Az Internet és a fizikusok

Szalay Istvánné

MTA KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ

szalay@sunserv.kfki.hu

"A lángész valójában alig jelent többet, mint azt a képességet,

hogy szokatlan módon észleljünk" (Williams James)

Bevezetés

Az Internet hálózat fejlõdédsének áttekintése a hazai tudományos életben

Nem véletlen, hogy a 70-es évek elején eredetileg katonai célú számítógép-hálózati kutatás-fejlesztési tevékenységbõl csaknem 20 év alatt világszerte a tudományos élet fellegváraiban alakult ki, és formálódott azzá az akkori kezdeményezés, amit ma Interneten értünk.

Magyarországon a hálózatok jelentõs lemaradással jelentek meg a technikai elszigeteltség, a COCOM lista exporttilalmai miatt. A 80-as években már sokan rájöttek arra, hogy a hálózati technika és kultúra nélkül lehetetlen az elõrelépés, de a hazai fejlesztési lehetõségek nagyon korlátozottak voltak. A 80-as évek közepén kezdõdött a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program. Ennek keretében kerültek a felsõoktatási, akadémiai közösség kezébe az elsõ hazai fejlesztésû hálózati hardware és software eszközök, melyekkel lehetségessé vált az elektronikus levélküldés és a fájlátvitel a hálózatba kötött személyi számítógépek és az IIF program központi számítógépe között.

1990-tõl kezdõdõen megnyílt a nemzetközi elektronikus levelezés lehetõsége. Ezzel élve a hazai egyetemi, akadémiai kutatóintézeti közösség egy része "elkezdte felfedezni" a hálózati információforrásokat, a hálózat lehetõségeit.

1991-tõl enyhültek a külsõ korlátozások, egyre több hálózati eszköz, lehetõség vált hozzáférhetõvé itthon is. Ebben az évben vált lehetõvé az Internet-hez való csatlakozás. Legerõteljesebben a fizikusok szorgalmazták az elõrelépést, az új technika alkalmazásbavételét. Az elsõ magyarországi béreltvonalas Internet kapcsolat a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetét kötötte össze a CERN-nel (Európai Részecskefizikai Laboratórium). Ugyanebben az évben az IIF program keretében is létrejött a csatlakozás az európai kutatói hálózatokhoz, kialakultak a hazai Internet gerinchálózat, a HBONE kezdetei.

Az azóta eltelt idõszak rohamos fejlõdést hozott: ma a vidéki egyetemek, fõiskolák, kutatóintézetek nagy része 64 Kbit/sec sebességû vonalakkal csatlakozik a HBONE gerinchálózathoz. A nagyobb egyetemi városokban, Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten nagysebességû összeköttetést biztosító üvegszálas gyûrû kapcsolja össze az egyetemeket, fõiskolákat, akadémiai kutatóintézeteket. Ma a Magyarországon található Internet csomópontok száma már jóval meghaladja a tízezret. Ezzel Magyarország -- ha a hálózati ellátottság mértékének az egy Internet csomópontra jutó lakosok számát tekintjük -- hálózati ellátottság tekintetében a közepes kategóriába került. A legjobban ellátott országok az USA, Kanada, valamint Európában Svájc, Svédország és Norvégia.

A hálózat ma már a magyar iskolák egy részébe is eljutott. Egyre több középiskolában lehetséges az elektronikus levelezés. Néhány iskolában pedig az Internet szolgáltatások teljes köre is elérhetõ.

Az Internet hálózat mind külföldön, mind Magyarországon elõször a felsõoktatási, akadémiai, valamint a kormányzati felhasználókat kötötte össze. Az elmúlt egy-két év nagy változást hozott ezen a téren is. Az ipari-kereskedelmi szféra, sõt a magánemberek is egyre inkább felismerik a hálózati kapcsolatok jelentõségét. A kereskedelmi Internet szolgáltatók Magyarországon is megjelentek.

Információforrások a fizika területén

A számtalan tudományterület szinte mindegyikén lelkes számítástechnikusok és az adott tudomány mûvelõi együttes erõvel igyekeznek egy-egy tudományághoz kapcsolódó lehetõ legtöbb hálózati információt összegyûjteni, és a szakemberek rendelkezésére bocsátani. Valamely szakmai információhoz, hálózati dokumentumhoz többféle módon is eljuthatunk. A választás a technikai, anyagi lehetõségtõl, az információ típusától, és esetleg az egyén izlésétõl függ.

A következõkben áttekintjük a legfontosabb hálózati információszerzési lehetõségeket. A példák a fizika tudományterületrõl valók, de a többi alapvetõ tudományágnak is hasonló módon megvannak a maga információforrásai, dokumentumgyûjteményei.

Levelezési listák

A levelezési listák (levelezõcsoportok) százai jelentik azt a fontos csatornát, amelyen a hálózat használói egy-egy témakörben kommunikálhatnak egymással. Ma ugyan már számos fejlettebb, kényelmesebb lehetõség is van az információk elérésére, a levelezési listák mégis fontosak maradtak, különösen azok számára, akik a hálózati szolgáltatások közül csak az elektronikus levelezést érhetik el.

A levelezési listák segítségével a lista "terjesztési címé"-re küldött levelünket egy népes csoport tagjai kapják meg, mindenki, aki az adott listára "elõfizetett", azaz feliratkozott a tagok közé. Így a lista igen alkalmas arra, hogy sokakat érdeklõ, közérdekû információkat az érdeklõdõkhöz eljuttathassuk, közös témáinkról szélesebb körben vitatkozzunk.

