Egyesületi élet


A nemzetközi kapcsolatok hírei

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Szárítási Munkabizottsága 1998. augusztus 20-án tartotta ülését a Nemzetközi Szárítási Szimpózium (IDS ‘98) ideje alatt.. Az ülésen az MKE képviseletében Dr. Farkas István, mint a Munkabizottság jelenlegi elnöke vett részt.

Az ülés napirendjén kiemelten szerepelt az új tagok bemutatása, az EFCE kommunikációs anyagok ismertetése, valamint az 1999. október 5–7. között Montpellierben, Franciaországban megrendezésre kerülõ ECCE-2 Kongresszus (a vegyészmérnökök második világkongresszusa). A Munkabizottság eldöntötte, hogy a Kongreszszus keretében javasolja egy Szárítási szekció megszervezését is. A Munkabizottság 1999. évi ülésére is az ECCE-2 Kongresszus idején kerül majd sor.

Képviselõnk részt vett a Nemzetközi Szárítási Szimpózium (IDS ‘98) szakmai programjaiban is augusztus 19–22. között a következõ elõadásokkal:

Farkas, I. – Mészáros, Cs. – Seres I.: Transfer function of a modular solar dryer,
Farkas, I. – Reményi, P. – Bíró, A.: Modelling of alfa drying using neural network.

Az elõadások keretében beszámolt a Magyarországon a mezõgazdasági terményszárítók fejlesztése, valamint a terményszárítási folyamatok kísérleti és modellezési vizsgálatainak témakörében folyó kutatások legújabb eredményeirõl. A dolgozatokra kapott reflexiók megerõsítették abban, hogy a téma további kutatásának nagy jelentõsége van.

Az Európai Gyógyszerészkémiai Szövetség (EFMC) Management Commit-tee ülését 1998. szeptember 6-án tartotta Edinburgh-ban (UK), a Scotland Nemzetközi Konferencia Centrumban, a XV. Nemzetközi Gyógyszerkémiai Szimpóziumhoz – ISMC – (szeptember 6–10.) kapcsolódóan. Egyesületünk képõviseletében Dr. Pallos László, mint a Bizottság választott tagja vett részt az eseményeken.

A Management Committee ülésén részt vettek az Executive Committee (EC) tagjai, a 21 delegátus és az EFMC-megfigyelõk (10) jelentõs része. Dr. Jean-Claude Muller elnöki megnyitójában beszámolt a Konferencia megszervezésére felkért brit professzor M. M. Campbell súlyos betegségérõl, aki emiatt minden tevékenységétõl visszavonult. Bemutatta utódát, D. Buckle professzort, aki az Angol Kémikusok Egyesülete (RSC) Biológiai és Gyógyszerkémiai Szekciójának is elnöke, és aki kitûnõen helyettesítette beteg kollégáját.

A Szövetség kommunikációs csatornái jelentõsen javultak: már saját honlappal rendelkezik az interneten: URL: http://sgichl.unifr.ch/EMFC. Részletes tájékoztatás a pénztárostól, R. Gigertõl kapható.

U. Hacksell ismertette a levélben lebonyolított szavazás eredményét, amelynek alapján felkérték a titkárt és a pénztárost, hogy további 2 évre vállalják megbízatásukat, valamint második alelnökké megválasztották Mc Prof. Sh. Sarelt (Izrael).

A titkár (E. Kyburz) és a pénztáros (R. Giger) részletes beszámolói után az MC ülése elfogadta az Alapszabály néhány módosítását, és a tagdíjak 2 ECU/fõ-re történõ emelését. Továbbra is lehetséges, hogy az egyéni tagság helyett a tagegyesület fizessen összevont tagdíjat. Az MKE ebben az évben is a pontos fizetõk között került említésre.

F. Dall’Acqua olasz professzor ismertette a 2000-ben Bolognában megrendezésre kerülõ XVI. ISMC elõkészületeit, majd a spanyol küldöttség terjesztett elõ egy mintaszerû, kitûnõ dokumentációt a 2002-re általuk Barcelonába kért XVI. ISMC elõkészítésérõl. A MC végleg megadta részükre a rendezés jogát. Elõjegyzésre került 2004-re egy közös skandináviai szimpózium, valószínûleg dániai színhelylyel, de mások is szeretnének pályázni.

A NAUTA-dij Kuratóriumának döntése alapján az 1998. évi díjazott H. Timmerman holland professzor lett.

