Egyesületi élet


Beszámoló rendezvényekrôl

ACE ‘98, nemzetközi részvétellel tartott kromatográfiás kongresszus
(Szeged, 1998. június 18–20.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztály Kromatográfiás Társasága 1998. június 18–20. között Szegeden a Forrás Szállodában rendezte az ACE ‘98 elnevezésû, nemzetközi kongresszusát. A szervezés során alapvetõen kihasználtuk azokat a lehetõségeket, melyeket a szakmai folyóiratokban történõ hirdetés mellett az Internetre tett home page nyújtott. A levelezést is igyekeztünk elektronikus levelezés – e-mail – segítségével végezni, lehetõleg csökkentve ezáltal a postai költségeket, és növelve a kommunikáció sebességét.

A kongresszuson mintegy 200 résztvevõ gyûlt össze a világ számos országából, Magyarországon kívül az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztriából, Belgiumból, Bulgáriából, Egyesült Királyságból, Indiából, Japánból, Lengyelországból, Litvániából, Németországból, Olaszországból, Oroszországból, Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából érkeztek neves szakemberek, hogy elõadásaikban ismertessék mindazt, ami a kromatográfia, elektroforézis és a rokon elválasztás-tudomány területén az elmúlt években történt, történik és történni fog.

A kongresszust Kálmán Alajos akadémikus, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke nyitotta meg, a bevezetõ elõadást Valkó Klára (Physical Science, GlaxoWellcome Medicines Research Centre, Stevenage, Hearts, Egyesült Királyság) tartotta, elõadásának társszerzõit munkahelyérõl (GlaxoWellcome) illetve a University College London jegyezte. Elõadásában a mesterséges membránok kromatográfiás felhasználásáról számolt be, az igen magas színvonalú munka egyaránt érintette az elméleti kérdéseket, a gyakorlati problémákat és azok megoldását.

Günther Bonn (Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, University of Innsbruck, Austria) a folyadékkromatográfiás álló fázisok speciális típusáról, a polisztirol-divinilbenzol és ROMP alapú anyagok származékainak felhasználásáról beszélt a folyadékkromatográfiával, szilárd-fázisú extrakcióval és a nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézissel végzett mûveletek területén. Bonn professzor elõadását magas szakmai színvonal mellett a levetített ábrák mesteri szerkesztése (didaktikus elrendezés és csodás színek) jellemezte. A délelõtti szekciót D. P. Reynolds (Physical Science, GlaxoWellcome Medicines Research Centre, Stevenage, Hearts, Egyesült Királyság) elõadása zárta, melyben a “high throughput” tisztítás és az analitikai módszerek sokrétûségének kombinálását részletezte. Az elsõ nap délutáni szekcióját T. Hanai (International Institute of Chemical Analysis. Institute Pasteur, Kyoto, Japán) elõadása nyitotta meg, az elõadó (társszerzõje a néhai Prof. H. Hatano) a komputációs kémiát, mint a kromatográfiás elválasztásokat támogató tudományt mutatta be, majd Guttman András (ComGenex, Budapest) az ultravékony gélben történõ elektroforézist és annak alkalmazását a DNS fragmensek analízisében ismertette. A délutáni szekció záróelõadását Rathidra N. Bose (Department of Chemistry, Kent State University, Kent, Ohio, USA) tartotta, társszerzõit is a Kent State University-rõl jegyezte. Bose professzor tumorellenes anyagok és DNA metabolitok micelláris elektronikus kromatográfia és HPLC segítségével történõ vizsgálatát mutatta be. Az ACE ‘98 elsõ munkanapját a Forrás Szállóban tartott fogadás zárta.

A kongresszus második napján Danilo Corradini (Institute of Chromatography, Rome, Italy) peptidek és proteinek elektroforetikus elválasztásának paramétereit bemutató körülményeket részletezte a tõle megszokott elméleti és tárgyi tudással, magabiztossággal. Peter Fürst, azaz Fürst Péter professzor (Institute of Biological Chemistry and Nutrition, University of Hohenheim, Stuttgart, Németország) növényi hatóanyagok HPLC meghatározásának lehetõségeit és eredményeit részletezte (társszerzõi Andlauer és Martena azonos munkahelyrõl). Az igen nagy szakmai rutinnal tartott remek elõadásban a vörösbor vizsgálatáról és antocianidin tartalmáról is szó esett, mely vegyületcsoport lényeges szerepet játszik az egészség megóvásában. Pásztor József (Allegro Ltd., Budapest) királis kromatográfiáról beszélt.

