1997 kémiai Nobel-díjasai:

Paul D. Boyer

University of California
Los Angeles, USA

John E. Walker

Medical Research Council Laboratory
of Molecular Biology
Cambridge, Nagy-Britannia

Jens C. Skou

Aarhusi Egyetem
Aarhus, Dánia

Paul D. Boyer és John E. Walker megosztva kapta a díj felét az ATP-szintetáz enzimmel katalizált ATP-szintézis vizsgálatáért. Boyer és munkatársai biokémiai adatok alapján írták le azt a mechanizmust, amely szerint ATP (adenozin-trifoszfát) képzôdhet az adenozin-difoszfátból (ADP) és szervetlen foszfátból. Walker és munkatársai meghatározták az enzim szerkezetét, és igazolták a Boyer-féle mechanizmust.

Jens C. Skou a díj másik felét kapta a nátrium-, kálium-stimulált adenozin-trifoszfatáz (Na+, K+-ATPáz) enzim felfedezéséért. Ez az enzim tartja fenn az élô sejt nátrium- és káliumionjainak egyensúlyát.Az ATP-t Karl Lohmann fedezte fel 1929-ben. Néhány éven belül megállapították a molekula szerkezetét, és 1948-ban Alexander Todd elô is állította a vegyületet. Fritz Lipmann mutatta ki, hogy az ATP a sejt általános energiahordozója.

A szervezetben igen nagy mennyiségû ATP keletkezik és használódik fel. Egy felnôtt - ha egész nap csak pihen - körülbelül annyi ATP-t alakít át egy nap alatt, mint amennyi a testsúlyának a fele. Ha nehéz munkát végez, ez a mennyiség csaknem egy tonnára rúghat. Az ATP képzôdésében az ATP-szintetáz enzim játszik fontos szerepet. Pihenéskor a Na+, K+-ATPáz a keletkezett ATP egyharmadát használja fel.

Az 1940-es és 50-es évek során kiderült, hogy nagy mennyiségû ATP keletkezik sejtlégzéskor a mitokondriumban, illetve fotoszintéziskor a kloroplasztban. 1960-ban izolálták az "FoF1ATPáz" enzimet, amelyet ma ATP-szintetáznak nevezünk. Az enzim F1 része tartalmazza a katalitikus központot, Fo része pedig az F1-et köti a sejthártyához. A baktériumokban és a kloroplasztban ugyanaz az enzim mutatható ki. A sejtlégzés pH-különbséget kelt a mitokondrium hártyájának belsô és külsô oldala között; az ATP-képzôdést a hidrogénion-áramlás váltja ki. Ugyanez érvényes a kloroplaszt-hártyára is. Az ATP-szintetáz az Fo rész segítségével kapcsolódik a hidrogénion-transzporthoz.

Paul D. Boyer az 1950-es évek elején kezdte vizsgálni az ATP-képzõdést. Elsõsorban arra keresett választ, hogyan mûködik és hogyan állít elõ új ATP-t az ATP-szintetáz. John E. Walker az 1980-as évek elején kezdte tanulmányozni az ATP-szintetázt (1. ábra). Meghatározta az enzim fehérjéinek aminosav-szekvenciáját, és krisztallográfusokkal együttmûködve vizsgálja az ATP-szintetáz háromdimenziós szerkezetét. Eddig az F1 rész szerkezetét határozták meg.

Az Fo rész három (fajtánként eltérõ számú) egységbõl áll. Az egységek fehérjék; az a típusúból 1, a b típusúból 2, a c típusúból 9-12 van. Az F1 rész ötféle egységbõl áll (alfa, béta, gamma, delta és epszilon). Az alfa- és béta-típusúból három-három, a többibõl egy-egy van. Az ATP-szintézis a béta-egységen játszódik le. Az aminosav-szekvenciák vizsgálatából kiderült, hogy a gamma-, delta- és epszilon-egység nem szimmetrikus.

1. ábra. Az ATP szintetáz modellje.
Az Fo rész, amelyen a hidrogénionok transzportja zajlik, a membránban van. Az ATP-t szintetizáló F1 rész a membránon kívül van. Amikor a hidrogénionok átáramlanak a c egységekbõl álló korongon, a korongot elfordulásra késztetik. Az F1 rész gamma-egysége a koronghoz kapcsolódik, ezért vele együtt elfordul. Az alfa- és béta-egységek azonban nem tudnak forogni. A gamma-egység abban a hengerben forog, amelyet a hat alfa- és béta-egység alkot. Mivel a gamma-egység aszimmetrikus, a béta-egységeket szerkezeti változásra készteti. Ezért a béta-egységek nem ugyanolyan erõsen kötik meg az ATP-t és az ADP-t.