Az EFMC XV. Nemzetközi Gyógyszerkémiai Szimpózium (ISMC) tudományos ülésein 9 plenáris és 52 meghívott elõadás hangzott el három szekcióban. Két poszterszekcióban 363 posztert mutattak be, és vitattak meg. A kiállításon 15 cég vett részt, ezekrõl egy külön kis kézikönyvet is kiadtak. Szomorú tény, hogy a magyarok elõadóként nem szerepeltek, hat posztert készítettek (SOTE-GyKI 1, EGIS 4, Biogal 1) és szerepelt egy osztrák-ma-gyar közös poszter is.

A konferencia a következõ fontosabb témaköröket tartalmazta: 

– Új technológiák a gyógyszerkutatásban,
– Ion-csatornák,
– Intracelluláris jeladások,
– Glicin antagonisták,
– Gyógyszermetabolizmus predikció,
– Növekedési faktorok,
– Glikokémia és glikobiológia,
– 7TM-receptorok,
– Proteáz-gátlás.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Analitikai Kémiai Divíziója (DAC) 1998. szeptember 6-án tartotta ülését Baselben, Svájcban, a szeptember 7. és 11. között megrendezett Euroanalysis X. Konferenciát megelõzõen, amelyet a DAC szervez, és a FECS szponzorál. A rendezvényeken Egyesületünk képviseletében Dr. Görög Sándor vett részt.

A DAC tevékenységére elnökük Robert Kellner bécsi professzor 1997. október 12-én bekövetkezett halála után a bénultság volt a jellemzõ. A FECS alapszabályának megfelelõen a DAC elnöki teendõit ideiglenes jelleggel a FECS elnöke L. Niinistö professzor látta el és õ készítette elõ a mostani ülésünkön lezajlott elnökválasztást is. Erre a magyar delegáció M. Valcárcel cordobai analitika professzort jelölte. ’t jelölték a spanyol és német egyesületek is. Az angol kollégák D. Thurburn-Burns belfasti professzort jelölték.

A szavazást 18:7 arányban Valcárcel professzor nyerte meg: a következõ 3 évre õ lett a FECS/DAC elnöke. Mivel a régi titkár B. te Nijenhuis (Hollandia) megbízatása lejárt, új titkárt is kellett választani. Niinistö professzor erre a tisztségre Dr. E.-H. Korte német analitikust, a Merck AG munkatársát kérte fel és ezt a jelölt, az új elnök és a DAC tagok is elfogadták.

A DAC ügyeit a közgyûlések közötti idõben intézõ szûkkörû testület (DAC Council) tagságára negyedmagával képviselõnk még Kellner professzortól kapott felkérést. A munkát el is kezdték, a folytatás azonban halála miatt elmaradt. Az eredeti tervek szerint bázeli ülésük feladata lett volna a Council tagságának választással történõ megerõsítése. Az új helyzetben a DAC úgy határozott, hogy a régi és új elnök és titkár, valamint Malissa professzor a következõ 3 hónapban javaslatot tesz a Council összetételére és azt levélben terjeszti a tagság elé.

A megalakulása óta Kellner professzor által igen eredményesen vezetett, az analitika oktatásával foglalkozó munkacsoport vezetését D. Thurburn-Burns professzor, a minõségbiztosítással és akkreditációs kérdésekkel foglalkozó munkacsoport vezetését pedig az eddig vezetõ B. te Nijehuis visszavonása után W. Wegscheider professzor (Ausztria) vállalta el. Malissa professzor a következõ évben elõkészíti az analitika jogi-törvényszéki vonatkozásaival foglalkozó munkacsoport felállítását.

A személyi kérdéseken túlmenõen a következõ fontosabb kérdések szerepeltek az ülés napirendjén:

Beszámolót hallgattak meg az Euroanalysis X. (Basel) és XI. (Liszabon, 2000) elõkészületeirõl.

Titkos szavazással döntöttek a 2002-ben megrendezendõ Euroanalysis XII. helyszínérõl. A két jelentkezõ város képviselõinek meghallgatása után Amsterdammal szemben nagy szótöbbséggel Darmstadt mellett döntöttek.

A DAC örömmel nyugtázta a beszámolót arról, hogy a hosszú évek munkájával a DAC által létrehozott Eurocurriculum szellemében megírt sok-szerzõs analitikai tankönyv megjelent a Wiley-VCH kiadónál és már eddig is nagy példányszámban kelt el. A fõként szerkesztési hibáknak a várható 2. kiadás számára történõ kijavítását az oktatási munkacsoport vállalta.