Gázkromatográfiás elválasztások kaptak szót június 19-én délután. Héberger Károly (MTA Kémiai Kutató Központ, Budapest, társszerzõje: T. Kowalska, Institute of Chemistry, Silesian University in Katowicze, Lengyelország) a retenció-forráscsoport összefüggésekrõl és azok interpretálásáról beszélt, Ullrich Ede (BM Bûnügyi Technikai Intézet, Budapest) a retenciós index-rendszer kidolgozásának negyvenedik évfordulóját méltatta: elõadását szerencsésen egészítette ki posztere, mely a Kováts retenciósindex-rendszert említõ és méltató számos cikk különlenyomatát mutatta be. Görgényi Miklós (JATE Fizikai-kémiai Tanszék, Szeged) oldatok entalpiájának gázkromatográfiás módszerrel történõ becslését ismertette. W. Wardeneczki (és munkatársai, Department of Analytical Chemistry, Technical University of Gdansk, Gdansk, Lengyelország) az árvíz után maradó üledékek szerves kénvegyület-tartalmának analízisét, B. Zygmunt (és munkatársai, Department of Analytical Chemistry, Technical University of Gdansk, Gdansk, Lengyelország) a talaj benzol- és alkilbenzol-tartalmának vizsgálatáról tartottak igen érdekes és értékes elõadást.

Az ACE ‘98 kongresszus szakmai tartalmának lényeges részét alkották a poszterek. Az 1997-es Kromatográfiás Vándorgyûlés tapasztalatait szem elõtt tartva programpont volt a “séta a poszterek körül”, azaz tényleges poszter diszkusszió. Tekintve a poszterek nagy számát (több mint 80 posztert mutattak be), azokat két részletben: június 19-én délelõtt és délután, összesen mintegy 3 óra alatt vitatták meg. A “séta” során a poszterek szerzõinek önkéntes vállalkozásán alapuló beszámolókkal a résztvevõk megismerkedtek a bemutatott anyag lényegével, kérdéseket tettek fel a szerzõ(k)nek, és kicserélték véleményeiket. A június 19-i program teljessé tételére a szegedi Öreg Körössy-halász-csárdában rendezett vacsora szolgált, az ízléses terítés, az ízletes vacsora, és a tánczene biztosították az ACE ‘98-ra amúgyis jellemzõ jó hangulatot.

A kongresszus záró napján fõleg a nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézis módszerével foglalkozó témák szerepeltek. Az elsõ elõadáson Gottfried Blaschke professzor (Institute of Pharmaceutical Chemistry, University of Münster, Münster, Németország) színvonalas áttekintést adott a kapilláris elektroforézis gyógyszeranalitikai alkalmazásáról, majd Szökõ Éva (SOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Budapest, társszerzõi: Gyimesi János (Pharmavit Rt., Veresegyház) és Magyar Kálmán professzor (SOTE Gyógyszerhatástani Intézet) a nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézissel történõ kötési állandó meghatározását mutatta be. Jaques Crommen (és munkatársai: M. Fillet, L. Fotsing, Ph. Hubert; Department of Analytical Pharmaceutical Chemistry, Institute of Pharmacy, University of Liege, Liege, Belgium) az enantiomerek kapilláris elektroforézissel történõ elválasztás módszerfejlesztési stratégiájáról adott áttekintést; Janáky Tamás (és munkatársai, Kele Z. és Szabó P. T., Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi Kémiai Intézet, Szeged) a kapilláris elektroforézissel kombinált tömegspektrométer alkalmazását mutatták be izolált peptidek és proteinek analízisénél. Kalász Huba (SOTE Gyógyszertani Intézet, Budapest) a kényszeráramlásos rétegkromatográfiáról tartott elõadása zárta a kongresszus tudományos programját.

