Egyesületi élet


BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRÔL

Conferentia Chemometrica CC'97
(Budapest, 1997. augusztus 21--23.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete és a Magyar Tudományos Akadémia Automatikus Elemzési Munkabizottsága, a Miskolci Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottságának támogatásával ez évben 1997. augusztus 21. és 23. között rendezte meg hazánkban az elsô nemzetközi kemometriai konferenciát, amely a már több mint 15 éve elkezdett magyar nyelvû kemometriai szemináriumokból nôtte ki magát nemzetközi színvonalú rendezvénnyé.

A konferencia szervezése korszerû informatikai eszközök alkalmazásával történt, azaz az Interneten elektronikus levelezôcsoport létrehozásával, amelynek segítségével gyorsabbá és kényelmesebbé vált a szervezômunka, hiszen a tagok íróasztaluknál ülve dolgozhatták fel az újabb információkat és közölhették döntésüket. A konferencia felhívás a korszerû World Wide Web-en is megjelent a következô címen: http://sol.cc.u-szeged.hu/~rajko/CC'97.html

Ezen a honlapon lehetett bejelentkezni és a konferenciával kapcsolatos legfrissebb információk is itt jelentek meg. A fenti URL cím jelenleg is él, a lap karbantartása folyamatos, jelenleg a konferencia programja, az elôadások szerzôi és címei találhatók rajta, de szándékunkban áll az elôadások összefoglalóit itt is közzétenni.

A konferenciát 24 országból érkezett közel 130 szerzô 72 elôadáson (12 meghívott-, 13 szekció elôadás és 47 poszter) mutatta be legfrissebb kutatási eredményeit.

Az alábbiakban az élôszóban elhangzott elôadások közül a meghívott elôadók témáit említjük meg:

Inczédy János akadémikus (Veszprém) megnyitó elôadásában a kémiai információ szerepét világította meg a tudományos felfedezések történeti áttekintésének útján.

K. Faber (Rijswijk) a többváltozós kalibráció alkalmazásának problematikájáról beszélt, részletesen elemezve és gyakorlati példákkal illusztrálva azt, majd összehasonlította az egyváltozós esetben alkalmazott "figures of merit'' (érzékenység, szelektivitás, jel-zaj viszony, kimutatási határ, becsült hibaszórásnégyzet) általánosítási lehetôségeit, ennek nehézségeit.

R. Henrion (Berlin) kapcsolódva az elôzô elôadáshoz és kiegészítve azt, az adattömbök kezelésének egzakt matematikai módszereit elemezte, bemutatva a Tucker3 és a PARAFAC algoritmusokat.

O. M. Kvalheim (Bergen) a többváltozós módszerek környezetvédelmi megfigyelések és elôrejelzések során történô alkalmazhatóságát mutatta be számos gyakorlati példán keresztül.

M. Otto (Freiberg) a nemlineáris és a többváltozós kalibrációnál alkalmazható statisztikai jellemzôk, pl. konfidencia-intervallum analitikus levezethetôségének nehézségére hívta fel a figyelmet, javasolta a mesterséges ideghálók és a "bootstrap'' módszer használatát, bemutatva eredményeit NIR, valamint IR spektroszkópiás kalibrációk esetében.

P. C. Jurs (Penn State University Park) szerves vegyületek kémiai tulajdonságainak elôrebecslési lehetôségeit ismertette a molekuláris szerkezet alapján, a mesterséges ideghálózat és a genetikus algoritmus QSPR alkalmazását gyakorlati példákon keresztül mutatta be.

R. Kaliszan (Gdanszk) a gyógyszertudományban alkalmazott kemometriai módszereket vizsgált HPLC kromatográfiás rendszerek megfelelô kialakításához és a retenciós paraméterek meghatározásához. QSRR vizsgálatai során fôkomponens-analízis segítségével osztályozta a gyógyszerféleségeket.

