A magyar vegyipar és kémiatudomány


Ö S S Z E F O G L A L Á S O K

Novák Lajos: A számítógépes molekulamodellezés néhány tapasztalata a szerves kémiai oktatásban és a szintetikus kutatásban

A szerves kémia oktatásában és szintetikus kutatómunkákban elõnyösen alkalmazhatók a molekulamodellezésre alkalmas számítógépes programok. Az összeállításban az általunk használt programcsomagok közül néhányat (HyperChem, Autonom, CrossFire) ismertetünk és példákon bemutatjuk alkalmazhatóságukat, majd a gyorsan fejlõdõ terület újabb eredményeit és irányait tárgyaljuk.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 267 (1998)]

 

Szejtli József: Ciklodextrinek alkalmazása vegyipari termékekben és eljárásokban 

A szupramolekuláris zárványkomplex képzõ gazdamolekulák között a ciklodextrinek különleges helyet foglalnak el, mert természetes eredetû alapanyagból (keményítõ) egyszerû technológiával (enzimes konverzió) környezetszennyezés nélkül olcsón, nagy mennyiségben állíthatók elõ. Az elmúlt 10 év alatt a világszerte gyártott ciklodextrinek mennyisége kb. megtízszerezõdött és további jelentõs fejlõdés várható. Iparilag gyártanak már több, kémiailag módosított ciklodextrin származékot is. 1998 elején kb. 15 ezer publikáció ill. szabadalmi leírás található a ciklodextrinekrõl, ill. azok alkalmazásáról. A legtöbb ciklodextrin tárgyú közlemény, ill. szabadalom a ciklodextrinek gyógyszeripari alkalmazásaival foglalkozik, de a legnagyobb ciklodextrin mennyiséget felhasználó terület az élelmiszer-, ill. a háztartásvegyipar. A közeljövõben robbanásszerûen fog növekedni a ciklodextrint tartalmazó engedélyezett és forgalomba hozott termékek, ill. a ciklodextrineket alkalmazó technológiai eljárások száma. Számos iparágban nem szükséges toxikológiai vizsgálat, ill. hatósági engedély, így pl. a gépiparban fémfelületek, alkatrészek zsírtalanítására, festék emulziók viszkozitásának csökkentésére, polimerizációs vagy biokonverziós folyamatok gyorsítására, textilszálak felületének módosítására stb.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 271 (1998)]

 

Klausz Gábor: Felületi hibavizsgálatok mágnesporos, örvényáramos és folyadékbehatolásos módszerekkel

 A vegyipari berendezések, készülékek és egyéb rendszerek pillanatnyi és idõben változó fizikai állapotának meghatározása, ill. nyomon követése alapkövetelmény. E vonatkozásban a felületi hibavizsgálatok szerepe fokozott jelentõségû.

A mágnesporos, örvényáramos és folyadékbehatolásos vizsgálati módszer rövid elvi leírását és alkalmazhatósági körének ismertetését követõen gyakorlati példákat mutat be a szerzõ, majd a várható fejlõdési irányokat tárgyalja. Végül a roncsolásmentes vizsgálatok mûvelésének hazai helyzetérõl esik szó.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 283 (1998)]

 

Perjési Zsolt: Munkavédelem, biztonságtechnika

 Az Újdonságok az ACHEMA 97 címû sorozat koncepciójának megfelelõen a közlemény a megjelölt témakörben néhány jellegzetes és általános érdeklõdésre számottartó készülék szerkezetét, mûködési elvét és alkalmazását ismerteti.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 287 (1998)]


Vissza