[bal]
 
Újdonságok Keresés a ChemoNetben

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
2001. december
Természet Világa 2002.január
A kloroform karrierje Aki új bódító italokat kínál, nem az emberiség jótevõje
Az alkímiáról Titkaikat olvasva mégis gyakran gondoltam arra, hogy ha ezek az ügyes emberek oly sok különleges dolgot fedeztek fel a puszta megfigyeléssel, nem siettek-e a dolgok elébe, és nemcsak elmondtak valamit ahelyett, amit elvégezhetõnek tartottak vagy amit el kellett volna végezniük, ha a tökéletességre törekedtek volna
Tallózás a Hálón A szkeptikusok szótára több mint 400 szkeptikus definíciót és dolgozatot sorakoztat fel a paranormális, okkult, természetfölötti és pszeudotudományos jelenségek ellenében
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken
Karácsonyi elõadások Az idén ünneplik a Royal Institution Karácsonyi elõadásainak 175. évfordulóját
A gyertya természetrajza A gyertya nem lobban önmagától lángra a levegôn, nem gyullad meg egyszerre, mint az ólompreparátum; elvár évekig, elvár egész korokat, anélkül hogy megváltoznék, míg csak üzembe nem helyezzük
Helyzetelemzések – Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság 
Beszámoló a Radiokémiai Bizottság 2001. évi tevékenységérõl
Az atomról és a molekuláról Ahhoz, hogy a poláris és nem poláris molekulák megkülönböztetésének fontosságát és hasznosságát értékelhessük, nincs szükségünk hipotézisre, de a felosztás aprólékosabb vizsgálatához elengedhetetlen valamilyen atomszerkezeti elmélet alkalmazása
Elméleti és preparatív modellek a gyógyszertervezésben.  Beszélgetés Keserû György Miklóssal Ma már nem nagy teljesítmény, ha valaki egy nap kétszer elmegy Szegedre és visszajön. De ha naponta ezerszer szeretnénk megtenni ezt az utat, rögtön érezzük, hogy nem akármilyen feladatot kell megoldanunk
Miért? Mire jó a láz? Mi a gyorsabb: a csiga vagy a csigaposta? Miért távolodik a Hold a Földtõl?
Hogy mûködik... Az igazi Rolex óra másodpercmutatója egyenletesen suhan a számlapon. A hamis órák másodpercmutatója ugrál egy picit
2001. november
Akadémiai védések 2001. december
Természet Világa 2001. december
A molekulaképzõdés és az atomszerkezet Amint látjuk, az atomban aktív vegyérték-egységek száma soha nem több nyolcnál, ezért az esetek többségében csak a jelen levõ elektronok egy kis részének a cseréjével kell foglalkoznunk. Felmerül azonban, hogy milyen módon rendezõdhetnek el az elektronok az atomban, ha csak pontosan meghatározott számú elektron vehet részt a cserében
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Most láttuk csak, hogy a szobát mészkõbe vájták. A mennyezetébõl keskeny kürtõ vezetett ki. Holmes körbejárta a kürtõt
Az õszi színek kémiája A zöld levelek sárgára, vörösre változnak, majd lehullanak. A színváltozást a levelek pigmentjeinek változása idézi elõ
A szennyezettségi határértékek a geokémiai tényezõk tér- és idõbeli változásának függvényében A természetes redox-viszonyok és pH-értékek, amelyek természetes vagy emberi hatás során megváltozhatnak, alapvetõen meghatározzák az egyes elemek migrációját, illetve megkötõdését, valamint a táplálékláncba való bekerülését 
A rivális barát is lehet. Beszélgetés Fülöp Mártával Egy másfajta struktúrában a versengés során a másikat nem kell ellenségnek tekinteni; tekinthetem olyan partnernek is, aki kifejezetten serkent. Nemhogy az ellenségem lenne, hanem nagyon fontos ember az életemben, aki folyamatosan mozgásban tart engem
Akadémiai védések 2001. november
Az izomorfizmusról ...azt az eredményt kaptam általánosságban, hogy bizonyos elemek egy vagy több közönséges elem azonos számú atomjával kombinálódva hasonló kristályos alakot vesznek fel, és ebbõl kiindulva az elemek bizonyos csoportokba sorolhatók
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények Idei tartalomjegyzékek
Miért? Mennyit igyunk naponta? Hogy készül a sûrített narancslé?
