Egyesületi élet


Beszámoló rendezvényekrôl

l. Európai Kémiaoktatási Konferencia
(Budapest, 1998. augusztus 25-29.)

Ez év augusztus végén a Budapesti Mûszaki Egyetem adott otthont az 1. Európai Kémiaoktatási Konferenciának. Ezt az új konferenciasorozatot, amelynek elsõ rendezvényére a Magyar Kémikusok Egyesületének szervezésében került sor, az Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége (Federation of European Chemical Societies, FECS) megalakulásának idén a 25. évfordulóját ünneplõ Kémiaoktatási Osztálya kezdeményezte. Az ötlet abból a felismerésbõl fakadt, hogy míg a módszertani kutatások legújabb eredményeirõl a szakemberek be tudnak számolni a kétévente megrendezett konferenciákon (European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE), addig a kémiaoktatás gyakorlati kérdései nem kapnak nemzetközi fórumot. A Szervezõbizottság ezekkel a gondolatokkal indította útnak az elsõ körlevelet, a címzettek a közép- és felsõszintû oktatás szakemberei voltak. A szép számú jelentkezés azt igazolta, hogy van igény egy ilyen kezdeményezésre és a visszajelzések arra utaltak, hogy a résztvevõk nagy várakozással tekintenek a konferencia szakmai programjára.

A konferencia szakmai programjában neves, meghívott elõadók által tartott plenáris elõadások, szemináriumok, poszter szekció, multimédiás bemutatók és szakmai kiállítás szerepeltek. A Tudományos Bizottság elõzetesen a következõ témákra tett javaslatot:

– tantervfejlesztés és az alaptantervek harmonizálása;
– probléma-megoldási technikák a kémiaoktatásban;
– elektronikus és multimédiás megközelítések a kémiaoktatásban;
– a kémia tanítása nem-kémikus hallgatóságnak;
– új ötletek a laboratóriumi munkában és az elõadási demonstrációkban;
– a tudománytörténet szerepe a tantárgy oktatásában.

 A Tudományos és Szervezõbizottság ennek megfelelõen kérte fel a plenáris elõadókat és csoportosította a szemináriumi elõadásokat. A plenáris elõadásokra a szakterület egy-egy neves szakemberét kérték fel; közöttük üdvözölhettük többek között Dr. A. Ashmore-t az Angol Királyi Kémiai Társaságtól, Prof. Charpentier-t Franciaországból, Prof. Leenson-t a Moszkvai Állami Egyetemrõl és Prof. Szabadváry Ferenc akadémikust. A konferenciának külön rangot adott, hogy annak keretében hangzott el a FECS 1998. évi reprezentatív elõadása Dr. Alex Johnstone professzortól (Glasgow-i Egyetem, Skócia) “A kémiai módszertani kutatás, mint a megújítás logikai alapja” címmel. Érdekes színfoltja volt a konferenciának Prof. Bernd Ralle professzor kísérleti bemutatója (Dortmund-i Egyetem, Németország), amelynek során újszerû demonstrációs kísérleteket láthattunk a katalízis témakörébõl.

A közel hetven szemináriumi elõadás nyolc tématerület között oszlott meg; a fent említett hat tématerület mellett a mikropreparatív laboratóriumi technikákról, vagyis angolról történõ tükörfordításban a “zöld”, azaz környezetbarát kémiáról és az európai kémiai tematikus hálózatról hallhattunk érdekes szemináriumi programot.

A mintegy 110 poszter bemutatásához a 23 kiállító szolgáltatott kellemes és üde szakmai hátteret. E nagyszámú poszter közül közel hatvanat állítottak ki a külföldi résztvevõk, mintegy 50 származott hazai kollegáktól, további tíz – magyar és külföldi vegyesen – multimédiás, vagy modellekkel szemléltetett bemutatóként gazdagította a látnivalókat.

A szervezõk egyik alapvetõ törekvése az volt, hogy minél több hazai kollegát sikerüljön bevonni a nemzetközi programba. Ezért a nemzetközi konferenciával egy idõben és helyen került sor a hagyományos XVIII. Magyar Kémiatanári Konferencia rendezvényeire ügyelve arra, hogy a speciálisan hazai problémákkal és kérdésekkel foglalkozó szekciók mellett maradjon lehetõség a nemzetközi program látogatására. A plenáris elõadásokon szinkron tolmácsolással igyekeztünk elõsegíteni a minél pontosabb szakmai megértést, a szemináriumokon fordítói segédlet tájékoztatta a kémia módszertan angol nyelvû szakkifejezéseiben kevésbé járatos hallgatóságot. A poszter szekció viszont kiváló alkalomnak bizonyult a tapasztalatok közvetlen kicserélésére és a személyes szakmai kapcsolatok kialakítására.

A több, mint 30 országból érkezõ, mintegy 130 külföldi és 200 hazai résztvevõvel lezajló konferencia – az egyre szaporodó pozitív visszajelzések alapján – szakmai tartalmát és szervezési színvonalát tekintve hasznosnak és igen eredményesnek tekinthetõ, amely szilárd alapot teremtett egy új kezdeményezéshez.

A FECS Kémiaoktatási Osztályának szakmai pártfogásával szervezett konferenciák következõ rendezvényére, az V. ECRICE-re, 1999-ben a görögországi Ioannia-ban kerül sor, ezt követi 2001-ben a mostani kezdeményezés folytatása. Ennek helyszínérõl még nem döntött a FECS Budapesten ülésezõ Kémiaoktatási Osztálya, azonban komoly lehetõségként merült fel a Leuven-i Egyetem Belgiumban.

Szepes László


Vissza