HÍREK AZ IPARBÓL

Astra Pharmaceuticals Kft. 5 éve van a hazai piacon önálló leányvállalattal a svéd Astra. Az idén a Maros utcai irodából az új törökbálinti cégházba költöznek. 1996-ban 1,5, 1997-ben több mint 2 Mrd Ft-ot forgalmaztak. Ezzel a 18. lett a magyarországi gyógyszercégek között. A létszám 146 fô.

1993-ban jött létre az Astra kelet-európai klinikai kutatóközpontja Budapesten mintegy 60 alkalmazottal.

Novartis Hungaria Kft. Jelentôs növekedéssel 1997-ben 18 Mrd Ft árbevételre számít a gyógyszer- és vegyianyag forgalmazással foglalkozó cég. Mint ismeretes, az anyavállalat a Novartis AG a két svájci óriás gyógyszervállalat, a Ciba-Geigy és a Sandoz 1996 decemberi fúziójával jött létre. A hazai piacon eladott termékek 94%-át magyar üzemekben bérmunka, illetve licencszerzôdés formájában gyártatja.

Biorex Rt. Bejelentették, hogy az Abbott laboratórium, az amerikai gyógyszergyártó cég részvénytulajdont vásárolt, az eddig az Elsô Magyar Alap tulajdonában lévô, gyógyszerfejlesztéssel és gyártással foglalkozó vállalkozásban. Ezen túlmenôen legalább a következô két évre jelentôs mennyiségû pénzt fektet a cégbe.

Phylaxia Pharma Rt. Alaptôkeemelést és a részvények tôzsdei bevezetését tervezi az állatgyógyászati termékekkel foglalkozó, 650 milliós alaptôkéjû cég. Mint ismeretes, a 90-es évek elôtt a Phylaxia gyártotta a fertôzô betegségek elleni humán- és állatgyógyászati oltóanyagokat. Kivált belôle a Humán Rt. és az állatgyógyászati részt pedig megvásárolta a -- Chinoin Rt.-t is birtokló -- francia Sanofi. Az állami tulajdonban maradt és tápszerekkel, vitaminokkal, hozamfokozókkal foglalkozó Phylaxiát 1993-ban felszámolták. A Bankár Kft., majd a Bábolna közremûködésével azonban többszöri kivásárlásokkal és fúziókkal létrejött a mai Bábolna Pharma Rt. Ennek 46%-a a Bábolna Rt., 40%-a külföldi pénzügyi befektetôké, 14%-a pedig a dolgozóké. 1996-os árbevételük 1,8, az 1997-es 2,4 Mrd Ft volt. Az adózás elôtti nyereség 400, illetve 180 MFt. A csökkenés oka, hogy 1997-ben leírták a Phylaxia 240 milliós elhatárolt veszteségét.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Valamivel több mint tíz százalék részvénymennyiséget bocsát az ÁPV Rt. újból piacra az év elején. 3+1% magánszemélyeké, a többi belföldi és külföldi befektetôké lehet.

A Szegedi Bányászati üzemben 80 000 m3/h gázáram kén-hidrogén tartalmából környezetbarát folyadékfázisú katalitikus eljárással kenet nyernek ki (100 kg/nap).

Somogy megyében viszonylag alacsony fûtôértékû földgázból osztrák-magyar közös vállalkozásban erômû épül az ezredfordulóra. Az erre alakult nagykanizsai székhelyû IN-ER Erômû Kft. 30%-ban MOL, 70%-ban osztrák tulajdonú.

Budapesti Vegyimûvek Rt. Néhány további részlet a kormány által elôírt környezeti szennyezés megszüntetésrôl Garéban: munka-csoport alakult a cégen belül, és programot készítettek a határidôk és a felelôsök kijelölésével. Eszerint a hulladék kisebb részét el kell szállítani, hogy helyet teremtsenek a nagyobb rész biztonságos helyszíni átcsomagolására. Az ártalmatlanításra a kormány útmutatása szerint a leghatékonyabb költségkímélô módszert kell a BV Rt.-nek megtalálnia. Eddig már közel 30 cég jelentkezett ajánlatával.