Boyer és munkatársai megállapították, hogy az ATP-szintetáz igen különösen viselkedik. Azt találták ugyanis, hogy - az eddigi elképzelésektõl eltérõen - nem ahhoz kell a nagy energia, hogy az ADP-ból és szervetlen foszfátból ATP keletkezzék, hanem ahhoz, hogy az ADP és a foszfát az enzimhez kötõdjék, illetve az ATP leváljon. Az ATP azonban így is tárol energiát. Az ATP-szintetáz ebbõl a szempontból tehát különbözik az enzimek többségétõl, amelyek spontán módon kötik meg és bocsátják el a szubsztrátokat, illetve a termékeket, de a katalitikus reakciókhoz energiát emésztenek. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy az F1 rész aszimmetriája ellenére az enzim csak egyféle módon reagál. De hogyan mûködhet a három béta-egység ugyanúgy, ha különbözõképpen kötõdik a gamma-, delta- és epszilon-egységekhez? Boyer válasza a következõ: a gamma-, delta- és epszilon-egység a váltakozó alfa- és béta-egységekbõl alkotott hengerben forog. Ez a forgás szerkezeti változásokat idéz elõ a béta-egységben, ezárt minden ciklus során változik a kötési képesség (2. ábra). Ezt a jelenséget Boyer-féle "kötésváltoztató mechanizmusnak" nevezik. Boyer szerint a forgást a membránon zajló hidrogénion-transzport váltja ki.

2. ábra. A Boyer-féle "kötésváltoztató mechanizmus".
A kép a váltakozó alfa- és béta-egységekbõl álló hengert az ATP-szintézis négy különbözõ fázisában mutatja. Az aszimmetrikus gamma-egység, amely a béta-egységek szekezetét megváltoztatja, középen látható. A szerkezeteket nyitott, bétaO, laza, bétaL, és sûrû, bétaT, jelzõkkel látták el. Az A fázisban egy csaknem kész ATP-molekula kapcsolódik a bétaT-hez. A B fázishoz vezetõ lépésben a bétaL megköt egy ADP-molekulát és egy szervetlen foszfátot (Pi ). A C fázisban látható, hogyan csavarodott meg a gamma-egység a hidrogénion-transzport hatására. Emiatt a három béta-egység szerkezete módosul. A sûrû béta-egység laza lesz, és az ATP-molekula leválik. A laza béta-egység sûrûvé, a nyitott lazává változik. Az utolsó fázisban játszódik le az a kémiai reakció, amelynek során a foszfátionok reagálnak az ADP-molekulával, és új ATP-molekula keletkezik. Ezzel a ciklus elejére értünk.

Boyer mechanizmusát Walker igazolta az enzim szerkezetének megállpításával. A szarvasmarhából kivont ATP-szintetáz F1 részében -- a krisztallográfiai vizsgálatok szerint -- az alfa- és béta-egységek szerkezete különbözõ, ezért különbözõképpen képesek megkötni az ADP-t és és az ATP-t. A gamma-egység aszimmetrikus tengelyként jelenik meg a három alfa- és három béta-egység hengerében, és a béta-egységek aktív felületeit arra készteti, hogy küönbözõ háromdimenziós szerkezeteket vegyenek fel. Ezek az eredmények a Boyer-mechanizmussal úgy értelmezhetõk, hogy az enzim a gamma-egységek forgása alapján mûködik. Ezt a forgást nehéz volt kísérlettel igazolni, de több csoportnak is sikerült.


Az 1920-as években már tudták, hogy az élõ sejtek ionkoncentrációja eltér a környezet ionkoncentációjától. A sejtekben a nátriumkoncentráció nagyobb, a káliumkoncentráció kisebb, mint a külsõ folyadékban. Az 1950-es években az is kiderült, hogy amikor az ideget inger éri, nátriumionok áramlanak az idegsejtbe. A koncentrációkülönbség úgy áll vissza, hogy a nátriumionok újra kiáramlanak. Az is valószínûnek látszott, hogy a transzporthoz ATP-re van szükség, mert az ATP-képzõdés gátlása gátolta a nátriumionok transzportját.

Ennek alapján Jens C. Skou olyan ATP-bontó enzimet keresett az idegmembránban, amely az iontranszporttal lehet kapcsolatban. 1957-ben publikálta az elsõ cikket egy nátrium- és káliumionokkal aktivált ATP-ázról ((Na+, K+-ATPáz). Õ írt le elõször olyan enzimet ("ionszivattyút"), amely a sejtmembránon áthaladó anyagok irányított transzportját segíti elõ. Azóta több enzimrõl is kimutatták, hogy hasonló hatást fejt ki.

