Egyesületi élet


A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

A FECS (Federation of European Chemical Societies) 1996. évi tevékenysége

Elnök:
Professor L. Niinistö
Helsinki University of Technology
Kemistintie 1.
FIN-02150 ESPOO
Finland
Tel.: +3589 4512600
Fax: +3589 462373

Fôtitkárok:
Ms. E. K. McEwan
Royal Society of Chemistry
Burlington House
Piccadilly
London W1V OBN UK
Tel.: +44 171 437 8656
Fax: +44 171 437 8883
E-mail: mcewane@rsc.org

Antal Istvánné
Magyar Kémikusok Egyesülete
Fô u. 68.
H-1027 Budapest
Tel.: +361 201 6883
Fax: +361 210 8056
E-mail: h11537hcs@ella.hu

World Wide Web: http://chemistry.rsc.org/rsc/fecs.htm

Az új alapszabály, amely érvénybe lépteti az ECCC (European Communities Chemistry Council) és a FECS integrálását, olyan szervezetet hoz létre, amely a vegyészek és a kémia erôteljes képviselôjeként mûködik Európában. A szervezet jelentôs erôforrásokat mozgósíthat, hiszen tagegyesületein keresztül Európa-szerte mintegy 200000 egyéni vegyészt képvisel a kutatási, az ipari és a kormányzati vonalon.

A Közgyûlés 1996. szeptember 19--20. között Athénben, Görögországban ülésezett, a Görög Vegyészek Szövetsége meghívására; 22 küldött vett részt. A Tanács kétszer, március 25-én Brüsszelben, Belgiumban, és szeptember 19-én Athénben ült össze.

Az 1996. évi FECS Elôadást szeptemberben, a "Biokémia és a Bioorganikus Kémia" címû kongresszuson Olmütz-ben, a Cseh Köztársaságban tartotta W. Wiegrebe, a Regensburgi Egyetem professzora.

A FECS Kitüntetést a Szövetség szolgálatáért Dr. Szabadváry Ferenc professzor kapta, aki a Kémiatörténeti Munkabizottság elnöke volt éveken keresztül.

Az év folyamán hét magasszínvonalú tudományos konferenciát szponzorált a FECS.

1996 végére a FECS tagegyesületeinek a száma elérte a 41-et, 32 különbözô országból, miután az Ukrán Kémikusok Egyesületét felvették a tagok sorába.

Új európai folyóirat készül a tagegyesületek tagsága részére.

Az újonnan megalakított FECS Végrehajtó Bizottság tagjai a következôk: Prof. L. Niinistö (elnök), Dr. P. B. Czedik-Eysenberg, Prof. J.-B. Donnet, Dr. T. D. Inch, Prof. N. Lyakhov, Prof. G. Náray-Szabó, Prof. Rodriguez Renuncio, Dr. B. Stanovnik, Prof. H. Tom Dieck.

A FECS tudományos munkája divízióiban (Analitikai Kémiai, Élelmiszerkémiai, Kémiaoktatási) és munkabizottságaiban folyik. Ezek tevékenységének összefoglalóját a késôbbiekben közöljük. A FECS keretén belül mûködô Euchem Bizottság magas színvonalú konferenciákat szervez, és kémiai konferenciáin ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Tudományos Alap számára. Az ECCC felügyeli a szakmai ügyeket, az EU kutatási és oktatási ügyeit stb., valamint adományozza az "Európai Vegyész" titulust.

AllChemE. Az AllChemE megjelentette és széles körben elterjesztette "Kémia: Európa és a Jövô" címû összeállítását, amely eljutott az ipari és a kutatóhelyekre, valamint az európai és a nemzeti kormányszervekhez. (A Magyar Kémikusok Lapja 1997. 52. évf. 6. számában olvasható a tanulmány ismertetése.) A tanulmány alcíme: "A tudomány és technológia célja az élet minôségének javítása Európában" azt a szándékot sugallja, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti testületek jövôbeli stratégiáit befolyásolják. Bemutatja az egészségügy, a mezôgazdaság, az új anyagok, az energetika és a környezetvédelem terén folyó kutatásokat, amelyek nagyjelentôségû felfedezésekhez vezethetnek.

