Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

M

Maceratio: Alkémista mûvelet. Felmarni az anyagot. Leönteni maró folyadékkal, hogy melegítés nélkül oldódjék.

Magisterium bismuthi. Bizmut szubnitrát.

Magisterium liquorum. A kifejelzés Libaviustól ered. Annyi, mint aurum potabile.

Magisterium Saturni. Bázikus ólomkarbonát.

Magasterium. Hommel szerint. a perzsa magus szóból származik. Alkémiai szempontból mestermunkát jelent, a fémátalakítás nagy munkáját. Idôvel olyan anyagot is jelentett, amellyel fémátalakítás végezhetô. Késôbb gyógyszereket értettek alatta. Paracelsusnál arcanum.

Magnesia. Alatta legtöbbször kéntartalmú érc értendô; nem magnézium.

Markasita. Nem pirit. Valószínûleg kalkopirit, mert pörkölve réz- és vasszulfátot lehetett belôle készíteni. Lásd Lefebure: Chem. Handl. Sokszor arsenopirit. (Wiegel.) Késôbb még bizmutot is értettek alatta. Markasita aurea, vagy markasita metallica cinket jelentett.

Mars. Vas.

Materia prima. Materia ultima. Prima Ens. Prote hyle. Materia nostra. Materia secunda. Materia prima Hermetica. Alatta azt az anyagot értették az alkémisták, amelybôl felépíthetô a bölcsek köve. Egy tiszta, könnyû, szellemszerû, fénynek, életnek gondolták ezt, máskor láthatatlan lénynek, szellemi tûznek, tüzes spiritusnak, amely mindenütt jelen van, de egyik testben több, másikban kevesebb. Az alkémista elsô feladata volt megtalálni azt az anyagot, amelyben a legtöbb van. Materia prima volt az antimonit, a mercurius, a vitriol stb.

Materia viscosa. Sperma coeletus: Materia unctuosa. Materia coelestis. Universal sperma. Vizenyôs, kocsonyás anyag, amely a vízben úszva található. Megfigyelték, hogy az állóvízben sokszor képzôdik fehérnyés, nyákos anyag valamely mikroorganizmustól. Ez az anyag, amelyrôl nem tudták micsoda, kapta a fenti neveket. Nagy erôt tételeztek fel benne, a természet három országát is ettôl származtatták. (Kunckel: Lab. Chym.)

Medicina ad album. Medicina ezüstfestéshez. A fémek ezzel alakíthatók át ezüstté.

Medicina. Tulajdanképen a tökéletlen, beteg fémek gyógyszere. Tehát fémátalakító anyag.

Menschlicher Schwefel. Paracelsus használta. Alatta mindaz értendô, ami elégethetô.

Mensis philosophorum. Philosophischer Monat. Az alkémistáknak 40 napot jelent. Ennyi idô kell szerintök valamely anyagnak tökéletes feloldásához. Az oldószer a menstruum.

Menstruum, Menstrua. Olyan folyadék, amelyben a testek feloldódnak. Ez a feloldás nem azonnal, hanem egy kémiai hónap (40 nap) alatt megy végbe, folytonos digestio mellett. Az oldás után rendesen egy kis por is marad vissza, ennek neve Menstrui. A menstruum kétféle, vagy universalis, ami megegyezik az alkahesttel, vagy partikuláris. Az elsôben minden feloldódik, a másikban csak egyes anyagok.

Mercurius philosophorum. Mercurius. Mercurius duplicatus. Mercurius vitae. Quecksilber der Philosophen. A bölcsek kénesôje [higanya]. Alatta nem a közönségés kénesô értendô, hanem a spiritus, a lelke a kénesônek. Az alkémisták kétféle mercuriust különböztettek meg, úgymint égi és földi mercuriust. Az égi az ôsmercurius, a testek alkotórésze (Welling). Feltételezték, hogy ez az anyag mindenütt jelen van. A közönséges kénesô e szerint két részbôl állt, a látható kénesôbôl, s a láthatatlan kénesôbôl, amelyet csak hatásaiban ismertek. Ez utóbbi volt a principium, s mint ilyen, minden testben elôfordult, tehát állati és növényi testben egyaránt. (Bas. Val.) Minden fém tartalmaz mercuriust s így beszéltek Mercurius Martisról, Mercurius Solisról, Mercurius Lunaeról.