J. T. Clerc (Zürich) a rendszer-független programozásról tartott igen érdekes elôadást. Rámutatott, hogy a Java programnyelv eddig az egyetlen, amit az Interneten a WWW technológiák kapcsán használhatunk és a legtöbb operációs rendszerre implementáltak. Az elôadást éles vita követte, hiszen a hallgatók között sok C-programozó volt, akik szerint a Java-ban írt programok sebessége elmarad a C-ben fejlesztettekétôl. Clerc professzor válasza erre a biztonságos fejlesztés és a globális futtatás, a csaknem teljes hordozhatóság kialakításának lehetôsége volt.

P. Geladi (Umea) környezetvédelmi megfigyelésbôl származó adatok többváltozós regresszióval történô feldolgozása során a nemlinearitás és a becslések torzitásának hatását mutatta be úgy, hogy a parciális legkisebb négyzetek (PLS) módszerének alkalmazása elôtt az adatokat többféleképpen transzformálta. Az elôadás után heves vita alakult ki, hiszen a hallgatóság között helyet foglaló reakciókinetikával foglalkozó szakemberek megkérdôjelezték az alkalmazott transzformációk jogosságát, javasolták kinetikai összefüggések levezetését és alkalmazását. Geladi professzor válaszában rámutatott arra, hogy a kalibrációnál csak a legritkább esetben alkalmazzunk kauzális összefüggéseket, legtöbbször elég egy egyszerû, jól kezelhetô függvénykapcsolat.

B. Walczak (Katowice) igen szemléletes és jól érthetô elôadáson vázolta az ún. neuro-fuzzy eljárások alkalmazhatóságát a kalibráció és a mintafelismerés során. Részletesen elemezte a mesterséges ideghálózatok és a fuzzy elmélet kapcsolatát, együttes alkalmazásuk elônyeit.

M. Matherny (Eperjes, Kassa) kiforrott elôadást tartott az analitikai kémiában használatos információelmélet teoretikus és praktikus vonatkozásairól.

J. Havel (Brno) lendületes stílusban a kapilláris elektroforézis és a kemometria házasságáról tartott igen élvezetes és emlékezetes elôadást.

A további elôadások témáit csak címszavakban említjük meg: többváltozós kalibrációs technikák összehasonlítása NIR adatok alapján; kémiai vegyületek eloszlása a Sao Paulo-i partok mentén az óceánban; a PLS, PCR és LS módszerek azonosságának kimutatása a CSR (ciklikus altér regresszió) definiálásával; polimerek viselkedésének elôrebecslése változó körülmények között; a standard addíciós módszer nemlineáris alkalmazása; alakfelismerés és kiralitás mérték bevezetése diszkrét minták alapján folytonos függvények segítségével; szalicil-aldoximok és származékaik NMR paraméterei közötti kapcsolat; az 5-HT1A receptor ligandum 3D QSAR analízise; naftokinonok "walker 256" karcinoszarkóma elleni SAR vizsgálata; a genetikus algoritmusok minôsége szerkezet optimálás során; többkomponensû kromatogramok statisztikai analízise; ridge-regresszió alkalmazása bonyolult lineáris és nemlineáris modellekre.

A poszter szekciók témái: fôkomponens-analízis, faktoranalízis, klaszter-analízis, diszkriminancia-analízis, fôkomponens regresszió, parciális legkisebb négyzetek módszere, alakfelismerés, mesterséges ideghálózatok, genetikus algoritmusok, kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés, topológiai index, kvantitatív szerkezet-(kromatográfiás) retenció összefüggés, kvantummechanikai számítások, kinetika, információelmélet, hipotézis vizsgálat, regresszió, ANOVA, kísérlettervezés, érvényesítés, szoftver.

Ezek után szeretném a résztvevôk és a Szervezô Bizottság nevében megköszönni Héberger Károly (MTA KKKI, Budapest), Pap Tamás (Veszprémi Egyetem), és nem utolsó sorban az egész szervezés kézbentartója, a Bizottság elnöke Szepesváry Pál (ELTE, Budapest) lelkes és áldozatkész munkáját, mely nélkül nem sikerülhetett volna ilyen emlékezetesre ez a rendezvény.

