A magyar vegyipar és kémiatudomány


HÍREK AZ IPARBÓL

TVK Rt.

A sikeresen befejezett olefingyári rekonstrukció, a folyamatos alapanyag-ellátás, az egész év folyamán tapasztalható erõs hazai és külföldi kereslet magas kapacitás-kihasználási szintet eredményezett valamennyi polimerüzemben. Alapvetõen ennek köszönhetõ, hogy a társaság 1997. évi nettó eredménye 17 055 MFt (nemzetközi számviteli szabályok szerinti, nem auditált adat).

Az olefingyár 1997-ben 819 kt vegyipari benzin és 169 kt gázolaj feldolgozásával 300 kt etilént és 169 kt propilént állított elõ. A gyár kapacitáskihasználása etilénre vetítve 103,3% volt. Ezen felül 48 kt etilént vásároltak az ukrán Oriana Konszerntõl. A BorsodChem Rt. részére 64 kt etilént értékesítettek. A polimerüzemek 1997-ben 106 kt LDPE-t, 176 kt HDPE-t és 143 kt PP-granulátumot állítottak elõ. Ezen üzemek leterhelése 1997-ben a 92102%-os sávban alakult. Tovább folytatódott az exportárak 1996-ban elkezdõdött, a fõpiacit meghaladó emelkedése. A belföldi polimerárak is növekedtek. A polimerek értékesítésébõl származó árbevétel 59 Mrd Ft, a növekedés 40%-os. A változás oka fõként a forintban elszámolt árváltozás és másodsorban a kiszállított mennyiségek növekedése. Az árbevételen belül a belföldi értékesítés aránya 35,5%, szemben az 1996. évi 37%-kal. A három polimerüzletág értékesítésbõl származó árbevétele a társaság összbevételének 72%-át adta 1997-ben, míg ez az arány egy évvel korábban 67,9% volt.

Mûanyag-késztermékekbõl 1997 folyamán 27 kt-t állítottak elõ, valamivel kevesebbet, mint 1996-ban. A csökkenést a termelés további ésszerûsítése (a termékválaszték szûkítése, gépátcsoportosítás) idézte elõ. Az 1997. évi kapacitáskihasználás 44,4% volt (1996: 45,7%). A mûanyagtermékek értékesítési árbevétele 7 Mrd Ft, az összes árbevétel 8,5%-a.

A társaság 1997. évi nettó árbevétele 82 Mrd Ft volt, ami 32%-kal magasabb az 1996. évinél. Az export aránya növekedett, 53% volt. Az exporton belül nõtt Európa részaránya: 87%-ot ért el, szemben az 1996. évi 80%-kal.

Az értékesítés közvetlen költsége 57 Mrd Ft, mely az árbevétel 69%-a, szemben az 1996-os 74%-kal. A csökkenésnek az az oka, hogy a polimerárak emelkedése jelentõsen meghaladta az alapanyagár emelkedését., Az anyagjellegû ráfordítások az összköltség 67,5%-át alkották, szemben az 1996. évi 71%-os szinttel. Ezen belül a vegyipari benzin és a gázolaj együttesen 43%-ot, az energiák 8%-ot tettek ki.

A társasági szintû, árbevétel arányos bruttó fedezet 31%, ami 1996. évben 26% volt. A növekedés mögött a nagyobb mennyiségek, a polimerárak vegyipari benzin-árral szembeni nagyobb arányú növekedése és a hatékonyabb kereskedelmi tevékenység áll.

A társaság általános és adminisztratív költsége 1997-ben 9 Mrd Ft-ot tett ki, ami az 1996. évinél 19,1%-kal nagyobb. A személyi jellegû ráfordítások 7,9%-ot értek el az összköltségen belül 1997-ben, szemben az 1996. évi 9,8%-kal. A változás az alkalmazotti létszám csökkenésével magyarázható.

A beruházások értéke 1997-ben 4,9 Mrd Ft volt.

Az 1997. évi üzleti eredmény 16 066 MFt (1996: 8 617 MFt), mely az árbevétel 19,6%-a (1996: 13,8%).

A pénzügyi mûveletek eredménye 1 973 MFt, míg ez az összeg 1996-ban 1 449 MFt volt, növekedését az évközbeni nagy összegû bevételek (pl. PEH utáni kamat) okozták.

