A magyar vegyipar és kémiatudomány


ÖSSZEFOGLALÁSOK

Szántay Balázs: Korszerû diagnosztikai módszerek alkalmazása a vegyiparban. A sorozat bevezetôje
A diagnosztika fogalma és jelentôsége. A mûszaki diagnosztika a gépiparban, az energiaiparban és a vegyiparban. A vegyipari gépészet információ-hordozói megkeresésének eljárásai. Szemrevételezési módszerek: mikroszkópiai, endoszkópiai és átvilágítási vizsgálatok. rezgéstani módszerek: periódikus rezgések, zajok, zörejek vizsgálata, ultrahangos vizsgálatok. A diagnosztikai módszerek alkalmazása vegyipari termelô berendezések karbantartásához forgógépek, vegyipari készülékek, kémiai reaktorok, tartályok és csôvezetékek esetében. A korrózió, erózió, túlhevülés, szerkezetianyag-hibák, anyagkifáradás, törések elôrejelzése és észlelése a diagnosztika segítségével.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 60 (1998)]

Valasek István: Vegyi üzemek kenôanyagainak üzemközi vizsgálatai. Cirkulációs olajok, ipari hajtómû olajok hidraulikus olajok és felhasználásuk
A közlemény a vegyi üzemek leggyakrabban használt kenôolajainak, valamint a kenôzsírok kiválasztásának módszerérôl és a felhasználásuk során bekövetkezô változásairól ad áttekintést. Foglalkozik az üzemi körülmények között bekövetkezô minôségváltozás hatásaival, illetve a minôségváltozás nyomon követésének lehetôségével és ismerteti a használhatósági határértékeket. A javasolt kenéstechnológia oly mértékig flexibilis, hogy valamennyi vegyi üzemben közvetlenül felhasználható vagy kisebb módosításokkal adaptálható. A közlemény elsô része a cirkulációs olajokkal, ipari hajtómû olajokkal, hidraulikus olajokkal és felhasználásával foglalkozik.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 62 (1998)]

Tömösy László: Mechanikai mûveletek
Az "Újdonságok az ACHEMA '97-en'' címû sorozat koncepciójának megfelelôen a közlemény a megjelölt témakörben néhány jellegzetes és általános érdeklôdésre számottartó készülék szerkezetét, mûködési elvét és alkalmazását ismerteti.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 68 (1998)]

Kalaus György -- Greiner István: Újabb eredmények az aszpidospermánvázas és rokon indoalkaloidok szintézise körében
Az áttekintésben tömören összefoglalva megtalálhatók az anilino-akrilát szerkezeti egységet tartalmazó aszpidospermán- és pszeudoaszpidospermán-vázas alkaloidok az utóbbi 15--20 évben megjelent, legfontosabb szintézisei. Különös figyelmet fordítottak a szerzôk a biomimetikus szintézisek taglalására, a különbözô utakon fel-, és kiépített szekodin izomerek és analógok szerkezetének a bizonyítására (valószínûsítésére), valamint azok hasznosítására a természetes anyagok szintézisében.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 74 (1998)]


Vissza