Újdonságok

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
1997. december
Humor a tudományban Luria akadozva kezdte a kutatások lényegének ismertetését: "...nem tudom, milyen ismereteket tételezzek fel", Szilárd félbeszakította: "Tételezzen fel teljes tudatlanságot és határtalan intelligenciát."
Alkímiai gyûjtemény Hermész Triszmegisztoszról, az alkímiáról és a bibliáról, az alkímiai szimbólumokról, a rózsakeresztesekrôl 
Részlet a De la Pirotechniából Vanuccio Biringuccio az alkímiáról (1540) 
Részletek a Hermetikus és alkímiai írásokból Paracelsus a Kénrôl, a Higanyról, a Sóról és az orvosokról
Természet Világa Elôzetes a folyóirat januári számából,
tallózás régi cikkek között
Beszámoló a Szépmûvészeti Múzeum
Antik Gyûjteményében végzett szobor-restaurálási munkákról (19931996) 
Geokémiai vizsgálatok alkalmazása a régészetben
ChemoNet levelezési lista Új cím, új lehetôségek
Aktuális pályázatok Válogatás
Miért? Hogyan mûködik a "krumplióra"?, Hogyan érzékeli a füstjelzô a füstöt?, Mik azok a színes pontok a leveleimen?
Amit Isten mértékkel teremtett,
csak mérésekkel igazolható
Vizsgálódásaim során felismertem, hogy a tudomány és a vallás, a tudomány és a világnézet közötti problémák alapvetôen nem tudományos jellegûek, hanem inkább kultúrtörténeti kérdések.
Tudomány, bizalom, hit és hiszékenység A vallási és a természettudományos megközelítés között nincs átfedés, míg a mûvészetek, a filozófia és az etika sok tekintetben érintkezik egymással. 
Emlékezés Zechmeister Lászlóra Székfoglalóját "A chromatographia néhány újabb alkalmazásáról" címmel 1940. október 21-én olvasta fel.
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. november
Természet Világa Elôzetes a folyóirat decemberi számából,
tallózás régi cikkek között
Schay Géza emléktáblája alá Schiller Róbert írása
Miért? Miért nem barnul meg az aszalt alma?, Miért fémes ízû a dobozos sör?, Miért nem spriccel ki a szénsavas ital, ha dobozát megkocogtatjuk?
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. novemberi tartalomjegyzék
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 52. évfolyam, 12. szám, 1997.
A pálinkák A magyar Alföld egyik különlegessége az eperpálinka, amit az eperfa termésének erjesztése és lepárlása útján készítenek.
A kávéról A kávéházakat bezárták ugyan, de az emberek otthon továbbra is itták a kávét.
Példák a sztereoizomériára Molekulamodellek
Egy robbanás története id. Lengyel Béla írása (1888)
Aktuális pályázatok Válogatás
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. októberi tartalomjegyzék
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

1997. október
Koordinációs vegyületek: szerkezet és izoméria Néhány interaktív molekulamodell
Természet Világa Elôzetes a folyóirat novemberi számából,
tallózás régi cikkek között
"EuroEnglish" In the first year, "s" will be used instead of the soft "c"...
A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800-1950 Megjelent Móra László és Próder István könyve
Kémiai Nobel-díjasok 1997
Polanyiana A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság folyóirata,
6. évfolyam, 1. szám, 1997.
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 52. évfolyam, 10-11. szám, 1997.
Mozart geológus barátai Személy szerint két "geológus" állt bizonyítottan kapcsolatban Mozarttal. Az egyik Ignaz von Born...
Lovag Born Ignác ... eme érintkezés révén keletkezett az idôszaki természettani folyóirat, az "Egyetértô barátok tudományos társasága", amelyben a császárváros legtöbb írója és irodalombarátja részt vett. 
Mozart, Jacquin, Born Reálisnak látszik talán az a feltételezés, hogy Mozart A varázsfuvola öreg pap alakját ... Jacquin Miklósról mintázta.
Meghívók az MTA Kémiai Tudományok Osztálya és a bizottságok, munkabizottságok üléseire
Hevesy György és Gróh Gyula együttmûködése Móra László írása
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. szeptemberi tartalomjegyzék
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. szeptember
A fémekben és a kövekben
három különbözô föld van...
