Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

C

Cacodaemon. Bányaszellem, amely az arany- és ezüstbányákban élt s a bányászok munkáját hátráltatta. G. Agricola sokat ír róla.

Cadaver Osiridis, Sepulchrum Osiridis, Leichnam des Osiris, Osiris holtteste, Osiris sirja. Ezek alatt az alkémisták azokat a tökéletlen fémeket és fekete színû készítményeket értették, amelyek fehéredés és vörösödés után a bölcsek kövét szolgáltatták.

Cadmia, calamie, cacimia, nix alba, nihillum alba, weisser Schnee. Görög szó: cadmia = calamie, ebbôl eredt a galmai, galmei. Bárótzinál galmáj. Szennyezett cinkoxid. Nem volt bányatermék, hanem úgy készítették sfaleritból. Már Dioskoridesnél elôfordul. Lásd: Tutia.

Cadmia factitia. A régi klasszikus tudomány szerint természetes réztartalmú követ jelentett, amelybôl a réz készült. Alkémistáknál néha cinkoxid.

Cadmia fornacum. Ez könnyebb, fehérebb, edénygyártásra nem alkalmas agyagot jelentett. Néha az alkémistáknál cinkoxid.

Calcinare. Felhevíteni anyagokat, fémeket, egyedül vagy kénnel. Oxid- vagy szulfid-elôállítás. Alkémiai mûvelet.

Calcinatio. Oxidatio. Alkémiai mûvelet. Elmeszesíteni valamit, elhamvasztani valamit. A fémek egyik tisztítási módja, amidôn a nem fôalkotórészeket eltávolították, hogy a hátramaradó anyagból a fém annál könnyebben elôállítható legyen. A calcinatióval a fémekben lévô nedvesség is elszállt. Calcinatio egyben porítást is jelentett. Calcinatio argenti vagy auri az ezüstnek vagy aranynak porban való kiizzítását jelentette. Ha a calcinatio látható tûzben ment végbe, calcinatio actuálisról volt szó, ha láthatatlan tûztôl eredt, calcinatio potentialisnak nevezték.

Calx. Nemcsak meszet jelentett, hanem elsôsorban oxidot. Metallkalk, fémoxid.

Calx ovorum, kiizzított tojáshéj.

Calx Saturni, Kalk des Bleies. Kalk der Philosophen. A Saturnus planeta ólmot jelentett. Az ólom hevítve fehér-vöröses oxidot hagy hátra, amelyet a régi alkémisták ólommésznek neveztek. A calx szó tehát áltaiános kifejezés a hamura. A fémek vagy testek, ha hevítve oxidot szolgáltattak, arra azt mondták, elmeszesedett.

Calx solis. Aranyhamu, aranyoxid.

Calx viva, égetett mész.

Cambar. Ruhland (Lex. Alch.) szerint ezüst.

Candor olorinus, Weisser Schwan. Fehér hattyú. Szimbólum. E kifejezést a német alkémisták szerették használni. Aranycsinálás közben, ha a nyersanyag hevítés folytán fehéredett, akkor fehér hattyúról beszéltek. Lásd: albificatio.

Capella, sisak, fedô.

Caput mortuum, terra damnata, Totenkopf. Vasoxid (Fe2O3). Az egyiptomi mitológia szerint a meghalt Osirisnek fejét szabadon hagyták, amikor mint mumiát lenvászonnal beburkolták. Szimbolizálja a fémek pörkölését, elégését, s az utánuk visszamaradó hamut.

Catinus, tigillum. Olvasztótégely.

Cementvíz, cementálni, cementatio. A rézbányákban összegyûlô víz gyakran tartalmaz rézszulfátot. Ez a cementvíz, amelybôl vashulladékkal a réz kiválasztható. Ez a cementálás. A cementatióban az alkémisták a transzmutálás bizonyítékát látták. De a cementatiónak más értelme is volt, t. i. fémtisztítás. Ha szennyezett aranyat kénnel és egyéb anyagokkal összeolvasztottak, a kén egyesült a szennyezôdéssel, a tiszta arany pedig összegyûlt a tégely alján. Lásd: stratificatio.

Ceratio. Megpuhítás. Alkémiai mûvelet. Nehezen oldódó testekhez különféle anyagot keverni, hogy könnyebben megolvadjanak. Így olajat, viaszt. A projectio alkalmá.val is viaszt tett az alkémista az izzó ólomba, hogy a bölcsek kövét az elégéstôl megvédje. Ceratio az is, amidôn meg nem olvadó testeket hevítenek, hogy kissé meglágyuljanak.

Chalkos (görög), aes (latin), fém. A legtöbb esetben rezet, bronzot vagy rézötvözetet jelentett.

Chalybe, vas. Görög szó: chalyps. Kemény vas. Az acélkészítés titkát állítólag a pontusi chalibok népe taiálta fel. Innét a szónak jelen.tése.

Chaomantia, aeromantia. Az a tudomány, amely a levegônek hatásaival foglalkozik (Lefebure: Chem. Handl. 45.) és a levegôbôl jósol.