Hogy mûködik... A molekulák a külsõ elektromos tér vagy az egymással lejátszódó kölcsönhatás nyomán rendezett alakzatot vehetnek fel: innen származik a "folyadékkristály" elnevezés
Tanárok elismerése A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásáért kuratóriuma négy tanárnak ítélte oda "A Magyar Kémiaoktatásért" díjat
Természet Világa 2001. november
Világûr A Természet Világa különszáma


2001. október
Adolf von Baeyer és a barbitursav A város helyõrségének tüzérei éppen ott ülték meg a tüzérek védõszentjének, Szent Barbarának a napját, és róla nevezték el az új anyagot
A környezetgeokémiai határértékek és a háttér problematikája A november 8-án tartandó ankét elõadásainak összefogalalói 
Az égésrõl ... számos elégett test feketeségének semmi más okát nem találhatjuk, mint azt, hogy a tûz heve, amely a testekben lakozó nedves, átlátszó és illékony vizet folyamatosan keveri és ritkítja, teljesen kitaszítja vagy elhajtja mindazt, ami korábban a pórusokat teljesen megtöltötte
A publikációs stratégia mérésének fontossága „A tudomány lényege a kommunikáció” – állítja F. Crick. Garvey szerint az új természettudományi eredményeknek mintegy 80%-a folyóiratcikkekben jelenik meg
Edward W. Morley és a Prout-hipotézis A kémia története nem a hibák korrigálásának diadalmenete. A történetet akkor értjük meg igazán, ha az olyan kiváló kémikusok munkáját is megismerjük, mint amilyen Edward Morley volt
Majonézes tojás Tegyük fel például, hogy egy vacsoravendégünk majonézes tojást kér, és nekünk csak egyetlen tojásunk van otthon, a majonézünk pedig elfogyott. Egy injekciós tûvel vegyünk ki egy millilitert a sárgájából, ebbõl készítsünk egy evõkanálnyi majonézt, a tojást pedig fõzzük meg...
A lélegzésrõl Hogy valamelyest kielégítsük kíváncsiságunkat a légzést illetõen, amelyhez az állatokat a természet tüdõvel látta el, vettünk egy pacsirtát (nem tudván akkor más élõ madarat szerezni, amely kicsiségénél fogva elfért volna a tartályban). Bár az ember, akit elküldtünk, hogy szerezzen madarakat a kísérleteinkhez, meglõtte a pacsirta szárnyát, az állat igen élénk volt
A kémikusok princípiumairól a kémikusok sója, kénje és higanya nem a testek elsõ és legegyszerûbb princípiuma; ezek csupán olyan korpuszkulákból vagy részecskékbõl álló elsõdleges konkréciók, amelyek náluk egyszerûbbek
2001 kémiai Nobel-díjasai A királisan katalizált hidrogénezési reakciók és a királisan katalizált oxidációs reakciók kutatásáért kapták az elismerést
Tallózás a Hálón A Totally tessellated ("Teljesen bemozaikozva") címû lapon megtanulhatjuk a csempézés mûvészetét, és nagyszerû régi mozaikokat, szellemes új csempézéseket nézegethetünk
Miért? Miért zümmögnek a nagyfeszültségû vezetékek? Hogy mûködött az irodai szócsõ? Miért tûntek el a verebek Londonból? 
Hogy mûködik.. A tranzisztorok egymással együttmûködve feladatokat látnak el, például emlékeznek egy információbitre, vagy összeszoroznak két nagy számot.