Részletek Johann Joachim Becher Physica Subterraneájából
Becherrôl és a három földrôl Kiegészítés a Becher-idézetekhez 
Ennyire hiszékenyek vagyunk? A tudatlanság önmagunknak és embertársainknak is árthat!
A 101-109-es elemek neve IUPAC-hír
Természet Világa Elôzetes a folyóirat októberi számából,
tallózás régi cikkek között
Emlékbeszéd Náray-Szabó István felett  Kálmán Alajos 1997. szeptember 12-én elhangzott megemlékezése
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. augusztusi tartalomjegyzék
Molekulaképtár Folyamatosan bôvülô gyûjtemény
A bor Ha kevés átlagszôlôbôl 2-3 naponkint mustot készítünk s ezt megfokolván, látjuk, hogy cukortartalma már nem szaporodik lényegesen, akkor megjött a szüret ideje. 
A vörös borok hamisításáról A chignon, arczfesték és hamis fogtól kezdve, egészen a szegény embert üdítô italig mind csak látszata annak, a milyennek kellene lennie...
2 Au + Ag + Cu-Sn = HUN + Montreal '97 A magyar csapat elsô lett a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián!
Pálfi Villô írása
Aktuális pályázatok Válogatás
Egy technikus utazása Budáról Pestre és vissza "Budára" Milyen boldoggá tett engem a lehetôség, bár a gyûlölt kártyázás árán, az általános kémia hallgathatása...
Szerves festékek Csupán csak a tizenkilencedik század második felében ... indul a festékkémia tudományos alapokon fejlôdésnek.
Interaktív molekulamodellek Vegyük kézbe a molekulákat!
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. augusztus
Magyar Kémikusok Egyesülete Szeptemberi programok
Természet Világa Elôzetes a folyóirat szeptemberi számából,
tallózás régi cikkek között
A kakaóról Theobroma, azaz az istenek tápláléka
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 52. évfolyam, 9. szám, 1997.
Elmélkedések a hiszékenységrôl Heller Ágnes írása (Magyar Tudomány, 1997/8)
Reflexió Heller Ágnes cikkére Balázs Nándor hozzászólása (Magyar Tudomány, 1997/8)
"A tudomány nem világmagyarázat" Laczkovich Miklós hozzászólása (Magyar Tudomány, 1997/8)
"A ítéletalkotás jogáról nem kellene lemondanunk!" Almár Iván hozzászólása (Magyar Tudomány, 1997/8)
Lesz-e még tudomány 2001-ben? Bencze Gyula hozzászólása (Magyar Tudomány, 1997/8)
A testek gáz állapotbeli fajsúlya és atomjainak súlya közötti kapcsolatról Részletek William Prout cikkeibôl (1815, 1816)
Egyszerû anyagok ekvivalensei Részletek Jean Baptiste Dumas cikkeibôl (1859)
Az a- és b-részecskék szóródása és az atom szerkezete Részletek Ernest Rutherford elôadásából (1911)
A lehetséges elemek száma és Mengyelejev "köbös" periódusos rendszere, Az atomon belüli töltés  Részletek A. van den Broek cikkeibôl (1911, 1913)
Az atomon belüli töltés Frederick Soddy cikke (1913)
Az elemek nagyfrekvenciás spektruma Részletek Henry G. J. Moseley cikkeibôl (1913, 1914)
A Röntgen-spektrumok és az elemek periódusos rendszere Részletek Niels Bohr és D. Coster cikkébôl (1923)
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. júliusi tartalomjegyzék
Kapcsolatok az egyenértékek között John A. R. Newlands cikke (1863)
Az egyenértékek közötti összefüggések John A. R. Newlands cikke (1864)
Az oktávok törvényérôl John A. R. Newlands cikke (1865)
D. I. Mengyelejev periódusos rendszerei 1869-bôl és 1871-bôl
Lothar Meyer periódusos rendszere 1870-bôl
Egy fel nem fedezett gázról William Ramsay cikke (1897)
Szeszgyártás ...csak azóta beszélhetünk szeszgyártásról, mióta a lepárlást felfedezték, vagyis a XII. század óta
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. július
Zemplén Géza ...varázsa alól senki nem tudta kivonni magát
Cannizzaro Életrajz és bevezetô a híres levélhez
Természet Világa Elôzetes a folyóirat augusztusi számából, tallózás régi cikkek között
A teáról Domboldalakon sarjad, mintegy a föld leheleteként 