A társaság adózás elõtti eredménye 1997-ben 18 634 MFt (1996: 9 512 MFt). A nettó eredmény 17 055 MFt, amely 1996-hoz képest 122%-os növekedést jelent.

A mérlegfõösszeg 66 Mrd Ft, amely 45,3%-kal haladja meg az 1996. évi szintet. Ezen belül az értékpapírok állománya 13 Mrd Ft az 1996. évi 2 Mrd Ft-tal szemben. A hosszú lejáratú kötelezettségek jelentõsen csökkentek 1997 folyamán, december 31-én ez 2 Mrd Ft volt, amely 38%-a az 1996. évinek.

A társaság az átfogó üzleti stratégia részeként szervezeti változtatásokat hajtott végre a mûszaki szolgáltatások területén, külsõ vállalkozásba vitte meglevõ szállodáját és nyomdáját. A targoncajavító részlegbõl 100%-os idegen tulajdonú társaság alakult, a jármûszervíz-divízió pedig megszûnt. A munkavállalók létszáma az 1997. elejei 3 860-ról év végére 3 301 fõre csökkent. A társaság vezetõ tisztségviselõi és vezetõ alkalmazottai körében 1997 folyamán változás nem történt.

1997. év folyamán több jelentõs beruházásról született döntés. Az olefingyárban mintegy 20%-os kapacitásbõvítést hajtanak végre 199899-ben. Új, minimum 140 kt/év kapacitású polipropiléngyár építésérõl döntöttek. Elhatározták a BOPP-fólia gyártósor mostani évi 7 kt-s kapacitásának megháromszorozását. A három beruházás összes költségigénye mintegy 38 Mrd Ft.

A társaság 1997-ben két újabb külkereskedelmi vállalatot alapított. TVK-Ecocenter Kft. néven új vállalkozást hoztak létre a mûanyaghulladékok új technológiával történõ feldolgozásának kutatására és az üzemi kísérletek elvégzésére. Megvásárolták Romániában a Plastico S.A. részvényeinek 67,5%-át, amely tõkeemelést követõen 87%-ra növekedett.

1997 márciusában a TVK Rt. és a MOL Rt. négyéves szállítási szerzõdést kötött.

A TVK Rt. tulajdonosi struktúrája szerint 1997 végén a részvények 41,8%-át külföldi intézményi befektetõk jegyezték, belföldi intézményi és magánbefektetõk birtokoltak 23,5%-ot, és egyebek mellett a TVK Rt.-nek 11,2%-os részesedése volt.


BorsodChem Rt.

A BorsodChem Rt. az 1996-ban bõvített termelõ kapacitásai bázisán 1997-ben mind a termelésvolumen, mind az erre épülõ árbevétel tekintetében dinamikusan növekedett. 1997-ben PVC-porból a termelés 27,8%-kal közel 241 kt/ra, az értékesítés 31,2%-kal, míg a másik fõ termék, az MDI termelése 32,6%-kal, kereken 32 kt-ra, az értékesítés pedig 35%-kal növekedett. Helyesnek bizonyult a közép-kelet-európai piacokra hangsúlyt helyezõ növekedési stratégia. 1997-ben közel 5,7 Mrd Ft-ot fordítottak beruházásokra. A társaság létszáma konszolidált bázison 3 804 fõrõl 3 614 fõre, azaz 190 fõvel csökkent. A társaság 7 898 MFt adózott eredményt ért el, ami az 1996. évit 35,9%-kal haladta meg (magyar számviteli szabályok szerinti auditált adatok).

A társaság 1997. évi árbevétele 39,9%-kal haladta meg a bázisszintet. Ennél nagyobb mértékben, 81,2%-kal növekedett a PVC-por árbevétele, ami az árak és az értékesítési volumen együttes növekedésének tudható be. Az MDI termékek árbevételének 32,1%-os bõvülését alapvetõen a volumennövekedés okozta. A marónátron árbevétele 11,7%-kal csökkent az árak mérséklõdése miatt. A mûanyag félkész- és késztermékek árbevétele 57,7%-kal emelkedett, aminek egyik oka a konszolidációba bevont társaságok összetételének változása. A PVC-kompaundok árbevétele a bázishoz képest 3,4%-kal csökkent, ami ugyancsak a konszolidációs kör változására vezethetõ vissza. A teljes Ft-árbevétel közel 78%-a az exportból keletkezett. Az exportárbevétel 58%-a Nyugat-Európából, 32%-a Közép- és Kelet-Európából származott.

