KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat
(103. évfolyam, 10. szám, 1997. október)

Barkó György és Hlavay József: Faktoranalízis alkalmazása piezoelektromos kémiai érzékelôk szelektivitásának jellemzésére

Lakatosné Szabó Julianna és Lakatos István: Az etoxilált nonil-fenol-homológok hatása a kôolaj--víz rendszer határfelületi reológiai sajátságaira

Hofmann Tibor, Kriska Tamás és Gál Dezsô: Élô sejtekben képzôdô szabad gyökök kvantitatív vizsgálatának lehetôségei

Ohmacht Róbert és Kiss Ibolya: Peptidek gyors HPLC-elválasztása nemporózus állófázison

Sarkadi Éva, Kovács Zoltán, Andó László, Szelecsényi Ferenc, Szádai János, Emri Miklós és Molnár Zsigmond: 11C izotóppal jelzett metionin elôállítása pozitron-emissziós tomográffal történô vizsgálatokhoz

Somlai János, Kanyár Béla, Lendvai Zoltán, Németh Csaba és Bognár Róbert: Az Ajka-környéki szénsalak-építôanyagból eredô radioaktív sugárzás lakossági dózisjáruléka

Mûanyag és Gumi
(34. évfolyam, 11. szám, 1997. november)

Zeöld Ildikó: Budatranspack '97

Dr. Muzsay András: A mûanyagipar fejlôdésének fény- és árnyoldalai

Dr. Banai Endre, Tôkés Endre: Mûanyag csomagolóeszköz fejlôdésének és felhasználásának tendenciái

Honvári Károly: Polisztirol csomagolástechnikai alkalmazása

Dr. Sohár Judit: Az élelmiszercsomagoló anyagok egészségügyi szabályozása

Simon Péterné, dr. Sándor Szabolcsné: Új követelmények a gyógyszercsomagolásban az Európai Unióban

Viszkei György: A csomagolási hulladékok hasznosításának néhány kérdése

Rajkai Zsombor, Velki István: A PVC-por gyártás környezetvédelmi fejlesztései a BorsodChem Rt.-nél

Dr. Marossy Kálmán: Extrudált kemény PVC elôéletének meghatározása

Korróziós Figyelô
(37. évfolyam 6. szám, 1997. november--december)

Bleuer Miklós -- Mádi András: Minôségbiztosítás az építôiparban: elmélet és gyakorlat

Bod Magdolna: A KOTERM bevonóanyag alkalmazásával nyert üzemi tapasztalatok

Herendi József -- Jambrich Ágoston: Csôvezetékek szalagbevonatára vonatkozó tapasztalatok

Tompa Miklós: A kóboráram-korrózió egy érdekes esete

Nagy András: Nagyhatású környezetbarát vízkôgátló kifejlesztése a cukoripar számára

S. E.


Vissza