A WPAC/DAC 25 éves történetét összefoglaló, Malissa professzor és Dr. Gogala által szerkesztett kiadvány megjelenés elõtt áll.

A Who is Who in Analytical Chemistry in Europe c. tervezett kiadvány számára kb. 500 személyre vonatkozó anyag gyûlt össze. Már a munkának kb. 2 évvel ezelõtt történt megkezdése során is több kérdõjel volt a kiadvány tisztázatlan célkitûzéseivel és anyagi hátterével kapcsolatban. Ezekhez mára már az összegyûjtött anyag gyors elavulása is hozzájárul. A nyomtatott formában való kiadásnak már nem lenne értelme. Az új titkár megkapja az anyagot és megvizsgálja egy, fõként a doktorálni kívánó fiatalok számára a téma- és kutatómûhely keresést megkönnyítõ elektronikus formájú adatbázis létrehozásának lehetõségét.

A DAC legközelebbi ülése 1999 szeptemberében, Pozsonyban lesz.

Az Euroanalysis X. Konferencia. A konferencia szervezésében komoly zavarokat okozott elnökének M. Widmer professzornak váratlan halála. Végülis, ha nem is teljesen az Euroanalysis konferenciák hagyományainak megfelelõ színvonalon és a megszokott érdeklõdés mellett zajlott le a konferencia, de azért érdekes, az analitikai kémia jelenlegi tendenciáit megfelelõen tükrözõ rendezvény résztvevõi lehettünk.

A konferenciának kb. 400 (ebbõl 290 külföldi) résztvevõje volt. A magyar delegációnál (13) csak a német (53), angol (28) és spanyol (25) delegáció létszáma volt nagyobb.

Három plenáris elõadás hagzott el. Horváth Csaba professzor (Yale Egyetem) a HPLC, kapilláris elektroforézis és kapilláris elektrokromatográfia legújabb tendenciáinak összefoglalását adta. D. J. Harrison elõadásának témája a miniatürizálás, chipek felhasználásának lehetõségei voltak az analitikai kémiában. Megjegyzendõ, hogy ez az irányzat nagy – a reálisnál nagyobb – szerephez jutott a konferencia programjában. L. Ng (FDA) elõadása a módszer validálásáról az általánosságok, közhelyek szintjén maradt.

A plenáris elõadásokon túlmenõen általában 2–3 parallel szekcióban workshopok, mini-szimpóziumok, Robert Kellner és Michael Widmer emlékülések kerültek megrendezésre. Ezek közül a kombinatorikus kémia analitikai vonatkozásaival és a minõségbiztosítási kérdésekkel foglalkozó ülések voltak számunkra a legérdekesebbek.

A konferencián bemutatott kb. 300 poszter között is található volt számos olyan, ami érdekes volt a gyógyszeranalitikai és kutatási szempontból. Itt került bemutatásra a Richter Rt. két küldöttjének anyaga:

Görög S., Babják M., Gazdag M., Horváth P., Rényei M., Varga K.: Are UV-VIS Spectroscopy and Spectrophotometry Obsolete Methods?

Hegedûs B., Péter I., Bálint M.: Eximination of the Morphological Homogeneity of a Drug Substance.

A Kozmetikus Kémikus Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFSCC) 1988. szeptember 14–18. között tartotta XX. Kongresszusát Cannes-ban, Franciaországban. Egyesületünk képviseletében Dr. Hangay György vett részt a rendezvényen, valamint a Szövetség Közgyûlésén.

A “Tudomány és Szépség a 3-dik Millénium Hajnalán” alcímet viselõ Kongresszus kiemelt témái voltak:

– a bõr és haj kutatása,
– a technológia és a formulálás, valamint a toxikológia,
– a bõr öregedése, a bõr és a napsugárzás,

 de az összesen 36 orális és 217 poszter publikáció felölelte a kozmetikai kutatás szinte minden területét.

Dr. Hangay György posztere a “Termék megvalósításai” c. szekcióban az “Assurance of Ecobiological Balance in the Intimate Sphere” címet viselte, és újszerû, eredeti koncepciója és megoldásai révén komoly érdeklõdést váltott ki.

