A magyar vegyipar és kémiatudomány


HÍREK AZ IPARBÓL

Richter Gedeon Rt.

A társaság értékesítési árbevétele 1997-ben dinamikusabban nõtt, mint a hazai piac egésze, aminek eredményeképp az 1996-ban elért 9,8%-os piaci részesedést 1997-ben 10,7%-ra emelték a PharmaFelax adatai alapján és egyúttal piacvezetõ pozíciót értek el. Az üzleti eredmény 14,5 Mrd Ft (77,9 MUSD) volt 1997-ben, amely 61,1%-os (dollárban 28,5%-os) növekedésnek felelt meg az 1996. évihez képest (a nemzetközi számviteli szabályok alapján).

A Richter Gedeon Rt. a hazai piacon 15,8 Mrd Ft árbevételt ért el, ami 30,5%-kal haladta meg az 1996. évi szintet (a dollárban számított árbevétel növekedés 4,2%-os). Ezzel a társaságnak sikerült tovább erõsíteni korábban kivívott hazai piacvezetõ szerepét. Az elmúlt öt év során bevezetett termékek adták a teljes hazai értékesítés mintegy 40%-át. A húsz új termékbõl a legismertebbek az Ednyt, a Quamatel, a Lansone, az ACC, a Centrum és a Strepsils. 1997-ben az Ednyt tovább erõsítette vezetõ helyét a társaság termékportfóliójában, miközben a Cavinton volumencsökkenése ellenére továbbra is a második legfontosabb termék maradt. A társaság 1997-ben kezdte meg az Aktil értékesítését a hazai piacon.

A társaság az exportértékesítésbõl 193,9 MUSD árbevételt realizált, amely 17,2%-kal nagyobb az 1996. évinél. Ebbõl a FÁK országok 96,2 MUSD-vel, Kelet-Európa 38 MUSD-vel és az egyéb országok 59,7 MUSD-vel részesedtek. A növekedés a FÁK tagköztársaságokban 36,1%-os, és különösen az Oroszországban és Ukrajnában megélénkült fizetõképes keresletre vezethetõ vissza. Ebben a régióban a termékportfólió teljes vertikumában növelték az értékesítést és különösen jelentõs a Cavinton, a Panangin és az orális fogamzásgátlók forgalmában bekövetkezett növekedés. Az egyéb országokba irányuló export túlnyomó részét (41,7 MUSD-t) a hatóanyagok és egyéb termékek értékesítése adta.

A fedezeti összeg 1997-ben 32,6 Mrd Ft (174,4 MUSD) volt, ami 44,6%-kal (15,4%-kal) magasabb az egy évvel korábbinál. A fedezeti hányad 1997-ben 62,6%-ra nõtt az 1996. évi 61,2%-ról. A növekedést többek között a dollár jelentõs erõsödése és az egyéb piacokon értékesített hatóanyagok és egyéb termékek részarányának csökkenése eredményezte.

Az üzleti tevékenység eredménye 14,5 Mrd Ft volt 1997-ben, vagyis 61,1%-kal nagyobb, mint 1996-ban. Az üzleti eredményhányad 1997-ben 28,0%, míg 1996-ban 24,6% volt. Az eredményesség javulásában jelentõs szerepet játszott a hatékonyság javulása, valamint a dollár rendkívüli erõsödése.

A pénzügyi mûveletek eredménye 1997-ben 3,1 Mrd Ft volt, az egy évvel korábbinak közel két- és félszerese. Ezen belül a nettó kamatbevétel 2,5 Mrd Ft-ot tett ki.

A társaság adózás elõtti eredménye 18,3 Mrd Ft (98,4 MUSD) volt, a bázisértéknél több mint két- és félszer (dollárban 4,3-szer) nagyobb. Az adózott eredmény 18,3 Mrd Ft, ez forintban 62,8%-kal, dollárban számolva 29,6%-kal nagyobb mint 1996-ban. A társaság 1997-ben mentesült a társasági adó fizetése alól.

