TI: A Központi Fizikai Kutató Intézet campus információs rendszere
AU: Pócs Lajos
AU: Szalay Istvánné
DT: konferencia elõadás
PD: 1994
SO: Networkshop'94 konferencia kiadványa 143-144. p.
SO: Keszthely 1994. április 6-8.
KW: KFKI
KW: LAN hálózat
NT: Az elektronikus változat bõvebb a nyomtatott verziónál.
 
 
 //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\
 
 Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
 szerzõi és egyéb jogok a dokumentum szerzõjét/tulajdonosát
 illetik (amennyiben az illetõ fel van tüntetve). Ha a szerzõ
 vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
 és felhasználási jogokról, akkor az õ megkötései felülbírálják
 az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak õ a felelõs azért, hogy
 ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése
 nem sérti mások szerzõi jogait. A MEK üzemeltetõi fenntartják
 maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum
 szabad terjesztésének lehetõségét illetõen, akkor töröljék azt
 a MEK állományából.
 
 Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
 terjeszthetõ, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegû
 alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra  való
 megfelelõ hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
 felhasználási forma esetében a szerzõ/tulajdonos engedélyét
 kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
 benne kell maradnia.
 
 A Magyar Elektronikus Könyvtár elsõsorban az oktatási/kutatási
 szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású public
 domain szövegekkel. A MEK-rõl a MEK-L@huearn.sztaki.hu e-mail
 címen lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni.
 
 \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////
 
 
 
A Központi Fizikai Kutató Intézet campus információs rendszere
 
 
Pócs Lajos
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet
e-mail: pocs@rmki.kfki.hu
 
Szalay Istvánné
MTA KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ
e-mail: szalay@fserv.kfki.hu
postai levélcím: MTA KFKI RMKI SZHK
Budapest Pf 49
1525
 
 
Bevezetés
 
Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet csillebérci telephelyén mûködõ
számítógép hálózat használói és üzemeltetõi régóta szükségét érzik
egy campus információs rendszer kialakításának. A nagy területen
elhelyezkedõ sok intézmény, valamint az a számos felhasználó, aki
távolról, más intézményekbõl használja a hálózatot, egyaránt igényli,
hogy egymással, a többi hazai és külföldi egyetemi- és
kutatóközösséggel és a könyvtárakkal korszerû kapcsolattartó- és
információcsere lehetõsége legyen.
 
A KFKI öt intézete (Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet,
Atomenergia Kutató Intézet, Anyagtudományi Kutató Intézet, Mérés és
Számítástechnikai Kutató Intézet, Szilárdtestfizikai Kutató Intézet),
az MTA Csillagászati Kutató Intézettel, a debreceni Atommag Kutató
Intézettel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel - amelynek több
kihelyezett tanszéke mûködik a KFKI-ban- szoros együttmûködésben
végzi munkáját, de szinte az összes magyarországi, valamilyen módon a
fizikával foglalkozó egyetem, intézmény kapcsolatban áll a
kutatóintézettel, tehát a KFKI országos szolgáltatást nyújt
valamennyi fizikusnak.
 
A fizikusoknak nyújtott szolgáltatás egyik bázisa az RMKI INFOSERV
információs rendszerén belül mûködõ FIZINFO levelezési lista, amely
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat információs rendszere. Ennek
segítségével a magyar fizikusok, fizikatanárok, fizikus hallgatók
hozzáférhetnek egy elektronikus információs- és vitalaphoz, a magyar
fizikusok és fizikatanárok személyi adatbázisához és egy szakmai
dokumentumtárhoz.
 
 
A Gopher-alapú campus információs rendszer elõzményei
 
A campus információs rendszer elsõ kezdeményei az alábbiak voltak:
 
- egy helyi fejlesztésû NEWS rendszer, amely VAX gépen mûködött, és
 DECNET-DOS-ból volt elérhetõ PC-krõl;
- az RMKI INFOSERV információs rendszere;
- A KFKI-ban már egy éve mûködõ kísérleti Gopher szolgáltatás;
- az intézetben alapított elektronikus levelezési listák;
- az 1992-ben installált WWW kliens program, amely a CERN-beli WWW
 szerverhez ad hozzáférési lehetõséget.
 
Kb. másfél éve, amikor Magyarországon még csak igen szûk körben
ismerték a Gopher fogalmát, Turchányi Géza, az SZHK munkatársa
installált egy Gopher szervert az r1.atki.kfki.hu gépen [1].  A
befogadó gép kapacitása nem tette lehetõvé, hogy az itt megindult
kísérleti szolgáltatásból egy minden igényt kielégítõ információs
rendszer épülhessen ki. Az IIF Világbanki Pályázat útján múlt év
nyarán beszerzett SUN SPARCcenter 2000 hálózati szerver gép, majd
õsszel az IIF Koordinációs Iroda által kiírt, és az SZHK által
elnyert Gopher Pályázat lehetõvé tette, hogy megkezdjük egy Gopher-en
alapuló campus wide information system építését.
 