1997-ben várhatóan nem érik el a tervezett 5,8 milliárdos bevételt. Tovább esett a növényvédôszerek és a szervetlen termékek belföldi forgalma. Jól halad a 2- és a 4-amino-benzotrifluorid export értékesítése. Ezek a fôtermék, a 3-izomer mellett képzôdnek, és igen jó áron értékesíthetôek. A jelentôs költségmegtakarítás révén a BV Rt. a tervezett eredményt várja.

A tervek szerint 1999 végéig megszerzik az Észak-magyarországi Vegyimûvek Kft.-ben a többségi tulajdont.

Reflektorfénybe került a talajszennyezés a hidasi (leginkább csontenyvet gyártó) telepnél. Ennek oka, hogy a 70-es években 8000 tonna tetraklórbenzol gyártási üstmaradékot átmenetileg itt tároltak, majd innen került mai helyére Garéba. A talajba került poliklórozott benzolok a 65 helyrôl kiemelt 118 vízminta elemzési eredménye szerint az egykori tároló terület alatt koncentrálódnak 2--4 méter között. Nem szennyezôdtek a felszíni vizek és a határérték alatti szennyezés nem érte el a közeli Bonyhád falu 2 km-es körzeti vízbázisának határát. Az eddigi lokációs tevékenység fenntartása esetén az eddig mért adatok szerint legalább 4 év kell.

A kármentesítés két lépcsôbôl áll majd. A szennyezett talajt kiemelik és a gyár volt szennyvíziszap tavának északi részébe helyezik. Ennek költsége 126 MFt. A második lépcsôben el kell bontani a klórozott benzolszármazékokat. Erre a cégnél -- amint errôl beszámoltunk -- sikeres mikrobiológiai kísérletek folynak. A teljes költség 1--2 milliárdra becsülhetô. A talajvíz tisztására UV besugárzásos oxidációs módszerek fejlesztése is folyik.

Nitrokémia Rt. Az ÁPV Rt.-nek 1998. május 30-ig kell beterjesztenie a kormány elé az utolsó állami tulajdonban lévô vegyipari nagyvállalat átszervezésének, privatizációjának és vagyonkezelésének a helyzetét, illetve stratégiáját. Az elképzelések szerint a múltból származó környezeti teher, az ehhez kapcsolódó üzemrészek, valamint a kisebb piaci pozícióval rendelkezô társaságok maradnának a jelenlegi cégen belül. A növényvédôszer- és intermedier-gyártás egy új társasághoz, a Nitrokémia 2000-hez kerülne. Ez a terhektôl megszabadult cég már könnyebben privatizálható.

A bevételbôl egy 1993-as kormányhatározat szerint 1,2 Mrd Ft a környezeti problémák megoldására fordítandó. Ez a célja a régóta esedékes japán hitelnek is, melybôl 1,3 millió dollár a Nitrokémiáé.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Az ezredfordulóra új 140 kt/év kapacitású polipropilén gyárat építenek. Ezzel megduplázódik a PP kapacitás. Az összes beruházási költség 23 Mrd Ft, ennek 2/3-át bankhitelbôl, 1/3-át saját forrásból fedezik. Megjegyzendô, hogy erre már ma is lenne forgótôke-fedezet alaptôkeemelés nélkül, még akkor is, ha az osztrák mûanyagfeldolgozó megvásárlását is tekintetbe vesszük.

Nyersanyagforrás a pirolízis rekonstrukcióból származó saját forrás, valamint a MOL-nál melléktermékként keletkezô, eddig jórészt exportált, több mint 60 ezer tonna propilén.

BorsodChem Rt. A cég szerves peroxid gyártó üzemet kíván létrehozni 1998-ban. A beruházás értéke 350 MFt, kapacitása 600 tonna/év, árbevétele 6--700 MFt. Ennek felét a cég használná, a másik felét értékesítené.

Mint ismeretes, a Finomkémiai Divízióban a BC Rt. eddig is gyártott a vinil-klorid polimerizálásához szerves peroxidokat fôként klórhangyasav-2-etil-hexil-észterbôl oxidációval diizooktil-peroxid-dikarbonátot. Ehhez a mûveleti laboratóriumban kifejlesztett speciális filmreaktort használják.