Az IFSCC Közgyûlésén bemutatták az 1998/99 évre megválasztott elnökséget, foglalkoztak a soron következõ kongreszszusokkal (2000: Berlin; 2002: Edinburgh), illetve konferenciákkal (1999: Chile és Dél-Afrika; 2001: Taipei és Svédország), a Szövetség “KOSMET” c. adatbázisának mûködésével, kiemelt témaként pedig az új IFSCC Magasine-nal, amelynek elsõ példányait a Kongresszus résztvevõi kapták kézhez. A továbbiakban pedig a Szervezet mind a 14 000 tagja egyénileg fogja kapni a kiadványt.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Végrehajtó Bizottsági ülése és Közgyûlése 1998. szeptember 17–18-án volt Isztambulban, Törökországban. A Magyar Kémikusok Egyesülete képviseletében Dr. Náray-Szabó Gábor, mint a Szövetség Végrehajtó Bizottságának választott tagja és a Komputerkémiai Munkabizottság elnöke, valamint Antal Istvánné, mint fõtitkár vett részt.

Az üléseken a következõ határozatok születtek:

– Tovább kell erõsíteni azokat a törekvéseket, amelyek a fiatal vegyészeknek a Szövetség munkájába történõ bevonására irányulnak. (Konferenciákon PhD hallgatók tartanak elõadásokat, a hallgatók igen kis díjért vehetnek részt konferenciákon, a nemzeti egyesületek hívjanak meg díjnyertes hallgatókat konferenciákra stb.).

A téma további megvitatását a Végrehajtó Bizottság október 13-i ülésére napolták, ahol Dr. Pavel Drasar, a Cseh Kémikusok Egyesülete képviselõje beszámol a fiatalok internetes vitacsoportjai megalakításának állásáról.

– Annak érdekében, hogy az 5. Keretprogram alakításában nagyobb szerepe lehessen a Szövetségnek, Prof. Lauri Niinistö elnök levelet ír az Európai Bizottságnak, amelyben megkérdezi, hogy az 5. Keretprogram képviselõi hogyan kapcsolódnak a nemzeti kémikusegyesületekhez. A képviselõket a kormányok, vagy a Divíziók delegálják-e?

– Az ezredforduló alkalmából tervezett “100 Legkiemelkedõbb Európai Vegyész” kiadvány összeállításához kérdõíveket bocsátottak ki 1999. február 23-i visszaküldési határidõvel, amelyben minden tagországnak módja van 10–20–20 vegyész felsorolására a 18–19–20. századból. A nevezések sorrendbe állításának kritériumrendszerét a Kémiatörténeti Munkabizottság javaslata alapján az októberi Végrehajtó Bizottsági ülés dönti el.

– Finanszírozási okok miatt leállították az 1999-re tervezett kísérleti FECS naptár elkészítését. Elfogadták a javaslatot, hogy 2000-re AllChemE vállalkozásként indítják a naptárt, így kiküszöbölhetõ az anyagi bizonytalanság.

– A következõ konferenciáknak szavazták meg a FECS szponzorálását (az 1. táblázatban feltüntetett rendezvényeknek szavazták meg):

– Elfogadták két további munkabizottság divízióvá alakulását: így a “Kémia és Környezet”, valamint a “Fémorganikus Kémia” divízióként mûködik tovább.

– A megalapítandó új Európai környezetvédelmi díj elnevezésérõl, odaítélési körülményeirõl tovább gondolkodnak.

– A The European Chemist magazin következõ száma november/decemberben jelenik meg; 1999-re 4–6 kiadást terveznek.

– Elfogadták, hogy a 800 ECU díjat a FECS Logo bejegyzésére Spanyolországban, az európai védjegyek bejegyzésére létrehozott hivatalban a Német Kémikusok Egyesülete fizeti be.

– A Végrehajtó Bizottságban 1998. szeptemberétõl megüresedõ 4 helyre a következõ jelölteket választották meg:

Roland Darms – Új Svájci Kémikusok Egyesülete
Selahattin Gültekin – Török Kémikusok Egyesülete
Vilim Simanek – Cseh Kémikusok Egyesülete
Aleksander Zamoljski – Lengyel Kémikusok Egyesülete

– Elnökjelöltnek Dr. Náray-Szabó Gábor visszavonulása után Dr. Reto Battaglia-t (Új Svájci Kémikusok Egyesülete) választották meg.

– A Litván Kémikusok Egyesülete megfelelõ dokumentáció (alapszabály, az egyesület hivatalos bejegyzésének dokumentálása, a tevékenység, publikálás bemutatása) alapján kérte a FECS tagegyesületeinek sorába történõ felvételét, amit a Közgyûlés egyhangúlag megszavazott.

– A FECS következõ, 30. Közgyûlése a Finn Kémikusegyesületek Szövetsége meghívására 1999. szeptember 16–17-én lesz Helsinkiben, Finnországban. 

A. I.-né


Vissza