Reméljük, hamarosan újból találkozhatunk Magyarországon a kemometria nemzetközileg is elismert képviselôivel és újból átélhetjük a tudásvágy kielégülésének felejthetetlen élményét.

Rajkó Róbert


A Magyar Kémikusok Egyesülete 1997. évi Vegyészkonferenciája
(Siófok, 1997. szeptember 1--8.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete szeptember 1. és 3. között rendezte a siófoki Azur Hotelben 1997. évi Vegyészkonferenciáját. A szerves- és a gyógyszerkémia hazai mûvelôi hagyományosan kétévente találkoznak, hogy megismerkedjenek egymás legfrissebb kutatási eredményeivel. Az idén a helyszín rendhagyó volt, mert korábban az ország valamelyik egyeteme vagy fôiskolája adott otthont a rendezvénynek. Úgy tûnt azonban, hogy a résztvevôk elégedettek voltak a helyválasztással, a szállodát körülvevô szép park és a nyártól búcsúzó Balaton ideális keretet biztosított a tudományos tanácskozásnak. Az idei rendezvényre is több mint háromszázan jelentkeztek egyetemi tanszékekrôl, akadémiai és ipari kutatóintézetekbôl, valamint a vegyipar, elsôsorban a gyógyszeripar vállalataitól.

Pallos László, a Szerves és Gyógyszerkémiai Szakosztály elnöke, a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke nyitotta meg a rendezvényt, majd Kálmán Alajos, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke köszöntötte a hallgatóságot.

Sohár Pál, a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke Poliheterociklusok szerkezete címû megnyitó elôadásában számos bonyolult heterociklusos vegyület szerkezetmeghatározásáról számolt be, amelyeket spektroszkópiai módszerek, elsôsorban az NMR spektroszkópia leleményes alkalmazásával oldott meg.

Hermecz István egy, a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyárában végzett kutatási program történetérôl és eredményeirôl tartott elôadást Prolil-endopeptidáz gátlók kutatása címmel. A memória megfelelô mûködéséért felelôs polipeptideket egy prolil-endopeptidáz nevû enzim (PEP) hasítja. Feltételezhetô, hogy az enzim gátlásával növelni lehet az említett polipeptidek koncentrációját és ezáltal javítani a memóriát. A Chinoin kutatói a legkorszerûbb módszerek felhasználásával találtak nagyon ígéretes vegyületeket, amelyek részletes vizsgálata folyamatban van.

Darvas Ferenc (ComGenex Rt.) Kombinatórikus kémia 1997 címû elôadásában összefoglalta a kombinatórikus kémia és a kapcsolódó területek jelenlegi helyzetét és fôbb fejlôdési irányzatait. Már az eddigi eredmények is jelentôsen hozzájárulhatnak a gyógyszer- és növényvédôszerkutatás meggyorsításához.

Vincze Irén (JATE Szerves Kémiai Tanszék) Szintetikus szupramolekulák, eredmények és várakozások címmel tartott összefoglaló elôadást az utóbbi idôben rohamosan fejlôdô tudományterület, a szupramolekuláris kémia legizgalmasabb eredményeirôl. Egyre több adat bizonyítja, hogy az ezen a területen szaporodó megfigyeléseknek jelentôs haszna lehet számos iparágban már a nem túl távoli jövôben is.

Mátyus Péter (SOTE, Szerves Vegytani Intézet) 3(2H)-Piridazinonok: szintézis, biológiai aktivitás, szerkezet--hatás és szerkezet--reaktivitás összefüggések címû elôadásában a piridazinonok körében végzett szerteágazó kutatásaikról számolt be. A munka számos tudományos érdekességen túl két gyakorlati szempontból is ígéretes eredménnyel szolgált: egy, az 5HT1A receptorblokkoló, anxiolitikus hatású vegyületcsaláddal és egy, a benignus prosztata hiperplázia tüneteit csökkenteni képes vegyületcsoporttal, amelynek kiemelkedô képviselôje a GYKI 16 084 számú anyag.

