásáról ... ezek a testek addig mennek oldatba, amíg a molekuláknak a folyamatból származó parciális ozmózisnyomása egyenlõ nem lesz a test "oldatnyomásával"
Emlékezés Fabinyi Rudolfra Az elsõ ember szeme is láthatta már az érett gyümölcsöt fájáról lehullani, fürdött a nap polározott fényözönében s minden légzéskor a levegõvel együtt argont is szívott be a tüdejébe, de a tünemények megfigyelésében való járatlanság, a természettudományi gondolkodás fejletlen volta miatt sok ezer évnek kellett elmúlnia, amíg egy Newton, egy Rayleigh és Ramsay egy-egy véletlen által figyelmessé téve, behatolhatott e jelenségek lényegébe
A vegytantól a napfogyatkozásig Elég sokat nevettem azon, hogy akkoriban mennyi mindent nem tudtak, sokszor pedig azon lepõdtem meg, hogy már akkor is mi mindent tudtak
A molekulák illata A szagelméletek gyakori hibája, hogy nem tesznek különbséget az ok és az okozat között. Sokszor mutatunk ki korrelációt és oksági kapcsolatot két paraméter között anélkül, hogy megkérdeznénk: nem a két jelenség közös okát neveztük-e korrelációnak
Tanárok kitüntetése az Akadémián A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásáért díjazottjai: Kromek Sándor, Dr. Ling Jolán, Surányi Istvánné és Rajkányi Lajosné
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
2000. február
Természet Világa Elôzetes a folyóirat márciusi számából, tallózás régi cikkek között
Az anyag koegzisztens fázisairól A komponensek tetszõleges halmazából képzõdõ, különbözõ homogén testek vizsgálatához célszerû bevezetni egy olyan kifejezést, amely csak a testek összetételére és termodinamikai állapotára vonatkozik, de mennyiségére vagy alakjára nem utal
Ne ónozz hidegen! A föníciaiak már Kr. e. 1000-ben is kereskedhettek a cornwalli ónnal. Róma részben azért támadta meg és igázta le Britanniát, hogy megszerezze az ónbányák fölötti uralmat
Érzéstelenítõk Az oldott érzéstelenítõ nem engedi, hogy a "nátriumcsatorna" megnyíljon az üzenet érkezésekor, s így a jel nem juthat el az agyba
Orvostudomány A Természet Világa különszáma
Tallózás ... ha a Hollandiában futó autók átlagos élettartamát három évvel csökkentik, a szén-dioxid-kibocsátás végsõ soron négy százalékkal nõ
Miért? Van-e a világon zöld emlõs? Hány darab 15 méteres fára van szükség, hogy az egy kilowattóra energia termelésével járó szén-dioxid-kibocsátást  kompenzáljuk? Mibõl van a golyóstoll tintája? Hogy készül a csiriz? 
Hogy mûködik... ... arra legalább megtanít, hogy nem kell mindent elhinni, amit a könyvekben és a Weben olvasunk 
A gyufa Egyidejûleg kisebb, ugyancsak állítható kések a szalagot a gyufaszálak hosszának vagy a dobozrészek szélességének megfelelô keskenyebb sávokra osztják. A gyufaszálakat ily, kötegekbe egyesített sávokból vagdossa azután le egy, a dohányvágógéphez hasonló szerkezet 
Új, biológiailag jelentõs paraméterek a fizikai kémiában Az élõ rendszerekben ismert, szerkezetspecifikus biokémiai folyamatok részletesebben jellemezhetõk, ha kinetikai vagy egyensúlyi paramétereik a reaktánsok és termékek konformációja vagy protonáltsági állapota szerint is definiáltak
Biológiailag lebontható csomagolóanyagok ... a mûanyagok károsabbak a környezetre, mint más anyagok, mert nem lebonthatók, a PVC égetése okozza a savas esõt és a dioxint, kimerítik a kõolajkészleteket ...