Chaos. Görög szó. Ásító üresség. Sokféle értelme van. Eredetileg azt az ôsprincipiumot értették alatta, amelybôl a világ keletkezett. Welling szerint ez valami nyálkás, kénes, sós víz lehetett, amelybôl a föld lett. Lefebure az elemek szülôanyját látja benne. Paracelsus gázt ért alatta. A rózsakeresztesek szerint ôsprincipium. A kabalában Tohu-Bohu és hyle nevet viseli. Bárótzi a chaos szót "összve keveredett haborék" névvel adta vissza.

Chaos impurum. Olyan anyag, amelyet a természet már fémmé alakított, de éretlenül hagyott.

Chaoskälte. Paracelsus gázt értett alatta.

Chrysopeia. Az aranycsinálás mûvészete.

Ciconia. A desztillálókészülék egyik fajtája. Alakja többé-kevésbbé a gólyához hasonlított. Az alkémisták róla mintázták.

Cinnabaris, cinober. Kolozsvári Cementesnél chinobriom. Higanyszulfid (HgS).

Cinerarium. Olvasztókemence egyik fajtája.

Cineratio. Elhamvasztás, hamuvá égetés. Alkémiai mûvelet.

Cineritium. Ezüst-, aranytartalom vizsgálata az ólomkohászatban.

Cinis clavellatus, cineres clavellati. Tölgyfahamuból készített hamuzsír. Libavius készítette.

Circulatio. Körforgás. Ez a mozgás az alkémiai mûveleteknél sokszor elôfordul.

Circulatoria, a circulatio végzésére alkalmas készülék.

Clavis alchimiae. Schlüssel der Alchymie. Valamely testet elbontani, szétválasztani, alkémiai mûveletekkel, neveztetett alkémia kulcsának. Ha pl. az antimoniumot calcinatióval, reverberatióval, sublimatióval szétbontották, a titok nyitva Iett, a megismerés lehetségessé vált, az alkémista kulccsal felnyitotta.

Coagulatio. Alkémiái mûvelet. Megalvasztani, megkeményíteni, megdermeszteni. Néha összetevést is jelentett. Alkémiai értelemben coagulálni annyi, mint kénesôt [higanyt] a benne lévô nedvességtôl megfosztani és ezáltal aranyat, ezüstöt nyerni. Coagulatiónak nevezték azt is, amidôn oldatokból lepárolással szilárd testeket vagy kristályokat állítottak elô.

Cohobatio. Ugyanazon folyadék ismételt ledesztillálása.

Colatio. Alkémiai mûvelet. A tisztításnak az a módja, amikor a testeket vízben oldották, s az oldatot laza szövésû rongyon vagy kanócon átcsepegtették.

Colcotar. Caput mortuum vitrioli. Vasoxid (Fe2O3). A füstölgô kénsav készítésénél marad hátra. A szír és arab calcotorin szóból származik.

Combibere. Átitatódni, felszívni, felvenni pl. kénesôt [higanyt] más fémek által.

Commixtio. Alkémiai mûvelet. Összekeverés. Anyagok, fôleg porok egyenletes összekeverése.

Concretio. Alkémiai mûvelet. Vízbôl összenôve kikristályosodó só.

Congelatio. Kocsonyásodás, hûlés közben való megszilárdulás, megfagyás. Kolozsvári Cementesnél coagulatio.

Cornu cervi. Szarvasagancs.

Cornu cervi ustum. Szarvasagancshamu.

Corpus. A fémeknek látható alkotórésze, a láthatatlan az anima, spiritus.

Corpuscula solis. A nap részecskéi. Az alkémisták azt hitték, hogy a nap sugarai a fémek érlelését idézik elô. A nap sugarai részecskékbôl állanak.

Corpus spirituale. Lelki testecske, lélek, amelynek ellentéte a megfogható test. Az arany fixálva, fémalakban pl. nemesebb, mint oldata.

Corrosivus. Bármilyen maróhatású anyag, akár lúg, akár sav.

Corruptio. Elrontani, megrontani. Az alkémisták tökéletlen fémet értettek alatta, amelyben sok kén vagy arzén van, mint ôsalkotórész. Ilyenkor a fém tulajdonságában meg van rontva.

Cribellare, szitálni.

Cribratio. Szitálás. Szilárd anyagot mozsárban összetörni és vagy lyuggatott pergamenthártyán vagy szôrszitán átszitálni.

Crocus, sáfrány. Kedvelt terminus technicus az alkémisták között. Vöröses sárga színû testekre vonatkoztatták.

Crocus Martis. Vasrozsda, vasoxid (Fe2O3).

Crocus metallorum. Antimoniumsáfrány. Narancsszínû antimóntriszulfid (Sb2S3).

Crocus Veneris. Rézoxidul (Cu2O).

Crucibulum, crusibulum, tigillum, catinus. Olvasztótégely. Bárótzi olvasztóedénynek, olvasztó cserépedénynek nevezi.

Cucurbita. Retortaalakú desztillálókészülék. Kolozsvári Cementesnél "tök-iveg".

Cupella. Laboratóriumi edény, kis tégely, sekély mélyedéssel. Bárótzinál kápolna.

Cuperosa, cuperosum. Szétmart rezet, vagy rézvitriolt, vagy grünspant jelentett. Származik: cuprum erosum.

Cuprum rosatum, cuivre de rosette, Rosenrothes Kupfer. Többször átolvasztott színréz, amelynek piros színe van. (Lemery.)


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/