A levelezési listák mûködtetéséhez egy listserver program szükséges, amely fogadja a listára való feliratkozásokat, kérésre információkat küld, és amely továbbítja az "elõfizetõkhöz" a levelezési listára szánt leveleket. A tudományos témakörû levelezési listákról széleskörû leírást kaphatunk a Diane Kovacs által mûködtetett listserver-rõl. A listserv@KENTVM.kent.edu levélcímre küldött get readme tartalmú levél nyomán olyan listához jutunk, amely az egyes tudománykörökhöz kapcsolódó levelezési listákat téma szerint külön fájlokban csoportosítva kínálja.

A külföldi és magyar levelezési listákról a SZTAKI-ban készült egy jól használható összeállítás, URL: http://huearn.sztaki.hu/listserv.html

Magyarországon a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetének saját fejlesztésû INFOSERV rendszerén belül mûködik a MIX (Mössbauer Information Exchange) és az IBIS (Ion Beam Information Service) információs rendszer. Ezek mindegyikéhez tartozik egy-egy levelezési lista, egy személyi adatbázis és szakmai dokumentumtár. Részletesebb információ ezekrõl a levelezõ rendszerekrõl az INFOSERV@rmki.kfki.hu címre küldött levéllel kérhetõ. A levél Subject: mezejébe kell írni az adott információs rendszer nevét, a levél törzse a help szóból álljon.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat híradója, a fizinfo is levelezési lista formájában mûködik. Feliratkozni a fizinfo-request@sunserv.kfki.hu címre küldött subscribe tartalmú levéllel lehet.

A fizinfo-hoz hasonlóan a KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ mûködteti a tanforum nevû levelezési listát, amely fõleg fizikatanárok és más szakos, de munkájukban a számítástechnikát rendszeresen alkalmazó tanárok érdeklõdésére tarthat számot. Ez az újságnak is nevezhetõ levelezési lista egyrészt a tanárok által beküldött cikkeket tartalmazza, nyílt, általános vitafórumot biztosítva számukra. Ezen túlmenõen célja az információk céltudatos begyûjtése és közlése is. Ilyenek pl. konferenciák, továbbképzések, tanulmányi versenyek idõpontja és tematikája, versenyfeladatok, számítástechnikai érettségivel, szakmai vizsgákkal kapcsolatos információk, stb.

Elektronikus levelezési listák nyújtanak ahhoz is segítséget, hogy az elkészült publikációk eljussanak a témában érdekelt kutatókhoz. A fizika területén a Los Alamos National Laboratory, a trieszti International School for Advanced Studies (SISSA) segítségével a beküldött kutatási reportok szinte azonnal olvashatók. Annak érdekében, hogy az európai kutatóknak ne kelljen a tengerentúli vonalakat használniuk, Olaszországban a SISSA vállalta a Los Alamos által terjesztett reportok továbbítását. Például az elméleti magfizikai reportokat terjesztõ nucl-th listára a listserv@babbage.sissa.it címre küldött subscribe nucl-th szövegû levéllel fizethetünk elõ. Ezután rendszeresen megkapjuk elektronikus levélben az elméleti magfizikai tárgyú, a rendszernek beküldött reportokat, preprinteket, többnyire TeX, LATeX, illetve Postscript formátumban.

USENET hírcsoportok

A USENET az Egyesült Államok egyik legrégibb és legnagyobb hálózati csoportosulása, amely elsõsorban a felsõoktatásban és kutatásban résztvevõk hír- és információcseréjét biztosítja sokezer tematikus hírcsoport, (newsgroup) útján. Használatához USENET news kliens szoftver szükséges (trn, nn, Xrn, Netnews stb), amellyel a hírcsoportok levelei olvashatók. A hírcsoportokra vonatkozó minden szükséges információ megtalálható az írországi ISnet Gopher szerveren, az Information Postings from USENET menü Information for new users menüpontjában,

URL: gopher://gopher.isnet.is/11/usenet/Information%20for%20new%users

A USENET hírcsoportok leveleit nyolc fõcsoportba (comp, humanities, misc, news, rec, sci, sol, talk) és ezeken belül alcsoportokba rendezik. A nyolc fõcsoport mellett nemzeti csoportok is léteznek, a magyar nemzeti csoport neve hun. A tudományokkal foglalkozó alcsoportok a sci fõcsoportba tartoznak. A fizika különbözõ területeivel foglalkozó csoportok és alcsoportok legtöbbje ebben a fõcsoportban található:

sci.physics Physical laws, properties, etc.

sci.physics.accelerators Particle accelerators and the physics of beams.

sci.physics.computational.fluid-dynamics Computational fluid dynamics.

sci.physics.cond-matter Condensed matter physics, theory and experiment sci.physics.electromag Electromagnetic theory and applications.

sci.physics.fusion Information on fusion, esp. "cold" fusion.

sci.physics.particle Particle physics discussions.

sci.physics.plasma Plasma Science & Technology community exchange.

sci.physics.research Current physics research.

Elektronikus folyóiratok, hírlevelek

A tudományos munka e nélkülözhetetlen kellékei egyre gyakrabban elérhetõk az íroasztalon álló számítógépek segítségével. Ide tartoznak a rendszeresen megjelenõ, teljes szövegû cikkeket tartalmazó elektronikus folyóiratok és idõszakosan megjelenõ hírlevelek, újságok. A folyóiratok egy része elektronikus folyóirat a szónak abban az értelmében, hogy kizárólag ezen az úton terjesztik õket, nyomtatásban meg sem jelennek. Az utóbbi idõben azonban egyre több "hagyományos" folyóirat is törekszik arra, hogy anyagát elektronikus úton is elérhetõvé tegye. Így például a jelentõs fizikai folyóiratok közül a Physics World, Nuclear Physics, Physics Review Letters. Míg a "csak" elektronikus folyóiratok általában ingyenesen elérhetõk, a papíron is megjelenõ folyóiratok az elektronikus változat elérését feltételekhez kötik, pl. csak olyan intézetekbõl engedik a díjmentes hozzáférést, amely intézet könyvtára a folyóiratnak igazolt elõfizetõje. A probléma abból származik, hogy a kiadók nem akarják elveszíteni az elõfizetési díjakból származó bevételüket, ugyanakkor a verseny arra is kényszeríti õket, hogy anyaguk mihamarabb az olvasó kezébe kerüljön, a hosszadalmas nyomdai átfutás, postai szállítás kiiktatásával. Versenytársat látnak a díjmentes elektronikus report-küldõ szolgáltatásokban is. Éppen ezért a szolgáltatásoknak ez a formája még nem eléggé kiforrott, a kiadók maguk is keresik a számukra is és az olvasók számára is megfelelõ utat.