A magyar vegyészet arcképcsarnoka Új életrajzok: Bárótzi Sándor, Bél Mátyás, Kováts Mihály, Lippay György, Pálóczi Horváth Ádám, II. Rudolf
Erjedés, erjesztô szervezetek... Az alkoholos erjedés tüneményeinek ismerete és az alkoholos erjedés gyakorlati felhasználása ôsrégi
A szag és a szagosító anyagok ...Per fumum használták, innen származik a parfum elnevezés
Középiskolai kémiai példatár, szerves kémiai képlet-név gyakorló és egyenletrendezõ Póta György munkája
Aktuális pályázatok Válogatás
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. június
A sajtokról, különös tekintettel a francia sajtokra
Erdey-Grúz Tibor Visszaemlékezések
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júliusi számából, tallózás régi cikkek között
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények 1997. májusi és júniusi tartalomjegyzék
Stanislao Cannizzaro professzor levele S. de Luca professzorhoz A Genovai Királyi Egyetemen tartott kémia tudományi kurzus rövid ismertetése (részlet)
A kémiai megismerés Buzágh Aladár cikke (1947-bôl)
A sör készítése Vannak rá adatok, hogy már az ó-egyiptomiak is fôztek sört...
Aktuális pályázatok Válogatás
A Magyar Kémikusok Egyesületének 90 éve  Móra László írása
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. május
Polanyiana A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság folyóirata,
Újlaki Gabriella emlékszám
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júniusi számából, tallózás régi cikkek között
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 52. évfolyam, 6. szám, 1997.
COMPUTER and MULTIMEDIA TOOLS
for ENGINEERS and SCIENTISTS using or teaching APPLIED MATHEMATICS
Láng-Lázi, M., Kollár-Hunek, K., Viczián, Zs., Donáth, K. cikke 
Szerves kémia II. Elôadásvázlatok, feladatok, megoldások
A magyar vegyészet arcképcsarnoka Újabb arcképek
Polanyiana A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság folyóirata, 1996-os évfolyam
Aktuális pályázatok Válogatás
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. április
Magyar Kémikusok Egyesülete Májusi programok
Az el nem ismert ember Schiller Róbert írása Thomas Youngról
Az égésrôl, általában Részletek Antoine Laurent Lavoisier dolgozatából
Hálózati kislexikon Új szócikkek
Az adatbáziskezelés alapjai Nagy Attila jegyzete
Természet Világa Elôzetes a folyóirat májusi számából, tallózás régi cikkek között
Tudomány- és technikatörténeti érdekességek ...a Scientific American nyomán
A magyar vegyészet arcképcsarnoka A Magyar Vegyészeti Múzeum összeállítása
Közlemény azon anyag természetérõl, mely az izzítás során egyesül a fémekkel és növeli azok súlyát  Részletek Antoine Laurent Lavoisier elôadásából
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 52. évfolyam, 5. szám, 1997.
A matematikai modellek szerepe az idegrendszerkutatásban Érdi Péter, Aradi Ildikó, Grõbler Tamás
és Barna György jegyzete
Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket?  Tóth Zoltán írása
Meghívók az MTA kémiai bizottságainak, munkabizottságainak üléseire (folyamatosan frissülô rovat)
Náray-Szabó István Személyes emlékek a kiemelkedô tudósról, az "igazi reneszánsz emberrôl"
Lengyel Béla magnetofonba mondott, eddig publikálatlan visszaemlékezései
Gróh Gyula Személyes emlékek a "vegyészképzés megalapítójáról"
Az ozmózisnyomás szerepe az oldatok és gázok közötti analógiában Részletek Jacobus Henricus van't Hoff dolgozatából
A flogisztonmentes levegõrõl és a légkör összetételérõl Részletek Joseph Priestley dolgozatából
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. március
Természet Világa Elôzetes a folyóirat áprilisi számából, tallózás régi cikkek között
Magyar Kémikusok Lapja - Különlenyomatok 52. évfolyam, 4. szám, 1997.
