A Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában elôadássorozatot rendeztek, ahol a hazai ásvány-kôzettani-geokémiai kutatási módszerek mûemlékvédelmi, muzeológiai és régészeti alkalmazásairól adtak képet. A következô lapok a szerzôk szándékától, idejétôl függôen az elôadások archiválására törekednek.


A föld- és környezettudományok szerepe
történeti örökségünk megôrzésében

Pantó György: Megnyitó
Géczy Csaba: Mûemlékvédelem és természettudomány
Horváth Zoltán: A geokémia mint oknyomozó tudomány szerepe történeti örökségünk megôrzésében
Kertész Pál: Földtudomány a mûemlékvédelemben: történeti áttekintés
Tóth Mária, Nagy Géza, Fórizs István, Deák Klára: Középkori falképek festékanyagainak átalakulása
Fórizs István, Tóth Mária, Nagy Géza, Pásztor Adrien: Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás genetikai vizsgálata (összefoglalás)
Demény Attila, Nagy Árpád Miklós, Tóth Mária: Márvány mûemlékek és mûtárgyak eredetének értékelése stabilizotópos módszerek segítségével (lásd: Beszámoló a Szépmûvészeti Múzeum Antik Gyûjteményében végzett szobor-restaurálási munkákról)
Kriston László: A soproni Vörös Sánc röntgendiffrakciós vizsgálata
Bíró Katalin: Adatok a Kárpát-medence ôskori útjairól (összefoglalás)
Szakmány György: Mibôl készítette a neolitikumi ôsember a kôeszközeit? (A nyersanyagok származási helyének azonosítási lehetôségei)
Balla Márta, Balázs László, Zsidi Paula: Dörzstálak a gázgyári fazekasmûhelybôl és Aquincum polgárvárosában
Szonoky Miklós: A Dél-Alföld mûemlékeinek anyaga és azok eredete
Weiszburg Tamás: Perui pre-inka "agyagpiramisok" ásvány-kôzettani vizsgálata


http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/geokem/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/hun/olvaso/geokem/