MKE HÍREK

Az MKE Elnöksége 1997. november 25-én tartotta évvégi ülését. Kálmán Alajos, elnöki minôségében elôször nyitotta meg az ülést és üdvözölte a megjelenteket.

Napirend elôtt tájékoztatást adott arról, hogy megalakult a Gazdasági Kabinet és elkezdte mûködését.

Kálmán Alajos emlékeztetett arra, hogy elnöki programjában meghirdette azt a gyakorlatot, miszerint az elnökség kooptált tagjai legyenek az egyesületet támogató cégek vezetôi. Ez a folyamat elindult és eredményei 1998-ban várhatóak.

Elindult egy rendteremtô folyamat is a tagdíjfizetés területén.

Az MKE titkársága egy fômunkaidôs létszámmal bôvül. Az ügyvezetô titkári stafétabot átadásra 1999-ben fog sor kerülni a Tisztújító Közgyûlés után. Ezután került sor a napirendi pontok megtárgyalására.

Elsô napirendi pontként Harsányi László fôtitkár terjesztette elô az Intézôbizottság javaslatát, miszerint két Than Károly emlékérem odaítéléséhez három fôre és egy Pfeifer Ignácz emlékérem odaítéléséhez két fôre tett javaslatot.

Körtvélyessy Gyula a Mûszaki-Tudományos Bizottság elnökeként ismertette a Wartha Vince emlékérem odaítéléséhez a bizottság javaslatát a beérkezett pályázatok alapján.

A titkos szavazás eredményeként az Elnökség 1997-ben Than Károly emlékérmet adományozott

Dr. Náray-Szabó Gábornak, az MTA fôtitkárhelyettesének és

Dr. Bernáth Gábornak, a SZOTE tanszékvezetô egyetemi tanárának.

Az Elnökség Pfeifer Ignácz emlékérmet adományozott

Dr. Fehér Erzsébetnek, a Pannonplast Rt. elnök-vezérigazgatójának.

Az 1997. évi Wartha Vince emlékérmet az Elnökség

Balogh Máriának (Chinoin Rt.) adományozta.

Második napirendi pontként Banai Endre fôtitkárhelyettes, a Gazdasági Kabinet elnöke számolt be az eddigi tevékenységérôl és ismertette a kabinet javaslatait. A Gazdasági Kabinet (továbbiakban G. K.) célkitûzése az MKE gazdálkodásához olyan javaslatokat tenni, melyek a pénzügyi helyzetet stabilizálják és átláthatóvá teszik az 1998-as év tervezésénél. A G. K. javaslatai összefoglalva az alábbiak:

A G. K. beszámolóját követôen elhangzott hozzászólások megerôsítették azt az igényt, hogy külsô szakértô rendszeres felkérése indokolt a pénzügyi folyamatok kezelésére és az átláthatóság biztosítására. Az ügyrendi változtatásoknak 1998-ban folyamatosan kell megtörténniük annak érdekében, hogy a mûködéshez szükséges forgóeszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak.

Harmadik napirendi pontként az Egyebek között az Elnökség megszavazta Náray-Szabó Gábor felterjesztése alapján Simon Zeno temesvári egyetemi tanár tiszteletbeli MKE tagságát.

Az Elnökség jóváhagyta a Nemzetközi Diákcsere Mozgalom (IASTE) keretében évente egy külföldi diák egy hónapos Magyarországon tartózkodásának támogatását.

A Magyar Elválasztástudományi Társaság kiválása kapcsán kialakult viták, levelezések, nézeteltérések lezárásaként Harsányi László fôtitkár kifejtette, hogy az IB minden ôt megkeresô ügyet megtárgyal. A rendezvényekkel kapcsolatos kimutatások írásban minden szervezô részére rendelkezésre állnak és hozzáférhetôk.

Az Intézôbizottság ülése. Az Elnökségi ülést követôen az IB ülést tartott, amelyen a Preisich Miklós Közérdekû Kötelezettségvállalás Alapítvány kuratóriumaként döntést hozott az 1997. évi Preisich Miklós díjak, a Náray-Szabó István tudományos díj és az Egyesületi Kiváló Munkáért jutalmak odaítélésérôl.

Preisich Miklós díjat adományozott a kuratórium

Dr. Arany Sándornak a Biogal Gyógyszergyár Rt. vezérigazgatójának
Benczik Tamásnak a Richter G. Vegyészeti Gyár dorogi telepe igazgatójának
Venesz Antal a Grabocenter ny. igazgatójának

A kuratórium Náray-Szabó István Tudományos díjat, és 1997-ben elôször a vele járó emlékérmet Cordines Istvánnak adományozta. A tudományos díj átadására 1998-ban a Tudomány Napján került sor.