Skou finomra ôrölt rákideg-membránnal dolgozott. A készítményben levô ATP-bontó enzimet -- magnéziumionok jelenlétében -- a növekvô mennyiségû nátriumion egy határig stimulálta. Efölött kis mennyiségû káliumion váltott ki további stimulációt. A legerôsebb stimuláció az idegben elôforduló szokásos nátrium- és káliumion-koncentrációknál következett be, ami arra utalt, hogy az enzim "ionszivattyúhoz" kapcsolódik. A további vizsgálatok során Skou kimutatta, hogy a nátrium- és a káliumionok az enzim különbözô helyeihez kötôdnek nagy affinitással, és az ATP-rôl lehasadt foszfátcsoport szintén az ATPázhoz kötôdik. Az enzimet a nátriumionok akkor befolyásolják, ha foszforilezôdik, a káliumionok pedig akkor, amikor defoszforilezôdik. A nátrium-/kálium-transzportot egyes digitálisz alkaloidok gátolják.

Skou és mások munkája nyomán lassan körvonalazódott, hogy az enzim két részbôl áll (alfából és bétából). Az elsô hordozza az enzim aktivitását, a másik valószínûleg a szerkezetet stabilizálja. Az enzimmolekulák -- gyakran kettesével -- a sejtmembránban ülnek; felületükbôl kifelé is, befelé is mutatnak egy-egy részt. Három nátriumion és egy ATP kötôdik a belsô felülethez, majd az ATP egy foszfátcsoportja átadódik az enzim egyik aminosavjának (az aszparaginnak), az ADP felszabadul, és az enzim úgy változik, hogy a nátriumionok kívülre szállítódnak. Itt leválnak, és helyettük két káliumion kötôdik meg. Amikor az enzimhez kötôdô foszfor távozik, a káliumionok a sejtbe kerülnek, és akkor lökôdnek le, amikor új ATP kötôdik az enzimhez. Mivel több nátriumion jut ki, mint amennyi káliumion vándorol be, elektromos potenciálkülönbség lép fel a membránban.

Ez a potenciálkülönbség a feltétele annak, hogy egy idegrostban vagy egy izomsejtben ingerület haladhasson. Az agy tápanyag- vagy oxigénellátásának hiánya ezért vezet gyorsan eszméletvesztéshez, hiszen ilyenkor az ATP-képzôdés megszakad, és az ionszivattyú leáll. A szivattyú a sejttérfogat fenntartásában is fontos szerepet játszik. Ha a szivattyú leáll, a sejt megduzzad. A sejt belseje és külseje közötti nátriumkoncentráció-különbség hatására veszi fel a sejt a különbözô fontos tápanyagokat, például a glükózt és az aminosavakat. A koncentrációkülönbség nyomán indulhat meg más ionok transzportja: a belépô nátriumionok kilépô kalciumionokra cserélôdhetnek. A digitálisz ezzel a mechanizmussal erôsíti a szívmûködést.

A Na+, K+-ATPáz felfedezését követôen több hasonló szerkezetû és mûködésû ionszivattyút találtak. A Ca2+-ATPáz például az izomösszehúzódásban vesz részt, a H+, K+-ATPáz sósavat állít elô a gyomorban. A gyomorfekély kezelésekor újabban ennek az enzimnek a mûködését gátolják. Az alacsonyabb rendû szervezetekben is elôfordulnak hasonló enzimek. Az élesztôben például egy H+-ATPáz választja ki az erjedés során keletkezô hidrogénionokat.Ajánlott irodalom

Paul D. Boyer és John E. Walker
Boyer, P.D., The binding change mechanism for ATP synthase - Some probabilities and possibilities, Biochimica et Biophysica Acta (1993) 1140, 215-250.

Abrahams, J.P., Leslie, A.G., Lutter, R., and Walker J.E., Structure at 2.8 Å resolution of F1-ATPase from bovine heart mitochondria, Nature (1994) 370, 621-628.

Boyer, P.D., The ATP synthase - a splendid molecular machine, Annual Review in Biochemistry (1997) 66, 717-749.


Jens C. Skou
Skou, J.C., The influence of some cations on an adenosine triphosphatase from peripheral nerves, Biochimica et Biophysica Acta (1957) 23, 394-401.

Skou, J.C., and Esmann, M., The Na, K-ATPase, Journal of Bioenergetics and Biomembranes (1992) 24, 249-261.

Lingrel, J.B., Na-K-ATPase: Isoform Structure, Function, and Expression, Journal of Bioenergetics and Biomembranes (1992) 24, 263-270.

Möller, J.V., Juul, B., and le Maire, M., Structural organization, ion transport, and energy transduction of P-type ATPases, Biochimica et Biophysica Acta (1996) 1286, 1-51.

Lutsenko, S. and Kaplan, J.H., Organization of P-type ATPases: Significance of structural diversity, Biochemistry (1996) 34, 15607-15613.


GÁRDOS GYÖRGY– SARKADI BALÁZS: Az ATP - az élet tüzelôanyaga


Forrás

A Svéd Tudományos Akadémia sajtóközleménye
Nobel-díjasok Internet-archívuma, kémiai Nobel-díjasok


Vissza a cikkgyûjteményhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/