 
2001. szeptember
Természet Világa Elõzetes a folyóirat októberi számából
Akadémiai védések 2001. október
Az egyiptomi kapcsolat Már az egyiptomi civilizáció kezdetén felfedeztek egy anyagot a sivatag kiszáradt tavaiban, amelynek hasznát vették a balzsamozásban, a tisztításban és az élelmiszerek tartósításában
Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások körébôl ... az igen kis részeknek – bár esetleg látásunk vagy tapintásunk számára érzékelhetetlenek – meghatározott alakjuk van, végesek és megszámlálhatók, és ha összegyûjtjük, egy halomban maradnak
A Nobel-díj centenáriuma A díjat a legtöbb tudós 40–70 éves korában nyeri el. Eddig  Sir William Bragg volt a legfiatalabb díjazott: 25 éves korában kapta meg az elismerést
A Rotary Club díjai tanároknak
A tudományos chemia állapota külföldön és hazánkban A számlákat a miniszterium nehézség nélkül fizeti ki. Minél nagyobb a számla, annál jobb: sok munkálkodásnak a jele. Anyag, készülék, mûszerek a szomszédságban vannak. Ha valamely készülék nem felel meg a czélnak, azonnal másikat szerezhetnek be 
Beszélgetés az agyról és a számítógéprõl És mit csinál a mi agyunk? Folyamatosan interpretálja a külvilág jeleit és a belsõ elvárást is, majd a kettõt megpróbálja valahogy összhangba hozni
Az örvény-atomokról Az alaknak ez a kinetikus rugalmassága természetesen tökéletes rugalmasság, ha a tökéletes folyadék örvénygyûrûirõl van szó. Ez legalább olyan jó kiindulás a gázok rugalmasságának magyarázatához, mint az "atomok ütközése"
Miért? Miért forog a Vénusz a többi bolygóval ellentétes irányban?  Miért csak egyfajta virágot látogatnak egyszerre a méhek? Miért tojás alakú a tojás? 
Hogy mûködik.. Ha a pezsgõs pohárban nem lennének hibák vagy szennyezések, csak statisztikus ingadozások nyomán keletkeznének buborékok
Molekulamagazin Ha a gáz nem jut ki a sajtból, lyukak képzõdnek. Ezért lyukas például az ementáli
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Kinyissam a csomagot, vagy elõbb megmondjam, hogy mi van benne és kinek szánta?
2001. augusztus
Akadémiai védések 2001. szeptember
Természet Világa Elõzetes a folyóirat szeptemberi számából
Aforizmák a természet magyarázatáról és az ember uralmáról, valamint egy kísérlet, amely egyedül a megsemmisülés lehetetlenségére vonatkozik Látjuk, hogy a legyek, a pókok és hasonlók hogyan lelnek olyan sírra a borostyánban, amely tartósabb, mint a királyok emlékmûve és bebalzsamozott teste. Úgy gondolom, hasonló történik a higanyba helyezett testekkel is
pH-mérés üvegelektróddal – a XX. század elején Sikerült olyan vékony gömböt fújnom lágy üvegbõl, amelyen diffrakciós színek jelentek meg, majd a gömbbe keskeny üvegcsövet toltam, és a csõ egyik végét vörösizzásig hevítettem. Ezeknek az elektródoknak kisebb volt az ellenállásuk és pontosabb eredményeket adtak, mint azok, amelyeket vastag gömbbõl készítettek
Katódsugarak Ennek alapján a katódsugarakban az anyag új állapotban van jelen, ebben az állapotban az anyag részekre osztása sokkal tovább megy, mint a közönséges gázállapotban: ebben az állapotban az anyag – vagyis a hidrogéntõl, oxigéntõl stb. eltérõ forrásból származó anyag – egy és ugyanaz; ez az anyag az a szubsztancia, amelybõl az összes kémiai elem felépül
100 éve: elektron A gravitációs kölcsönhatástól olyannyira különbözô, ám emberi ipari tevékenységben oly gyorsan hasznosítható elektromágneses kölcsönhatásnak leleplezett hordozói, a nehezebb ionok és a lepkekönnyû elektron megismerése nyomán a fizika kvantummechanikai, relativisztikus és elektronikai forradalma bontakozott ki. Ezért van az elektronnak olyan nagy jelentôsége. 
A biokémia kezdetei Megrökönyödve vette észre, hogy a folyadék hamarosan úgy habzott, mint a frissen csapolt sör
Miért? Miért van az, hogy a vadon élõ állatok körében nagyon ritka a rövidlátás? Megõszülhet az ember a nagy ijedtségtõl?
Hogy mûködik... Miért tér el egymástól a különbözõ színû ruhák hõmérséklete? 