 
A KFKI Gopher célja
 
Gopher rendszerünkre vonatkozóan az alábbi fõ célokat tûztük ki:
 
1. Kapcsolatot biztosít a többi hazai Gopher-rel és a világ egyéb
jelentõs, hasonló információs rendszerével.
 
2. A csillebérci telephely campus információs rendszereként mûködik,
ennek megfelelõen arra törekszünk, hogy a KFKI valamennyi dolgozóját
érintõ információja idejében a Gopher-be kerüljön, és hogy az állandó
menüpontok (pl. intézeti szemináriumok, telefonkönyv, csillebérci
autóbuszmenetrend stb.) alatt lévõ információk mindig aktuálisak
legyenek.
 
A campus területén meghirdetett elõadásokról, szemináriumokról és az
ország területén meghirdetett szakmai konferenciákról szintén
naprakész információ nyerhetõ.
 
A campus információs rendszer részét képezi a KFKI hálózati szerver
gépén létesített anonymous ftp archívum, amelynek a Gopher-hez
kapcsolásával a file-transfer legkényelmesebb módját sikerült
megvalósítani. Meg kell említeni az intézetben alapított levelezési
listákat, ezek közül a user-services és az internet-club nevû
listákat szintén "gopheresítettük", és ezzel bõvülhetett az Internet
információs rendszereirõl eszmét cserélõk köre.
 
3. A KFKI kutatóinak legfõbb kutatási területeit szem elõtt tartva
elsõsorban a fizika, matematika és vegyészet területén a Gopher
rendszerbe kapcsolunk minél több, e tudományokkal foglalkozó
intézményt, ill. ezek Gopher rendszereit, könyvtárat, levelezési
listát, news group-ot.
 
Jelenleg a szilárdtestfizikához kapcsolódó ág van legjobban kiépítve.
Legközelebbi terveink között szerepel a nagyenergiájú fizikára és a
magfizikára vonatkozó információknak a Gopher rendszerbe kapcsolása.
Igen fontos szolgáltatása a Gopher-nek a tudományos könyvtárakba való
kilépés lehetõsége. Magyarországon a közelmúltban -részben az IIF
program, részben más pályázati támogatások segítségével -több egyetem
és kutatóintézet könyvtári katalógusa elérhetõvé vált az Interneten,
igy a Központi Fizikai Kutató Intézet és az Izotópkutató Intézet
könyvtári katalógusa is.
 
A bevezetésben említett intézmények számára a hagyományos
munkakapcsolatok miatt rendkívül fontos, hogy a Genfben mûködõ
CERN-nel (European Organization for Nuclear Research) minél gyorsabb
és szélesebb körû legyen az összeköttetés. Ezt kívánjuk megvalósítani
a helyi WWW kliens programmal elérhetõ CERN-beli WWW szerver
Gopher-be kapcsolásával és a "CERN Scientific Information Service"
nevû könyvtári rendszer közvetlen elérését biztosító Gopher
menüponttal. A CERN-i kapcsolat országos szinten is nagy
jelentõségû. Amióta Magyarország CERN-tagállam (1992), azóta a
CERN-nel való együttmûködés jelentõsen kibõvült és intenzívebbé vált.
 
4. Arra törekszünk, hogy minél több hazai - általános és szakmai
kultúrát érintõ - információt tegyünk közzé, különös tekintettel a
tartósan külföldön tanuló és dolgozó magyarokra, illetve azokra,
akiket ilyen lehetõség érdekel. Külön ágat építettünk ki a
Gopher-ben a hazai alapítványok, pályázatok, ösztöndíjak, valamint
kultúrális és egyéb közhasznú információk számára (pl. új könyvek,
DUNA TV mûsora). Az elektronikus kapcsolat segítségével néhány
másodperc, esetleg néhány perc alatt áthidalható a nagy földrajzi
távolság, s ez nemcsak külföldön tevékenykedõ munkatársaink, hanem a
hazai kutatás fejlõdése szempontjából is fontos.
 
A KFKI Gopher célkitûzéseinek megvalósításában fontos szerepe van a
Részecske és Magfizikai Kutató Intézet INFOSERV rendszerének.
 