Analitikai Kémia Divízió. Elnök: Professor R. Kellner, Institute for Analytical Chemistry, Vienna University of Technology, Getreidemarkt, A-1060 Wien, Austria,Tel. +43 1 58 801 4831, Fax: +43 1 586 7813

Az Euroanalysis IX konferenciát Bolognában, Olaszországban tartották meg szeptemberben, 700 résztvevôvel. Elôkészületben van az In Vino Analytica Scientia konferencia 1997 júliusára, Bordeaux-ban.

Az Analitikai Kémia Euro-tantervének további fejleménye a "Textbook on analytical chemistry'", amelyet 1997-ben publikálnak. Eurotanfolyamokat tartottak a molekuláris szenzortechnológia, a kemometria, valamint az IR- és Raman spektroszkópia területén. Elôrehaladás történt az Analitikai Kémiai Munkabizottság történetének feldolgozásában. A minôségbiztosítás és akkreditálás területén akcióprogramot fogadtak el.

Kémia és Környezet Munkabizottság. Elnök: (1997. jan. 1-tôl) Dr. A. Astrup Jensen, DK-Teknik Energy and Environment, 15 Gladsaxe Mollevej, DK-2860 Soborg, Copenhagen, Denmark, Tel.: +45 39 69 6511, Fax: +45 39 69 6002, E-mail: aajensen@dk-TEKNIK.dk

Az 1995 májusában, Budapesten megrendezett 5. Európai Kémia és Környezet konferencia elôadásait a "Journal of Environmental Science and Health" Vol. B31, No. 3, 1996, B köteteként "Agriculture of Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes" címen jelentették meg.

Erôfeszítéseket tettek, hogy az Európai Bizottsággal kapcsolatokat építhessenek ki a szabályozó tevékenység és -politika ügyekben.

Komputeres kémia Munkabizottság. Elnök: Professor F. Bernardi, Universita Degli Studi di Bologna, Dipartimento di Chimica "G. Ciamician'', Via Selmi 2, I-40126 Bologna, Italy, Tel.: +39 51 259 450, Fax: +39 51 259 456, E-mail: nando@gandalf.ciam.unibo.it

Elôkészítették a Második Európai Komputerkémiai Konferenciát (Second European Conference on Computational Chemistry), amelyet Portugáliában, Lisszabonban tartanak meg, 1997 szeptemberében.

Kémiaoktatás Divízió. Elnök: Dr. J. M. Gagan, Open University (NW Region), 70 Manchester Road, Chorlton cum Hardy, Manchester M21 9UN, UK, Tel.: +44 161 861 9823, Fax: +44 161 956 6811, E-mail: j.m.gagan@open.ac.uk

Megjelentették az 1995 szeptemberében Lublinban, Lengyelországban tartott 3. ERICE (3rd European Conference on Research in Chemical Education) elôadáskötetét. Elôkészítették az 1997. szeptember 9--12. között York-ban, az Egyesült Királyságban tartandó 4. ERICE-t.

Megjelentetik a kémiaoktatás európai kutatásában kiemelkedô elôadások gyûjteményét az International Journal for Science Education különszámában.

Kapcsolatot alakítottak ki az Európai Tematikus Hálózat "Alapkémia" (Core Chemistry) csoportjával.

Fémorganikus kémia Munkabizottság. Elnök: Professor S. Pasynkiewicz, Warsaw Technical University, Faculty of Chemistry, Koszykova 75, PL-00-662 Warsaw, Poland, Tel.: +48 22 628 6599, Fax: +48 22 660 5462, E-mail: pasyn@ch.pw.edu.pl

Az "Organometallic Research Centres in Europe" címû könyvecske, amely 25 ország több, mint 2000 fémorganikus vegyészének kutatási területérôl tartalmaz információt.

Elôkészítették a XII. FECHEM Conference on Organometallic Chemistry-t, amelyet Prágában, a Cseh Köztársaságban tartottak meg 1997. augusztus 31. és szeptember 5. között.