Erdért Rt. Az MRP szervezet vásárolta meg a 2,89 Mrd Ft alaptôkéjû társaság vagyonának 85%-át. Az árfolyam 82,2%-os, 2,02 Mrd Ft-ot kell kifizetni. 1996-ban 6,5, 1997-ben 7,7 milliárdos árbevételt értek el 40--50 MFt-os adózás elôtti nyereséggel. A fennmaradt 15% tulajdoni hányadot a társaság dolgozói ugyanilyen árfolyamon, de a vételár felének elengedésével vásárolhatják meg.

Országos környezetvédelmi költségek 1997-ben Magyarországon 80, 1998-ban 110 Mrd Ft-ot költünk környezetvédelemre. Ezen belül a Központi Környezetvédelmi Alap 1997-ben 16, 1998-ban 24 Mrd Ft-tal gazdálkodhat.

Dr. Körtvélyessy Gyula


Parafálták a Mûanyag-Csôgyártók Szövetségének (MCsSz) alapszabályát. Három mûanyag-csôgyártó vállalat (Pannonpipe Mûanyagipari Kft., Wavin Pemü Kft. és az Uponor Mûanyag Csôrendszer Kft.) vezetôi parafálták az új szövetség alapszabályát.

Az MCsSz a tagvállalatainak érdekvédelmi szerve, a Magyar Mûanyagipari Szövetség keretén belül mûködik (tagjai egyúttal a Magyar Mûanyagipari Szövetségben is tagok). A Magyar Mûanyagipari Szövetség tagja a jogi személyiségû Magyar Vegyipari Szövetségnek. Az MCsSz nyitott azon további tagok felé, akik elfogadják a MCsSz alapszabályát.

A MCsSz elnöke:
Dr. Christian Hemerka ügyvezetô igazgató, Pannonpipe Mûanyagipari Kft.

alelnöke:
Somogyi Piroska ügyvezetô igazgató, Wavin Pemü Kft.

elnökségi tag:
Dan Schmierer ügyvezetô igazgató, Uponor Mûanyag Csôrerndszer Kft.

Az MCsSz munkatervében -- elôzetes tervek szerint -- szabványosítási, statisztikai, környezetvédelmi, EU harmonizációs tevékenységek szerepelnek.

M. A.


A Vegyépszer Rt. 1997-ben tovább növelte piaci részesedését, az éves árbevétel várhatóan 15 Mrd Ft-os nagyságrendet ér el. A Paksi Atomerômûben folytatódott a kiégett kazetták átmeneti tárolására szolgáló létesítmények építése. Az 1. ütemet a Vegyépszer Rt. Építési Divíziója nyerte és az elvégzett munkáért 1997-ben Építômesteri Kitüntetést kapott. A II. ütem kivitelezését ismét a Társaság nyerte el.

A hazai lakáspiacon már stabil helye van a Társaságnak. 1995 decemberében a Honvédelmi Minisztérium versenytárgyalásán elnyerték a Rétköz utcai lakótelep B. és C. jelû épületeinek kivitelezésére szóló megbízást. A megépült 90 lakást két ütemben adták át a megbízónak, a munka 1997 decemberben lezárul.

Orenburgban a Vegyépszer Rt. több beruházásban is érdekelt. Ezek egy részének átadására a közelmúltban került sor. A Társaság kulcsrakészen vállalta a gázkondenzátum vasúti ponttöltô állomás kivitelezését. Az építési és szerelési munkák augusztusban befejezôdtek, a próbaüzem novemberben zárult. A létesítmény októbertôl üzemszerûen mûködik. A 22 állásos propán-bután vasúti töltôhíd megvalósításának I. üteme szintén lezárult, 1997 december közepén kerül sor az üzemindításra.

Egyesült Vegyimûvek Rt. 1993-ban az Egyesült Vegyimûvek Rt. privatizációja során -- a részvények kivásárlására -- a társaság mintegy 400 dolgozójából alakult MRP Szervezet jelenleg a részvények 43,8%-át birtokolja. A társaság -- eredményes mûködése és folyamatosan stabil likviditási helyzete mellett -- lehetôvé tette az MRP Szervezet számára, hogy hátralévô ,,E''-hiteltartozását a futamidô lejárta elôtt 1997. december 5-ig egyösszegben kifizethesse.