Az IB határozatot hozott arról, hogy a jövôben a konferencia szervezôk Nívódíjára pályázati kiírás történjen tetszési index megállapítása alapján, és ennek ismerete alapján hozza meg az IB a döntését.

Az 1997. évi egyesületi díjak indokolása, a díjazottak bemutatása

Than Károly emlékérem

Díjazott: Dr. Náray-Szabó Gábor (MTA fôtitkárhelyettes)

Dr. Náray-Szabó Gábor 1967-ben szerzett vegyészi diplomát az ELTE TTK-n, majd a CHINOIN kutatólaboratóriumában kezdett dolgozni. 1968-tól aspiráns, majd 1977-ig vendégkutató a BME kvantumelméleti kutatócsoportjában. 1978-tól a CHINOIN mûszaki könyvtárának, majd informatikai osztályának vezetôje. 1990--91-ben a BIONAVION Kft. ügyvezetôje. 1991-tôl az ELTE egyetemi tanára. 1973-ban védte meg kandidátusi, majd 1983-ban doktori disszertációját. 1990-ben az MTA levelezô tagjává, majd 1996-ban fôtitkárhelyettessé választották. Számos szakkönyv, cikk szerzôje, társszerzôje.

1973-ban az MKE Fizikai Kémiai Szakosztály titkárává, majd 1980-ban az MKE titkárává, az Elnökség tagjává választották. 1983-tól az Egyesület fôtitkára, 1990-97 között elnöke. 1989--92 között két ciklusban a MTESZ elnökévé is megválasztják, jelenleg is a MTESZ egyik alelnöke.

Kiemelkedô tevékenysége meghatározó volt az MKE elmúlt évtizedeiben. Az MKE közgyûlése 1997-ben tiszteletbeli társelnökké választotta.

Díjazott: Dr. Bernáth Gábor (SZOTE, tanszékvezetô egyetemi tanár)

Dr. Bernáth Gábor egyetemi tanár 1949 óta aktív tagja az MKE-nek. Kezdettôl résztvett a Szerves és gyógyszerkémiai szakosztály és a megyei szervezet munkájában. Számos egyesületi rendezvény szervezôje, elôadója.

1981-tôl az MKE Csongrád megyei szervezet elnöke, 1985-tôl az Elnökség tagja.

Gyümölcsözô együttmûködést épített ki a hazai és számos ország kutatóival. A kapcsolatok révén rendszeresen szervezett tudományos elôadásokat. A SZAB elnökségi tagjaként hatékony együttmûködést épített ki a két szervezet között.

A megyei szervezet rendszeres nagyrendezvényeire -- Kromatográfiás tanfolyam, Kémiai Elôadói Napok -- neves hazai kutatókat nyert meg elôadások tartására. Résztvett a "Kémia távlatai Magyarországon" kiadvány elkészítésével. Elévülhetetlen érdemei vannak a fiatal tehetségek felkarolásában mind munkahelyen, mind az MKE megyei szervezetében.

Pfeifer Ignác emlékérem

Díjazott: Dr. Fehér Erzsébet (elnök-vezérigazgató, Pannonplast Rt.)

Dr. Fehér Erzsébet 1962-ben diplomázott a BME-n, 1982-ben mûszaki doktori címet szerzett. Diplomájának megszerzése után a Taurus-nál dolgozik különbözô beosztásokban 1978-ig. Ettôl kezdve a Hungária Mûanyagipari V. (továbbiakban Pannonplast V. majd Rt.) vezérigazgatója, igazgatóságának elnöke. 1990--94 között a MAVESZ elnöke, majd alelnöke.

Az MKE elnökségének tagja, a Mûanyagipari Szakosztály elnöke.

Az MTA Ipargazdasági Bizottságának tagja.

Az elmúlt idôszakban irányításával a Pannonplast 17 önálló társaságból álló vállalatcsoporttá alakult. A részben külföldi tulajdonú, ill. 100%-os hazai vállalatok meghatározó beszállítói a hazai infrastruktúra fejlesztésének, az építô- és csomagolóanyag felhasználóknak.

A társaság részvényei szerepelnek a budapesti és más értéktôzsdéken. Fehér Erzsébet irányította azt a munkabizottságot, mely "A mûanyag-feldolgozó- és gumiipar alkalmazkodási lehetôségei és feladatai az Európa Uniós csatlakozásig" címmel készült el az ipari miniszter kérésére.

