Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

Am–Au

Amalgamatio. A fémek oldata kénesôben [higanyban]. Kolozsvári azt mondja: "es kend be arannyal, fonchorlattal". Amalgám = foncsor.

Ambikos. Kétfülû edény. EisIer szerint retorta; de ez nem valószínû.

Ambix. A desztillálókészülék lezárására szolgáló fedôsisak. Poseidonios (Kr. e. II. század) szíriai görög használja elôször e szót. Eisler azt hiszi, hogy a szíriai abbiqu szóból ered. Vele szemben Lippmann azt állítja, hogy a bikos szóból ered. Bikos = edény, amelyben a bort szállították hajón Babyloniába.

Ampulla. A szó latin. Hasas edény,

Anatron, nátron, sziksó. A talajból kivirágzott szóda (Lemery). A magyarországi híres volt.

Anima. Anima metallorum. Anima sulfuris. Sulfur philosophorum. Mercurius universalis. Spiritus mundi. A fémek lelkét nevezték így. Az arany és ezüst extraktuma, kivonata, amely kivonat egyébként az arany és ezüst tulajdonságát megtartotta és alkalmasnak bizonyult a nemtelen fémek nemessé tételére. Ugyanez az anyag átvive más testekre, medicinát is szolgáltatott. Anima Saturni = ólom lelke. Becher is említi, hogy Eszterházy generális a materia primából kivette az animát.

Annulus Platonis. Ring des Platon. Platon gyûrûje. Szimbólum. Az elemek (víz, tûz, levegô, föld) végnélküli egymásbakapcsolódása a természetben alulról (föld) felfelé (levegô), s felülrôl (levegô) lefelé (föld). Az elemek körmozgása, körbekapcsolása.

Antimonium. Arab alkémisták atimat névvel jelölték. Egyéb nevei: Lupus, Proteus, Balneum Regis, Ultimus Judex, Plumbum nigrum, Plumbum Philosophorum, Radix metallorum, Omnia in omnibus. (Lemery: Cur. Chy. 326. l.) Az ókori alkémisták antimontriszulfidot (Sb2S3) értettek alatta. Sokszor azonban más ásvánnyal cserélték össze, így markasittal, pirittel. A magyarországi antimonit minôség tekintetében igen híres volt. Jeles gyógyszernek tartották. Bárótzi, hogy életét hosszabbítsa, sokat fogyasztott belôle. Gróf Török Lajos koleraelleni tinktúrája is fôleg ebbôl állott.

Antimonii butyrum, antimónvaj. Antimóntriklórid (Sb2Cl3). Butyrum antimonii.

Antimonium crudum. Lemery szerint a bányákból kikerülô köves antimonit.

Antimonii flores, Flores antimonii, antimónvirág. Az antimonit (Sb2S3) azon része, amelyik hevítéskor elszáll.

Antimonii regulus. Fémantimón (Sb). Basilius Valentinus állította elô.

Aqua. Az Empedokles–Aristoteles-féle elemek közül a víz.

Aqua ardens, alkohol, brennbares Wasser, Weingeist, borszesz. Hogy a bor ledesztillálásakor borszesz távozik el, azt A. Villanova állapította meg elôször. Marcus Graecusnál terpentinolajat jelentett.

Aqua caelestina, aqua coelesatina (égi eredetû víz), aqua permanens (megváltozhatatlan víz), aqua benedicta (áldást hozó víz), aqua sulfuris (sulfurtartalmú víz, nem kén, hanem a láthatatlan, elemi kén), succus Lunare (holdból eredô nedvesség), acetum philosophorum (a bölcseknek ecete). Mind olyan vizek, amelyekben "mercurius philosophorum" van. Hogy a kénesô [higany] mindig folyékony marad, azt annak köszönheti, hogy aqua caelestina van benne. Az aqua caelestina nem szilárdul meg.

Aqua communis, közönséges víz.

Aqua fontana, forrásvíz.

Aqua fortis, aqua gehennae, aqua stygia. Különbözô erôsségû, többé-kevésbbé tiszta salétromsav (HNO3).

Aqua gradatoria. Bárótzi szerint olyan folyadék, amelyben a közönséges fém áztatva, nemes fémmé érlelôdik.

Aqua mercurialis. Lac virginis. Lásd ott.

Aqua nutriens, tápláló víz, ivóvíz.

Aqua regis, királyvíz, arany-választóvíz.

Aqua solvens. A feloldóvíz, savak.