Az MRP Szervezet alapcélja megvalósítását célzó támogatás megszûntével a felszabaduló pénzeszközök jelentôsen bôvítik a társaság további növekedését elôsegítô lépések megtételéhez szükséges finanszírozási forrásokat.

V. J.


Tiszamenti Vegyimûvek. Az ÁPV Rt. novemberben döntött, a hosszas procedúra végén a nyíregyházi Bige Holding Kft.-t hirdették ki a legújabb privatizációs pályázat gyôztesének. Mint Bige László ügyvezetô elmondta, a vételár 60%-át készpénzben, a többit pedig kárpótlási jeggyel fizették ki. A tulajdonos azt is közölte, hogy a cég 100%-ban magyar tulajdonú, mezôgazdasági termékek, vegyipari alapanyagok és késztermékek forgalmazásával foglalkozik, de gyártóüzemmel is rendelkezik. Az anyacég évente két és fél Mrd Ft árbevételt produkál. Vállalta a gyár területén lévô hatszázezer tonna veszélyes hulladék jövô év végéig történô megsemmisítését is.

Szalay László, a vállalat hosszú idôn át volt vezérigazgatója nyugdíjba vonult.

A munkavállalók közül senkit nem kívánnak elküldeni, mivel meg akarják kétszerezni a termelést.

(A Magyar Vegyipar} 1997. novemberi számából)


A Transzcenter Mûtrágyagyár Kft. az elmúlt év végére a volt Peremartoni Mûtrágyagyár teljes infrastruktúráját kivásárolta, ennek következtében rendkívül nagy szabad eszköztárral rendelkezik, és várja a befektetôk ezirányú érdeklôdését: Transzcenter Mûtrágyagyár Kft., 8182 Peremarton.

Várhatóan 1997-ben is eredményes évet zár a Kft., de eredményei nem fogják elérni a korábbi évek számadatait. Ez elsôsorban a magyar mezôgazdaság helyzetével magyarázható -- tájékoztatott Zajacz István ügyvezetô igazgató.

(A Magyar Vegyipar} 1997. novemberi számából)


Új benzinkeverô a MOL Rt. Dunai Finomítójában. 1997 decemberében a MOL Rt. Dunai Finomítójában, Százhalombattán új automatizált benzinkeverô rendszert helyeztek üzembe. A 3,4 Mrd Ft költséggel, 11 hónap alatt elkészült új rendszer on-line módon felügyeli a motorbenzin komponensek keverését és biztosítja a kész üzemanyagok elôírásszerû és egyben a leggazdaságosabb elôállítását. A benzinkeverô a Honeywell cég által szállított folyamatirányító rendszert alkalmaz.

Lezárult a benzinkorróziós ügy a MOL Rt.-nél. 1997 decemberében a MOL Rt. sajtótájékoztatón ismertette a korróziós benzinügy vizsgálati eredményeit. Mint ismeretes, az észak-magyarországi térségben 1997. közepétôl megszaporodott a gépkocsi üzemanyag tápszivattyúk rendellenes kopásával kapcsolatos reklamációk száma. A vizsgálat adatai szerint a meghibásodásokat kiváltó rézkorróziót okozó komponensek a Százhalombattát Tiszaújvárossal összekötô csôvezeték faláról kerültek az üzemanyagba akkor, amikor a Százhalombattán gyártott motorbenzint Tiszaújvárosba továbbították. Ezt a vezetéket korábban alternatív módon, vegyipari benzin szállítására is használták. A MOL által gyártott üzemanyagban más vállalatok és független intézetek sem tudtak kimutatni rézkorróziót kiváltó vegyületeket. Azóta a tiszaújvárosi elosztóközpontba vasúton szállítják a Százhalombattán gyártott benzint, a csôvezetéket pedig kitisztították. A hazai gyakorlatban nem igazán jellemzô módon a MOL 1997. augusztusban bejelentette, hogy az észak-magyarországi térségben forgalmazott benzinektôl meghibásodott tápszivattyúk igazolt javítási költségeit a társaság -- jó hírneve megôrzése érdekében -- megtéríti. A felhívásra 1997. december közepéig a MOL-hoz 1 550 bejelentés érkezett 1 791 hibás szivattyúra. Ebbôl 240 reklamációt elutasítottak. Összesen 71 millió Ft-ot fizettek ki a panaszosoknak. A MOL által gyártott motorbenzinek fô viszonteladóit reprezentáló Magyar Ásványolaj Szövetség képviselôje jelezte, hogy elégedett a MOL intézkedéseivel és lezártnak tekinti az ügyet.