Kémiatörténet Munkabizottság. Elnök: Professor H. A. Deelstra, University of Antwerp (UIA), Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium, Tel.: +32 3 820 2715, Fax: +32 3 820 2734, E-mail: Labrom@uia.ac.be

A 127 múzeumról informáló "Guide of European museums with collections on history of chemistry'' címû könyvecskét publikálták. A Leideni Egyetemen megszervezték "A radioaktivitás 100 éve'' címû kiállítást. Közzétették az 50, 100 és 150 évvel ezelôtti, kulcsfontosságú történelmi kémiai események adatait. Elôkészítették az 1997. július 20--26. között Liege-ben, Belgiumban tartott, 20. Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszust.

Élelmiszerkémia Divízió. Elnök: Dr. R. Battaglia, Migros Laboratories, Postfach 266, CH-8031, Zürich, Svájc, Tel.: +41 1 277 3140, Fax: +41 1 277 3170, E-mail: reto.battaglia@mgb.migros.inet.ch

A "Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung" c. folyóiratban közzétették az Élelmiszerkémiai Európai Tantervet ( Eurocurriculum in Food Chemistry). A "Who is Who in Food Chemistry in Europe" elsô kiadását 1000 címszóval publikálta a Springer. Májusban Veldhovenben, Hollandiában 400 résztvevôvel megtartották az EURO RESIDUE III. konferenciát. Szeptemberben Orlandoban (USA) elsô közös tevékenységként szimpóziumot szerveztek az ADAC éves ülésén.

Szeptemberben, Lisszabonban, Portugáliában tartották a ,,Minôségbiztosítás az élelmiszer-laboratóriumokban'' c. konferenciát több mint 70 kutató, tisztviselô és törvényszéki szakértô részvételével. Szeptemberben Prágában tartották a "Chemical Reactions in Food III." konferenciát, amelyen 19 országból 120 résztvevô volt jelen.

Kémia a kulturális örökség konzerválásában Munkabizottság. Elnök: Professor F. Piacenti, Universita di Firenze, Dipartimento di Chimica Organica "Ugo Schiff", Via Gino Capponi 9, I-50121 Firenze, Italy, Tel.: +39 55 2757 647, Fax: +39 55 2757 660

A fémek, festmények és kövek konzerválási kezelésérôl adatbankot létesítettek. Terveket készítettek az adatgyûjtés kérdôíveire vonatkozóan, hogy nagyobb publicitást kaphassanak.

Elektrokémia Munkabizottság. Elnök: Professor J. W. Schultze, Heinrich-Heine-Universität-Düsseldorf, Institut für Physikalische Chemie und Electrochemie, D-40225 Düsseldorf, Germany, Tel.: +49 211 811 4750, Fax: +49 211 811 2803

1996 szeptemberében a Nemzetközi Elektrokémiai Egyesülettel közösen tartották meg Balatonfüreden a 47. ISE ülés során az "Oktatás az Elektrokémiában'' címû szimpóziumot.

A. I.-né


EGYÉB NEMZETKÖZI HÍREK

Az EFCE Végrehajtó Bizottságának ülése (1997. május 4.) Résztvevô: Marton Gyula. Legfontosabb események:

EFCE Közgyûlés (1997. május 5.) Résztvevôk: Dr. Marton Gyula és Dr. Farkas István. Legfontosabb események:

Az EFCE Vegyipari Reakciótechnikai Munkabizottság ülése (1997. május 5.) Résztvevô: Dr. Marton Gyula. Legfontosabb eredmény, hogy elfogadták az 1999. május 27--29. között Veszprémben sorrakerülô, 16th Colloquium of the Working Party on Chemical Reaction Engineering -- CCRE-16 -- "Novel CRE of Bioresources and Cleaner Technologies" mint MKE-rendezvény programját.

Az EFCE Szárítási Munkabizottság ülése. Levezetô elnök: Dr. Farkas István. Napirendi pontok a következôk voltak:

Az EFCE Oktatási Munkabizottság ülése (1997. május 4.) Résztvevô: Dr. Szebényi Imre. Az ülést az új elnök, John Gillett vezette, és közremûködött az új titkár, Martin J. Pitt.

Legfontosabb napirendi pontok:

A Munkabizottság következô ülését 1997. szeptember 19-én Bázelben, Svájcban tartja.


