A magyar vegyipar és kémiatudomány


HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

HÍREK AZ IPARBÓL

EGIS Gyógyszergyár Rt. Amint már jeleztük, a cég megvásárolta a SPOFA lengyel gyógyszercéget. A magyar cég 50% tulajdoni hányadnál kevesebbet, de az EGIS Rt. tulajdonosa, a francia Servier, 50%-nál nagyobb, többségi részesedést szerzett.

A belföldi árbevétel elmaradt a tervezettôl, az exportban azonban jól fejlôdött a cég. Bár hivatalosan nem erôsítették meg, az EGIS is sikeresen pályázhatna -- a TVK-hoz hasonlóan, aki ezt már meg is kapta -- az állami vagyon értékesítéséhez kapcsolódó privatizációs ellenértékhányad (peh) visszatérítésére.

ICN Alkaloida Rt. Új tulajdonos után, új folyóirat: megjelent az ICN Alkaloida színes 8 oldalas vállalati újság elsô száma. Ebben Dupcsák László elnök-vezérigazgató beköszöntôjén túl az ICN vállalatrendszer ismertetése, az ICN elnökének, Milan Panic-nak a cikke található. Az újság negyedévente jelenik majd meg.

Richter Gedeon Rt. Rekorderedményt mutatott a cég, 9,5 Mrd Ft-tal az elsô félévben. Ez a tavalyi egész éves eredmény 80%-a, és döntôen a FÁK oszágaiban elért piacnövekedésnek tudható be (az itt felhasznált ,,import'' gyógyszerek 10 százalékát! a Richter adja).

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. A cég féléves eredménye, 8,2 Mrd Ft, meghaladja a tavalyi teljes évi adózott eredmény nagyságát (7,691 Mrd Ft). A pénzügyi helyzetet javította a második félév elején megjelenô, az ÁPV Rt. által átutalt privatizációs ellenértékhányad 4,44 Mrd Ft-nyi összege, de a késedelmi kamat 0,842 milliárdja a pénzügyi tevékenység eredményeként már az elsô félévet javította. A féléves bevétel 40,6 Mrd Ft volt, ez 10 milliárddal több, mint az elôzô év hasonló idôszakában.

A cég 157,9 kt etilént és 89,4 kt propilént gyártott 431 kt vegyipari benzinbôl és 89,4 kt gázolaj felhasználásával. 20,7 kt etilént vásároltak Ukrajnából (Oriana), legnagyobb vevôjük, a BorsodChem Rt. volt 34,4 kt-val (mint ismeretes, ebbôl gyártja a vinil-klorid monomert és a PVC-t a BorsodChem Rt.).

Tiszatextil Kft. A TVK Rt. és a ciprusi Ibiscus kereskedôcég 50--50%-os tulajdonában lévô, polipropilén bázisú csomagolóanyag-gyártó cég újabb 3 évre megkapta az ISO 9001 tanúsítást. A tavalyi árbevételük 3,5 Mrd Ft, négyszer akkora mint az elôzô tanúsítási ciklus elején, 1994-ben. A fele nyugati export.

Érdekes tranzakcióra került sor: mint hírül adtuk, 1995-ben a Tiszatextil Kft. megvásárolta a budapesti székhelyû, hasonló profilú Kender-Juta és Politextil Rt. 426 MFt névértékû részvénycsomagját 230 MFt-ért. A gyártó kapacitások egy részét 1996-ban Tiszaújvárosba telepítették, ezzel egyidejûleg a törzstôkét 51 MFt-tal csökkentették (a gépek és a részvények értékével nôtt a Tiszatextil teljes mérleg fôösszege). Ezt a 375 MFt-nyi névértékû csomagot a Tiszatextil Kft. az idén a holland-magyar Intraho Kft.-nek 740 MFt-ért eladta. Ezt követôen a két Tiszatextil tulajdonos, a TVK és a ciprusi cég csökkentette a Tiszatextil alaptôkéjét 500 MFt-tal. Ez ilyen mértékû pénzkivonást és pénzbevételt jelentett -- egyenlô arányban -- a két tulajdonosnak.

BorsodChem Rt. A féléves árbevétel 29,595 Mrd Ft, 4,4 Mrd Ft adózás elôtti eredménnyel. Az elôbbi jelentôs növekedést mutat, fôként a PVC por árának és a kapacitások növekedésének a következtében.

Zoltek Magyar Viscosa Rt. Az EN ISO 14000 szabvány szerinti Környezetvédelmi Irányítási Rendszer bevezetését tervezik a cégnél. Ez év ôszén elvégzik az elsô lépést, a nagyon részletes állapotfelmérést.