A tudományos programot összegzõ abstract kötet a Magyar Kémikusok Egyesülete újonnan induló folyóiratában az ACE, an International Forum for Publication of Research Dealing with Advances in Chromatography, Electro-phoresis and Related Separation Methods 1A számában jelent meg. A folyóirat fogja közreadni a kongresszus elõadásainak anyagából írt, angol nyelvû közleményeket.

A kongresszus résztvevõi igen elégedettek voltak a Forrás Szálloda által nyújtott lehetõségekkel, a baráti hangulattal, az étkezéssel általában, és különösen a remek halászlével. Az idõjárás a kongresszus elsõ és harmadik napján csodás volt, a második napon azonban inkább az elõadások látogatottságát fokozta. A kongresszus szervezését a Magyar Kémikusok Egyesülete végezte, és a zökkenõmentes lebonyolítás Mihályi Terézia és Gálosi György remek szervezõképességét dicsérte. Ezúton is szeretném megköszönni Mihályi Terézia és Gálosi György körültekintõ munkájának és a kiállító cégek anyagiakban történõ hozzájárulását az ACE ‘98 szakmai sikeréhez. 

Kalász Huba


“Biological and Medicinal Aspects of Metal Ion Speciation” Konferencia
(Szeged, 1998. augusztus 23–25.)

A József Attila Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszé-kének és az MTA Biokoordinációskémiai Kutatócsoportjának szervezésében került megrendezésre a “Biological and Medici-nal Aspects of Metal Ion Speciation” címû nemzetközi konferencia Szegeden. A két európai uniós szervezet a COST D8 “Chemistry of Metals in Medicine” programjának és az ESF (European Science Foundation), illetve több hazai intézmény és vállalat anyagi támogatásával tartott rendezvényen 43 elõadás (ebbõl 9 plenáris) hangzott el és ugyanennyi posztert mutattak be. A konferencia céljának megfelelõen az elõadások egynegyedét doktoranduszok és pályájuk kezdetén álló fiatal kutatók tartották (az ESF támogatása is ezt szolgálta).

A háromnapos rendezvény kilenc szekciójában foglalkoztak a témakör olyan általános kérdéseivel, mint a modellszámítások alkalmazhatósága a fém – ligandum rendszerek jellemzésében, az ehhez szükséges adatbázisok használhatósága, vagy a fémfölösleg-betegségekben alkalmazható kelátterápia lehetõségei, illetve olyan speciális témákkal is, mint a felületi komplexképzõdés, vagy a bioaktív molekulák molekuláris szintû mikrospeciációja. Három fémion kémiai milyenségének biológiai és gyógyászati kérdései kaptak nagyobb hangsúlyt: a létfontosságú vas, a neurotoxikus alumínium és a potenciális inzulinutánzó hatású vanádium.

A plenáris elõadók, neves, nemzetközileg elismert kutatók átfogó képet adtak egy problémakör vagy egy adott fémion speciációjának kutatásában elért aktuális eredményekrõl. Ezek a következõk voltak:

Leslie Pettit (Academic Software, Otley, UK): Use of speciation modelling to understand mixtures of metal ions and ligands,
Robert A. Yokel (University of Kentucky, Lexington, USA): The influence of speciation on chelation, with emphasis on Aluminium,
Dieter Rehder (Universität Hamburg, Germany): Vanadium – an on-coming element in life,
Chris Orvig (University of British Columbia, Vancouver, Canada): Speciation as a determinant of experimental design for the study of insulin-mimetic Vanadium complexes,
David R. Williams (University of Cardiff, UK): Chemical speciation modelling for the Millenium – Lessons from 25 years of research,
Paolo Zata (University of Padova, Italy): Aluminium (III) speciation and some biological effects on specific subcellular targets,
Henryk Kozlowski (University of Wroclaw, Poland): Medicinal aspects of nickel speciation,
Chaim Hershko (Department of Medicine, Medicial Center, Jerusalem, Israel): Patho-physiology of iron toxicity and chelation,
Staffan Sjöberg (University of Umea, Sweden): Surface complexation in biological systems.