Náray-Szabó István tudományos díj

Díjazott: Cornides István

Cornides István az ELTE vegyészképzésében a fizika oktatójaként, gondolkodásra késztetô fizikai gyakorlatok szervezôjeként vett részt 1957 novemberéig a fizika iránt érdeklôdô vegyészelit formálásában. Tanítványai késôbb pályájukat meghatározó módon gyümölcsöztették a kreativitást szorgalmazó, Cornides Istvántól származó "fizikai ismereteiket".

Oktatói érdemei mellett, egyetemi évei alatt a hazai tömegspektrometriás kutatások úttörôje. Különösen a rádiófrekvenciás tömegspektrometriában ért el új eredményeket. Az egyetemtôl az ELTE TTK Forradalmi Bizottságának elnökeként végzett tevékenységéért eltávolítva a vegyiparban használt tömegspektrométerek beüzemeltetésében vált nélkülözhetetlenné. E munkássága során válik egyesületünk egyik tudományban és oktatásban egyaránt kiemelkedô aktivistájává.

A Nobel-díjas Békéssy György tanítvány Cornides István, sokáig teljesen kizárva az oktatásból, az Egyesületünkben megalakuló tömegspektrometriás szakcsoport szervezôjeként és szellemi atyjaként szerez elismerést és megbecsülést a magyar vegyésztársadalomban és külföldön egyaránt. A hetvenes éveit taposó tudós pedagógus fizikai erejét nem kímélve, rendkívül kedvezôtlen közlekedési viszonyok mellett még ma is átjár Nyitrára, hogy az ottani fôiskolán a tanárképzôs hallgatók fizikai-kémia oktatásáról magyar nyelven gondoskodjék.

Preisich Miklós díj

Díjazott: Dr. Arany Sándor (vezérigazgató, BIOGAL Gyógyszergyár Rt.)

Dr. Arany Sándor 1962-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a BME-n és kezdett dolgozni a BIOGAL-ban, ahol gyakornok, fômûvezetô, üzemvezetô. 1969--76-ig a KLTE Alkalmazott Kémiai Tsz. adjunktusa, 5 évig tanszékvezetô-helyettes\-ként tevékenykedik. Itt jól hasznosította üzemi tapasztalatait, 1971-ben doktorál. 1976-tól újra a BIOGAL-ban dolgozik, mûszaki tanácsadó, 1979--92-ig mûszaki vezérigazgató. Ezen idôszakban épül és kezdi el mûködését a világbanki támogatással a korszerû gyógyszergyártó üzem. Jelentôsen fejlôdik az alapanyaggyártó üzem is. 1992-ben Eötvös L. díjat kap. 1992-tôl vezérigazgató. Részt vesz a gyár privatizációjában, ügyelve a gyár szakmai kultúrájának megmentésére.

Részt vesz a szakmai közéletben, 1977--80 között a DAB Gyógyszer és Vegyip. Munkabizottság titkára, 1980-tól az MKE Hajdú-Bihar megyei Szervezete vezetôségi tagja, majd elnöke 1991-ig.

Díjazott: Benczik Tamás (igazgató, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Fióktelepe, Dorog)

Benczik Tamás 1968-ban szerezte vegyészmérnöki oklevelét a Veszprémi Egyetemen. 1976-tól a dorogi gyár dolgozója, 1989-tôl igazgatója.

Korábban termelésirányító, üzemvezetô, fermentációs és szintetikus szakterületen. Számos újítás és találmány szerzôje. Tevékenységét minden területen felelôsséggel, szakszerûen végzi. Kiemelt fontosságot tulajdonít a környezetvédelmi kérdéseknek, amelyek megvalósítását hatékonyan támogatja.

Az MKE munkájában aktívan részt vesz, mûködését segíti. 1990-tôl az MKE üzemi csoport elnöke.

Díjazott: Venesz Antal (ny. igazgató, Grabocenter)

Venesz Antal 1960-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet a BME-n. Szakmai pályafutását a gyôri GRA\-BO\-PLAST-nál kezdte és ott is fejezte nyugdíjba vonulásakor 1996-ban. Számos munkakörben dolgozott, telepvezetô, fejlesztési fômérnök, gyártásvezetô, vezérigazgató-helyettes.

Az 1990-es Rt. alakulásánál alelnök, majd a Grabocenter Vagyonkezelô és Szolgáltató V. igazgatójaként a felszámolás befejeztével ment nyugdíjba. A cégnél alapvetô feladatai közé tartozott a szakmai munkája mellett a kapcsolattartás a szakmai és társadalmi szervezetekkel. Az MKE Gyôri Városi Szervezetének alapító tagja és titkára is volt huzamos ideig. Egy cikluson át a Magyar Mûanyagipari Szövetség alelnöke is volt.