 
INFOSERV
 
Az INFOSERV a több helyen is használt MAIL SERVER-ekhez hasonló,
saját fejlesztésû DCL programmal mûködõ rendszer, amely az RMKI VAX
gépére telepítve 1992 májusa óta mûködik.
 
Az INFOSERV több alrendszerbõl áll. Az elsõ az RHIR, amelynek
feladata az RMKI belsõ információs igényeinek kiszolgálása volt, az
igazgatóságtól beszerzett és bárki által beküldött hírek,
információk, vélemények összegyüjtése és az RMKI hálózatán
account-tal rendelkezõk számára RMKI Hiradóként történõ szétküldése
által. Ez kiegészül egy dokumentum-tárral, ami konferenciákról,
szemináriumokról, PC programokról, az olvasók által beküldött
személyi adatokról, stb. tartalmaz információkat, valamint
tartalmazza az RMKI Hiradó régebbi számait . Az "elõfizetés" , az
elõfizetés lemondása, hírek, adatok beküldése , segítség vagy
információ kérése szabványos utasításokat tartalmazó mail
beküldésével történik. A leveleket a program feldolgozza, értelmezi,
megválaszolja, a kéréseket - ha megértette - teljesíti. Az általa
értelmezhetetlen levelek feladójának "help" file-t küld.
 
Az RMKI Híradóval egyidõben megindult a második alrendszer, az angol
nyelvû MIX, azaz Mössbauer Information Exchange is. Ez nem belsõ
igények kielégítésére, hanem a világszerte a Mössbauer effektussal
foglalkozók egymás közti informálására szolgál. A Mössbauer effektus
a fizikában igen fontos és egyre bõvülõ alkalmazásokkal bíró
jelenség. A MIX "folyóirata", a DISCUSS ma már a Mössbaueresek
nemzetközi szervezetének, az IBAME-nek félhivatalos lapja.
Elõfizetõinek száma Kanadától és Braziliától Szlovénián és
Oroszországon át Újzélandig, 1994 március 21-én 257. Az adattára 156
fizikusról tartalmaz (saját maguk által beküldött) adatokat.
 
A harmadik alrandszer a FIZINFO, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
információs rendszere 1993 elején, végül az utolsó, a szintén
nemzetközi, angol nyelvû IBIS, Ion Beam Information System, 1993
decemberében indult meg. Az elõbbinek a lapja az ELFT Hiradó, az
utóbbié az ION.
 
Az INFOSERV-tõl úgy lehet információt kapni, hogy elektronikus
levelet kell küldeni az INFOSERV@RMKI.KFKI.HU Internet címre. Nagyon
fontos, hogy a levél Subject mezejében az RHIR, FIZINFO, MIX vagy
IBIS szavak valamelyike álljon. A levél belsejébe egyetlen sort kell
írni: HELP. Ennek hatására az INFOSERV elküldi megfelelõ
alrendszerének "használati utasítását", aminek segítségével azután
bárki igénybe veheti az INFOSERV bármely szolgáltatását.
 
Az INFOSERV dokumentumtárai anonymous ftp-vel is elérhetõk, a
szóbanforgó anonymous ftp site pedig a KFKI-Gopherben az anonymous
ftp-k között az RMKI címszó alatt található. Az INFOSERV teljesebb
"gopheresítése" a közeljövõ feladata.
 
 
A KFKI Gopher elérése
 
- a sunserv.kfki.hu gépen bejelentkezve:  :>gopher
 
- ha nincs userid a sunserv gépen:      telnet sunserv.kfki.hu
                       login: gopher
                       password:
 - X25 hálózaton keresztül:
  sunserv gép hívószáma:  2801067 (várhatóan változik)
              login: gopher
              password:
 
- Internet hálózaton más gopher kliens programot használva:
              gopher sunserv.kfki.hu
 
Megjegyzéseket, javaslatokat e-mail útján az alábbi címre
várunk: szalay@sunserv.kfki.hu
 
 
SOLARIS operációs rendszer alatt felmerült problémák gopherd 2.011
szerver program esetén:
 
Információs rendszerünket SUN SPARCcenter 2000 gépen SOLARIS 2.2
operációs rendszer alatt 2.011 verziójú Gopher szerver és kliens
programot installálva valósítottuk meg.
 
A rendszer építése folyamán eddig két olyan problémába ütköztünk,
amelyekre sikerült megoldást találni:
 
- ugyanezen gépen lévõ anonymous ftp könyvtár elérése;
- mail-spool feldolgozása.
 
 
Hivatkozások: [1] Turchányi Géza: Látótávolságban - Bevezetõ az
         Internet általános célú információs rendszereihez
         Networkshop'93 Konferencia kiadvány