MTA Kémiai Tudományok Osztálya A honlap elsô oldalai
A szagok szimfóniája A mósuszillattól a görénybûzig. Gács János és Hudecz Ferenc írása
Az elektrokémiai bomlásról Részletek Michael Faraday cikkébôl
Hogyan született az oldatok elmélete? George Wald írása
A vízben oldott anyagok disszociációjáról Részletek Svante Arrhenius cikkébôl
Enzim-tanulmányok II. A hidrogénion-koncentráció mérése, és jelentõsége az enzimatikus folyamatokban  Részletek S.P.L. Sörensen cikkébôl
A tiszteletreméltó Robert Boyle traktátusa új kísérletekrõl, mik a láng és a levegõ összefüggését érintik. Valamint a robbanásokról... Részletek Robert Boyle tanulmányából
Kísérletek növényekkel, felfedezve jeles képességüket a közönséges levegõ tisztítására napfényben és károsítására árnyékban meg éjjel, kiegészítve egy új módszerrel a légkör egészségességének pontos vizsgálatára Részletek Jan Ingenhousz tanulmányából
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben
Az MTA Doktori szabályzata és Ideiglenes szabályzata
Elôterjesztés a Doktori Tanácshoz ...az MTA Kémiai Tudományok Osztályának az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban való közremûködésérõl (Ügyrend)
Hasznos segédprogramok a Hálón  Vincze Tamás összeállítása
Sejtelem és Ockham borotvája  Schiller Róbert gondolatai Dalton, Gay-Lussac, Avogadro, Thomson cikkei kapcsán
A kémia új rendszere Részletek John Dalton tanulmányából
Közlemény gáz alakú anyagok egymással való vegyülésérõl Részletek Joseph Louis Gay-Lussac cikkébôl
Tanulmány testek elemi molekulái relatív tömegének egy meghatározási módjáról és az arányokról, amelyekben ezek a molekulák a vegyületeket felépítik  Részletek Amadeo Avogadro cikkébôl
A kémiai kombinációk pontos arányainak Dalton-féle elméletérõl Részletek Thomas Thomson cikkébôl
Karrierkönyv - Részlet Telkes József tanácsai felvételi beszélgetésekhez
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. február
Magyar Kémikusok Lapja Különlenyomatok 52. évfolyam, 3. szám, 1997.
Live again! Élj újból!  Rákellenes Alapítvány
Irinyi János A Magyar Vegyészeti Múzeum anyagából
Természet Világa Elôzetes a folyóirat márciusi számából
Belépési nyilatkozat az MTA köztestületbe Akiket február végéig bejegyeznek, azok szavazhatnak az idén a közgyûlés tagjaira és egyéb tisztségekre
A World Wide Web születésérôl ... melyiket választaná: vele vagy nélküle?
Svante Arrhenius ... hazabiciklizés közben az út szélére dobta.
Magyar Vegyészeti Múzeum Rövid bemutató a múzeum anyagából
Magyar Kémikusok Egyesülete Februári programok
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1997. január
Fraktál-sarok Cikkek, képek, mutatók - a fraktáldefinícióktól a fraktális zenéig
Természet Világa Elôzetes a folyóirat februári számából
Szerves kémia I. Elôadásvázlatok, feladatok, megoldások
Magyar Kémikusok Lapja Különlenyomatok 52. évfolyam, 2. szám, 1997.
A Nobel-díj és a magyar Nobel-díjasok Beck Mihály írása
Természettudomány és társadalom az ezredfordulón Beck Mihály tanulmánya
A rendetlenség reménye Schiller Róbert esszéje
A légköri szénsavtartalom hatása a földfelszín hõmérsékletére Üvegházhatás, globális felmelegedés -- Svante Arrhenius 1896-ban közölt cikkének fordítása
Az Akadémia CLIX. (1996. december 12-i) közgyûlésérõl Vidóczy Tamás beszámolója
Britannica Hungarica Minden héten új arckép 
Az utolsó két hónap újdonságai Új'2001 Új'2000 Új '99 Új'98 Új '96 Tartalom Címlap
Új'2002