A Mûanyag és Gumi szerkesztôbizottságának tagja 1996-ig.

Wartha Vince emlékérem

Díjazott: Bakonyi Mária (Chinoin Rt. Kémiai Fejlesztési Laboratóriumának vezetôje)

Vezetésével és aktív részvételével olyan új, ipari eljárást dolgoztak ki MENAM elôállítására, amely teljes mértékben kielégítette a SANDOZ igényes minôségi követelményeit. Az ipari fejlesztést végzô csapat a laboratóriumi mérettôl az üzemi megvalósításig több bonyolult kémiai, technológiai és analitikai kérdést oldott meg; a heterogén fázisú klórmetilezési lépés optimalizálását és a klórmetilezett intermedier közvetlen felhasználását az aminálási lépésben; a vizes közegû fázistranszfer katalizált aminálást és extraktív tisztítást; az egyes lépések analitikai követését, a nagy feleslegben alkalmazott metilamin regenerálását és visszaforgatását. Az eredeti laboratóriumi eljáráshoz viszonyított fejlesztések -- mûveleti optimalizálás, anyagköltség csökkentés (20\%), munkaóra csökkentés (35--40%) -- üzemi realizálása jelentôsen javította a gyártás gazdaságosságát és 65\%-kal növelte az üzem kapacitását.

A jelentôs gazdasági eredmények mellett a fejlesztést végzô csapat érdeme az üzemi technológia biztonságtechnikai, üzemegészségügyi és környezetvédelmi szempontból kedvezôbb kivitelezése is.

(Az indoklás szövegét a témáról a Magyar Kémikusok Lapja 1988. januári számban az 52. oldalon megjelent szöveg helyreigazításaként közöljük újból.)

Az 1997. évi Egyesületi Kitüntetések átadása. A kitüntetések átadására 1997. december 17-én ünnepélyes Elnökségi ülés keretében került sor. A jó hangulatú, kedves, szubjektív hangvételû összejövetelen az egyesületi díjakon felül Kiváló egyesületi munkáért jutalomban részesültek az alábbiak:

Dr. Szepesváry Pál, Analitikai Szakosztály
Dr. Gyenge Rózsa, Analitikai Szakosztály
Scheuring Imre, Biztonságtechnikai Szakosztály
Décsei Julianna, Kémiatanári Szakosztály
Szabó Miklós, Kémiatanári Szakosztály
Dr. Kôrös Endréné, dr. Fraknói Veronika, Kolloidkémiai Szakosztály
Koltainé Jutasi Erna, Korróziós Szakosztály
Dr. Lehoczky László, Mûanyagipari Szakosztály
Gyovai József, Borsod megyei szervezet
Dr. Galbács Gábor, Csongrád megyei szervezet
Dr. Nagy Sándor, Zala megyei szervezet
Szekeres Gábor, Magyar Kémikusok Lapja

1998. évi nagyrendezvény naptár. Elkészült Egyesületünk 1998. évi nagyrendezvény naptára, amelyet a mellékelt táblázat tartalmaz. ( 1. táblázat)

1. táblázat

1998. évi nagyrendezvénynaptár

A rendezvény neve A rendezvény helye A rendezvény idôpontja
Analitikai Ankét Budapest január 21.
Kromatográfiás Tanfolyam Szeged január 28--30.
Sárospataki Diák Vegyész Napok Sárospatak április 17--18.
Környezetvédelmi kérdések az EU-ban
(ETECI '98)
Budapest május 4--6.
6. Nemzetközi Magnézium Kongresszus Budapest május 13--16
Mûanyagok és Kompozitok a Korrózióvédelemben Sopron május 13--15.
Biztonságtechnika '98 Siófok május 18--20.
Komplexkémiai Kollokvium Paks május 27--29.
Borsodi Vegyész Napok Miskolc június 3--10.
Nemzetközi Kromatográfiás Szimpózium
(ACE 98)
Szeged június 18--20.
1. Európai Kémiatanári Konferencia (ECCE) Budapest augusztus 25--29.
IX. Tihanyi Radiokémiai Szimpózium Tata augusztus 29. -- szeptember 3.
VII. Európai Termoanalitikai és Kalorimetria Szimpózium
(ESTAC 7)
Balatonfüred augusztus 30. -- szeptember 4.
Spektrokémiai Konferencia Budapest szeptember 1--5.
Ôszi Radiokémiai Napok október
Kemometria október
Ifjú Kémikusok XX. Konferenciája Szeged október

B. E.-né


Vissza