Oxigén Azt kell eldönteniük, hogy ki kapja az elsõ kémiai "retro-Nobel"-díjat
Kémiai értekezés a levegõrõl és a tûzrõl ... jól érthetõ kísérletek szólnak mellettem, kísérletek, amelyeket nem egyszer elvégeztem, és amelyekkel, ha nem tévedek, elegendõen megközelítettem célomat, hogy a lehetõ legjobban megértsem a tûz természetét
Tallózás Már korábban kiderült, hogy a maja kék paligorszkitot (fehér agyagásványt) és indigót tartalmaz. Ezek az  anyagok önmagukban azonban nem mutatják a festék rendkívüli tulajdonságait
2001. július
Természet Világa Elõzetes a folyóirat augusztusi számából
Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról Most hadd térjek vissza a bányászatra. Tekintve, hogy errôl még egyetlen író sem írt kimerítôen, és az idegen népek a mi nyelvünket nem értik, illetve ha értenék is, a fentebb említett írók mûveibôl a bányászat tudományának csak egy kis részét sajátíthatnák el, ezért írtam meg ezt a tizenkét könyvet
Szervi kémia ... nem veszi észre, hogy ezeket helyesen szervi vegyületnek, szervi kémiának kell nevezni. Hiszen a szerves annyi, mint szervvel ellátott, a minek szerve van (pl. szerves lény); már pedig sem a vegyületnek, sem a chemiának nincsen szerve
A formák és minõségek eredete ... a világon temérdek anyagi  részecske van, s ezek mindegyike olyan kicsi, hogy önmagában érzékelhetetlen; mivel pedig egész és osztatlan, határozott alakkal és nagy szilárdásggal kell bírnia
A pH-mérõk eredete A legbiztatóbb becslés szerint arra számíthatott, hogy a – hamarosan pH-mérõnek nevezett – mûszerbõl tíz év alatt hatszáz példányt adhat el
Physiologia Epicuro – Gassendo – Charltoniana Mindenki egybehangzóan vallja, hogy léteznie kell egy olyan egyetemes anyagi princípiumnak, amelybõl az összes konkrét anyag felépül, és amelyre végül, a pusztulás által, elbomlik
Miért? Sok régi kérdés és új válasz
Hogy mûködik... A mikróban hagyott fém csak akkor okoz bajt a fõzés során, ha a) nagyon vékony, b) éles vagy hegyes
Tallózás a Hálón ... ellátogathatunk a világ egyik legjobb ismeretterjesztõ központjának tartott Singapore Science Centre-be: megnézhetjük, hogy milyen a csillagos ég Szingapúr fölött, vagy milyen egy háromnapos csirkeembrió a tojásban
Boerhaave a tûzrõl Az eddig megfigyelt testek közül egy sincs, amely önként melegebbé válna a többinél, ha magára hagyjuk. Nemcsak a tér tartalmaz tüzet, hanem egyenletesen elosztva az összes test is, a legritkábbtól a legszilárdabbig
2001. június
Természet Világa Elõzetes a folyóirat júliusi számából
Emlékbeszéd Tüdõs Ferenc felett A forró gyök elméletet Tüdõs – mint láttuk – az inhibíciós lépésbõl kiindulva dolgozta ki, és alkalmazta a polimerizáció exoterm elemi lépéseire, a láncnövekedésre és az iniciálásra
Honnan és merre: a hazai kémiakutatás fél évszázada Ötven év összes tudományos eredményeit, amelyek közel ötven tanszéken és számos kutatóintézetben születtek, egy rövid negyvenperces eloadásban még nagy vonalakban is lehetetlen ismertetni. Remélem azonban, hogy mindezek ellenére elõadásomból kirajzolódott a hazai kémiakutatás eredményessége, sokszínûsége és gondolatgazdagsága
Milyen büntetéseket róttak ki Bunsen laboratóriumában? Annak, aki a laboratóriumi mérleget a mérést bevégezve nyitva hagyja, különösen éjszakára, 12 krajcárt kell fizetnie