A Richter Gedeon Rt. mérlegfõösszege 1997 végén 78,7 Mrd Ft volt, amely az 1996. évi záróállománynál 70,7%-kal magasabb. A változás elsõsorban a jegyzett tõke, a tõketartalék (share premium), illetve az eredménytartalék növekedésének köszönhetõ. A share premium emelkedése az elsõbbségi részvények törzsrészvényekké történõ átalakításának és a 13,5 Mrd Ft-os alaptõke emelésnek tudható be. Az alaptõkeemelés várhatóan lehetõvé teszi a társaság számára új befektetések finanszírozását.

A társaság alkalmazottainak száma 1997 végén 4 235 fõ volt, 56 fõvel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A beruházások összege 1997-ben 9,4 Mrd Ft, 41,8%-kal magasabb, mint 1996 folyamán. Az 1997. évben megkezdett beruházások a tabletta-, kenõcs- és krémgyártó üzemek felújítását és bõvítését, valamint a kapcsolódó fejlesztési és raktárkapacitás kiépítését célozzák.

A tulajdonosi szerkezetben 1997 végén a társaság ismerete szerint a belföldi tulajdonosok 36,6%-kal (az ÁPV Rt. 15,7%-kal), a külföldi tulajdonosok 60,7%-kal rendelkeztek és a részvények 2,7%-a a társaság tulajdonában volt.

Graboplast Rt.

A Graboplast Rt. 1997-ben a stratégiájának megfelelôen növekedett. A konszern 1997. évi konszolidált üzleti eredménye 2 101 millió Ft, a bázisnál 12%-kal nagyobb. Az adózás elôtti eredmény 2 727 millió Ft, az elôzô évinél 56%-kal magasabb (a magyar számviteli szabályok szerint készült, nem auditált adatok). A konszern folytatta terjeszkedési politikájának megvalósítását és alaptôkeemelést hajtott végre.

Akvizíció révén bôvült a termékcsoportok (parketta) és ezáltal a tagvállalatok száma (Graboparkett Kft.), amely társaság már az Rt. 100%-os tulajdonában van. A romániai Tordán hozták létre a Grabo-Transilvánia Kft.-t, amelyben a piaci igényekhez igazodva a habtapétagyártó kapacitás bôvítését tervezik.

Két részben alaptôkeemelést hajtottak végre, mely által az Rt. mintegy 52 millió USD forráshoz jutott. A közgyûlési döntésnek megfelelôen globális letéti jegyek (GDR) kibocsátására is sor került (6 GDR = 1 részvény). Az újonnan kibocsátott részvényeket bevezették mind a budapesti, mind a luxemburgi tôzsdére. Az alaptôkemelést követôen a törzsrészvények száma 5 210 721.

A társaság 1997. évi nettó árbevétele 19 137 millió Ft, az elôzô évihez viszonyított növekedés az inflációt lényegesen meghaladó, 27%-os mértékû. Ezen belül a stratégiai termékkör (a lakásbelsôanyagok) árbevétele 8 573 millió Ft-ról 12 643 millió Ft-ra emelkedett, miközben az egyéb termékek forgalma csak kisméretékben növekedett. A lakásbelsôanyagok részaránya az árbevételen belül az elôzô évihez képest növekedett. Az elôzô évek tendenciáinak megfelelôen a cégcsoport exportorientáltsága tovább erôsödött, az export értéke 12 283 millió Ft volt, a nettó árbevételen belüli részaránya 4%-kal nôtt. A stratégiai kelet-európai export árbevétele 6 423 millió Ft volt, amely 44%-os forgalomtöbbletet jelent. Az év során a cégcsoport piaci pozíciói Oroszországban erôsödtek, ahol 14,5 millió USD forgalmat értek el.

A padlóértékesítés árbevétele 45%-kal, a tapétaeladásoké 37%-kal, a szônyegeké 60%-kal növekedett az elôzô évhez képest, elsôsorban a kelet-európai kivitel bôvülése miatt. A finomtextíliák forgalma 33%-kal nôtt, fõ piacuk Magyarország volt.

