A magyar vegyipar és kémiatudomány


BEMUTATJUK -- BEMUTATKOZIK

A Mûszéntermelô Vállalattól a Carbosint Kft.-ig

Az 1980-as évek végén az ország a gazdasági-társadalmi átalakulások, a különbözô névvel illetett privatizációk korát élte. Ezek a változások a Mûszéntermelô Vállalatot sem kerülték el.

1989-ben az angol Morganite cég, mely korábban szoros kereskedelmi kapcsolatban állt a vállalattal, teljes körû kivásárlási szándékkal jelentkezett az ÁVÜ-nél. Egy ilyen tranzakciót megelôzô szükséges elôkészületek megtörténtek, bár a vevô és az ÁVÜ közti tárgyalások csak lassan folytak. A végleges szerzôdés aláírása elôtt -- 1991 októberében -- azonban hirtelen és gyökeresen megváltozott a helyzet. "Közép-kelet európai piaci elképzeléseinkbe jelenleg nem illik bele a Mûszéntermelô Vállalat megvásárlása" -- írta az angol fél.

Kényszerhelyzetben az ÁVÜ mást nem tehetett, mint a leendô külföldi tulajdonos elképzeléseit tükrözô vagyonmérleg alapján 1992. január 1-jével egyszemélyes Kft.-t alapított. Az új cég teljes körû jogutódja lett a vállalatnak, és már az alapítás pillanatában tetemes veszteséggel kezdte meg mûködését.

Megjegyzendô, hogy az angol cégtôl kialkudott vételár egy része fedezte volna a fenti adósságokat, melyek az elôzô vezetés hanyag, illetve a pénzügyi elôírásokat szándékosan megsértô tevékenysége folytán keletkeztek.

A Mûszén Kft. mindent elkövetett, hogy az örökölt tartozásokat -- több évre átütemezve -- törlessze, de megállapodás végül is nem született. Még az új társaság cégbejegyézse meg sem történt, amikor az APEH mint legnagyobb hitelezô 1992 februárjában felszámolási eljárást kezdeményezett.

Az egyeztetések sokáig elhúzódtak, maga a felszámolás 1994 szeptemberében kezdôdött, és a maradék vagyon eladása 1996. szeptember 30-án történt meg. Eddig az idôpontig a Mûszén Kft.-nél a termelés folyamatos volt, a cég aktuális fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, semminemû újabb tartozása nem keletkezett (kivéve a korábbiakra rakódó késedelmi pótlékot).

A társaság mûködôképességére jellemzô, hogy a felszámolási eljárás teljes ideje alatt évente hozzávetôlegesen 20%-os bérfejlesztést, és minden évben 13. havi fizetést tudott biztosítani dolgozóinak.

A részleges területvesztést azonban nem tudta elkerülni: a felszámoló eladta az egyik vidéki telephelyet, ahol a termelés már amúgy is szünetelt; továbbá a központi telephelyen az addig is meglevô bérlôk birtokába jutottak az általuk bérelt területek.

A cégnél a munkavállalók közül leépítés miatt senki sem került az utcára, mivel a létszámproblémát korkedvezményes nyugdíjazással és belsô munkaszervezéssel oldották meg. Ezekben a különösen nehéz években az embereknek anyagilag és erkölcsileg a felszámolás nehézségeit nem kellett úgy megismerniük és megtapasztalniuk, mint egy tényleges megszûnésre ítélt munkahelyen.

1996. október 1-jével a felszámolt társaság eszközeit és megmaradt ingatlanait a Carbosit Kft. vásárolta meg, mely teljes egészében hazai magánszemélyekbôl áll. Az új tulajdonos tovább mûködtette a gyárat, a dolgozókat pedig munkáltatói jogutódlással átvette. A privatizáció során sem került sor a munkavállalói létszám leépítésére, a munkaviszony jogfolytonosságát munkaszerzôdés garantálja.

Az elmúlt években -- a lehetôségek határain belül -- a beruházások, felújítások terén is történtek elôrelépések. Új termelô-berendezések szolgálnak arra, hogy új termékekkel lehessen megjelenni az egyre bôvülô piacokon.

A társaság hagyományos gyártmányai:

Új profilok:

A kereskedelmi tevékenység három csatornán keresztül történik:

Termékeik alapanyagául a vevôi igényeknek legjobban megfelelô hazai vagy import anyagok szolgálnak. A cég a magyar piac számára elviselhetô árszinten szállít; egyedi, speciális megrendeléseket is elvállal a gazdasági ésszerûség határain belül. A közvetlen export részaránya viszonylag alacsony értékû. Gyártmányaik azonban -- jellegüknél fogva -- beépülnek más hazai gyártók exportra készülô termékeibe, így a tényleges arány valójában jóval magasabb.

A társaság 1998-ban kívánja elkezdeni a minôségbiztosítási rendszer kialakítását, ettôl is remélve mind a vásárlói bizalom, mind pedig a vásárlói volumen növekedését.

dr. Bujtás László


Vissza