A 23 európai és néhány tengerentúli országból érkezett mintegy 100 kutató, zömmel kémikus, de akadt közöttük orvos, biokémikus és biológus is, a szakmai eszmecserén túl egyetértett abban, hogy fokozni kell az ismeretterjesztõ erõfeszítéseket a biológusok, orvosok, toxikológusok körében is a kémiai speciáció fontosságát illetõen, hiszen ugyanazon elem különbözõ kémiai formái/fajtái teljesen eltérõ biológiai választ válthatnak ki élõ rendszerekben.

A konferencia egyúttal két COST D8 project munkamegbeszéléséül is szolgált. A konferencia részletes anyaga, beleértve az elõadások és poszterek kivonatát is, ez év évégéig hozzáférhetõ a http://www.jate.u-szeged.hu/~spec98 honlapon. 

Kiss Tamás


A termoanalitikusok 4 évenként rendezik meg az European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC) nevû összejövetelt. A konferencia magyarországi megrendezésének lehetõsége már jelezte, hogy a tudományág hazai helyzete indokolta ezt a lépést. A termikus analízis a kémiai analízis egyik hazai sikerágazata volt. A tudományág a kémiai analízisben elfoglalt részesedésénél számszerûleg mindig jelentõsebb eredményeket ért el. 1974-ben Magyarország rendezte meg a termoanalitikusok világkonferenciáját az ICTA-t Budapesten.

Az eredmények abból vezethetõk le, hogy a hatvanas évek eleján kialakult a magyarországi termoanalitikai iskola. Ez a monofunkciós vizsgálati módszerek helyett a szimultán termoanalitikai módszereket helyezte elõtérbe. Az Erdey László professzor által kinevelt iskola a Paulik testvérek kifejlesztett derivatográfja segítségével vezetõ szerepre tett szert
a tudományágban. A MOM gyártotta 4000 derivatográf, amely az elsõ szimultán elven mûködõ gyári készülék volt, abban az idõben a csúcstechnológiát jelentette. A kialakult kutatócsoportok közremûködtek az elsõ nemzetközi termoanalitikai folyóirat a Journal of Thermal Analysis (1969) megalapításánál, az Atlasz sorozat kiadásánál és jelentõs szerepet játszottak a termoanalitikai kutatások fellendülésénél, elterjedésénél, a módszerek alkalmazási területeinek kiszélesedésénél.

Az ESTAC 7 konferenciát 1998. augusztus 30. és szeptember 4. között rendezte az Egyesület az MTA, a BME és a VE közremûködésével, és a FECS erkölcsi támogatásával Balatonfüreden.

A konferenciára 39 országból jelentkeztek és 350 fõ vett részt azon.

A konferenciát Liptay György nyitotta meg, az MKE és az MTA részérõl Kálmán Alajos, az ESTAC részérõl Attilio Cesaro, az ICTAC részérõl Edward Charsley, a FECS részérõl Lauri Niinistö, Balatonfüred városa nevében dr. Szalay László polgármester üdvözölte a megjelenteket. Ezt követõen a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar játszott el néhány zenedarabot. A megnyitó alkalmával adták át dr. Paulik Ferencnek a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry különszámát 75. születésnapja alkalmából.

A tudományos elõadások 7 szekcióban zajlottak le (szervetlen kémia és anyagtudomány, szerves vegyületek és gyógyszerek, élelmiszerek és élettudomány, mûanyagok, környezetvédelem, földtudomány, valamint elmélet és mûszerek). Ezt egészítette ki egy kerekasztal-megbeszélés “Minõségbiztosítás a termikus analízisben” címmel, amelyet Wolfgang Hemminger vezetett, valamint az EUROSOLID éves tanácskozása, amely egy önálló szekciót alkotott.

A konferencián öt plenáris, három meghívott elõadást tartott Lauri Niinistö, Colette Lacabanne, Marianne Odlicha, Shmuel Yariv, Daniella Giron, valamint Guido Barone, Marek Maciejewski és Toft Sörensen. Két nemzetközi díjátadásre is sor került. A német GEFTA-társaság Netzsch díját Gert Leitner, az angol termoanalitikai társaság fiatalok részére biztosított díját Chris Allen kapta, akik díj-elõadást tartottak.