A konferencia bankettje elôtt került sor Szabadvári Ferenc (BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék) derültséget kiváltó, Epizódok neves kémikusok magánlevelezésébôl címû elôadására, amelyben Berzélius, Liebig, Wöhler, Kolbe és mások, mindig érdekes és sokszor mulatságos magánlevelezésébôl mutatott be részleteket.

Timári Géza (MTA KKKI) Polikondenzált heteroaromás vegyületek szintézise palládium katalizált kereszt-kapcsolási reakció alkalmazásával címmel foglalta össze legújabb szintetikus eredményeiket, amelyeket a szintézisek kulcslépésében a palládium(o)-trifenilfoszfin-katalizátorral katalizált Suzuki-, illetve Stille-kapcsolás alkalmazásával értek el. Többek között elôállítottak két nemrégiben izolált alkaloidot is.

Az idén szokatlanul nagyszámú (összesen 36) rövid orális elôadás hangzott el. Örvendetes, hogy itt az ország szinte minden, szerves- és gyógyszerkémiával foglalkozó kutatóhelye képviseltette magát. Magas színvonalú volt a több mint 120 posztert bemutató poszterszekció is. A lassan hagyománnyá váló poszterverseny elsô három helyezését:

Reményi Judit, Nagy Ildikó, Hudecz Ferenc (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport) A tumorgátló szer felszabadulásának pH-függése savérzékeny kötést tartalmazó daunomicin-polipeptid konjugátumból, Baloghné Kardos Zsuzsanna és munkatársai (Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára) A Cloprostenol alsólánc kulcsintermedierének szintézise, Martinek Tamás, Lázár László, Fülöp Ferenc és Bernáth Gábor (SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet) (1S,2S)-2-Amino-1-fenil-1,3-propándiol származékok gyûrû--lánc tautomériájának NMR spektroszkópiás vizsgálata címû munkájukkal nyerték el.

Nagyszámú kiállító élt a lehetôséggel, hogy termékeit az összesereglett potenciális vevôkkel megismertesse. Az elôadások szüneteiben laboratóriumi eszközök, mûszerek, vegyszerek, számítógépes programok sokasága között válogathattak a résztvevôk.

(dgy)


Kromatográfiás rendezvényeink 1997-ben

A Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztály Kromatográfiás Társaságát érintô szervezeti viharok után 1997-ben újraindult a kromatográfiás szakmai-rendezvényi élet.

1997. június 18--19-én a Villányi úti Konferencia Központban (1118 Budapest, Villányi út 11--13.) került megrendezésre a XIX. Kromatográfiás Vándorgyûlés. Huszonöt orális elôadás és 29 poszter bemutatása szerepelt a programban -- az orális elôadások színhelye a földszinti elôadóterem volt (amint az a novemberi Kromatográfiás Ankéton kiderült, remek választás volt mind a Villányi úti Konferencia Központ, mind pedig a földszint...). A Kromatográfiás Vándorgyûlés anyagi alapjait a részvételi díj mellett az a nagyon gazdag és igen színvonalas kiállítás teremtette meg, mely az elválasztástudomány mûszereit és készülékeit, oszlopait és rétegeit, vegyszereit és segédeszközeit mutatta be.

A programot Gyimesi Ottó (az MKE Analitikai Szakosztály titkára) üdvözlô szavai nyitották meg, az elsô szakmai elôadást Guttman András tartotta biopolimerek elektroforetikus vizsgálatáról. További elôadások a gyógyszer-enantiomerek elválasztását ( Szökô É., Gyimesi J. és Magyar K.), ciklodextrin állófázisok mûködését ( Seres G.) és az oszlopelôtti dúsítások jelentôségét ( Baranyi M. és Vizi E. Sz.) mutatták be. A nap további elôadásai a racemizáció visszafordítását, illetve a bakteriális eredetû fehérje mérésének lehetôségét ( Csapó J. és mtsai), az aszkorbinsav és dehidroaszkorbinsav HPLC-vel történô meghatározását, illetve kardamon olaj analízisét ( Biacs P. és mtsai), a formaldehid és aszkorbinsav meghatározását ( Kátay Gy. és mtsai), valamint a kényszeráramlásos rétegkromatográfiát jellemezték. A poszterek bemutatását alapos vita kísérte, bemutató séta a poszterek körül módszerrel.