A filozófia alapelvei Ugyancsak roppant könnyen felismerhetô, hogy nem létezhetnek atomok, vagyis a testek olyan részecskéi, amelyek nem lennének oszthatók, mint ahogyan egynéhány filozófus képzelte
Számítógép – emberekbõl Az "emberi számítógépek" története a Halley üstökössel kezdõdik
 A kémiai ekvivalensek átfogó skálája Sok esetben, amikor ugyanazoknak a komponenseknek csak két kombinációja ismert, nem tudhatjuk, melyik vegyületet tekintsük úgy, hogy az egyes atomokból párt tartalmaz, és mivel ezek a kérdések pusztán elméleti úton dönthetõk el, és a döntés semmiképpen sem szükséges a gyakorlati célokra tervezett táblázat elkészítéséhez, a számaimat nem kívántam az atomelmélettel befolyásolni
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Szivarral a szájában hozzálátott a desztillációhoz. A narancssárga folyadék élénken forrt a gömb alakú lombikban
Molekulamagazin A kávé sok koffeint tartalmaz, például másfél deciliter (híg) instant kávéban kb. 60–70 mg koffein van. Hasonló mennyiségû tea kb. 50 mg koffent tartalmaz. Egy 375 ml-es Coca Colás dobozban kb. 48 mg koffein van, a Pepsi Colásban kb. 40 mg
Szavak nyomában A rozsda hidratált vas-oxidok és vas-hidroxidok keveréke. Az elnevezés bolgár eredetû, elõször a Bécsi Kódexben fordul elõ
Miért? Miért hosszú a patkány farka? Mire szolgálnak az üvegek alján kidudorodó pöttyök? Megtanulják-e az állatok, hogyan "közlekedjenek" az utakon? Ki és mikor találta fel a viaszgyertyát? 
Hogy mûködik... Ha forrón szereti a kávét, figyeljen oda, hogy ne melegítse túl sokáig és hagyja egy percig állni, amikor a mikró kikapcsol
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken Összefoglalók
2001. május
Természet Világa Elõzetes a folyóirat júniusi számából
A légszivattyú Miközben az emberek még mindig a szivattyú mûködtetésével voltak elfoglalva, és már-már azt hitték, hogy szinte az összes levegõt kiszivattyúzták, mindannyiunk legnagyobb elképedésére a fémgömb úgy omlott be nagy zajjal, mint amikor ruhaanyagot morzsolgatunk az ujjaink között, vagy mintha a gömböt egy torony tetjérõl vetettük volna le
Tudományos ülés a Kémiai Tudományok Osztálya megalakulásának 50. évfordulója alkalmából ... vannak olyan statisztikák, amelyek szerint a kémia visszavonul, mind a tudósok számát, mind pedig a publikációs tevékenységet tekintve. A visszavonulás azonban csupán látszólagos, a valóság ennek az ellenkezõje
Sokat ígérõ kombinációk. Beszélgetés Furka Árpád professzorral Sokan azt tartják azonban, hogy a számos gyakorlati eredményen túl a kombinatorikus kémia legjelentõsebb hatása a kutatók gondolkodásmódjának megváltoztatásában nyilvánul meg
A termodinamikai II. fõtételének korlátai ... egy olyan lény, aki látja az egyes molekulákat, ezt a lyukat úgy nyitja és csukja, hogy csak a gyorsabb molekulákat engedi át az  A-ból a B-be, és csak a lassabbakat a B-bõl az A-ba
Nemcsak a csatamezõ lehet emlékhely.  Beszélgetés Vámos Évával  Úgy rohanunk el gyakran a mûszaki múlt emlékei mellett, mintha ott se lennének. Szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy az is emlékhely, ahol felfedezték a C-vitamint vagy megalkották a Cavintont
Az anyag egysége és az elemek átváltoztatására irányuló kísérletek Elnöki megnyitóbeszéd az Akadémia 1927. május 8-án tartott ünnepi közgyûlésén
Miért? Mi annak az oka, hogy az egyik madár lépdel, a másik ugrál? Miért tartja meg a nedves homok a forma alakját?  Miért inog a mérleg mutatója, amikor a mérlegen állunk? 