A meghatározó alapanyagok árai jelentôsen nem növekedtek. Az újonnan megvásárolt cégek csoportba integrálása (átszervezések, infrastruktúra kialakítása, a beruházásokhoz kapcsolódó költségek) ráfordításként jelentkeztek.

A konszolidált üzemi eredmény 2 101 millió Ft, amely 11%-os árbevétel arányos jövedelmezôségnek felel meg. Az üzemi eredmény a bázishoz képest 12%-os növekedést mutat.

Az adózás elôtti eredmény 2 727 millió Ft, az 1996. évihez képesti növekedés 56%-os, az árbevétel arányos jövedelmezôség 14,2%. A cégcsoport tagvállalatainak 1997. évi gazdálkodása pozitív eredményû (kivéve a Graboparkett Kft.-t), pénzügyi helyzetük kiegyensúlyozott volt.

A Grabo-csoportnak 1997-ben 2 905 millió Ft elsôdleges cash-flow-ja, pénzforrása keletkezett. A tôkebevonás és a mûködési cash-flow biztosította a beruházási program végrehajtását, valamint a társaságok növekedéséhez szükséges nettó forgótôkét. A Graboplast Rt. 1997 folyamán jellemzôen nettó betétesi pozíciója 1997. december 31-én elérte a 9,7 milliárd Ft-ot.

Összességében 2 400 millió Ft értékû beruházást valósítottak meg, amely több mint háromszorosa az 1996. évinek és lényegesen meghaladta az amortizációt.

A rendelkezésre álló források lehetôvé tették, hogy a Graboplast Rt. részt vegyen a gyôri Rába Rt. privatizációjában, amelyben jelenleg 10%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A holding pénzügyi tevékenységbôl származó eredménye 1997-ben 864 millió Ft volt, szemben az 1996. évi 85 millió Ft-os veszteséggel. A pénzügyi eredményt befolyásoló legfontosabb tényezôk az aktív cash-menedzsment, az alaptôkeemelés hozama, valamint a saját részvény és egyéb befektetések eladásából származó nyereség.

A konszern adózott eredménye 2 280 millió Ft, amely a bázishoz képest 63%-os növekedést mutat.

A Graboplast Rt. saját tôkéje 1997 végén (osztalékfizetés figyelembevétele nélkül) 22 914 millió Ft volt, amely a jegyzett tôkének 4,4-szerese. A tárgyi eszközökben 61,5%-os növekedés következett be alapvetôen a végrehajtott beruházások és az akvizíciók következtében.

A társaság alkalmazotti létszáma 3 268 fôre, 37 fôvel növekedett 1997 folyamán.

A részvénykönyv szerint 1997 végén a részvények 60%-a külföldi intézményi befektetôk, 13%-a belföldi stratégiai befektetô és közel 24%-a ismeretlenek tulajdonában volt.

 

R. L.

KEMOBIL Rt.

A KEMOBIL Vegyipari Termelõ- és Értékesítõ Részvénytársaság jogutódja az 1954-ben alapított KEMOBIL Fa- és Vegyipari Szövetkezetnek.

A KEMOBIL Rt. 100%-ban magánszemélyek tulajdona, a tulajdonosok a cég dolgozói nyugdíjasai. Az 1992-ben részvénytársasággá alakult cég 179 millió forint alaptõkével indult, jelenlegi saját tõkéje 276,4 millió forint. Az Rt. gazdasági potenciálja az 1997. évre vonatkozó adatokból ítélhetõ meg, amelyet a Magyar Kémikusok Lapja elõzõ száma tartalmaz [Magy. Kém. Lapja 53, 247 (1998)].

A KEMOBIL Rt. a megalakulása óta minden évben a jegyzett tõkére vonatkoztatva 20%-os osztalékot fizetett tulajdonosai számára. A társaság 71%-ban tulajdonosa a saját tatai telepén mûködõ POLARKEM Kft.-nek, amely háztartásvegyipari termékeket állít elõ 380400 millió forint értékben.