A második nap elôadásai során a szermaradványok biológiai mátrixból való meghatározását ( Fekete J. és Romvári Zs.), a különbözô kromatográfiás módszerek összehangolt alkalmazását ( Dravecz F. és mtsai), mézek vizsgálatát ( Horváth K. és Perlné Molnár I.), oldószermaradványok GC meghatározását ( Vitányiné Morvai M. és mtsai), a PL EMD fényszórásos detektort és alkalmazását ( Szigeti P.) tárgyalták az elôadók. A mintaelôkészítés fontosságát több elôadás hangsúlyozta, szó volt a szilárd fázisú mikroextraktor szôlészeti-borászati alkalmazásáról ( Vas Gy. és Vékey K.), gyógyszer-metabolitok meghatározásáról ( Romvári Zs. és mtsai), PAH meghatározásáról ( Zimán J. és mtsai), valamint a mikrohullámú mintaelôkészítésrôl ( Ganzler K.). Az elôadásokat követô élénk vita folytatódott a "kerekasztal megbeszélés'' során, a számos érdekes hozzászólás közül Pásztor József véleménye (és ellenvéleménye...) adta a hallgatóság alaphangját. A Vándorgyûlés második napján folytatódott a bemutató séta a poszterek körül.

Az abstract kötet, azaz a poszterek és az orális elôadások kivonatai a Magyar Kémikusok Lapja különszámaként jelent meg.

A szervezést a Magyar Kémikusok Egyesülete Titkársága részérôl Gálosi György és Mihályi Terézia végezte, igen nagy szakértelemmel és hozzáértéssel. Az elôadók és/vagy résztvevôk igen lelkesen szerepeltek a nagy hagyományokkal rendelkezô, de rendezésében némi késedelmet szenvedett Kromatográfiás Vándorgyûlésen, megadván az alapját és igényét az ôszi Kromatográfiás Ankétnak.

Az MKE Kromatográfiás Társasága az 1997-es naptári évben egy részvételi-díj-mentes ankéttal zárta szakmai-elôadói tevékenységét, november 28-án. A KROMATOGRÁFIÁS ANKÉT '97, Kromatográfia -- Elektroforézis -- Tömegspektrometria tizenhárom elôadása több érdekes témát tûzött programjába. A szervezés igyekezett (volna) bemutatni a XX. század technikai lehetôségeit, alternatív jelentkezési formának biztosították az E-mailt is, az elôadások kiválasztásánál a hagyományos technikák mellett a legmodernebb eljárások bemutatásai kerültek a programba, a kiállítók is elhozták nyomtatott anyagaikon mindazt, amit a high-tech az ezredfordulón általában lehetôvé tesz. A "hazai háttéripar'' kéretlen bemutatkozása sem maradt el, a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székházának liftjei aznap reggel nem mûködtek, az egyik liftet is csupán a program megkezdését követôen, de. 10 óra utánra sikerült megjavítani. Így a megfelelô idôben érkezô, 150-nél több résztvevô gyalog tette meg a hetedik emeletig vezetô utat, tekintet nélkül korra, nemre, kiállítói csomagokra, és az Európai Közösséghez való csatlakozási folyamatra...