Az üzemi tevékenység eredménye 7 522 MFt, ami a bázisévinél 20,9%-kal nagyobb. Az árbevételnél kisebb mértékû növekedést alapvetõen a PVC-por/etilén, a PVC/vinil-klorid árarány bázishoz képesti romlása, valamint az amortizáció 57%-os növekedése okozta. Az etilén beszerzési ára 28,5%-kal, a VCM-é pedig 66,8%-kal haladta meg a bázisidõszaki adatokat.

Az árbevételen túl az egyéb bevételek 46,1%-kal nõttek, aminek alapvetõ okai: könyveléstechnikai változás és a nagyobb exportforgalom miatt megnövekedett árfolyamnyereség. Az értékesítés közvetlen költségei 57,8%-kal emelkedtek. Az egyéb ráfordítások 31,1%-kal nõttek, amiben döntõ szerepet játszik az önkormányzatnak fizetett iparûzési adó mértékének megkétszerezése.

A pénzügyi mûveletek eredménye 563,5 MFt, ami a bázisidõszakinak csak 53,5%-a. Az elmaradás oka az, hogy a társaság a szabad pénzeszközök egy részét a növekedésre és a növekedéssel összefüggõ termelés finanszírozására fordította.

Az adózás elõtti eredmény 8 031 MFt, ami 11,3%-kal haladja meg a bázisidõszaki értéket. A társaság által kiemelt térségben korábban végrehajtott beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmények az adózott eredmény bázishoz képesti 35,9%-os növekedését tették lehetõvé. Az eredmény növekedését jelentõsen befolyásolta az aktivált beruházások következményeként dinamikusan növekvõ értékcsökkenés összege.

A társaság mérlegfõösszege 43 Mrd Ft, az 1996. évihez képesti növekedés 32,5%-os.

Az eszközök között a befektetett eszközök állománya 3 Mrd Ft-tal, 18%-kal nõtt (ezen belül a tárgyi eszközök 20,5%-kal bõvültek), a pénzügyi eszközök 19,5%-kal csökkentek értékpapírok és részesedések eladása következtében.

A forgóeszközök állománya 7,5 Mrd Ft-tal 47,8%-kal növekedett. Ezen belül a követelések emelkedtek jelentõs mértékben, 72,1%-kal. A vevõállomány 51%-kal bõvült, amely részben a hosszabb fizetési határidõvel mûködõ export növekedésével magyarázható.

A készletek állománya 54,5%-kal nõtt, ezen belül jelentõs a késztermék-készletek 1,6 Mrd Ft-os, 128,2%-os bõvülése, ami a viszonylag alacsony bázisértékre vezethetõ vissza.

A források között a saját tõke állománya 8,8 Mrd Ft-tal, 36,2%-kal emelkedett, amely az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény növekedésébõl adódott.

A kötelezettségek állománya 1,9 Mrd Ft-tal (25,3%-kal) nõtt, ezen belül eltolódás következett be a rövid lejáratú kötelezettségek irányába.

A társaság 1997-ben megállapodást kötött a MOLChem Kft.-vel egy kereskedelmi vállalat létrehozására Milánóban és saját kereskedelmi társaságot alapított Lengyelországban. Formalingyártással foglalkozó közös vállalatot hozott létre és tõkeemeléseket hajtott végre az Ongropack Kft.-ben. Értékesítette a Marley-Gemencplast Rt.-ben és a Miskolci Mûanyagfeldolgozó Rt.-ben lévõ részesedését. A BorsodChem igazgatósága döntött az MDI-kapacitás további bôvítésérõl, 600 t/év kapacitású szerves peroxidkémiai üzemet létesítettek és szerzõdtek a Raytheon Engineers and Constructors céggel egy 250 kt/év kapacitású oxigénbázisú oxiklórozó létrehozására.

A társaság tisztségviselõinek személyében nem történt változás. A társaság managementjében a kompaund üzletág élére nyugdíjazás miatt dr. Szakállas István került.

1997 végén a BorsodChem részvényeinek 47,5%-a a Bank of New York, 14,7%-a az EBRD, 5,4%-a az ÁPV Rt., 31,7%-a egyéb részvényesek és 0,7%-a a társaság tulajdonában volt.

R. L.


Vissza