Elsô Európai Vegyészmérnök Kongresszus (1997. május 5--7.) A kongresszuson mintegy ezren vettek részt 45 országból, ebbôl 800 a regisztrált résztvevô. Mintegy 1000 elôadásra érkezett javaslat, amelybôl több mint 400-at orális és több mint 300-at poszter elôadásként fogadtak el.

A kongresszus a plenáris elôadásokon túl az alábbi 32 szekcióban szervezte meg munkáját:

Kémiai reakciók tervezése, Polimer reakciók tervezése, Új katalitikus technológiák a szintézisgáz elôállítására, Új fejlesztéssel a katalizátorok környezetvédelmi alkalmazásában, Levegôtisztaságvédelem, Ipari hulladékok biológiai ártalmatlanítása, Környezetvédelmi célú technológiai rendszermérnökség, Biztonság, Aprítás és osztályozás, Szilárd részecskék keverése és szétkeveredésének megakadályozása, Részecskék jellemzése, Szárítás, Membrán technológiák, Desztilláció/szeparáció, Nagynyomású technológiák, Kristályosítás, Termodinamika és határfelületi jelenségek, Folyadék és gázok mechanikája, Számítógépes folyamatmérnökség, Terméktervezés és anyagtulajdonságok, Folyamatmérnökség és iparok, Oktatás, Ifjú kutatók fóruma, Biotechnológia, Élelmiszerek, Tisztább termelés, Adszorpció, Elektrokémia, Fraktálok, Kinetika, Extrakció, Energiatakarékosság. A jövô szempontjából kiemelendô az ifjú kutatók fórumának megrendezése.

Felkérésre Dr. Szebényi Imre a Vegyészmérnöki Oktatás szekcióban egy orális és egy poszter elôadást tartott Ryszard Pohorecki varsói mûegyetemi tanárral együtt. "Vegyészmérnök-oktatás Közép- és Kelet-Európában'' címmel tartották a szóbeli elôadást, míg "A vegyészmérnökképzés néhány tanterve Közép- és Kelet-Európában" címmel szerepelt a poszterük. Az elôadást élénk vita követte és a poszter iránt is mutatkozott érdeklôdés, ahol 11 ország 12 egyetemének vegyészmérnökképzési tantervét, oktatásának szerkezetét mutatták be. A szóbeli elôadás vitájában felmerült a vegyészmérnökség, kémiai technológia, ipari kémia, mûszaki kémia fogalmainak kérdése is.

Az Oktatási szekcióban rendkívül érdekes volt J. Lovland professzor összeállítása "Számítógépek az európai vegyészmérnök-oktatásban" és G. Street professzor elôadása a "Biomérnök-oktatás, a biotechnológia kihívása'' címmel. Gondolatébresztô volt J. R. Bowen elôadása, amely "Vegyészmérnökképzés a 21. század kihívásainak tükrében" címmel hangzott el.

A Kongresszus elôkészítése során másik képviselônk, Dr. Farkas István részt vett a Szárítási szekció szervezésében, amelynek társelnöke volt. A szekció szakmai szempontból nagyon erôs volt. 16 szóbeli elôadás hangzott el, és ugyancsak 16 poszter került elfogadásra. Dr. Farkas István javaslatára a szervezôk a szekcióülések levezetésére a Szárítási Munkabizottság tagjait kérték fel. A programban három magyar dolgozat szerepelt.

A Kongresszus elôadásai 4 kötetes kiadványban, egy kiegészítô füzetben már megjelentek, és az év végén további kötet is megjelenik. A kongresszusi anyag az érdeklôdôk rendelkezésére áll a BME Kémiai Technológia Tanszék Könyvytárában.

Az EFCE úgy tervezi, hogy két évente rendez Európai Vegyészmérnök Kongresszust.


Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Analitikai Kémiai Divíziója (DAC) 1997. június 14-én Bordeaux-ban, Franciaországban tartotta ülését a DAC védnöksége alatt rendezett bor-analitikai szimpóziumhoz (In Vino Analytica Scientia) csatlakozva. Az ülés résztvevôi meghallgatták a szimpózium két záró plenáris elôadását. Az ülésen Egyesületünket Dr. Görög Sándor képviselte, aki tagja a DAC ,,Task Force'' elnevezésû 6 tagú testületének, amely intézi a Divízió ügyeit az ülések közti idôszakban.

