A magyar vegyipar és kémiatudomány


A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Új szervezetben a Mûszaki Kémiai Kutató Intézet

A hírt dr. Gyenis János, az Intézet igazgatója közölte partnereivel és Egyesületünkkel is. Tájékoztatását örömmel tesszük közzé.

"Nagy örömmel tájékoztatjuk arról, hogy Intézetünk, a veszprémi székhelyû Mûszaki Kémiai Kutató Intézet 1998. január 1-tôl a Pannon Agrártudományi Egyetem szervezetéhez csatlakozik. Az Egyetem oktatási centrumai, a különbözô karok, valamint -- a velünk együtt -- immár két kutató-fejlesztô intézete Dunántúl több településén mûködnek, egymással szoros oktatási-kutatási kooperációban. Az egyetem adminisztratív központja Keszthely.

Intézetünknek az egyetemi szervezetben elfoglalt helyzete nagyon hasonló a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatában korábban elfoglalt pozíciónkhoz: az Egyetem szervezeti egységei között kari jogosultságú, nagymértékû autonómiával, önálló kutatási koncepcióval, gazdálkodási és vállalkozási joggal rendelkezô, leválasztott finanszírozású kutató- és fejlesztô intézetként mûködünk tovább. Kutatási tevékenységünk mellett szerepet vállalunk az Egyetem oktatási, tudományos továbbképzési (Ph. D. képzési) és szaktanácsadási feladatainak ellátásában is.

Kutatási profilunk is hasonló a korábbihoz: a sokféle iparágra kiterjedô eddigi mûveleti, eljárás- és berendezéstechnikai kutatásaink legfontosabb irányainak megtartása mellett kutatási koncepciónk tovább bôvül a folyamatmérnöki, biomérnöki, élelmiszeripari és mezôgazdasági anyag-feldolgozási mûveletek és technológiák irányában.

Intézetünk megnevezésében csak kisméretû változás következik be:

Pannon Agrártudományi Egyetem
Mûszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém

vagy röviden: PATE MÜKKI, Veszprém

Az Intézet székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma változatlan."

Gyenis János


Vissza