Budapesti Vegyimûvek Rt. A hidasi gyáregységben elkezdôdött a szennyezett talaj prizmás mikrobiológiai nagyminta kísérlete. Részben itt tárolták a cég egykori tetraklór-benzol gyártásának veszélyes hulladékát, s innen került át Garéba. A kísérlet során a klórtartalmú anyagokkal szennyezôdött talajt -- külsô vállalkozók bevonásával és a szakhatóság ellenôrzése mellett -- úgynevezett bioremediációs módon kezelik. Ehhez az anaerob és fakultatív anaerob baktériumtörzseket domináns szervezetekként tartalmazó CHK-DEG/A, illetve az anaerob szaprofita baktériumokat tartalmazó CHL-DEG/B elnevezésû biopreparátumokat használják fel. A kísérlet elsô eredményei azzal biztatnak, hogy az alkalmazott eljárással a talajt biológiai úton meg lehet tisztítani. Ellenkezô esetben a szennyezett földnek a késôbbi idôben történô kezelése lényegesen többe kerülne.

A nyár közepén a Német és a Magyar Vegyipari Szövetség képviselôinek jelenlétében indították el a Környezetvédelmi Irányítási Rendszer kiépítését a BV Rt.-nél. Ehhez -- más hazai vegyipari cégek számára is -- a Német Szövetség szakmai segítséget nyújt. Igen feszített a program: az állapotfelmérés és a programmeghatározás határideje október 30, a rendszer kiépítése december 16-ig, elôaudit 1998. január 27-ig. A belsô felülvizsgálatot a szokásos évi minôségbiztosítási audittal együtt jövô tavasszal tartanák meg, de itt nem "egybeépített" rendszert alakítanak ki.

Forte Rt. A kárpótlási jegyért vásárolható (2 db-ért 5 részvényt) tulajdonváltásban valószínûleg az MRP szervezet növelte (eddig is többségi) tulajdoni hányadát.

Ajkai Alumíniumipari Kft. Értékesítették a HUNGALU és így a magyar állam utolsó alumíniumipari termelô vagyontárgyát. Az új tulajdonos, az Inotai Alumínium Kft., az ajkai termékek legnagyobb felhasználója, egyébként a Magyar Alumínium Rt. 93%-os tulajdonában van. E részvénytársaság tulajdonosai pedig magánszemélyek.

A HUNGALU tulajdonában már csak a kereskedelemmel foglalkozó, Hungaluker maradt, ennek értékesítése után a holdingot az ÁPV Rt. végelszámolja.

Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság. Részletesebb és pontosabb adatokat adunk meg a KMÜFA 1996. évi felhasználásáról. A tárcáknál és az OMFB-nél levô pénzek nyitóállománya január 1-jén kereken 3,47 Mrd Ft volt. Az év során a költségvetés 2,7 milliárdot folyósított, a szerzôdésekben rögzítetteknek megfelelôen 1,45 milliárd folyt be a visszafizetésekbôl. Egyéb apróbb tételek eredményeként így 7,58 Mrd Ft állt rendelkezésre. Ebbôl az év folyamán kiadtak közel 3 milliárdot a K+F pályázatokra, 100 MFt-ot az OMIKK-nak állománybôvítésre, 30 MFt-ot a nagysikerû Csodák Palotája interaktív játszóházára és 60 MFt-ot a kétoldalú kormányközi K+F egyezmények finanszírozására, hogy csak a nagyobbakat említsük.

AzAlkalmazott K+F pályázatokra 1996-ban -- három fordulóban -- 868 db pályázat érkezett, 11,5 Mrd Ft igénnyel. Ebbôl 169-et fogadtak el, 2,1 Mrd Ft támogatással. Az ún. infrastrukturális pályázat keretében -- külföldi konferencia részvételre, elôadás tartásával és hazai konferencia rendezésre, valamint tagsági díjra -- közel 210 MFt-ot ítéltek oda. Az IKIM-mel közös pályázat támogatására 400 MFt-ot költöttek 1996-ban.

Az OMFB a fentieken túl támogatta 25 magyar találmány külföldi szabadalmaztatását (57 MFt), az ún. nemzeti projekteket és a kisvállalkozásokat.