A liftmentes reggel és a reggeli séta okozta kellemetlenségekért a Kromatográfiás Ankét '97 elôadói kárpótolták a megjelenteket. Az Ankétot Liptay György (az MKE Analitikai Szakosztály elnöke) nyitotta meg, majd Ulrich Ede a Kováts retenciós index négy évtizedét nagy hozzáértéssel mutatta be igen érdekes elôadásában, majd az LC-MS technika két szakavatott gyakorló szakembere következett, Schlégel Péter és Bartók Tibor. Schlégel Péter remek elôadásában az LC-MS eljárásait és készülékeit módszeresen tekintette át, kihangsúlyozva elônyeiket-hátrányaikat, általánosságban és specifikusan, fejlôdésükben és lehetôségeikben elemezve azokat. Bartók Tibor (elôadásának társszerzôi: Komoróczy Rudolf és Sági Ferenc) pedig a HPLC-EC-MS módszert, ideértve a készüléket, a lehetôségeket és analíziseik eredményét ismertette kiváló elôadásában. Pásztor József a szuperkritikus kromatográfia preparatív lehetôségeit a tôle már megszokott lelkesedéssel mutatta be.

A királis elválasztásokat (és detektálási lehetôségeket) három magas színvonalú és igen érdekes elôadás ismertette. Török Gabriella a királis kromatográfia alapjait és legújabb eredményeit mutatta be, Szökô Éva (elôadásának társszerzôi: Gyimesi János és Magyar Kálmán) a nagyfeszültségû kapilláris elektroforézis királis elválasztásokra történô alkalmazásáról beszélt, Gergely András (elôadásának társszerzôi: Horváth Péter és Noszál Béla) a kiroptikai detektálást részletezte.

A preparatív folyedékkromatográfiát Felinger Attila tárgyalta, bemutatva szinte minden lényegeset, melyet az elmúlt években publikáltak -- mások és ô maga. Külön elôadás ismertette a kiszorításos kromatográfiát és annak planáris álló fázison történô megvalósítását. Kursinszki László (elôadásának társszerzôi: Troilina Jekaterina és Szôke Éva) genetikailag transzformált növénykultúra hatóanyagainak HPLC vizsgálatáról beszélt, Pallos József Péter szilikagél felületi és formálási technológiákról, és azok szerepérôl tartott remek elemzô elôadást.

Az OPLC tématerület legújabb eredményeit két elôadás mutatta be. Mincsovics Emil (elôadásának társszerzôi: Kátai György és Tyihák Ernô) a személyi OPLC lehetôségeit, Ferenczi-Fodor Katalin (elôadásának társszerzôi: Wiszkidenszky Alíz és Végh Zoltán) a személyi OPLC gyógyszer-analitikai alkalmazásának tapasztalatait részletezte. Elôadásaik után az ,,OPLC Klub'' szokásainak megfelelô diszkusszióra is sor került.

A Kromatográfiás Ankét '97 valamennyi elôadására jellemzô volt, hogy az elôadók vázolták az általános elméleti ismereteket, illusztrálva azt saját kísérleti eredményeiket is bemutató gyakorlati példákkal -- jól megtalálva ezek összhangját, és betartva a rendelkezésre álló idôkeretet.

A kromatográfia és a rokon elválasztási tudományok iránti érdeklôdôket 1998-ban is szeretettel várjuk. Az MKE Kromatográfiás Társasága Szegeden angol nyelvû nemzetközi szimpóziumot rendez -- ADVANCES IN CHROMATOGRAPHY AND ELECTROPHORESIS -- ACE '98 címmel, június 18--20. között. Magyar nyelvû Kromatográfiás Ankétra pedig 1998 negyedik negyedévében kerül sor.

Kalász Huba


Magyar Festék Szimpózium és Kiállítás
(Budapest, 1997. december 2--4.)

Az MKE Lakk- és Festékipari Szakosztálya és a Festékipari Kutató Kft. közös szervezésében 1997. december 2--4. között került megrendezésre a Magyar Festék Szimpózium és Kiállítás Budapesten a BME központi épületének dísztermében és aulájában.

A konferencián több mint 150 résztvevô 7 szekcióban 21 elôadást hallgathatott meg.