A KEMOBIL Rt. rendkívül széles gyártmányprofillal rendelkezik. Elsõsorban az ipar részére állít elõ olyan segédanyagokat, amelyek nélkülözhetetlenek a különbözõ ipari tevékenységeknél. Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézettel közösen kifejlesztett vízkezelõszereket 1983-tól gyártja közel 58 hazai és külföldi vevõ részére. A CORIN márkanevû vízkezelõszerek mintegy 22 terméket reprezentálnak, mint vízkõ- és korróziógátló inhibitorokat, diszpergálószereket és biológiai tevékenységet gátló szereket, biocidokat elõkezelõ savas inhibitorokat, valamint a szennyvízkezelésnél nélkülözhetetlen polielektrolitokat. A kõolaj-termeléshez és -feldolgozáshoz emulzióbontó vegyszereket, belsõ oldali korróziógátló inhibitorokat, olaj- és gázvezetékekhez korróziógátló inhibitorokat is gyárt a Társaság.

A BRIGÉCIOL D-3 jelû és szénhidrogén alapú ipari tisztító és motortisztító mellett ez évtõl megkezdik a hasonló funkciójú vizes alapú BRIGÉCIOL 2000 jelû termék gyártását is. Ezen segédanyagcsalád tagját a KEMOBIL Rt. saját tulajdonát képezõ szabadalmak alapján gyártja több évtizede.

A KEMOBIL Rt. 1983 óta egyedüli belföldi gyártója a polialkilén-glikol alapú ásványolajat nem tartalmazó tûzálló hidraulikafolyadékoknak, amelyek HFC fokozatnak felelnek meg és kielégítik a luxemburgi elõírásokat és elsõsorban olyan felhasználók részére készülnek, ahol a hidraulikus berendezések tûzveszélyes és meleg környezetben mûködnek. A gépgyárak részére olyan polialkilén-glikol alapú edzõfolyadékokat gyártanak speciális inhibitor-tartalommal, amely nem tartalmaz ásványolajat.

A KEMOBIL Rt. több mint húsz éven át gyártott speciális kenõ- és segédanyagokat az alábbi választékban:

  szintetikus hûtõ-kenõfolyadék
ásványolajmentes;
félszintetikus hûtõ-kenõfolyadék
csökkentett ásványolaj-tartalmú;
ásványolaj alapú vágóolajok;
átmeneti korrózióvédõ olaj;
rézdróthúzó olaj;
panelolaj stb.

A vállalkozásnak sajnálattal kellett tudomásul vennie, hogy az 1998. január 1-tõl életbe lépõ CIII. sz. jövedéki törvény megtiltja részükre a fenti típusú termékek gyártását, mert a törvény elõírásai szerint nem felelnek meg a kõolajfinomítói státusznak (mint ahogy egy cég kivételével ennek más hazai cégek sem felelnek meg). Ezáltal mintegy 60 millió forint értékû termeléskiesés keletkezik 1998. évtõl. Ennek kompenzálása céljából új termékek gyártását és forgalmazását kezdik meg 1998-ban, így a háztartásvegyipari termékek konzerválószerét, amelyet KEMOBICIS DP-3 név alatt forgalmaznak, valamint a foszfonát- és zeolit-mentes mosóporok gyártását.

A KEMOBIL Rt. az elmúlt években kiemelt feladatának tekintette export árualapok gyártását, ennek eredményeképpen 1996. évben a termelésük közel 43%-át, 1997. évben pedig 26%-át exportra termelték és hasonló nagyságrendet terveznek 1998. évben is. A közel-keleti kõolaj-kitermeléshez az elmúlt években mintegy 1 500 tonna emulzióbontó vegyszert szállítottak ki és az 1998. évi programban is 500 tonna szállítására van már megrendelésük. A vízkezelõszereik is exportképes piacot jelentenek Közel-Keleten és a környezõ országokban.

A KEMOBIL Rt. elkezdte az ISO 9001 minõségtanúsító rendszer bevezetését és az 1998. évben legfontosabb feladatnak tartják a tanúsítás megszerzését.

Vékony Ferenc


Vissza