Dr. Körtvélyessy Gyula

A BorsodChem Rt. elkezdte a Környezetvédelmi Irányítási Rendszer kiépítését, melynek elsô és egyik legfontosabb lépése a társaság környezetvédelmi politikájának kodifikálása volt. Ennek lényege:

A Társaság felismerte és következetesen vallja, hogy fennmaradásának és további fejlôdésének fontos feltétele a környezet racionális, szabályozott használata, az indokolatlan környezetterhelések visszaszorítása és elkerülése. Környezetvédelmi politikájuk megvalósítása érdekében:

Kötelezettséget vállalnak környezetvédelmi tevékenységük folyamatos fejlesztésére, a környezetterhelés megelôzésére, vagy Az ISO-9002 és az ISO-14001 szabványnak megfelelô irányítási rendszerek alkalmazása módszeres és szakszerû gondolkodásmódot alapoznak meg, amelyeknek mûködtetésével az állandó fejlôdés biztosított.

A cég külsô független tanúsító céggel is rendszeresen ellenôrizteti minôségbiztosítási tevékenységét. A BSI QA angol tanúsító cég -- aki félévenként auditálja a társaságot -- legutóbb július 21--31. között tartott felülvizsgálatot. Az audiotorok az ISO 9002 nemzetközi követelményeinek megfelelô gyakorlatot tapasztaltak, mûködési hiányosságot nem tártak fel. Ennek elismeréseként az 1994-ben kiadott regisztrációjuk érvényességét megerôsítették.

A már három éve hatékonyan mûködô minôségbiztosítási rendszer következtében a BC Rt.-nél a minôségi reklamációkból eredô veszteség az árbevétel néhány század százaléka csak. Ez is jelzi, hogy a BC Rt. gyakorlata a sikeres nyugat-európai gyártók gyakorlatával megegyezik.

Bencs Judit

TVK Rt. A termékszerkezet további fejlesztése érdekében, a TVK erôforrásokat koncentrál új katalizátorok kifejlesztésére és a saját polietilén gyártásban történô bevezetés vizsgálatára. A Veszprémi Egyetemmel együttmûködve a cél az, hogy új típusú, magas minôségi színvonalat képviselô, jelenleg csak importból beszerezhetô polietilénekkel bôvítsék néhány éven belül a hazai termékválasztékot. Az eddig csak kész eljárásokat és technológiákat vásárló TVK hazai szellemi bázisra alapozott fejlesztése, újszerû gyakorlat kezdete lehet a cég életében.

A fejlesztések másik iránya a polipropilén tulajdonságainak olyan módosítása, amely növeli a gazdaságosságot, újabb felhasználási területeket hódíthat meg, vagy az eddigi felhasználási igényeket elégíti ki magasabb színvonalon. A TVK Rt. 1996-ban állította üzembe új kompaundáló berendezését, amelyben az elasztomerrel, krétával, talkummal töltött polipropilének széles választéka gyártható. Egy magyar szabadalom alapján a berendezés ún. csökkentett éghetôségû -- halogénmentes -- polipropilén elôállítására is alkalmas. Ez nagymértékben növelheti a PP felhasználását az elektronikai-, a gépjármû- és az építôiparban, de alapanyagul szolgálhat a bútoripari és a mûszaki cikkek gyártásához is.

M. M.

Kedvezô eredmények a MOL Rt.-nél. A MOL Csoport 1997. I. félévében a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint 21,5 Mrd Ft konszolidált üzleti eredményt ért el, amely 66,3%-kal haladja meg az 1996. I. félévi adatot. A meghirdetett programnak megfelelôen 652 fôvel, 14 118 fôre csökkent a létszám.

Az eredmény jelentôs növeléséhez a kôolajfeldolgozás és termékkereskedelem területén hozzájárult az árrések kedvezôbb alakulása a bázisidôszakhoz képest, valamint az 1996-ban megkezdett hatékonyságjavítási program további eredményei.

Országos szinten a kôolajtermék értékesítése is emelkedett 2%-kal a tavalyi év hasonló idôszakához viszonyítva. A termék-export ugyanakkor volumenében csökkent, amit az átlagos exportárak növekedése kísért.

A MOL Rt. 1997. I. félévében megtartotta, ill. megerôsítette vezetô szerepét a hazai piacon. Nagykereskedelmi piaci részesedésük a motorbenzinekbôl 88%, a gáz- és tüzelôolajokból 91%, a bitumenekbôl 98%, a kenôanyagokból 66%, míg a fûtôolajokból 63% volt. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján (amelyek nem tartalmazzák a független kiskereskedelmi piaci szereplôk adatait) a MOL kiskereskedelmi piaci részesedése a motorbenzinekbôl 39%, a gáz- és tüzelôolajokból 39% körül alakult.

R. L.


Vissza