A fentieken kívül a három szekcióban szekciónyitó elõadásokra is sor került, amelyeket Hans Oppermann, Erwin Kaiserberger, Körös Endre, Patrich K. Gallagher, Anton Kettrup, Eberhard Gmelin, Haruhiko Tanaka, Jean Rouquerol, Valter José Fernandez és Nissim Garti tartottak. A felsorolt elõadásokon kívül 109 orális és 221 poszterelõadás szerepelt a programban, így összesen 348 elõadásra került sor.

Az elõadások egyoldalas kivonatából szerkesztett kötetet a résztvevõk a regisztráláskor megkapták. Az elõadásoknak a konferencián elõadott teljes anyagát a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry-ben ill. a Proceedings formájában 1999 elején jelentetik meg.

A szimpóziumot mûszer, ill. könyvkiállítás kísérte, amelyen 14 cég vett részt.

A rendezvényt az alábbi intézmények, alapítványok és cégek támogatták: Európai Kémiai Társaságok Szövetsége (FECS), MTA, OMFB, BME, Ipar a Mûszaki Fejlesztésért- és Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapítvány, Chinoin, Richter Gedeon, Malév, Mettler Toledo, Netzsch Gerätebau, Nitrokémia 2000, Olajterv, Pepsi Cola, Perkin-Elmer, Schöller-Budatej, Setaram, TA Instruments, Tokaj-Oremus.

A szimpóziumnak a tudományos elõadásokon kívül része volt egy welcome party (szponzorálta a Netzsch cég), fogadás, egy jól sikerült orgonahangverseny Tihanyban, fakultatív kirándulás Keszthelyre és Badacsonyba, és egy közös konferenciavacsora. A hölgyprogramban szerepelt még kirándulás Herendre ill. Veszprémbe.

A szimpóziumon az ICTAC és az ESTAC több bizottsági ülést tartott. A terület mindkét nemzetközi tudományos folyóirata szerkesztõbizottsági megbeszélést is szervezett.

Az ESTAC bizottsági ülésen elhatározák, hogy a következõ szimpózium az ESTAC 8, Barcelonában lesz, 2002-ben. Az ESTAC új elnöke Pokol György lett.

A jól sikerült konferencia tovább öregbítette a magyar termoanalitika jó hírét. Az eredményes szimpózium lebonyolításában részt vettek: Pokol György társelnök, Novák Csaba titkár, Horváth Erzsébet, Jakab Emma, Kristóf János, Madarász János, Simon Judit, Szabó Piroska és Mihályi Terézia. Ezúton is köszönetet mondok áldozatkész munkájukért.

Liptay György


A Magyar Kémiusok Egyesületének, valamint az MTA KK Izotóp- és Felületkémiai Intézetének a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel való együttmûködésében került sor az ún. “Tihany” Nemzetközi Sugárkémiai Szimpóziumra. A sorozat elsõ rendezvénye 1962-ben Tihanyban volt, innen ered az elnevezés, s azóta általában négyévenként kerül megrendezésre.

A 30 országból érkezett 141 résztvevõ 67 elõadással és mintegy 50 poszterrel vett részt a konferencia programjában. Érdekes megjegyezni, hogy a 30 fõs magyar delegáció után létszámban a török kollégák következtek 15 résztvevõvel, s tízen érkeztek Jugoszláviából. 7–7 résztvevõvel képviseltette magát Japán, az USA és Németország is, rajtuk kívül 6 olasz, 6 horvát és 5 brazil vendég vett részt a rendezvényen, sõt a Fülöp-szigetekrõl és Ausztráliából is fogadtak résztvevõt. Sajnálatos módon a közelebbi országok közül is akadt, amely nem képviseltette magát, így Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Bulgária, amiben nem az érdeklõdés hiánya, hanem anyagi okok játszottak szerepet.

A témakörök átfogták a sugárkémia egészét. A legtöbb elõadás a polimerekkel foglalkozott. A sugárzással (béta, gamma, gyorsított ionok, valamint UV) iniciált po-limerizáció kinetikájának tanulmányozása, sugárzással módosított polimerek vizsgálata mellett külön szekciót szenteltek a biopolimereknek, melyek elõállítására a sugárkémiai módszerek igen elõnyösek. Meghívott elõadóként a polimerizációkinetikával foglalkozó szekcióban C. von Sonntag-ot (Max-Planck-Institut für Strahlenchemie, Mülheim, Németország) hallhattuk “Free radical transfer in polymers” címû elõadásával, a biopolimerek témakörében pedig a szakma egyik nagynevû professzora I. Kaetsu (Kinki University, Osaka, Japán) adott elõ “Intelligent chemical release systems and approach to artifical neural network model” címmel.