Mercurius Britanicus. Az az anyag, amelyet az alkémisták egy csoportja használt, hogy vele csalárd úton aranyat állítson elô.

Mercurius universalis, Spiritus mercurii, Anima, Spiritus mundi. Ugyanaz, mint mercurius.

Mercurius vegetabilis, Pflanzliches Quecksilber. Az alkohol igen régi neve.

Mercurius vini. A spiritus vini elégetésekor keletkezô kondenzált vízgôz neve. Glaubertôl ered. (De Elia Art.) E vízbôl bepárolással kiváló fehér hamu, a sal coelestis nyerhetô.

Mercurius vivus. Mercurius currens. Argentum vivum. Hydrargyrum. Közönséges kénesô [higany].

Mercurius Saturni. Minium.

Mercurium virgineum. Jungfern Quecksilber. Az a kénesô [higany], amelyik a kénesô-bányákban mint ilyen összegyûl, amely tehát minden külsô meleg hozzájárulása nélkül keletkezett. Az alkémisták nagy becsben tartották, mert fémcsináló erô maradékait sejtették benne. Különösen értékes volt a magyar származású, amely azonban igen ritka volt.

Metallum. A fémek az alkémisták felfogása szerint nedvességet és földes anyagot tartalmaznak, amely felfogás tulajdonképen Aristotelestôl ered. Melegítéssel, izzítással a nedvesség elszáll belôlük, elvesztik fémes jellegüket, földesek lesznek. Ez a folyamat a calcinatio. A fémek összetettek; mercuriusból és sulfurból állanak. A kénesôt egyes alkémisták nem tartották fémnek (Geber), hanem illanó testnek, spiritusnak.

Minerale, mineralia. A héber maneh-bôl származott a görög mina, ebbôl mineralia. Eredetileg súlyt, pénzt jelentett, pl. mina auri. A középkorban mina = fémérc, minera = bányát, fémet jelentett. Ma ásványt jelöl. Minera martis, vasércbánya, Minera Saturni, ólombánya.

Minium, ólomoxid.

Mollificatio. Alkémiai mûvelet. Megpuhítani a fémeket, hogy azután könnyebben olvadjanak.

Molybdochalkos. Szószerint ólomréz, voltaképen csak ólom értendô alatta. A zsidó Maria is megemlékezik róla. Molybdus eredetileg a hajósok mélységmérô ólma. Molybdaena, ezüsttartalmü ólom. Chalcus, súly , 1/60 drachma, 1/6 obulus, általában pedig réz.

Mortificatio. Megölés. Alkémiai mûvelet, amidôn az élô kénesô [higany] átalakíttatott higanyoxiddá vagy szublimáttá, "quasi mortuum".

Multiplicatio. Alkémiai mûvelet. A lapis philosophorumot úgy preparálni, hogy nagy mennyiségû nemtelen fémet alakítson át nemes fémmé.

Mumia vitalis, Calidum nativum, Humidum radicale, Entelechia, Mercurius vitae; Natur-universal-Geist. Lásd: spiritus universalis.

Mutatio universalis. Az átalakítás azon módja, amidôn a medicina minden fémet átalakit arannyá és ezüstté. Lásd: via universalis.

Mysterium magnum, Göttliche Kunst, Grosses Geheimnis, Königliche Kunst. A nagy titok, a bölcsek kövének készítése. Paracelsus azt mondja: királyi mûvészetnek nem azért mondják, mert olyan gazdagságot ad, mint egy királyság, vagy mert a király az ország leggazdagabb embere, hanem mert minden mûvészetnél a legnagyobb.


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/