Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

S

Salamandra philosophorum. Salamandra chymistica. Salamandra rubicundissima. Szimbólum. Már a régi görög alkémisták használták a tûzálló anyagokra. Az alkémisták a kifejezést gyakran használták.

Sal alkali. Potasche. Tisztátalan káliumkarbonát.

Sal alkali Iiquorum. Fahamuból készült lúgos oldatot jelentett.

Sal armoniacum, Sal ammoniacum. Ammóniumklórid (NH4CI). Az egyiptomi nitrum is tartalmazott sok ammonsót.

Sal astrale. Sal coeleste. Lásd: Mercurius philosophorum.

Sal essentiale. Valóságos só, amely tûzben megolvad.

Sal fixum. Tûzálló só. Test, a nagy melegben nem változik. De értették alatta az állandó alkaliát, a szódát, az illanó alkáliával (ammonsó [ammónium-klorid]) szemben.

Sal gemmae, Sal commune. Kôsó (NaCl).

Sal metallorum. Lásd: Mercurius.

Sal monarchae. Mindenféle testnek van királya, a sóknak is van királyuk, a sal monarcha, amely csodatevô. A sók közül a legnagyobb értékû. (Glauber: De Elia Art.)

Sal Mundi. Só, amelyet nem ember, hanem Isten alkotott. (Glauber: De Purgatorio.) Szentírásbeli kép.

Sal nitrum, Salpetrae, Sal petrosus, Salpeter, Káliumnitrát (KNO3).

Sal philosophorum, Salz der Philosophen. A bölcsek sója. A harmadik principium, amely Basilius Valentinustól ered. Ha a fémeket, testeket hevítjük, a mercurius és sulfur elillan, a só visszamarad. A fémek mercurius, sulfur és salból állottak az alkémista felfogás szerint. Sal philosophorum alatt nem konyhasó értendô. Minden olyan anyag, ami szerves test elégetése után visszamarad, lehet sal philosophorum.

Sal tartari. Tulajdonképen nem borkövet, hanem a belôle elôállítható, széntartalmú káliumkarbonátot jelentette. Levegôn szétfolyva adta az oleum tartarit.

Sal urinae. Vizeletbôl elôállított só. Tisztátalan carbamid.

Sal volatile, Spiritus cornu cervi. Illó só. Fôleg ammóniumsó lehetett. (Glauber: De igne sec.)

Sanguis columbi. Blut der Tauben. Galambok vére. Minium (Pb3O4).

Sanguis corvi. Blut der Krähen. Varjuk vére. Minium.

Sanguis Saturni. Blut des Saturn. Minium. Schmieder szerint "vörös tinktúrát", vörösítôszert jelent.

Sanguis ossaque draconis. Blut und Knochen des Drachen. Az oxidálódott fém.

Saturnus. Ólom.

Secretum Salis, Sal Artis. Mindkettô Glaubertôl származik. (De Elia Artista.) A materia prima fogalmát fedi, amelybôl a bölcsek köve állítható elô.

Semen, Saamen, Samen. Miként az ember testbôl és lélekbôl áll, aként a fémek, de más testek is egy megfogható részbôl és egy megfoghatatlan, illékony részbôl állanak. Ez utóbbi a semen, a mag. Semen solis, az arany megfoghatatlan része. A fémeknek kétféle semenjük van, az egyik hímnemû, ez a sulfur (principium értelemben), a másik nônemû, ez a mercurius. Sulfur és mercurius alatt tehát nem a közönséges kén és kénesô értendô (Basilius Valentinus). Vergilius felfogása szerint a kova semenje a tûz, amely csak megfelelô csiholásra jelentkezik.

Serperis retortus. Visszahajlított hûtôcsô.

Sigillum Hermetis. Hermes pecsétje. Titoktartást jelent, de alkémiai mûveletet is, légmentesen lezárni valamit.

Sepulchrum Hermetis. Hermes sírja. Örök hallgatást, némaságot jelent.

Soda alexandrina. Egyiptomi eredetû, valószínûleg talajból kivirágzott és összesepert szóda. Libaviustól ered ez a megkülönböztetés.

Soda gallica. Lásd: alkali gallicum.

Sol. Arany.

Solutio. Qldás, oldat. Solutio martis, vasat feloldva tartalmazó folyadék, vasas oldat. Solutio Veneris, réztartalmú oldat.

Spagyriai mûvészet. A szó a görög spao és ageiro szavakból származik, amelyek értelme: választani és egyesíteni.