Hogy mûködik... Az évek során azonban sokat dolgoztak azon, hogy a fénymásolóban használt fényelektromos vezetõk a látható fény minden hullámhosszára nagyon érzékenyek legyenek
Természet Világa Elõzetes a folyóirat májusi, jubileumi számából
2001. április
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken Összefoglalók
Mire jók a stresszfehérjék? Régi és új elképzelések ... a hôsokk által is aktivált stresszfehérjék lehettek az okai a láz fennmaradásának az evolúció során
Emancipálódás a tudományos materializmusból Nem keresünk tovább olyan erõket, amelyek felléptét nem bizonyíthatjuk az atomok között, melyek létérõl nem szerezhetünk tudomást, ehelyett az eltûnõ és a megjelenõ energiák fajtája és mennyisége alapján alkotunk véleményt a folyamatokról
Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai Közlemények Tartalomjegyzék, 2001. január–április
A növényi festékek Az érett görögdinnye húsában például a paradicsom és a sárgarépa festékének, azaz a likopinnak és a karotinnak a keveréke a festôanyag. Aszerint, hogy a piros likopinból, avagy a sárga karotinból van több, a dinnye színe is a sötétvöröstôl a halványsárgáig váltakozni szokott
Dendronok, dendrimerek, dendrigraftok Ezek a kovalens kötésû, háromdimenziós "megamolekulák" oldhatók. S nemcsak a fehérjéket "utánozhatják", hanem olyan robusztus képzõdményekké alakíthatók, amelyek kellemetlen hõhatásoknak és hidrolitikus körülményeknek is ellenállnak
Miért? Miért lesz az izzólámpák felülete idõvel egyre sötétebb? Hogyan készülnek a süteményt díszítõ kis ezüstgolyók?  Milyen zajosak az éttermek? Bizonyítást nyert-e a marsi eredetûnek mondott meteoritokban talált anyag szerves eredete?
Hogy mûködik... Erõsítés nélkül az emberi hang nem tudja eltörni se a kristálypoharat, se a kristály ablaküveget
Brown-mozgás és molekuláris valóság Csak Gouy úr munkája szögezte le (1888-ban), hogy a molekuláris keveredés hipotézise nemcsak elfogadható magyarázatot ad a Brown-mozgásra, hanem a mozgás okaként más el sem képzelhetõ
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával A következõ reggel kényelmes bérkocsiban mentünk a Bonds Streeten át az egyetem felé. Holmes nem sokat beszélt az út során, de idõnként fekete tollal írt valamit az inge mandzsettájára
2001. március
Természet Világa Elôzetes a folyóirat áprilisi számából, tallózás régi cikkek között
Egy születésnap kapcsán Ez idô szerint Kirchhoff-fal együtt olyan kutatásba vagyunk merülve, mely éjjel sem hagy aludnunk. Kirchhoff gyönyörû, váratlan fölfedezést tett: fölfedezte a Nap színképében levõ sötét vonalak okát s módot talált rá, hogy e vonalakat a Nap színképében vastagítsa, valamint arra is, hogy a láng folytonos színképében mesterségesen elôidézze
A víz mint gyógyító anyag A fürdés izzasztásokkal volt kapcsolatos. Órákat töltöttek el a fürdôvízben; ott ettek, ittak, énekeltek és szórakoztak
Az atomok és molekulák spektroszkópiai aspektusai A vegyész soha nem gondol a találkozásokra, a fizikus nem törõdik az atomsúlyokkal; lelki szemeivel az anyagi részecskék állandó ütközését és rohanását látja, és az anyag helyett a különbözõ mozgásokkal foglalkozik
Az ujjlenyomatok eltûnése és a London-féle diszperziós erõk A gyerekek ujjlenyomata – különösen melegben – az üvegrõl és a mûanyagról gyorsabban tûnik el, mint a felnõtteké
A testek molekuláris felépítésének dinamikai bizonyítékáról A testek felépítésére vonatkozó összes hipotézis közül az a legjogosabb, amelyik nem tesz fel többet annál, mint hogy a testek anyagi rendszerek, és a megfigyelt jelenségekbõl csak annyi információt kíván levonni az anyagi rendszer körülményeirõl és összefüggéseirõl, amennyit ezek a jelenségek igazoltan szolgáltathatnak
Tallózás a Hálón A Molecular Expressions az egyik legnagyobb olyan gyûjtemény a Hálón, amely optikai mikroszkóppal készített színes fényképeket mutat be
Miért? Mitõl függ a kavicsok alakja? A világon hány ember ülhet egyszerre repülõgépen? Igyunk-e sör szívószállal? 