Aqua Solis. Sonnenwasser. Gelber Schwefel. Kénesôben [higanyban] oldott arany.

Aqua vitae, aqua vini, Wasser des Lebens. Ebbôl lett a magyar "akovita". A. Villanova (1300 körül) a bor lepárolási termékét értette alatta, tehát az égetett bort, az alkoholt. E terméket két tulajdonsággal ruházta fel: caliditas (meleg) és siccativ (száraz). De mást is értettek alatta: így higanytartalmú preparátumat, mercurius philosophorumot, argentum vivumot, aranyat, ezüstöt oldó savakat, tehát salétramsav-tartalmú királyvizet, azoth. Libavius szavaiból arra következtethetünk, hagy valami kevés fémátváltoztató tulajdonsága is lett volna. Mint gyógyszer is szerepelt. "Wasser des ewigen Lebens", az örök élet vize.

Aquila, Chaos philosophorum, Aquila volans, Adler. Az alkémisták minden olyan testet, amely szublimálható, aquilanak neveztek. Rendesen a szalmiákot, ammóniumklóridot értették alatta [NH4Cl]. Sokat használta ezt a kifejezést Libavius és Melchior Miklós. Egyesek azonban más vegyületet is értettek alatta. Így oleum vitriolit, antimonium sublimatumot, sublimátot stb.

Aquila alba, kalomel, mercuroklórid (Hg2Cl2).

Aquila alba philosophorum. (A bölcsek fehér sasa.) Annyi, mint aqua mercurialis. Libavius használta.

Arcanum, medicina. (Lásd ott.) A gyógyszert is arcanumnak nevezték. Paracelsus magistert értett alatta. Szóról-szóra titkot jelent.

Arcanum tartari. Tisztátalan fahamuból és ecetbôl készült só. Tulajdonképen ecetsavas kálinátron.. (Meyer: Alkemistische Briefe. 28. l.)

Archaeus. Az égitestek mozgása a földi testekben meleget idéz elô. Ez a meleg a fémekre érlelô hatással van. A meleget átveszi a spiritus mercurii és átadja a földi testeknek, azokban különös fajta meleget idéz elô, s a fémeket nemesíti, érleli feketére, fehérre, azután sárgára, aranyra. A meleg kiszárítólag hat a testekre az érés alatt. (Bárótzi: Mostani adeptus.)

Arena, homok.

Argentum, ezüst. Az alkémisták az ezüstöt Luna névvel jelölték. A görög alkémisták sokszor használták a Selene nevet is.

Argentum foliatum, ezüstlemez.

Argentum vivum. Kétféle értelme van, az egyik közönséges kénesô [higany], a másik az ôsi alkotórésze a fémeknek. A tökéletes fémek sok kénesôt és kevés ként tartalmaznak.

Argilla alba. Fehér, tisztított agyag.

Argilla, lutum philosophorum. Ton der Philosophen. A filozófusok agyaga. Agyagból és lótrágyábál készített pép, amellyel az alkémisták az üvegedényeket bevonták, hogy a meleget összetartsák s az üveget a megrepedéstôl védjék. Az edény alját néha kétujjnyi vastagságban is bevonták. Az üvegedényeket is ezzel tapasztották össze, hogy belôlük semmi sem illanjon el.

Argyropeia. (Argyropoea). Az ezüstcsinálás mûvészete. Görög szó.

Ars Hermetica, alkémia. Ezt a nevet Hermes Trismegistustól, a kémia legrégibb mûvelôjétôl kapta. (Lemery: Cursus Chymicus. 1754, 2. I.) . (Bárótzi: Mostani adeptus. 9. 1.)

Arsenikon. Arsenicum. Arzén. Görög szó. Az alkémisták rendesen az auripigmentet (arzéntriszulfid, As2S3), ritkábban a realgárt [vörös arzénszulfid] értették alatta. Az auripigment sárga színû, miként a kén, éppen ezért az alkémisták többször sulfur értelemben használták. Sokszor úgy vélték, hogy ôsalkotórésze a fémeknek. A fémarzént 1694-ben állította elô Schröder, de az alkémista értelem még az 1700-as évek végén is általános. A stockholmi papiruszon is elôfordul. Lemery (Cour. Chym. 40. l.) szerint fémes anyag, amely sok ként és kevés maró sót tartalmaz. Háromféle van. Fehér = arzénikum, sárga = auripigment, vörös = realgár vagy sandarach.

Ars Spagyrica, alkémia.