A divízióülés megemlékezett a közelmúltban elhunyt Dr. M. Widmerrôl, a Divízió svájci képviselôjérôl, a kiváló gyógyszer-analitikusról. (Az ülést megelôzôen képviselônk levélben fejezte ki részvétét az MKE nevében a jó magyar kapcsolatokkal rendelkezô elhunyt családjának.) Dr. Widmer halála komoly problémákat okoz a soron következô EUROANALYSIS X. (Basel, 1998. szeptember 6--11.) elôkészítésében, mivel ô volt a konferencia Szervezôbizottságának elnöke.

Prof. R. Kellner, a Divízió elnöke tájékoztatást adott a FECS elnökségi ülésén történtekrôl, a szervezeti változásokról, valamint a DAC Task Force március 12-i brüsszeli ülésérôl. (Az elnök, titkár + 4 tag összetételû testület az 1998. szeptember 6-i, bázeli ülésig a jelenlegi, az elnök által javasolt összetételben dolgozik, akkor a 4 tagot titkos szavazással fogják megválasztani.) A Task Force következô ülése a FECS Executive Committee üléséhez kapcsolódóan Bécsben lesz 1997. szeptember 11-én. Az 1998 tavaszán esedékes ülés színhelyéül képviselônk Budapestet javasolta.

Malissa professzor javaslatára az ülés elfogadta a tisztségviselôk (elnök, titkár) megválasztásának új rendjét is. Ennek értelmében, a munka folyamatossága érdekében a választásra már a 3 éves ciklus lejárta elôtt egy évvel sor kerül, és a megválasztott tisztségviselôk egy évig már pozíciójuk elfoglalása elôtt részt vesznek a Divízió vezetésének munkájában, csakúgy, mint a volt elnök és titkár is.

Az ülés tájékoztatót hallgatott meg a mind tudományos, mind pedig anyagi szempontból igen sikeres 1996 szeptemberi bolognai Euroanalysis IX.-rôl. Minden résztvevô kézhez kapta a konferencia valamennyi fontosabb adatát és a minden részletet tartalmazó anyagi elszámolást. Figyelmet érdemel, hogy a 30 magyar résztvevônél népesebb delegációval a házigazdákon kívül csak Németország, Anglia és Spanyolország vett részt. (Ennél a napirendi pontnál a görög delegátus tiltakozott az ellen, hogy a kimutatásban Macedonia ezen a néven szerepel; a helyes(?) név: FYREM -- Former Yugoslavian Republic Macedonia.)

Tájékoztató hangzott el a 2000-ben megrendezendô Euroanalysis XI. igen biztató elôkészületeirôl is.

Az elnök beszámolt a Divízió eddigi legsikeresebb akciója, az Eurocurriculum utóéletérôl. Ez iránt Európa határain túl is egyre nagyobb érdeklôdés nyilvánul meg. Az elnököt meghívták, hogy azt mutassa be a jövô évi Pittsburgh Conference alkalmából. A Divízió által gondozott analitikai kézikönyv néhány hónapon belül megjelenik.

A Minôségbiztosítási Munkacsoport írásban terjesztette be jelentését, amelyet képviselônk eljuttatott az MKE illetékes szakcsoportja vezetôjéhez.

Az Analitika Története Munkacsoport legfontosabb tevékenysége a Divízió 25 éves történetének megírása volt ( Malissa professzor és Dr. Gogola). A hamarosan megjelenô könyvbôl képviselônk 5 példányt rendelt az MKE részére.

A Who is Wo in Analytical Chemistry in Europe? c. kötet szerkesztôje arról számolt be, hogy az 1997. áprilisi határidôig csak kevés ország küldött be megfelelô anyagot. Dr. Váradi Máriának köszönhetôen Magyarországról 67 kitöltött kérdôív érkezett be. Az újabb határidô: 1997. október 15.