R. L.


1997. évi nemzeti minôségi díj: Taurus Mezôgazdasági Abroncs Kft. Horn Gyula miniszterelnök november 14-én pénteken a Minôségügyi Világnapon a Parlament Kupolatermében adta át a Nemzeti Minôségi Díjakat. Az 1997. évi Nemzeti Minôségi Díjat a nagyméretû termelô vállalati kategóriában a Taurus Mezôgazdasági Abroncs Kft. (Nyíregyháza) nyerte el.

A TAURUS márkájú mezôgazdasági radiál abroncsok gyártását 1979-ben kezdték el Nyíregyházán. A vállalkozás Magyarországon az elsôk között szerezte meg 1992-ben az ISO 9002 szerinti tanúsítást a teljes tevékenységi körre. Azóta a cég folyamatosan fejleszti rendszerét a teljes körû minôségirányítás érdekében.

A Nemzeti Minôségi Díj elnyerésében fontos szerepe volt a felsôvezetés magas színvonalú munkájának, valamint annak, hogy elkötelezett és aktív képviselôje volt a vállalat minôségkultúrájának, a TQM szemlélet terjesztésének. Külön említést érdemel, hogy a vezetôk saját teljesítményüket az ún. Menedzsment Filozófia alapján közösen megfogalmazott célokhoz mérik és folyamatosan felülvizsgálják. A fejlesztés középpontjába az emberi erôforrást teszik. A jobb minôség elérésében ösztönzô rendszer alkalmazásával teszik érdekeltté a dolgozókat. Fontos számukra a dolgozók céghez való kötôdésének megteremtése. A kellôen szabályozott, kitûnô információs rendszer a vállalat minden szintjén biztosítja a szükséges tájékozottságot. A körültekintôen kiépített beszállítói kapcsolatrendszer mûködtetése révén a vállalat és beszállítói kölcsönösen részt vesznek egymás fejlesztési folyamataiban és a mûszaki problémák megoldásában.

A cég elsôsorban eredményes minôségpolitikájával számottevô piaci prozíciókra tett szert mind a világpiacon, mind az EU piacain.

Sz. G.


Hírek a vegyianyagok világpiacáról

A nyugat-európai szuszpenziós PVC piacon novemberben kiemelkedô mennyiségben kötöttek üzleteket, bár elmaradtak az októberi csúcstól, és a hónap végén szezonális lassulás tapasztalható. Az év végét figyelembe véve azonban az igények így is magasak és a termelôk a tél folyamán is magas készletszintet akarnak tartani. Mind az eladók, mind pedig a vásárlók az árak stabilizálásán fáradoznak, melyek jelenlegi szintje spot* bázison 730--750 USD/t FOB NWE**. A paszta típusok piacán a gyártók 0,03--0,05 DEM/kg áremelést tudtak elérni a negyedik negyedévben.

A kissûrûségû polietilének november végi európai piacán az árak stabilak, 790--830 USD/t FOB NWE**, az igények szintén, az ellátás szûkösen kiegyensúlyozott. Néhány eladó úgy érzi, megérett az idô az árak emelésére, mások viszont aggódnak emiatt, mivel a piac túltelített s a verseny igen erôs. Az ázsiai térségben viszonylagos csend van, mivel a kínai kvótákat kitöltötték. A lineáris PE piac stabilan tartja magát, az elérhetô haszon alacsony. A nagysûrûségû PE-k piacán hasonló jelenségek tapasztalhatók azzal a különbséggel, hogy kisebb gyártási problémák léptek fel, s ettôl néhány gyártó a januári árak emelkedését reméli.

