A magyar vegyipar és kémiatudomány


Ö S S Z E F O G L A L Á S O K

Keller, K. -- Stahl, W.: Új irányzat vibrációs sziták alkalmazásával a víztelenítésben és az osztályozásban
Vibrációs szitákat széles körben alkalmaznak szilárdanyag-folyadék elválasztáshoz és nedves osztályozáshoz. A technológiai folyamat jól kidolgozott különbözô iparágakban az utóbbi években kifejlesztett fizikai modellezésnek köszönhetôen. A közlemény bemutatja a víztelenítés és a nedves osztályozás folyamatainak alapjait és az alapkutatás eredményeit.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 107 (1998)]

Kôrös Endre: Egy kémiai mechanizmus kidolgozásának rövid története
A közlemény rövid áttekintést ad arról, hogy milyen kísérleti tényekre, valamint kinetikai és termodinamikai meggondolásokra alapozva dolgoztuk ki -- 25 évvel ezelôtt -- az egyik legfontosabb kémiai oszcillátor, a bromát--malonsav--cérium(III)--kénsav reagáló rendszer mechanizmusát, amelyet az irodalomban Field--Kôrös--Noyes (FKN) mechanizmusnak neveznek.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 111 (1998)]

Bognár János: A magyar festékipar helyzete
A Magyar Festék Szimpózium '97 rendezvényen elhangzott elôadás ismerteti a kelet-európai országok és így Magyarország festékiparában a rendszerváltozás óta bekövetkezett fôbb változásokat, termelési és értékesítési adatokkal; felhasználói területenként részletezi a hazai festékpiac megoszlását. A közlemény második részében a szerzô évi 3--4%-os ipari fejlôdést feltételezve megbecsüli a hazai festékpiac szegmensek szerinti várható fejlôdését 2000-ig.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 114 (1998)]

Szántay Csaba -- Baloghné Kardos Zsuzsanna -- Moldvai István -- Szántay Csaba Jr. -- Temesváriné Major Eszter -- Blaskó Gábor: Egy új alkaloid, az epibatidin. Szerkezete, szintézise, tulajdonságai
Az epibatidin egy új alkaloid, amelyet 1992-ben izoláltak egy ekvádori mérges béka bôrébôl. Az epibatidinrôl kimutatták, hogy jelentôs fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. A természetben egyedülálló kémiai szerkezete és biológiai tulajdonságai miatt az új alkaloid az érdeklôdés középpontjába került, és rövid idô alatt világszerte több kutatócsoport is megvalósította szintézisét. A szerzôk röviden összefoglalják a különbözô szintetikus megközelítéseket, a farmakológiai vizsgálatok eredményét, valamint részletesen ismertetik saját eljárásukat, az elsô enantioszelektív szintézist.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 118 (1998)]

L. Tôkés Adrienne -- Antus Sándor: Flavonoidok N-heteroanalógjai
A szerzôk a szakirodalom és a saját eredményeik alapján áttekintést adnak a flavonoidok N-heteroanalogonjainak (azaflavonoidok) természetbeni elôfordulásáról, szintézisérôl és kémiai tulajdonságairól. Az összefoglalásból kiviláglik, hogy a 2'-amino-kalkonszármazékok megfelelô kindulási anyagul szolgálnak a különféle azaflavonoidok szintéziséhez.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 124 (1998)]

Czermann János: Technológiai eljárások, módszerek
Az "Újdonságok az ACHEMA '97-en" címû sorozat koncepciójának megfelelôen a közlemény a megjelölt témakörben néhány jellegzetes és általános érdeklôdésre számottartó ipari eljárás alapelvét, készülék szerkezetét, mûködési elvét és alkalmazását ismerteti.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 133 (1998)]

Valasek István: Vegyi üzemek kenôanyagainak üzemközi vizsgálatai II. Kompresszorolajok, hôközlô olajok és felhasználásuk, zsírkenés
A közlemény második része a kompresszorolajokkal, hôközlô olajokkal és felhasználásukkal, a zsírkenéssel foglalkozik. Foglalkozik az üzemi körülmények között bekövetkezô minôségváltozás hatásaival, illetve a minôségváltozás nyomon követésének lehetôségével és ismerteti a használhatósági határértékeket. Ezeken túlmenôen a közlemény megemlít olyan vegyipari üzemekben elôforduló speciális kenéstechnikai eseteket, mint pl. a kötô gépelemek kenése, fémtömítésû golyóscsapágyak- és a gázkenésû csúszógyûrûs tömítések alkalmazási lehetôségei. Az automatizált termelés és a korszerû karbantartás szükségessé teszi a központi kenôanyag-ellátó rendszerek alkalmazását, ezért a közlemény röviden ezzel a témakörrel is foglalkozik.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 139 (1998)]


Vissza