Az ülésen, majd az azt követô, a francia vendéglátók által szervezett banketten is sok szó esett arról, hogy 1997 a Divízió (korábban Munkabizottság -- WPAC) megalakulásának 25. évfordulója. A megemlékezések során sokszor elhangzott Dr. Pungor Ernô akadémikus neve, aki alapító tagja, majd hosszú idôn keresztül elnöke volt a Munkabizottságnak, és meghatározó szerepe volt a tevékenységi kör, az arculatteremtés kialakításában, és az elismertség fokozódásában. (Nem véletlen, hogy a FECS Végrehajtó bizottsága márciusi ülésén egyhangúlag neki ítélte az 1997. évi FECS Kitüntetést, amelyet Bécsben, a szeptemberi Közgyûlésen adtak át.)

Az 1997. évi "Liebig-Wöhler-Barátság-Díjat'' Johannes W. Van Spronsen, a Királyi Holland Kémikus Egyesület (Royal Netherlands Chemical Society) tagja, az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Kémiatörténeti Munkabizottságának volt elnöke (1976--93) és jelenlegi titkára (1995--) kapta.

J. Van Spronsen Hágában, Hollandiában született 1928. február 7-én. Mûszaki egyetemi végzettséget 1946-ban, míg PhD-fokozatot 1969-ben szerzett a Leideni Egyetemen. Számos kémiatörténeti könyv és folyóiratcikk szerzôje, illetve kiadója. Több nemzetközi (francia, flamand, belga, holland) díj tulajdonosa, és tagja más kémia-, illetve gyógyszerkémia-történeti egyesületnek (holland, német, brit, flamand).

Az MKE és a FECS nevében gratuláló levelet küldtünk Van Spronsen újabb kitüntetése alkalmából.


Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Keverési Munkabizottsága (WPM) 1997. évi ülését a március 18--21. között megrendezett 9. Európai Keverési Konferenciához kapcsolódva tartotta a Párizs melletti Marne la Vallée egyik konferenciaközpontjában. Az ülésen és a konferencián a Magyar Kémikusok Egyesülete részérôl -- a munkabizottság magyar tagjaként és egyben a konferencia tudományos tanácsának (Scientific Committe) tagjaként -- Gyenis János, az MTA veszprémi Mûszaki Kémiai Kutató Intézetének igazgatója vett részt.

A konferencia a vegyi- és rokonipari mûveletek és eljárások többségében jelentôs szerepet játszó keverési és keveredési folyamatok vizsgálata területén három évenként megrendezésre kerülô fontos nemzetközi szakmai fórum Európában. Az EFCE és a francia GFGP (Groupe Français de Génie des Procédés) szervezésében, a NAMF (North American Mixing Forum) aktív szakmai támogatásával megrendezett konferencián több mint 200 ipari, egyetemi és kutatási szakember vett részt. A konferencia a következô témaköröket ölelte fel: 1. Single-Phase Systems, 2. Computational Fluid Dynamics (CFD), 3. Novel Technologies and Chaotic Mixing, 4. Static Mixers, 5. Micromixing and Chemical Reaction, 6. Solid Suspension, 7. Two-Phase Dispersed Systems. A konferencia programját mintegy 90 orális és poszter formában bemutatott elôadás képezte. Az elôadások egyetlen szekcióban azaz párhuzamos ülések nélkül folytak, végig gyakorlatilag 100%-os részvétellel.

A munkabizottság ülésén a francia delegátus, J. Bertrand professzor beszámolt a Francia Vegyészmérnök Szövetség keverési munkabizottságának az elmúlt évi tevékenységérôl, és az EFCE WPM Industrial Committee munkájáról. Több beszámoló hangzott el az EFCE WPM más tagjai részérôl is az egyes nemzeti szakmai egyesületekben folyó munkákról. Határozat született az EFCE WPM Awards Committee létrehozásáról. P. M. Armanante professzor (USA) beszámolt a 16th North American Mixing Forum (NAMF) konferencia elôkészületeirôl. A munkabizottság elhatározta, hogy a következô évi ülését Várnában tartja, a vegyészmérnöki tudomány területén rendszeresen megrendezett Várnai Nyári Iskola szakmai programjához kapcsolódva. A munkabizottság ugyancsak döntött a három év múlva Hollandiában sorra kerülô 10th European Conference on Mixing megrendezésérôl. Az egyéb kérdések között számos fontos szakmai és szervezeti információ közreadása történt meg.

A. I.-né


Vissza