A magyar vegyipar és kémiatudomány


KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat
(103. évfolyam, 7. szám, 1997. július)

Varga Kálmán és Nagy Melinda: Fémek felületi tulajdonságainak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel X.

Nagy Miklós: Vizsgálatok polielektrolit géleken IV.

Gáspár Attila, Posta József és Tóth Róbert: KH-ftalát alkalmazása különbözô típusú minták Cr(III)/Cr(VI)-tartalmának on-line folyadékkromatográfiás elválasztásához, a Cr(III) dúsításához és lángatom-abszorpciós spektrometriás meghatározásához

Mûanyag és Gumi
(34. évfolyam, 8. szám, 1997. augusztus)

Balogh István, dr. Marosi György, dr. Anna Péter, Csontos István, Tohl András, Maatoug A. Maatoug, dr. Szentirmai Károly: Poliolefinek égésgátlása I. A felhabosodó égésgátlók hatásmechanizmusa és hatékonyságának növelése

Szabó Endre: A mûanyagok árának alakulása

Dr. Peredy Zoltán: Egyensúlyi vízfelvételi mérések poliimid/polibenzimidazol keverékekben

Dr. Lehoczki László: Polietilének dinamikus vizsgálata I. Irodalmi összefoglalás

Korróziós Figyelô
(37. évfolyam, 3. szám, 1997. május--június)

Dr. Lipovetz Iván (1916--1997.)

Vértes György: Hozzászólás a korróziós potenciál fogalmához

Kozmáné Bicskei Éva -- Burján Tamás: Hidrogén-diffúzión alapuló belsô korróziósebesség megfigyelés Betafólia alkalmazásával a MOL Rt. Hazai Termelési-Tárolási Üzletágánál II.

Báthy Géza -- Nemes Katalin -- Morgós András: Bronzszobrok korrózióvédelme

Bleuer Miklós -- Mádi András: Helyszíni roncsolásmentes vizsgálati módszer vasbeton szerkezetek kloridion szennyezettségének meghatározására

Olaj Szappan Kozmetika
(46. évfolyam, 3. szám, 1997. május-június)

Földesi Dezsô: A mák (Papaver somniferum L.)

Semih Ötles: A lecitin kémiája és technológiai sajátságai 2. rész. Típusai, technológiai sajátságai és analízise

Then Mária, Illés Vendel, Szentmihályi Klára, Dimitrova Tatjána:

Növényi anyagok extrakciója szuper-kritikus állapotú szén-dioxiddal. VIII. rész. Növényi hulladékanyagok újrahasznosítása

Hangay György: A kozmetika a természettudományok gyöngyszeme

Daradics Lóránt, Pálinkás János: A zsírsav-szarkozidok szintézise és analitikája terén elért újabb eredmények 2. rész. A zsírsav-szarkozidok szintézise

Kozma János, Lakits Nóra: A hajtógázmentes airspray rendszerû készülékek típusai és használati lehetôségei

Hadnagy András: Rendhagyó szabványosítás I. (Por alakú és folyékony mosószerek mosóhatásának meghatározása)

S. E.


"Régi-új" vegyipari tárgyú folyóirat: Magyar Vegyipar

A MAVESZ Híradó folytatásaként a fenti címmel adja ki hírlevelét a Magyar Vegyipari Szövetség. A "régi-új" folyóirat elsô száma lapzártánk után ez év augusztusában jelent meg. Régi a folyóirat, mert folytatása a Szövetség évek óta megjelenô hírlevelének, amely az értékek megôrzésére, a hagyományok ápolására törekszik, de ugyanakkor új is, mert igényesebb a tartalma, szélesebb a spektruma, tetszetôsebb a külalakja és rendszeres a megjelenése.

Pászty György, a MAVESZ elnöke a folyóirat beköszöntôjében annak feladatát, "küldetését" abban jelölte meg, hogy "friss tájékoztatást adjon a MAVESZ munkájáról, fórumot biztosítson a vegyipart érintô lényeges gazdasági kérdéseknek", továbbá, hogy "vegyipari hírekkel, az egyes tagvállalatok ismertetésével, a szakma kiemelkedô egyéniségeinek bemutatásával járuljon hozzá a szövetségi élet felfrissítéséhez".

Ezt a célkitûzést igazolja az augusztusi szám tartalma, amelyben Csurgai Lajos elôször a CEFIC közgyûlésrôl számol be, majd rövid áttekintést ad a szervezet munkájáról. Dr. Gáspárné Bada Magdolna a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) német segítséggel történô magyarországi beindulásáról számol be. Ezt követôen dr. Muzsay András az Európai Mûanyagfeldolgozó Szövetségek budapesti közgyûlésérôl készített tájékoztatóját olvashatjuk a lapban. "Röviden" rovatcímmel hazai és nemzetközi vegyipari hírek következnek, amelyek közérdekû szakmai információkat és vállalati eseményeket közölnek. Interjú következik ezután a vámpótlék eltörlésérôl, amibôl megtudhajuk, hogy az intézkedés nem mindenütt keltett pozitív hatást. Ezt követi Várady Judit emberközeli interjúja dr. Fehér Erzsébettel, a Pannonplast Rt. elnök-vezérigazgatójával. Az egymást megismerés célkitûzése realizálódik Baloghné Bóna Eszternek a Péti Nitrogénmûveket bemutató közleményében, amellyel zárul a folyóirat augusztusi száma.

Mindez 13 oldalon, mivel az új folyóirat legnagyobb elônye a rövidség és az áttekinthetôség. Az új folyóirat külalakja a réginél lényegesen igényesebb, nyomdatechnikája is tisztább és magasabb színvonalú, amely a Magyar Hivatalos Közlöny Kiadó Lajosmizsei Nyomdájának jó munkáját dícséri.

A laptulajdonos az eddigi rendszertelen megjelenés helyett havonkénti megjelenést tervez a jövôben.

Az új folyóirat nagyon szimpatikus célkitûzése, hogy a már idézett beköszöntô szerint "nem akar konkurenciája lenni az évtizedek óta megjelenô tudományos folyóiratoknak". Úgy legyen!

Régi-új laptársunkat tisztelettel és szeretettel köszöntjük! Kitûnôen szerkesztett elsô számához gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk. A Magyar Kémikusok Lapja a legteljesebb mértékben kész a széles körû együttmûködésre.

Sz. G.


Vissza