Ars vulcanica. Vulkanische Kunst. Az ércfeldolgozás mûvészete. (Kohászat.)

Artifex. Tulajdonképen mûvészt, mesterembert jelent. Az alkémisták az alkémia mûvelôjét értették alatta.

Asa. Misztikus gyógyszer, amely külsôleg használandó. Minden kiütést meggyógyít. Létezését feltételezték és elôállítási módját keresték. Sokat faglalkozott vele Basilius Valentinus.

Ascensus. Az a folyamat, amidôn az alembikbôl a gôzök felszállanak. Descensus az ellentéte. A mai visszafolyó hûtônek felel meg.

Astralisches Reich, Geist-Welt. Az a hely, ahol a szellemek vannak. Paracelsus használta.

Asem. Már az Eber-féle papirusz is megemlékezik róla. Lepsius szerint arany-ezüst ötvözet, amelyet Kelet-Afrikából szállítottak Egyiptomba. Asem e szerint annyi, mint elektron. A késôbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel, mint fermentum, még pedig azért, mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendû fém vagy ötvözet, ha asem jut hozzá, minôségben javul. Lásd: fermentum.

Athanor, athonor, athannor. Arab szó: tannur, kemence. Öntôkemence (Windprobier-Ofen). Az alkémisták egyik, talán leginkább használt kemencetípusa. A német alkémisták "Faule Heintz"-nek is nevezték.

Atramentum. Származik az ater = sötét, fekete szóból. Fekete értelemben is használták. Legtöbbször koromfeketét jelentett. Nem tévesztendô össze Atremont nevû vándor alkémistával. Fekete atrament alatt Darmstädter szerint a vasvitriolt, vasszulfátot (FeSO4) értettek.

Atramentum pictortum, korom enyves vízzel keverve. A festôk használták.

Atramentum librarium, a mai tinta.

Atramentum sutorium, a vargák fekete festéke.

Augmentatio. Alkémiai mûvelet. A tinktúra készítésének az a része, amidôn a festôanyagot koncentrálták, hogy a tinktúra fémátalakító hatása fokozódjék. Átvitt értelemben növények és állatok szaporodását is jelentette.

Aurum, arany. Az alkémisták Sol (nap) névvel jelölték. A görög alkémisták Helios nevét használták.

Aurum foliatum. Aranyfüst.

Aurum oleum potabile verrissimum. Libaviusnál fordul elô. Higanyos kenôcs desztillálásakor átmenô olajos termék. Gyógyszer.

Aurum potabile, Trinkgold, trinkbares Gold, Liquor Solis. Betegséget elûzô, életet meghosszabbító ital, amelyet sokféle módon készitettek. Néha aranyat is tartalmazott, legtöbbször hiányzott belôle. Magyarul iható aranyat, aranyoldatot, aranyvizet jelent. Kunckel, bár hisz az arany gyógyító erejében, kétli, hogy azok az aurum potabilé-k, amelyeket lelketlen emberek hoznak forgalomba, jók volnának. A közölt recepteket rossznak találja. Marsilius Ficinus ezt ajánlja Mátyás királynak, hogy életét meghosszabbítsa. Gróf Illésházy "aranyvíz"-nek nevezi.

Aurichalcum, Cuprum citrinum. Sárgaréz. Néha más rézötvözetet is neveztek így, ha színe sárga volt; így bronzot. A leideni papiruszon orichalcum.

Auripetrum. Régi kifejezés. Aranyozott ónlemez. Az aranyozás firnisszel és gyantával történt.

Auripigmentum, Operment, Orpiment, rifigallum. Régóta ismeretes, már a leideni papiruszon is szerepel, nem auripigment, hanem leveles, aranyszínû arzén néven (arsenicon, chrysizon skhiston), ami nem más, mint a sárga arzénszulfid (As2S3). Lásd: arzénikon. Kolozsvári Cementes így írja: aurÿ pigmentom.

Azoth, azot, azoch. Valószínûleg arab szó, az-auzq annyit jelent, mint mercurius philosophorum. Paracelsus szellem értelemben használta.

Azymus. Savanyú kovász nélkül készült paszta. Ilyen az ostya, mácesz. A fogalmat átvitték a fém transzmutálására. Pasztává alakított tökéletlen fém, amelyet a fermentum alakít át tökéletessé. Lásd: fermentum, xerion.


Ab–Al Am–Au B C D E F G–H I–J
L M N O P Q–R S T–U V–W–Z


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/