Hálózaton olvashatjuk például a CERN Newsletters kiadványt és a CERN preprint-jeit, az EPS (European Physical Society) kiadványait, a Physics World, Scientific Computing World, folyóiratokat. Megtaláljuk az Elsevier kiadó egyes folyóiratait, a Nuclear Physics Electronic változatát (csak a Nuclear Physics elõfizetõi számára), a The Scientist, az APS (American Physical Society) Publishing News, az ORNL (Oak Ridge National Laboratory) Publications kiadványokat. A Physical Review Letters is megjelent már elektronikusan, egyelõre kísérleti jelleggel, csak a folyóirat elõfizetõi számára. Az Institute of Physics Publishing (IOPP) is lehetõvé tette folyóirat-elõfizetõi számára, hogy az Interneten keresztül is olvashassák az általuk elõfizetett lapokat, és kereshessenek egy adatbázisban e lapokban megjelent cikkek szerzõire, címeire is. Ezenkívül valamennyi. az IOPP által kiadott folyóirat tartalomjegyzéke elérhetõ elektronikus úton. Az eddigi tapasztalatok szerint a hálózaton kb. három héttel a nyomdai kiadás elõtt jelenik meg a folyóiratszám.

Az IOPP kínálatából fizikusoknak:

Journal of Physics A: Mathematical and General

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics

Journal of Physics C: Condensed Matter

Journal of Physics D: Applied Physics

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics

Classical and Quantum Gravity

Measurement Science and Technology

Nonlinearity

Quantum and Semiclassical Optics

Reports on Progress in Physics

Semiconductor Science and Technology

Superconductor Science and Technology

Waves in Random Media

Itt említjük meg, hogy a SWETS a BME Word Wide Web-en hozzáférhetõvé tette folyóirat tartalomjegyzék keresési és különlenyomat küldési szolgáltatásait. A szolgáltatás díjfizetés ellenében vehetõ igénybe, azonban egy demo adatbázis ingyenesen is elérhetõ a guest login névvel a következõ címen: http://delfin.eik.bme.hu/ili-login

Könyvtári katalógusok

A tudományok mûvelõi számára igen fontos a világ nagy egyetemi, kutatóintézeti könytárainak, és más fontos könyvtáraknak -- CERN, Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) , University of California könyvtárai, Library of Congress (USA) -- katalógusaiba való betekintés. Sok nagy könyvtár a könyvtári katalógusnak, a könyvek, folyóiratok, kutatási jelentések, évkönyvek adatainak hálózaton való elérhetõvé tételén túl további szolgáltatásokat is nyújt. A SLAC laboratórium QSPIRES adatbázisa fizikusok E-mail címjegyzékét, a nagyenergiájú fizika területén megjelent reportok adatait is tartalmazza. Egyes könyvtárak a folyóiratokban megjelent cikkek adatait is elérhetõvé teszik, sõt cikkmásolatokat is küldenek FAX-on vagy postán az ezt igénylõknek -- ez utóbbit természetesen csak külön díjazásért. Itt a Colorado Association of Research Libraries (CARL) egyesülés igen hasznos ún. UNCOVER szolgáltatását kell megemlítenünk.

A könyvtárak számítógépesítése Magyarországon is örvendetes lendületet vett, az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, valamint az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság, a Felsõoktatás Fejlesztési Alap és más források támogatásával. Ma már a negyvenhez közelít azon nagy országos, többségükben egyetemi, fõiskolai és kutatóintézeti könyvtárak száma, amelyek -- kísérleti üzemben, vagy már üzemszerû szolgáltatásként -- az Internet hálózaton elérhetõk. A fizikusok számára ezek közül a Budapesti Mûszaki Egyetem Könyvtára, az Országos Mûszaki Könyvtár, a KFKI és az Izotópkutató Intézet könyvtára lehet a legérdekesebb.

Érdemes megemlíteni, hogy a nagy könyv- és folyóiratkiadók is felismerték a hálózat lehetõségeit. Pl. a Springer, Elsevier, Macmillan könyvkiadó, vagy a SWETS folyóiratforgalmazó cég saját WWW szervert mûködtet, ezen teszik közzé kínálatukat.

ftp archívumok

Programoknak, adatoknak, programkönyvtáraknak gazdag lelõhelyeit az ftp könyvtárakban, ftp archívumokban találhatjuk meg. Ezek megengedik azt, hogy olyan felhasználók is bejelentkezhessenek fájl-átvitel céljából -- az anonymous felhasználói azonosítót használva --, akiknek az adott gépen nincs felhasználói azonosítója, és annak programkönyvtáraiból, adattáraiból letölthessenek fájlokat saját gépükre.

A CERN a CERN library-t (CERNLIB), az intézetben sok év alatt kifejlesztett programok gyûjteményét teszi így hozzáférhetõvé azok számára, akik kérik a hozzáférés jogát, és arra is kötelezettséget vállalnak, hogy a letöltött programokat csak a CERN által szabott feltételek betartásával fogják használni.