Az oldószerek gõznyomásának általános törvénye Vízben a következõ szerves anyagokat oldottam fel: nádcukort, glükózt, borkõsavat, citromsavat, karbamidot. Az összes anyag érzékelhetõen ugyanazt a molekuláris gõznyomáscsökkenést idézte elõ
Az oldatok fagyásának általános törvénye Bármely vegyület egy molekulája, mely tetszõleges, a vegyülettõl különbözõ folyadék 100 molekulájában van feloldva, ennek a folyadéknak a fagyáspontját közel állandó mennyiséggel, 0,62 fokkal csökkenti
Nagy kapacitású és kombinatorikus módszerek a szintetikus kémiában BME Mérnöktovábbképzõ tanfolyam
A sárga kristályok Holmes a teáskancsóból egy kevés teát töltött egy kémcsõbe, majd azért a palackért nyúlt, amelynek vastag üvegébe a "HCl" jelet maratták
Az ár ellen – elektromágnessel Felvetôdik a kérdés, vajon miért alkalmaznak "vihart" ezekhez a folyamatokhoz? Miért jobb ezeket a mûveleteket fluidágyas reaktorban elvégezni, mint egyszerûbb ("hagyományos") berendezésekben, ahol mindkét fázis nyugalomban van
Folyóiratok, impakt faktorok Hasznos mutatók
Kémiai Tudományok Osztálya A bizottságok felfrissített adatai
Fizikai kémiáról és türelemrôl Ma, majdnem egy évszázaddal késôbb, amikor a rációt, a józan észt megint, mindenfelôl szorongatják a legkülönbözôbb ál-, para- és egyéb nem-tudományok, nem fölösleges talán segítségül hívnunk Ostwald türelmes optimizmusát, még ha hajlamosak vagyunk is derûjét túlzottnak tekinteni
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 

2000. január
Természet Világa Elôzetes a folyóirat februári számából, tallózás régi cikkek között
Hamis cukrok nyomában A mézet például nagy fruktóztartalmú kukoricasziruppal hamisítják. Az "idegen anyag" kimutatására 1978-ban dolgoztak ki eljárást
Az ionok elektrolízis közbeni vándorlásáról Az új kémia értelmében minden elektrolit só. Az elektrolízis folyamán ugyanolyan csere játszódik le molekuláik komponensei között, mint cserebomláskor. Ugyanez a jelenség idézi elõ azt a molekuláris mozgást, amelyet elektromos áramnak nevezünk
Apróságok William Gilbert, I. Erzsébet angol királynõ orvosa vetette fel, hogy azt a vonzóerõt, amely a borostyán vagy más anyagok dörzsölésekor keletkezik, nevezzék elektromosságnak
Az õserdõ gyógyszerészei Egy kutatócsoport például az Amazonas vidékén talált egy szerecsendióhoz hasonló növényt, amelynek a nedvével az inidánok a bõrfertõzéseket kezelik. Kiderült, hogy a növényt különbözõ vidékek egymással nem érintkezõ törzsei is ismerik és használják
Miért? Hogyan ered a kutya a nyúl nyomába? Hogy iszik az elefánt?  Miért zöldül meg a kemény tojás sárgája és a lágy tojásé miért nem?
Hogy mûködik... Még a klasszikus világegyetemben sem valószerû, hogy mindent tudjunk egy rendszerrõl. A kvantummechanikából eredõ probléma csak hab a tortán
Polanyiana, 1–2. szám, 1999 The present issue of Polanyiana continues publishing current studies on Michael Polanyi rather than Polanyi's original manuscripts or papers. While all essays presented analyse Polanyi's philosophy, they do so from different perspectives
A cellulózeipar A papírgyártás lényegében abból áll, hogy a cellulózét szétaprózzák rostjaira, ezekbôl vízzel pépet készítenek, szitákkal egy réteget emelnek ki belôle és ebbôl lesz megszáradás után a papírlap
Aktuális pályázatok Válogatás
Kérelem a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében az eljárás lefolytatására (módosított szöveg; a doktori szabályzat 2. sz. melléklete)
A gázok diffúziójának törvényérõl Két, egymással érintkezõ gáz diffúzióját vagy egymás közötti spontán keveredését a végtelenül kicsiny gáztérfogatok helyzetének egymás közötti cseréje befolyásolja, mely térfogatok nem szükségképpen azonos nagyságúak, és minden egyes gáz esetében fordítottan arányosak a gáz sûrûségének négyzetgyökével
A folyadékok diffúziójának alkalmazása az elemzésre Engedtessék meg nekem, hogy a zselatinszerû válaszfalon lejátszódó diffúziós szétválasztásra a dialízis kifejezést használjam. A legalkalmasabb dialízis-válaszfalnak a kereskedelemben kapható pergamenpapír tûnik, amelyet elõször Gaine úr állított elõ, s jelenleg De la Rue urak gyártják sikerrel
Töprengések az anyag természetérõl Elképzelhetõ, hogy az a sok anyagféleség, amelyet most különbözõ elemi szubsztanciaként tartanak számon, egy és ugyanazt a végsõ vagy atomos molekulát tartalmazza –  különbözõ mozgásállapotban. Az anyag lényegi egységének hipotézise összhangban van azzal, hogy a gravitáció minden testre egyformán hat
A cukorgyártás A közönségesen cukornak nevezett anyag a természetben nagy változatosságban elôforduló cukorféleségeknek egyik fajtája
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2000. január
50, 100, 150, 200 éve Szeptember 19-én legfelsõbb elhatározással a József Ipartanodát és a bölcsészkari Mérnöki Intézetet egyesítették. (Az Institutum Geometricumot a pesti Tudományegyetem bölcsészkarán 1782-ben alapították, és a ferencrendiek kertjének a Reáltanoda utcára nézô kis épületében, a mai Egyetemi Könyvtár helyén mûködött.) 
Britannica Hungarica Minden héten új arckép 
Az utolsó két hónap újdonságai Új'2001 Új '99 Új '98 Új '97 Új '96 Tartalom Címlap
Új'2002