[bal]
 
Újdonságok Keresés a ChemoNetben

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
2002. augusztus
Természet Világa 2002. szeptember
Kvantitatív szerves mikroanalitika ... felületesen becsülve a szerves mikroanalitikai módszerek kidolgozásához a kísérleti anyag körülbelül 10 000 pontos mérést tett szükségessé
Ólomfevétel és ólomátvitel növények által A növények ólomfelvételének vizsgálata nagyon könnyen elvégezhetõ, ha a növényeket egyszerûen olyan oldatba mártjuk, amely radioaktív ólomizotópot tartalmaz, és meghatározzuk a növény különbözõ részeibõl származó hamu radioaktivitását
Miért? Miért hullámos a hajunk? Mitõl vörös a villámlás? 
A Röntgen-sugarak visszaverõdése kristályokon Ezek az eredmények nem befolyásolják a Röntgen-sugarak korpuszkuláris elméletének alkalmazását. Az elmélet az elektronok és a Röntgen-sugarak egymás közötti energiaátadására és minden olyan jelenségre vonatkozik, amelyben ez az átadás a fõ esemény. Felfedezéseket jósolhat meg és értelmezheti azokat. A maga területén hasznos. Az a kérdés azonban válaszra vár, hogy két ilyen különbözõnek tetszõ hipotézis hogyan függhet oly szorosan össze
Röntgen-sugarak interferenciajelenségei Ha a Röntgen-sugarak elektromágneses hullámokból állnak, feltételezhetõ, hogy a térrács-szerkezet interferenciajelenségeket idéz elõ az atomok gerjesztésébõl vagy oszcillációból eredõen, mégpedig olyan interferenciajelenségeket, amelyek ugyanolyan jellegûek, mint az optikából ismert rácsspektrumok
2002. július
Természet Világa 2002. augusztus
Az uránszurokérc egyik új, erõsen radioaktív anyagáról A most felsorolt különféle okok alapján arra következtetünk, hogy az új radioaktív anyag új elemet tartalmaz, amelynek a rádium nevet javasoljuk
 Az uránszurokérc egyik radioaktív anyagáról ... úgy gondoljuk, hogy az uránszurokércbõl általunk kivont anyag olyan fémet tartalmaz, amelyet eddig még nem írtak le, és analitikai tulajdonságai hasonlóak a bizmut tulajdonságaihoz. Ha ennek az új fémnek a léte igazolást nyer, javasoljuk, hogy polóniumnak nevezzék el egyikünk hazájának neve után
Urán- és tóriumvegyületekbõl kibocsátott sugarak Munkám során azt tanulmányoztam, hogy a Becquerel úr által felfedezett uránsugarak milyen hatást fejtenek ki a levegõ vezetõképességére, s vizsgáltam, hogy az uránvegyületektõl eltérõ anyagok elektromosan vezetõvé teszik-e a levegõt
A foszforeszcenciával kibocsátott sugarakról ...  a kísérletekbõl arra kell következtetnünk, hogy a szóban forgó foszforeszcens anyag olyan sugarakat bocsát ki, amelyek áthatolnak az átlátszatlan papíron és redukálják az ezüstsókat
A foszforeszcens testek által kibocsátott láthatatlan sugarakról Mivel a Nap nem sütött egyfolytában ezeken a napokon, a berendezéseket elõkészítve hagytam, és a tartókat az íróasztalfiók sötétjébe zártam úgy, hogy az uránsó kristályait a helyükön hagytam
Kémiai megközelítések a funkcionális állapot jellemzésére Általános kémiai szemléletünk egyik eleme az a feltételezés, hogy egymással korlátlanul elegyedõ folyadékok homogén fázist képeznek, melyben a koncentráció bármely legkisebb térrészben azonos. Egy néhány napja megjelent dolgozat szerint ez nincs így
Egy újfajta sugárzásról Mármost kérdésesnek tûnik, hogy a lemezen a lenyomat az X-sugarak közvetlen hatásaként jelenik-e meg, vagy a lemez anyagának fluoreszcenciája által keltett másodlagos eredmény
Miért? Hogyan töltõdik fel az elektromos fogkefe? Hogyan keletkezik a füskarika és miért marad meg olyan sokáig?

Új'2001 Új'2000 Új'99 Új'98 Új'97 Új'96 Tartalom Címlap
Új'2002
januártól