Igen fontosak és népszerûek azok az ftp archívumok, amelyeken a rendkívül elterjedt, ingyenesen hozzáférhetõ, public domain programok találhatók meg. Ilyen public domain program a WWW böngészésére alkalmas MOSAIC. Itt jegyezzük meg, hogy egy másik, igen elterjedt hálózati navigátor program, a Netscape Navigator, kereskedelmi termék. A MOSAIC és Netscape lelõhelyeit a Függelékben adjuk meg.

A mostanában igen népszerûvé váló, személyi számítógépeken futtatható UNIX rendszer, a Linux, ugyancsak public domain program, és így ingyenesen letölthetõ a hálózatról.

Érdemes megjegyeznünk, hogy a magyarországi nagyobb egyetemek, kutatóintézetek ftp archívumai "tükrözik" egyes fontos külföldi archívumok anyagát, azaz rendszeresen letöltik saját könyvtáraikba és így hozzáférhetõvé teszik az "anonymous" felhasználók számára. Ezért, ha egyes dokumentumokat, public domain programokat saját gépünkre le akarunk hozni, akkor, mielõtt az eredeti, esetleg tengerentúli lelõhelyhez fordulnánk, érdemes tájékozódnunk arról, hogy az illetõ dokumentum, vagy program nem található-e meg már valamelyik hazai ftp könyvtárban, és így nem tölthetjük-e le onnan.

Adatbázisok

Az Internet hálózaton elérhetõ fizikai tárgyú adatbázisok számát nagyon nehezen lehetne megbecsülni. Ennek oka egyrészt a számtalan szakterület és ezek mind újabb és újabb adatbázisai, másrészt a hozzáférés biztonsági okokból való korlátozása. Két nagy amerikai adatbázis központ mellett az MTA Csillagászati Kutató Intézetének adatbázisait ajánlunk az olvasók figyelmébe.

A NASA adatbázisokhoz egy Gopher átjárón keresztül is eljuthatunk. Itt az alábbi menübõl választhatók adatbázisok, amelyek legtöbbje természetesen ûrfizikával kapcsolatos:

NASA databases:

1. Astronomical Data Center/

2. COSMIC Online Information Services/

3. COSMIC Online Information System/

4. Coastal Zone Color Scanner Browse Facility/

5. Compton Gamma Ray Observatory Science Support/

6. Compton Gamma Ray Observatory Science Support Center/

7. ENVIROnet (The Space Environment Information Service)/

8. FIFE Information System/

9. HPCC Logical Library system/

10. High Energy Astrophysics Science Archive Research Center/

11. International CEDAR Data Base/

12. NASA Mid-continent regional technology transfer center BBS/

13. NASA Science Internet (NSI) Online Network Data/

14. NASA Spacelink/

15. NASA/IPAC Extragalactic Database/

16. NSSDC Online Data and Information Service (NODIS)/

17. NSSDC-National Space Science Data Center/

18. PDS (Planetary Data System)/

19. Pilot land data system/

20. Space Data and Computing Division Information Service/

21. Space Physics Analysis Network Information Center SPAN_NIC/

22. Space Shuttle Earth Observations Project's Photographic Data Base/

23. Standards and Technology Information System/

Elsõsorban a magfizikával foglalkozóknak jelenthet gazdag információforrást az Ausztriában mûködõ NDIS (Nuclear Data Information System) információs rendszer, amely az alábbi adatbázisokhoz kínál hozzáférést:

NSR -Low and intermediate energy nuclear physics bibliography,

ENSDF -Evaluated experimental nuclear structure data,

NUDAT -Evaluated numerical nuclear data,

CINDA -Neutron nuclear physics bibliography,

CSISRS -Experimental nuclear reaction data,

ENDF -Evaluated nuclear data library,

XRAY -Evaluated photo-atomic interaction data

Az MTA Csillagászati Kutató Intézetének adatbázisának -- kisbolygók adatbázisa (Small Bodies Node Online Data Access) eléréséhez telnet kapcsolat szükséges az ogyalla.konkoly.hu számítógéphez. A bejelentkezéshez a pdsuser usernevet és az ustokos jelszót kell használni.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program központi számítógépén, jelenleg a hubiif11.iif.hu Internet címen több tucat, a program támogatásával kifejlesztett közhasznú adatbázist találhatunk. Az adatbázisok a fenti címre való telnet belépéssel érhetõk el. A felhasználó a következõ userid-ek valamelyikét használhatja: guest0, guest1,... guest9, az egyes userid-ekhez tartozó megfelelõ passsword-ök: brs0, brs1,... brs9. (Vigyázat, az Internet cím a közeljövõben változni fog!) Az adatbázisokban a BRS/SEARCH adatbáziskezelõ rendszer segítségével kereshetünk. A fizikus olvasók figyelmébe különösen az alábbi adatbázisokat ajánljuk:

· MTPA (Magyar Természettudományi Kutatók Publikációs Adatbázisa) amely nevének megfelelõen a magyar természettudományi kutatók folyóiratokban megjelent publikációinak bibliográfiai és idézettségi adatait tartalmazza;

· OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap adatbázisa), amely az OTKA tematikus pályázatok adatait tartalmazza (téma címe, témavezetõ adatai, támogatás összege stb).

· NPA (Nemzeti Periodika Adatbázis), amelyet az Országos Széchényi Könyvtár állított össze, és amely a magyarországi könyvtárakba járó külföldi kiadású folyóiratok lelõhely adatait tartalmazza (mely könyvtárban találhatók meg mely évfolyamok stb).