A témakörök közt szerepelt még impulzusradiolízis, az UV fotolízis (szerves és szervetlen rendszerekben) és két szekció is foglalkozott a dozimetriával, két meghívott elõadóval. W. L. McLaughlin (NIST, Gaithensburg, USA) elõadása “Sunna dosimeter: an integrating photoluminescent film and reader system” címmel, A. Miller (Riso National Laboratory, Roskilde, Dánia) elõadása pedig “Dose mapping for documentation of radiation sterilization” címmel hangzott el. Ugyancsak két szekció témája volt az élelmiszerek besugárzása, illetve a besugárzott élelmiszeren történõ változások kimutatása. A pozitron annihiláció és a Mössbauer spektroszkópia körében is hagzottak el alõadások.

Az elõadásokat nagy érdeklõdés kísérte, élénk vitával; még a késõ órákban (este 8 után) megrendezett poszterszekciók is megteltek érdeklõdõkkel. Telt ház elõtt folyt a kerekasztal konferencia is “Past, present and future on radiation chemistry” címmel.

A konferencia résztvevõinek átlag életkora jelentõsen csökkenni látszott a sorozat utóbbi néhány rendezvényéhez képest. Ez utóbbi tény, valamint az, hogy a résztvevõk létszáma és aktivitása Magyarországon jelentõsen lecsökkent az utóbbi idõben, nemzetközi viszonylatban a tudományágra nem jellemzõ. 

Dr. Takács Erzsébet


Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium ‘98
(Dobogókõ, 1998. szeptember 24–25.)

Kétnapos sikeres ülést tartott az MTA Gyógyszerkémiai- és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság és a MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztály 1998. szeptember 24–25-én az “Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú társaság rendezésében Dobogókõn.

Az összejövetelen több mint 160 kutató vett részt mintegy 20 egyetemi, akadémiai és ipari kutatóhelyet képviselve. Az elhangzott 27 elõadás jól reprezentálta az egyes mûhelyekben folyó magasszintû kutatásokat a gyógyszerkémia, szerkezetkutatás, elméleti módszerek gyakorlati alkalmazása, biokémiai gyógyszerformázás és gyógyszeranalitika területén.

A szeptember 24-i, csütörtöki napon Takács Mihály (SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) lidokain-analog antiaritmiás primer aminok fotokémiai átalakulásáról, Mák Marianna (Richter Gedeon Rt.) szteroidok szerkezetvizsgálatáról különbözõ tömegspektrometriás technikák kombinált alkalmazásáról,. Hegedûsné Vajda Judit (Chinoin) propargil szubsztituált tercier amin N-oxid halogenidek tömegspektrometriás viselkedésérõl számolt be érdekes elõadásában. Demeter Ádám (Richter Gedeon Rt.) enalapril és lisinopril diketopiperazinok sztereokémiai analízisérõl, míg Tárkányi Gábor rákellenes bisz-in-dolok minor konformerjeinek azonosításáról beszélt igen élvezetes elõadásban. Lázár László (SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet) elõadásában gyûrû-lánc tautoméria alkalmazásának lehetõségét vizsgálta prodrug-ok fejlesztésénél. Almási János (SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) doktori disszertációjának részét képezõ potenciálisan NMDA antagonista kinazolon-karbonsav származékok szintézisét és fizikai-kémiai vizsgálatát ismertette. Kánai Károly (Chinoin) a CoMFA model és enzim-inhibítor komplexek röntgendiffrakciós szerkezet-meghatározását mutatta be prolilendopeptidázok kutatásánál. Mátyus Péter (SOTE Szerves Vegytani Intézet) élénk vitát kiváltó elõadása egy újraéledõ terápiás elképzelésrõl, több támadáspontú hatóanyagok tervezésérõl szólt. Takácsné Novák Krisztina (SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) érdekfeszítõ elõadásban ismertette az ionpár megoszlás lehetséges szerepét poláris molekulák felszívódásánál. Az elõadást élénk diszkusszió követte. Szeleczky Gábor (Chinoin) a felfedezõ kutatásban alkalmazott in vitro metabolizmus és abszorpciós vizsgálatokról tartott átfogó elõadást. Nagy tetszést aratott Keserû György Miklós (Chinoin) egyedi hangvételû elõadása a makromolekuláris szimulációk alkalmazásáról hatóanyagok tervezésében. Ferenczy György (Richter Gedeon Rt.) gyógyszermolekulák kristály tulajdonságainak elméleti elõrejelzésének lehetõségérõl számolt be.