Sperma philosophorum. A fémek alkotórésze. Minden fém kétféle spermát tartalmaz, egyik a férfisperma, a másik a nôi. Az elsô a sulfur, a másik a mercurius, két ôsanyag. A sulfur és mercurius alatt a filozófiai kén és kénesô értendô. (Flamellus.)

Sperma viri muti. Theophrastus így hívja a bölcsek kövét.

Spiritualisatio. Az a változás, amidôn a testek láthatatlan gôzzé alakulnak.

Spiritus. Copula ambonis. IIlanó testet, valaminek a lelkét jelentette. Lásd: Anima.

Spiritus ardens, pálinka. Elerjedt növényi folyadék ledesztillálásakor átmenô anyag. (Lefebure.) Borból a spiritus vinit párolták le.

Spiritus Mercurii, Mercurius philosophorum. Egy hipothetikus test. Basilius így határozza meg: lényegében lelke van, anyaga szellemi, alakja földi. A földi hatását az archaeus segítségével fejti ki. Ha állati testre irányult, állati lények származtak, ha növényekre, növényi szervezetek létesültek. A testek mind tartalmazzák a spiritust, s így beszélhettek Spiritus vitrioliról, Spiritus Saturniról stb.

Spiritus nitri, salétromsav (HNO3).

Spiritus sylvester. A fa száraz desztillálása alkalmával keletkezô, maró hatású fakátrányvíz, amely tehát methylalkoholt, acetont ecetsavat stb. tartalmazott.

Spiritus sulfuris. Sulfur philosophorum. Kovács kénlelkének fordítja.

Spiritus universalis. Allgemeiner Welt-Geist. Testnélküli anyag, a testek alkotórésze. Az egész világot betölti, a föld összes anyagaiban megtalálható.

Spiritus volatilis. A mercurius principium szinonimája. Ha a mercurius, a spiritus a testben el van rejtve olajos anyagban, akkor mondtak spiritus volatilist. Így tartalmazza ezt a spiritus vini, a spiritus juniperi stb. A mercurius egyik változatáról van szó. Ha a sóban van lekötve, spiritus fixus a neve. Ehhez hasonló a spiritus acidi, amely a vitriolban, timsóban található. (Lemery: Cours. chym. 1754, 5. l.)

Spiritus urinae. Ammóniatartalmú, rothadó vizelet, amelybôl a szalmiáksót állították elô.

Spiritus vini. Aqua vitae. Wasser des Lebens, Geist des Weins, Himmlischer Schwefel, Himmlisches Menstruum, Der philosophorum Schlüssel, Raimundi Lullii Himmel, Himmlisches Wasser. Alkohol. Kovács (Chemia I. 161.) borlelkének fordítja.

Stannum. Zinn. Ón.

Stratificatio. Rétegezés. Alkémiai mûvelet. Port helyezni fémlemezre, s ezt folytatni addig, míg a tégely meg nem telik. Stratum super stratum, egyik réteget a másikra helyezni.

Stimmi. Antimontrisulfid (Sb2S3). Lásd: antimón.

Subtilis, könnyed, finom. Ezen oknál fogva tud a bölcsek kövé a fémekbe hatolni, a különféle alkémiai mûveletek alatt.

Sublimatio. A sublimis, magasba szállni, fölemelni szóból származik. Laboratóriumi mûvelet, amelyet ma is használnak. Illanó testek tisztítása hevítéssel. Az illanó testek hevítve gôzzé alakulnak, s az edény hûvösebb falára telepednek.

Sulfur, Schwefel. Kén. Az alkémisták kétféle ként különböztettek meg, földi és égi ként (Welling). Az égi kén az ôskén; a testek ôsalkotórésze. Pricipium, amelyet olajnak, természeti tûznek, natürliches Feuer, natürliches Licht, Lebens-Feuer, Lebens Balsamnak is neveztek:

Sulfur philosophorum. Schwefel der Philosophen. Alatta nem a közönséges kén értendô, hanem annak spiritusa, lelke. A kén két részbôl áII, Iátható földi és Iáthatatlan égi kénbôl, ez utóbbi a sulfur philosophorum. Minden testben megtalálható. Principíum a mercurius phiIosophorummal együtt. (Bas. Val. 69.) Lásd: Sulfur.

Sulfur Solis. A napban is van sulfur, a belôle kisugárzó sulfur a Sulfur Solis. Minden fém tartalmaz sulfurt, s így az alkémisták beszéltek Sulfur Martisról, SuIfur antimoniról stb.

Superius et inferius Hermetis. A hermetikus alsó és felsô világ. Lásd: Annulus Platonis. 
AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ 
Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/