Információs rendszerek a fizika területén

A fizikai kutatás igényei állandó ösztönzést jelentettek a hálózatok fejlesztõi számára, így nem véletlen, hogy maga a fizikai kutatás is hozzájárult ahhoz, hogy az információszolgáltatás a hálózaton minél hatékonyabb legyen. A napjainkban robbanásszerûen terjedõ World Wide Web-et, (melyet rövidítve legtöbbször a WWW néven említenek) a világot átszövõ információs hálót, Tim Berners-Lee és munkatársai a CERN-ben fejlesztették ki. Innen indult az egész hálózati világot meghódító útjára a Web. Elõször a CERN-hez legszorosabban csatlakozó nagyenergiájú fizikai kutatási közösségben, az ún. HEPnet (High Energy Physics Net) közösségben terjedt el, majd egyre szélesebb körökben, míg napjainkra a World Wide Web az egyik legfontosabb információforrássá vált, mely -- nevének megfelelõen -- az egész információs világot átfogja.

A WWW mellett a másik jelentõs információs rendszer, mellyel gyakran találkozunk, a Minnesota-i egyetemen kifejlesztett Gopher rendszer. Mindkét rendszer hatalmas elõnye az, hogy az információk rendszerezett összekapcsolása segítségével megkönnyíti a felhasználó számára a fontos információforrások elérését. Így a felhasználónak sok esetben meg sem kell jegyeznie Internet-címeket, ki sem kell adnia telnet parancsokat, a Gopher, illetve WWW segítségével címekre, vagy kulcsszavakra való hivatkozással eljuthat a keresett információhoz.

Az utóbbi idõben a Web terjed egyre intenzívebben, különösen, amióta a PC-n, illetve UNIX gépeken is használható, és képi információk megjelenítésére is alkalmas ún. browser (böngészõ) programokat, a MOSAIC-ot és a Netscape-et kifejlesztették.

Mit találhat a fizikus a hálózaton, amikor alkalma nyílik az információforrásokban való böngészésre?

A nagyvilág fizikus információforrásai között az elsõ állomások sok esetben a nagy fizikai társaságok, egyesületek, illetve a nagy egyetemek, kutatóintézetek WWW szerverei lesznek. Az American Physical Society (APS), a European Physical Society (EPS) és az American Institute of Physics (AIP) mellett feltétlenül meg kell említeni a CERN WWW szerverét úgy is, mint a világ elsõ WWW szerverét, de úgy is, mint a fizikára -- elsõsorban a nagyenergiájú fizikára -- vonatkozó információk rendkívül gazdag tárházát.

A CERN WWW szervere, valamint más kutatóintézetek és egyetemek WWW és Gopher szerverei az általános szakmai információk közzétételén túlmenõen azt is céljuknak tekintik, hogy Campus Wide Information System-ként (CWIS) mûködjenek. Az intézet, egyetem mûködésére, életére vonatkozó információkat mutatják be mind az intézmény saját munkatársai, mind pedig a "külvilág" számára. Bemutatják az intézmény történetét, szervezeti felépítését, munkatársait, kutatási témáit, publikációit, szemináriumait és konferenciáit, sok esetben magát a telephelyet is, fényképekkel.

A Stanfordi Egyetem a nagyenergiájú fizikai kutatások fellegvárához méltóan FreeHEP WWW szerverén a tudományos információk széles skáláját kínálja a felhasználóknak.

Asztrofizikával foglalkozók figyelmébe ajánljuk a Center for Particle Astrophysics kutató és technológiai központ WWW címlapját amely a kaliforniai Berkeley Egyetem és Berkeley Laboratórium kutatócsoportjainak az elméleti és gyakorlati asztrofizika területén végzett tevékenységét is bemutatja , az ugyancsak tengerentúli American Astronomical Society-t és a NASA Lunar and Planetary Intézetét.

Magyarországi forrásként érdekes csillagászati információkat szolgáltat az ELTE Atomfizikai és Csillagászati Tanszék Gopher szervere, a Magyar Csillagászati Egyesület WWW címlapja és Gopher szervere, valamint az MTA Csillagászati Kutatóintézetének WWW címlapja

Nagy érdeklõdést keltett a közelmúltban a Shoemaker-Lévy üstökös becsapódása a Jupiterbe. A csillagászati tárgyú Gopher-ek, WWW-k az esemény bekövetkezése után rendkívül rövid idõn belül közzétették a hálózaton a becsapódás szenzációs képeit.

A korábban már említett preprint-küldõ szolgáltatások anyaga Gopher-en keresztül is elérhetõ a Los Alamos National Laboratory WWW, illetve a SISSA (Trieszt) Gopher szerverén. Az utóbbi helyen a preprinteken kívül sok más hasznos információ is található: így a fizikai tárgyú tudományos cikkek írásánál használatos szövegformázó programokhoz (TeX és LaTeX) tartozó makró-készletek, utility programok, valamint fizikusok és matematikusok E-mail címgyûjteménye. A részletesebb adatokat a Függelékben közöljük.

Preprintek fontos lelõhelye még a CERN WWW (CERN Preprint Server) és a Stanford Linear Accelerator Laboratory-nak a nagyenergiájú fizika területén megjelent preprinteket tartalmazó WWW szervere.

A fizika területén az említetteken kívül számtalan hálózati információforrás lelhetõ fel az Interneten. A legjobb összefoglalót talán David Filo és Jerry Yang gyûjteménye adja, amely Yahoo directory néven ismeretes az Internet világban, és a Netscape WWW browser bejelentkezõ képernyõjérõl egyetlen "gombnyomással" elérhetõ a Net Directory feliratú "gomb" kiválasztásával.

Itt a tárgy szerinti felsorolásból a Science, majd az Astronomy ill. Physics címszó alatt a fizika szinte minden szakterületén található hálózati információforrás.