A polipropilén európai piacán november végén enyhe áresést regisztráltak, az árszint 670--700 USD/t FOB NWE**, de a jelenség nem általános. Néhány eladó szerint nem kell "felüln" ennek az évvégi hangulatnak, mert az igények megfelelôek s a készleteket ellenôrzik. Néhány szerzôdött vásárlónak pedig az évvégi csökkenési várakozások miatt visszafogott termelés következtében nem tudták kielégíteni az igényeit teljes mértékben. A Kelet-Európából származó termékek ajánlati ára kissé alatta marad a múlthavinak. Az európai árut a Közel-Keletre 700 USD/t körül kínálták leszállítva, míg az USA és Ázsia termelôi ugyanezt 615--630 USD-ért ajánlják, igen kemény versenyt diktálva.

Butil-acetátra december elsô hetében enyhe változást regisztráltak mind az árak, mind pedig a piaci körülményeket tekintve, s ez az irány várhatóan az év végéig fennmarad. Az igény ebben az idôszakban meglehetôsen nagy, mivel a gyártók a közelgô ünnepek elôtt igyekeznek kielégíteni a rendeléseket. Az évvégi lelassulás tudatában és a készletezési költségek csökkentése érdekében a mennyiségeket tekintve azonban óvatosak. Az ártartomány 1350--1400 DEM/t leszállítva.

Etil-acetátra az árak gyakorlatilag változatlanok, s az eladók szerint az igények lassulásának a nyoma sem látszik, a piaci szereplôk még a szokásos szezonális szünet elôtt szeretnék kötelezettségeiket teljesíteni. Az árak leszállítva 1550 DEM/t felett alakultak, de egy agresszív gyártó 1510--1530 DEM/t ajánlatával okozott némi feltûnést. Gyártómûvi paritáson 1480--1490 DEM/t áron is hozzá lehet jutni a termékhez. Meg nem erôsített hírek szerint olcsóbb orosz és japán árukat is ajánlottak, de lehet, hogy ez csak a januári ártárgyalások elôszele.

Metanolra vonatkozóan az 1998. I. negyedévi szerzôdéses árak vitája még nem fejezôdött be, de az árelképzelések már ismertek. Az egyik nagy gyártó 360 DEM/t FOB Rotterdam árat jelzett, többen azonban még nem hallatták a hangjukat. A fogyasztók részérôl némelyek jelentôs árcsökkentést várnak. A legtöbb piaci szereplô a decemberi konferenciát (Florida, Tampa) várja, ahol lehetôségük lesz megkezdeni a tárgyalásokat. A FOB Rotterdam ár december elsô hetében 330--340 DEM/t, az európai üzemek a normál kapacitás közelében mûködnek.

A metil-etil-keton (MEK) piac az év végére lecsendesült, az igényszint állandósult, a megkötött üzletek árszintje 650--670 USD/t FOB Rotterdam. Az export tevékenység kicsi, az árak a megjelölt sávban mozogtak.

Az aceton piacát tekintve mindkét fél (eladók és vevôk) egyetért abban, hogy a decemberi ellátás feszes marad, nincs árufelesleg, a felhasználók azonban hangsúlyozzák, hogy elegendô készlettel rendelkeznek az év végéig. A januári árak még nem tisztázódtak, de ha továbbra is ilyen marad a kínálati helyzet, sikeresek lehetnek az áremelési törekvések. A jelenlegi --metil-metakrilát (MMA) gyártásához használt minôség--árszint Észak-Nyugat-Európában 830--870 DEM/t leszállítva. Az oldószerminôségû aceton piacán megfigyelt árszint 1200--1250 DEM/t NWE.

Az ecetsav december eleji piacát csökkentô szerzôdéses árak és mennyiségek mellett a kiegyensúlyozottság jellemzi, a spot árak változatlanul 1100--1150 DEM/t NWE leszállítva. Az I. negyedévi árelképzelések már napvilágot láttak.

Elcsendesedett a mono-etilén-glikol (MEG) piac, a fagyálló folyadékok gyártói decemberben a lanyha üzletmenetre és az alacsony árakra panaszkodtak, miközben érdeklôdve figyelték az idôjárásjelentést, mikor fordul már hidegebbre. A helyzettel párhuzamosan az azonnali árak 620--650 USD/t FOB NWE-re estek. A januári árak még teljesen tisztázatlanok.

*: azonnali

**: Free on Board, North West Europe

[ Forrás: ICIS-LOR információk]

M. F.


Vissza