Hogy mûködik... Ha a szemüveget erõs napfény éri, amelyben sok ultraibolya fény van, a kristályok ezüstionjai ezüstatomokká redukálódnak, és az üvegben kis ezüstszemcsék képzõdnek
Ne magunknak ültessük a fát. Beszélgetés Székely Gáborral ... a paraszt a fát nem magának ülteti, hanem a következõ generációnak, és ezt nem bánja, mert az õ szülei is elültették a fákat, s ez így tökéletesen mûködik
2001. február
A magyarországi fizika kultúrtörténete (XIX. század) A fizika kultúrtörténetének eddig alkalmazott tárgyalási módszerét természetesen nem vihetjük át egy az egyben, sõt még megközelíthetõleg sem a magyar fizika kultúrtörténetébe. Ugyanis a fizika, mint önálló tudomány, különválik az egyes nemzetek történetétõl és önálló életet él
Természet Világa Elôzetes a folyóirat márciusi számából, tallózás régi cikkek között
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2001. március
A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fennálló kapcsolatról Körülbelöl tíz évvel ezelôtt egy módszert gondoltam ki a kapillaritási állandó megfigyelésére, mely lehetôvé tette a nyugvó folyadékok felületének teljes kiterjedésükben való vizsgálatát
Aranymûves technikák az ókorban A granuláció virágkorát a Kr. e. VII-VI. században, Etruriában élte. Az etruszk aranymûvesek igazi mesterei voltak ennek a technikának: képesek voltak egy centiméteren belül, egy vonalban akár hetven darab granulátumot is elhelyezni
Gondolatok a flogisztonelméletrõl és a víz bomlásáról Az utóbbi húsz-harminc évben minden év fontosabb volt a tudomány és különösen a kémia számára, mint bármelyik tíz év az elõzõ évszázadban
Csupa arany Néhány növény, például a Brassica juncea nevû indiai mustár (a káposzta egyik távoli rokona) magába gyûjti a talajból az aranyat, ha a földet ammónium-tiocianáttal permetezik be
Paragranum Jól megértsétek pedig, hogy miként tekintem az orvoslás alapját, mi mellett maradok és fogok maradni eztán is: a filozófiában, az asztronómiában, az alkímiában és az erényekben
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával A gyógyszerészeti társaság sivár épülete baljóslatúan magasodott fölénk másnap reggel a Gordon Square-en. A sima betonhomlokzat elütött a környék kedves házaitól
Doktori szabályzat Minta a társszerzõi nyilatkozathoz
Milyen nagy az Avogadro-szám? Egy doboz finom homokkal körülbelül kirakhatjuk a Budapest–Siófok utat. Egy gyûszûnyi hidrogénatommal tízszer "megtehetjük" a Föld–Neptun távolságot
Miért? Van-e "holdszivárvány"?  Mennyi növénnyel tarthatjuk fenn magunkat egy szobába zárva? Hogyan mûködik a napelem? Miért nem képzelhetõ el a Világegyetem óriási labdaként, vagyis gömbként, amelyben három koordinátával akár a Föld pozíciója is meghatározható? 