A péntek délelõtti elõadásokat Baranyi Attila (Chinoin) nyitotta meg a nátrium csatornát, mint lehetséges farmakológiai célpontot bemutató elõadásával. Kardos Julianna (MTA KKKI) szépen felépített elõadása a központi idegrendszer pirimi-din alapú receptorairól szólt. Szente Lajos (Cyclolab) pergõ elõadása napjaink sláger vegyületeinek a rákellenes toxánok ciklodextrinekkel történõ formulálási lehetõségeit ismertette. Perjési Pál (POTE Orvosi Kémiai Intézet) citotoxikus és antimikotikus gyûrûs kalkon származékok farmakológiai eredményeit mutatta be. Erõs István (SZOTE Gyógyszertechnoló-giai Intézet) didaktikus elõadása különbözõ diszperz és koherens rendszerekbõl történõ szabályozott hatóanyag leadásával foglalkozott. Hasznosné Nezdei Magdolna (PATE Mûszaki Kémiai Kutató Intézet) kristályosítási körülmények hatását mutatta be norpregnén hatóanyag morfológiai tulajdonságaira. Kovácsné Bácskay Ildikó (KLTE TTK Gyógyszertechnológiai Tanszék) dinamikus lézer fényszórásfotomet-ria alkalmazási lehetõségét tárgyalta polietilénglikol kúpalapanyagok vizsgálatánál. Benkóczy Zoltán (Richter Gedeon Rt.) egy új technika, a mikrohullámú vákuumgranulálás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Jekõné Bentzik Zsuzsanna (ICN Magyarország) Rosin-Rammler-Sperling-Benett-Weibull eloszlási paraméterek vizsgálatát mutatta be karbamazepin tartalmú hidrofil mátrixtabletták kioldódási görbéinek értékelésénél. Dávid Ágoston (Meditop Gyógyszeripari Kft.) tartalmas elõadása kísérletes adatokat mutatott be a gyógyszertechnológiában alkalmazott kémiáról. Greskovits Dávid (Meditop Gyógyszeripari Kft.) igen szép elõadásában eredeti gyógyszerforma kutatásához módszertani szempontokat adott. Nagy Tibor Attila (Richter Gedeon Rt.) érdeklõdéssel kísért elõadása a gyógyszerkönyvek egyedi és átlagtömeg, valamint hatóanyagtartalom és homogenitás elõírását statisztikai módszerekkel hasonlította össze az egyes hatósági követelmények tükrében. Zelkó Romána (SOTE Gyógyszerészeti Intézet) elõadása a migrációs folyamatok jelentõségét hangsúlyozta granulátumok tálcás szárítása során. A sûrû programú és magas színvonalú szimpóziumot Kaliné Dredán Judit (SOTE Gyógyszerészeti Intézet) a hatóanyag felszabadulás gyógyszertechnológiai eljárások változtatásával történõ módosításáról szóló elõadása zárta.

Az összejövetel legemlékezetesebb pillanatai az ICN Magyarország két fiatal munkatársának – Vígné Kiss Ágnes és Mary Krisztina – egyéni hangvételû megindító visszaemlékezése, a gyáralapító Kabay János tragikusan rövid, de nagyívû életútjáról és munkásságáról.

A jó hangulatú Gyógyszerkémiai Szimpózium jövõ évi ülése várhatóan 1999. szeptember végén, 23–25. között kerül megrendezésre. 

Hermecz István


Vissza