Másfajta, globálisnak nevezhetõ eszközök a hálózaton népszerû Web indexek, amelyek mögött kereshetõ URL-adatbázisok találhatók. Ezek segítségével kulcsszavak megadásával kereshetjük azokat a helyeket a hálózaton, ahol az adott tárgykörre vonatkozó információk fellelhetõk. Az egyik legnagyobb ilyen adatbázis a Lycos a Carnegie Mellon Egyetemen, Pittsburghban. Ez az adatbázis több, mint egymillió URL-t tartalmaz, a physics kulcsszóra keresve több, mint 5400 találatot kapnánk. Éppen ezért ajánlatos ezt az eszközt csak nagyon indokolt esetben és igen gondosan összeállított keresõkérdéssel használni.

Magyarországon a fizikai kutatások egyik jelentõs helye a KFKI. Így nem véletlen, hogy az intézmény információs rendszereiben a fizikával foglalkozó szakember (kutató, tanár) jónéhány, számára érdekes és értékes információra bukkanhat.

Az eddig említett információforrások mindegyike elérhetõ a nyilvános hozzáférésû KFKI Gopher rendszerbõl (bejelentkezés: lásd a USENET hírcsoportok leírásánál). Természetesen, akik Netscape vagy Mosaic böngészõprogrammal (browser-rel) tudnak barangolni a hálózaton, azok sok helyen a dokumentumokat gazdagabbá tevõ színes képeket is élvezhetik. Kiindulásként ajánljuk a KFKI WWW szerverét ahonnan az MTA több, fizikai tudományokkal foglalkozó kutatóintézetének (Anyagtudományi, Atomenergia, Mérés- és Számítástechnikai, Részecske- és Magfizikai, Szilárdtest Fizikai Kutató Intézet) WWW címlapja mellett a KFKI Gopher is egyszerûen elérhetõ.

A KFKI Gopher-ben található dokumentumok a GopherMail szolgáltatás segítségével azok számára is elérhetõk, akik csak Internet levelezési lehetõséggel bírnak: a Gopher dokumentumait elektronikus levél formájában elküldethetik sajátmaguknak. A GopherMail szolgáltatás leírását megtalálhatjuk a KFKI Gopher-ben.

A KFKI Gopher egyik menüpontja kimondottan fizikusoknak szóló információkat tartalmaz:

Physics resources

Csillagaszat - Astrophysics

NEWS, EVENTS, Conferences, Seminars

CPC (Computer Physics Communications) Program Library

Databases at QSPIRES server

Index of CERNlib routines (including kernlib)

List of Scholarly Elect Conf (Physics); Diane K.Kovacs;9th rev;1995

NDIS (Nuclear Data Information System)

Nuclear Physics Electronic

ORNL Computational Physics and Engineering Division

ORNL Physics Division

Physics World Electronic News - sample edition - 24 March 1995

The HEPiX organization

UCSD (Univ.of California, San Diego) Science & Engineering L. - PHYSICS

WWW server for the EPS (European Physical Society)

A News, Events menüben aktuális, fõleg hazai (fizikával kapcsolatos) eseményekrõl szerezhet tudomást az olvasó. Emellett a fõmenüben a konferenciákat, és a pályázatokat, alapítványi információkat, álláshirdetéseket tartalmazó menüpontokat ajánljuk még az érdeklõdõk figyelmébe. Érdemes belenézni a Kultúra, oktatás rovatba, ahol többek között a tanforum levelezési lista archívuma is megtalálható, valamint az intézményben tartandó, legtöbbször fizikai tárgyú szemináriumokról is hírt adó Campus információk menüpontba. A fõmenü 2. pontja naprakészen a legfrissebb információkhoz teremt közvetlen kapcsolatot.

Más hazai kutatóintézetek, egyetemek fizikai tárgyú információforrásai közül említjük az MTA Atommagkutató Intézetének WWW szerverét, az ELTE több tanszékének, a BME Fizikai Intézetének Gopher, illetve WWW szervereit.

Az Internet naponta fejlõdik, gazdagodik sokezer ember naponta végzett munkájának köszönhetõen. Rohamosan változó világát éppen úgy lehetetlen egy statikus leírásban rögzítenünk, mint ahogy nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. Egyes információforrásokat, melyeket ebben a leírásban szerepeltettünk, egy idõ után esetleg nem találunk meg, vagy nem ugyanúgy, nem ugyanott találhatunk meg, mint ahogy itt leírtuk. Ugyanakkor naponta jelennek meg újabb információforrások, vagy tapasztalhatjuk, hogy már meglévõk új formát öltenek, kényelmesebb elérési móddal, gazdagabb tartalommal találhatjuk meg õket.

Cikkünk csak ízelítõt adhatott abból, mit talál az, aki az Internet információforrásaival ismerkedni kezd. Sok fontos információforrásról nem azért nem szóltunk, mert nem tartjuk lényegesnek, említésre méltónak, hanem pusztán azért, mert a rendelkezésünkre álló terjedelem korlátozott. Akkor értük el célunkat, ha az Internet gyakorlott felhasználói számára is tudtunk új információkkal szolgálni: azokat pedig, akik a hálózatot eddig csak hallomásból ismerték, arra sikerült ösztönöznünk, hogy üljenek le a képernyõ elé és induljanak el ismerkedõ, felfedezõ útra a hálózaton, a Internet kimeríthetetlen világában. Keressék és találják meg a számukra fontos WWW és Gopher szervereket, levelezési listákat, adatbázisokat és könyvtári katalógusokat. Használják ezeket mindennapos munkájukban, szakmai kapcsolataikban sikerrel és eredménnyel.