Hogy mûködik... A nyomtatóban koronakisüléssel visznek fel töltéseket a sötétben tartott fényelektromos vezetõre, és lézersugárral mozdítják el a töltéseket bizonyos helyekrõl
Emlékbeszéd Csûrös Zoltán professzor, akadémikus születésének 100. évfordulóján A negyvenes években a várható hazai szükségleteket jóval megelõzve foglalkozni kezdett a szerves szintetikus nagyipar kulcsát jelentõ katalitikus eljárások vizsgálatával, szelektív hidrogénezési reakciókkal, katalitikus oxidációkkal és az ezekhez szükséges katalizátorokkal, megalapozva ezzel a heterogén katalitikus mûszaki kutatások egyik jelentõs hazai iskoláját
100, 150, 200 éve Richter Gedeon gyógyszervegyész külföldi tanulmányútjáról visszatérve megvásárolta az Üllôi út 105. sz. alatti Sas patikát, melynek laboratóriumában gyógyszerek iparszerû elôállítására is berendezkedett
Az elektromossággal elõidézett kémiai változások néhány új jelenségérõl...  ... erõs fémes fényben csillogó gömböcskék jelentek meg, melyek küllemre nagyon hasonlítottak a higanyhoz; némelyik rögtön a keletkezése után robbanva, nagy lánggal elégett, a többi csak elhomályosult és a felületén végül fehér réteg keletkezett
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
2001. január
A szén A bort legtöbbnyire sötét színû, sugaras-gömbös gyémántszemecske. A ballaszt apró gyémántkristályok gömbös összenövésébôl származik, a karbonádó ugyancsak apró, sötét színû gyémántkristálykák halmaza
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 2001. február
Kémiai Osztály A bizottságok 2000. évi beszámolói (az egyes bizottságok lapjairól érhetõk el)
Természet Világa Elôzetes a folyóirat februári számából, tallózás régi cikkek között
Nevek a kémiában A tudósok gyakran büszkélkednek megalapozott érveléseikkel. A tudományos hagyomány mégis számos példát mutat arra, hogy a kémiai felfedezésekhez vagy a találmányokhoz megalapozatlanul kapcsoljuk egy-egy személy nevét
Aepinus – atomosan Feltevésem szerint az Aepinus-féle fluidum rendkívül kicsi, egyenlõ és hasonló atomokból áll, amelyeket elektrionoknak nevezek; ezek sokkal kisebbek a ponderábilis anyag atomjainál, áthatolnak a nagyobb atomok által elfoglalt téren és azon a téren is, amelyet ezek az atomok nem foglalnak el
Tüzelôanyag-cellák lakások és kórházak áramellátására Szakmai körök véleménye szerint öt éven belül jelenhetnek meg versenyképes áron a jelenleg leginkább igényelt, 200-2500 kW-os teljesítményû tüzelôanyag-cellás rendszerek
Miért? Miért veszíti el a sör a buborékjait? Miért a gombák és a talajbaktériumok termelik a természetes antibiotikumok többségét? Miért látja a rövidlátó a távoli tárgyak képét homályosan a tükörben? 
Hogy mûködik... A gyapjúszálak és a köztük fogva tartott levegõ nem vezetik jól a hõt, a bezárt levegõ nem keveredhet jól és a hõsugárzás nem juthat elõre egyenes vonal mentén a gyapjúban
Az „gyönyörû természettudományokról…” A Magyar Vegyészeti Múzeum 2001. évi oktatási programajánlója 
A fejlett világ járványa: az allergia Az allergia kifejezést a 19. század óta használták és a természetes állapottól való eltérést értették rajta. A másik ezzel kapcsolatos kifejezés az atópia: a szervezet egy külsô ágenssel szemben fellépô nem tipikus reakcióját nevezték így el. A két kifejezést napjainkban szinonimaként használjuk és három betegséget sorolunk ide. Ezek a szénanátha (hay fever), az asthma bronchiale és az ekcéma
Emlékbeszéd Bruckner Gyõzõ születésének századik évfordulója alkalmából Élményeim közé tartoznak azok a peptid-szimpóziumok, melyekre a Prof is elkísérte a magyar delegációt. Elõadást azokon soha nem tartott, a szerzõk közt nem szerepelt, magának csak azokat a beszámolókat tartotta fenn, melyekben a hazai kémiai társadalommal ismertette a magyar peptidkémia eredményeit.
Egy új kémiai elméletrõl A kémiai kutatáshoz az elméletek adják a vezérfonalat. Ezért igen fontos bizonyságot szereznünk arról, hogy a ma elfogadott elméletek megfelelnek-e a kémiai jelenségek magyarázatára, vagy legalábbis olyan valódi alapelveken nyugszanak-e, amelyek alkalmasak a tudományos kutatás szabályozására
Légköri szén-dioxid eredetének stabilizotópos vizsgálata A légkör szén-dioxid-tartalma ugyan folyamatosan nõ, ugyanakkor a növekedési ütem erõsen ingadozik. 1992 táján a növekedés megállni látszott. Ennek oka a Mt. Pinatubo 1991. nyári kitörése volt
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

Az utolsó két hónap újdonságai Új'2000 Új '99 Új '98 Új '97 Új '96 Tartalom Címlap