A konferencia résztvevôit Horkay Ferenc az MKE Lakk- és Festékipari Szakosztályának elnöke, a konferencia tiszteletbeli elnöke köszöntötte, majd a rendezvénysorozatot Kálmán Alajos az MKE elnöke nyitotta meg. Megnyitó szavaiban elégedettségének adott hangot amiatt, hogy a magyar festékipar képviselôinek összejövetele létre tudott jönni a szervezés nehézségei ellenére. Rögtön szólt a festékanyagoknak az emberi kultúra hosszú fejlôdésében betöltött szerepérôl, a barlangrajztól a reneszánsz festészeten át a modern köznapi életben használatos nélkülözhetetlen bevonóanyagokig.

Elsô elôadásként Bognár János, a konferencia szervezô bizottságának elnöke, a Festékipari Kutató Kft. igazgatója ismertette a magyar festékipar helyzetét. Az elôadást a Magyar Kémikusok Lapja jelen száma leközli. [Magy. Kém. Lapja, 53, 114 (1998)]

A konferencia felkért elôadói túlnyomórészt a vízzel higítható bevonatrendszerek különbözô típusainak bemutatásával, jellemzô összetevôinek tulajdonságot befolyásoló hatásával foglalkoztak.

Andew Trapani (Rohm and Haas) figyelemre méltó eredményekrôl számolt be. Elôadása egy új típusú, kétkomponensû epoxi-gyanta alapú bevonóanyag szerkezeti felépítésével és elônyös tulajdonságaival foglalkozott. A hagyományos, gyenge kültérállóságú epoxi-amin rendszerek kiszorulhatnak a kereskedelmi forgalomból, amennyiben az elôadáson bemutatott karboxilezett akril-epoxi bevonatok hasonlóan ellenálló, gyorsan térhálósodó filmképzôként szerepelnek.

Friedrich Müller (Vianova Resins AG.) elôadásában ugyancsak az epoxi-gyanták vizes diszperziójának egy újabb családjával foglalkozott. A szilárd epoxi-gyanták elegyítése új típusú, térhálósító hatású emulgeáló szerekkel kimagasló mechanikai tulajdonságokat kölcsönöz a jellemzett rendszereknek. A személygépkocsik és haszonjármûvek javító festésére ezidáig túlnyomórészt oldószeres, kétkomponensû poliuretán festékeket alkalmaztak.

Richard Sonntag (Bayer AG.) arra vállalkozott, hogy átfogó képet nyújtson a vizes bázisú poliuretán bevonatok fejlesztésének jelenlegi állapotáról.

Buday Miklós (DUSLO J.S.C.) a szlovák gyár új diszperziós kötôanyaginak paramétereit mutatta be.

A vizes diszperziós falfestékek kötôanyagának új generációját képviselik azok az ún. szagtalan diszperziók, amelyek csak ppm nagyságrendû illékony szerves vegyületeket tartalmaznak. Ulrich Bülow (Wacker Chemie GmbH.) ezen diszperziókból készült fal- és homlokzatfestékek, vakoló- és tömítôanyagok környezetbarát tulajdonságait mutatta be.

Eric H. Colstee (Zeneca Resins B.V.) elôadásának középpontjában a vízzel higítható festékekkel történô korrózióvédelem problematikája állt.

Rolf Arnold (Ching GmbH.) néhány gyakorlati példán keresztül hasonlította össze az oldószertartalmú és a vízzel higítható korrózióvédô rendszerek alkalmazási tapasztalatait.

A festékek fejlesztésével, formázásával foglalkozó szakemberek száma kiemelkedôen értékes elôadásnak bizonyult Hajas János (BYK-Chemie GmbH.) összefoglaló értékelése, melyben elsôsorban a vízzel higítható festékeknél jelentkezô terülési, nedvesítési, habzási, pigment flokkulálási, kráteresedési stb. bevonati problémák fizikai-kémiai okait és megoldásának lehetséges útjait mutatta be.