FÜGGELÉK (Gyakorlati útmutató)

Az alábbiakban gyakorlati útmutatóként a teljesség igénye nélkül közreadjuk néhány, a fizikusok számára hasznos információforrás adatait, hálózati címét, az elérés módját. Bizonyos információforrások helyét az ún. Uniform Resource Locator (URL) formájában adjuk meg. Az URL szabványos jelölés az Internet hálózaton levõ információforrások lelõhely adatainak leírására.

Az URL-nek három része van; a protokoll neve, a gép neve és az útvonal leírása:

protocol://machine.name[:port]/path

A protokoll nevét a gép nevétõl "://", ezt pedig az útvonal leírásától "/" választja el.

Az URL elsõ része a dokumentum elérését biztosító protokoll neve, pl. ftp, gopher, http, telnet stb. A http protokollal hipertext dokumentumok érhetõk el, leggyakrabban valamely WWW címlapra vagy annak dokumentumaira hivatkozunk így. A nyílt könyvtári katalógusokba (OPAC) általában telnet protokollal lehet belépni.

A második rész azonosítja a dokumentum szerver nevét és (nem standard esetben) ":" jellel elválasztva a port számát, amelyen az adott protokoll fut.

A harmadik rész reprezentálja a dokumentum elérési útvonalát a szerveren, azaz a könyvtár (directory) nevét, melyben a dokumentum található, valamint a fájl nevét. Gopher protokoll esetén a path tartalmazza a dokumentum típusát is.

Példa Gopher URL-re:

gopher://gopher.kfki.hu/00/sciences/Physics/qspires

Ez azt jelenti, hogy a keresett dokumentum

a gopher protokollal

a gopher.kfki.hu gépen,

szöveg. típusú dokumentumban (a szöveg típusú dokumentum kódja 00),

a sciences/Physics/qspires fájlban található meg.

Levelezési listák adatai

A tudományos témakörû levelezési listák neve és adatai megtalálhatók a listserv@KENTVM.kent.edu Internet címen téma szerint külön fájlokban, vagy letölthetõk ftp-vel az alábbi helyrõl:

ftp://zeus.kent.edu /library/acadlist

Magyarországon a fenti levelezési listák aktuális teljes jegyzéke a Budapesti Közgazdasági Egyetem Gopher szerverén érhetõ el, URL:

gopher://ursus.bke.hu:70/11/magyar/elibhu/lists/acadlist/

A fizika témakörhöz tartozó levelezési listák jegyzéke a KFKI Gopherben a Sciences/Physics menüben található, az URL:

gopher://gopher.kfki.hu:70/00/sciences/Physics/acadphysics

A FIZINFO rendszer levelezési listáján, az ELFT Híradó-ban folytatott levelezés a KFKI Gopherben is olvasható, az URL:

gopher://gopher.kfki.hu/70/1m/sciences/Physics/tudhir/ELFT/elft

A tanforum lista levelezése KFKI Gopher-ben, URL:

gopher://gopher.kfki.hu:70/11/kultura/tanforum

A Los Alamosban, ill. a SISSA-ban (Trieszt) mûködtetett levelezési listák E-mail címei:

General Relativity & Quantum Cosmology (LANL) gr-qc@xxx.lanl.gov

High Energy Physics - Phenomenology (LANL) hep-ph@xxx.lanl.gov

High Energy Physics - Theory (LANL) hep-th@xxx.lanl.gov

Nuclear Physics (LANL) nucl-th@xxx.lanl.gov

Chaos and Dynamical Systems (LANL) chao-dyn@xyz.lanl.gov

Pattern Formation and Solitons (LANL) patt-sol@xyz.lanl.gov

Adaptation and Self-Organizing Systems (LANL) adap-org@xyz.lanl.gov

Computational Methods and Data Analysis (LANL) comp-gas@xyz.lanl.gov

Exactly Solvable and Integrable Systems (LANL ) solv-int@xyz.lanl.gov

Astrophysics (SISSA) astro-ph@babbage.sissa.it

Condensed Matter (SISSA) cond-mat@babbage.sissa.it

USENET hírcsoportok adatai

Informations for new users az írországi ISnet Gopher szerveren, URL:

gopher://gopher.isnet.is:70/11/usenet/Information%20for%20new%20users

Elektronikus folyóiratok adatai

A következõ URL-ek közül egyesek olyan helyekre is mutathatnak, amelyeken nem található meg az elektronikus folyóirat teljes anyaga, hanem esetleg csak a folyóirat anyagának elérési feltételeinek leírása, vagy csak egy bemutató "demo".

CERN Newsletters, URL:

http://www.cern.ch/CERN/NewsLetters/List.html

Virtual Review, URL:

http://www.het.brown.edu/physics/review/index.html

EPS (European Physical Society) kiadványai, URL:

http://www.nikhef.nl/www/pub/eps/publications.html

Physics World, Scientific Computing World, Opto&Laser Europe, Classical and Quantum Gravity, Physics World Electronic News, IOPP (Institute of Physics Publishing) kiadványok, URL:

http://www.ioppublishing.com

Anyagtudományi folyóiratok az Elsevier katalógusból, URL:

http://www.elsevier.nl/catalogue/SA3/jnlsbytitle/Menu.html

Nuclear Physics Electronic, URL:

http://www.nucphys.nl/www/pub/nucphys/npe.html

The Scientist, URL:

gopher://ds1.internic.net:/70/1/pub/the-scientist

APS (American Physical Society) Publishing News, URL:

http://publish.aps.org/PUBNEWS/geninfo.html

ORNL (Oak Ridge National Laboratory) publications, URL:

http://www.ornl.gov/publications/publications.html

Könyvtári katalógusok (Online Publicly Accessible Catalogs) adatai

CERN könyvtára:

telnet vxlib.cern.ch userid: ALICE

University of California könyvtárának MELVYL rendszere

telnet melvyl.ucop.edu userid: <nincs>

Library of Congress könyvtára

telnet marvel.loc.gov userid: marvel

Budapesti Mûszaki Egyetem Könyvtára

telnet tulibb.kkt.bme.hu userid: ALEPH

Országos Mûszaki Könyvtár és Információs Központ

telnet omk.omikk.hu userid: xopac

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

telnet vax.mtak.hu userid: ALEPH

Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Gopher rendszere

URL: gopher://gopher.lib.klte.hu:70/1

KFKI és az Izotópkutató Intézet Könyvtára

telnet fserv.kfki.hu userid: ISIS

(Vigyázat, a közeljövõben változni fog a cím és a bejelentkezés módja!)

ftp archívumok adatai

Az alábbiakban néhány fontos ftp archívum címe szerepel. Ismételten felhívjuk arra a figyelmet, hogy számos program-, illetve dokumentumtár anyagának egy része magyarországi ftp archívumokban is megtalálható. Ezért egy program, illetve dokumentum letöltése elõtt mindig tájékozódjunk arról, hogy nem található-e meg valamelyik hazai archívumban, és csak akkor forduljunk az eredeti külföldi lelõhelyhez, ha a magyar archívumokban nem találtuk meg a keresett dokumentumot, programot.

Los Alamos National Laboratory reportok:

xyz.lanl.gov

Gopher:

boombox.micro.umn.edu:/pub/gopher/Unix

MOSAIC:

ftp.ncsa.uiuc.edu

Netscape:

ftp.mcom.com

Linux:

ftp.kfki.hu

CERN library:

asisftp.cern.ch

Néhány fontosabb hazai ftp archívum Internet címe:

ftp.bme.hu

ftp.elte.hu

ftp.kfki.hu

ftp.sztaki.hu

Archie server Németországban:

archie.th-darmstadt.de

Adatbázisok adatai

A NASA adatbázisok elérése egy Gopher átjárón keresztül, URL:

gopher://liberty.uc.wlu.edu:70/11/internet/hytelnet/sites2/nas000

Az NDIS (Nuclear Data Information System), URL: telnet://IAEAND.IAEA.OR.AT:23

A DIALOG rendszer adatbázisai, URL:

http://www.dialog.com:80/

Az MTA Csillagászati Kutató Intézetének adatbázisát (Small Bodies Node Online Data Access). telnet kapcsolattal érhetjük el, URL:

telnet://ogyalla.konkoly.hu:23

A bejelentkezéshez "pdsuser" usernevet és "ustokos" jelszót kell használni.

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program adatbázisai:

telnet hubiif11.iif.hu

userid-ek: guest0, guest1,... guest9,

az egyes userid-ekhez tartozó megfelelõ password-ök: brs0, brs1,... brs9.)

Információs rendszerek a fizika területén

American Physical Society (APS) WWW szervere, URL:

http://aps.org/

European Physical Society (EPS) WWW szervere: URL:

http://www.nikhef.nl/www/pub/eps/eps.html

American Institute of Physics (AIP) WWW szervere, URL:

http://www.aip.org/

CERN WWW szervere: URL:

http://www.cern.ch

A Stanfordi Egyetem FreeHEP WWW szervere, URL:

http://heplibw3.slac.stanford.edu/FIND/fhmain.html

Center for Particle Astrophysics WWW címlapja, URL:

http://physics7.berkeley.edu/home.html

American Astronomical Society, URL:

http://ass.org/

NASA Lunar and Planetary Institute, URL:

http://cass.jsc.nasa.gov/lpi.html

Preprintek lelõhelyének ismertetése, URL:

gopher://gopher.kfki.hu:70/00/sciences/prep/preprints

Preprint Gopher (SISSA, Italy), URL:

gopher://babbage.sissa.it

Preprint Gopher (LosAlamos National Laboratory), URL:

gopher://xyz.lanl.gov

CERN Preprint Szerver, URL:

http://preprints.cern.ch

Electronic Preprints from the LosAlamos National Laboratory, URL:

http://xxx.lanl.gov/

Electronic NonLinear Sciences Preprints, URL:

http://xyz.lanl.gov/

High Energy Preprints Database from SLAC, URL:

http://slacvm.slac.stanford.edu/FIND/hep

Yahoo directory, URL:

http://www.yahoo.com/Science/

Lycos URL:

http://lycos.cs.cmu.edu/

BME Fizikai Intézet WWW címlapja, URL:

http://newton.phy.bme.hu

ELTE Atomfizikai és Csillagászati Tanszék Gopher szervere, URL:

http://pollux.elte.hu

ELTE Atomfizikai és Csillagászati Tanszék WWW címlapja, URL:

http://hercules.elte.hu

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék WWW címlapja, URL:

http://hal9000.elte.hu

ELTE Szilárdtestfizikai Tanszék WWW címlapja, URL:

http://galahad.elte.hu

Magyar Csillagászati Egyesület Gopher szervere , URL:

gopher://ursus.bke.hu:71/11/mcse

Magyar Csillagászati Egyesület WWW címlapja, URL:

http://iris.elte.hu/mcse/mcse.html

MTA Atommag Kutatóintézetének WWW címlapja, URL:

http://www.atomki.hu/

MTA Csillagászati Kutatóintézetének WWW címlapja, URL:

http://www.konkoly.hu/

MTA KFKI WWW szervere, URL: http://www.kfki.hu

MTA KFKI Gopher szervere, URL: gopher://gopher.kfki.hu

vagy:

telnet gopher.kfki.hu

login: gopher, password: <nincs>