A reológiai adalékok helyes kiválasztásának bemutatása volt a célja Douglas Smith (RHEOX Europe N.V.) elôadásának.

A vizes bázisú, oldószeres pigmentpaszták elôállítása nemcsak azért elônyös, mert alkalmazása kevésbé káros az egészségre, hanem gazdaságosabb festékgyártást is eredményezhet. Az erre irányuló fejlesztési törekvést tükrözte Andreas Stüttgen (TEGO GmbH.) és Koen Burger (EFKA B. V.) külön-külön elhangzott elôadása.

Alkalmazástechnikai szempontból különösen értékes összehasonlító eredményeket közölt Jean-Luc Blaise (Rohm and Haas), a vízzel higítható bevonatok kültéri állósági eredményei ugyanis ezen festéktípusok fiatal kora miatt hosszabb idôtartamra még nem ismeretesek.

Patrick Van Waes (Du Pont) elôadásában a TiO2 értékmérésére új módszert ismertetett, amely a bevonat optikai tulajdonsága és a pigment szemcseméret elosztása közötti összefüggésen alapul.

Új transzparens szerves pigment-generációról számolt be Roland Loretan (CIBA Spec. Chem. Inc.), amely elsôsorban autózománcok metál- és gyöngyház-árnyalatainál kerül alkalmazásra.

Nagy gyakorlati segítséget nyújtott Kovácsné dr. Stáhl Ágnes (Festék Kutató Kft.) "Színrendszerek a festékipari gyakorlatban" c. elôadása. A színek megjelenítésére szolgáló különbözô színminta-gyûjtemények többnyire a színek rendszer nélküli halmazai. Ezért a szakemberek régóta foglalkoznak -- ezidáig sikertelenül -- egy szisztematikus színrendszer kölcsönös elfogadásával.

Paul Swan (Eastman Chemical Ltd.) egy hagyományosan jól ismert alapanyag, a cellulóz-aceto-butirát különbözô elôállítási típusainak alkalmazási tulajdonságait foglalta össze, különös tekintettel a korszerû gépjármûbevonatokra.

A festékfelhasználás kiemelten kritikus területét jelenti az útburkolatfestés. Hegedûs Lajos (Service Universal Kft.) részletes tájékoztatást adott a jelenleg Magyarországon, ill. a fejlett országokban használatos útjelzô anyagokról.

Csatai Tibor (Mol Rt. KUMMI KKL.) a bányászati üzemek szénhidrogén tartályainak bevonására szolgáló korrózióvédô bevonatok kiválasztási kritériumairól, míg Földes Árpád (Fôvárosi Közterület-Fenntartó Rt.) a nagyméretû kültéri acélszerkezetek korrózióvédelmi problémáiról szólt.

Külön színfoltja volt az elôadássorozatnak Dárdai Zoltán (BUDACOLOR Festékgyár Kft.) elôadása, aki a nyomdaipari ofszet festékek filmképzésének gyorsítására új eljárás bevezetésérôl számolt be.

Bognár János a konferenciát bezáró összegzésében kiemelte a rendezvény látogatottságát, ami nemcsak a konferencia jó témaválasztását minôsíti, hanem azt is jelzi, hogy a hazai festék-szakma végre az élénkülés jeleit mutatja. Találkozunk újra 1999-ben!

A konferencia rendezvényével párhuzamosan megrendezett kiállításon közel 25 külföldi és hazai cég vett részt a BME Központi épületének aulájában. A kiállítók között kötôanyag és alapanyaggyártó, vizsgálóberendezéseket és mérômûszereket gyártó, adalékanyagokat, pigmenteket és töltôanyagokat gyártó és forgalmazó, gépgyártó és szolgáltató cégek szerepeltek újabb kínálatukkal.

A Rohm and Haas "Mikulások'' játékos ötleteikkel jól illeszkedtek a rendezvény Mikulás elôtti idôpontjához. Ez a kedves színfolt a rendezvénysorozat hangulatát kedvezôen befolyásolta.

Bognár János


Vissza