A magyar vegyipar és kémiatudomány


Ö S S Z E F O G L A L Á S O K

Kovács András: Új eredmények a kenõanyag-adalékok kutatásában, alkalmazásában, Beszámoló a Sopronban 1997. május 21–23. között tartott nemzetközi konferenciáról

Az Adalékok ‘97 nemzetközi konferencia elõadásai elsõ megjelenésben adtak számot az üzem- és kenõanyagok, kõolaj-feldolgozó technológiák adalékainak kutatási, gyártási, alkalmazási kérdéseirõl. E beszámolónak az a célja, hogy felvillantsa a tématerületeket és az azok közti összefüggéseket, hogy összefoglalja a legfontosabb megállapításokat, hogy útmutatóként szolgáljon, eligazítson a további vizsgálódásban. A kõolajfinomítás, adalékszintézis, analitikai módszerek, kenõanyagok és kenõanyag adalékok, valamint üzemanyag adalékok fejezetekre tagolt beszámolókból nyilvánvalóvá válik, hogy a legfontosabb a teljesítmény javítása és a környezet- és egészségvédelem garantálása.

 [Magy. Kém. Lapja 53, 459 (1998)]

 

Máté László: A vegyifegyver–tilalmi egyezményrõl 

Az 1997-ben életbelépett vegyifegyver tilalmi egyezmény megtiltja a vegyifegyverek használatát, valamint gyártását és elrendeli a meglévõ készletek és termelõ üzemek megsemmisítését.

Az egyezmény a tilalmon kívül kötelezi a részes államokat arra, hogy nyilatkozzanak azokról a vegyületekrõl és velük kapcsolatos létesítményekrõl, amelyek az egyezményben vegyifegyverként vagy azok prekurzoraiként szerepelnek.

A hágai székhelyû Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és a magyar nemzeti hatóság, a Vegyi és Biológiai Fegyvertilalmi Iroda helyszíni ellenõrzéseken keresztül gyõzõdik meg a nyilatkozatokban szereplõ adatok valódiságáról és az egyezmény betartásáról.

Ez az egyezmény egy fontos eszköze a leszerelésnek, hogy megszabaduljunk a tömegpusztító fegyverekrõl.

 [Magy. Kém. Lapja 53, 466 (1998)]

 

Szalontai Gábor: A szilárdfázisú NMR alkalmazási lehetõségei

A közlemény a multinukleáris szilárdfázisú NMR vizsgálatok alapvetõ kérdéseit foglalja össze az elmúlt évtized fejlõdésének tükrében és a legfontosabb alkalmazási területekrõl mutat be néhány példát.

A szilárd fázisban létezõ irányfüggõ dipoláris, kvadrupoláris, kémiai árnyékolás valamint skaláris csatolási kölcsönhatásokat ismerteti a spektrumra gyakorolt hatásuk szempontjából és ezekkel párhuzamosan azokat eljárásokat, amelyekkel szilárdfázisban is megközelíthetõ a folyadékfelvételek esetén tapasztalt felbontás, illetve azokat, amelyekkel kinyerhetõk a szilárdfázisú felvételek többletinformációi is.

Az alkalmazási példákat a fémorganikus kémia, a polimerkémia, a zeolitkutatás és a kémiai katalízis területérõl veszi.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 469 (1998)]


Prof. J. Ray Bowen: Vegyészmérnökképzés I. A mérnökképzésrõl általában. Alkalmazkodás a XXI. század kihívásaihoz

Az Elsõ Vegyészmérnöki Kongresszuson Firenzében elhangzott elõadás elsõ része a világgazdaság vegyiparában bekövetkezett változásból (nagyobb hozzáadott értékû folyamatok felé való elmozdulás) kiindulva bírálja általában a jelenlegi mérnökképzést. Ismerteti a végzõs mérnökhallgatókkal szembeni követelményeket és felhívást közöl a XXI. század kihívásainak megfelelõ mérnökképzésre, majd bemutatja az ennek megfelelõ mérnöki bachelor-képzés holisztikus modelljét.

 [Magy. Kém. Lapja 53, 480 (1998)]

 

Bokros Zsuzsa: Multi Component software alkalmazása kétkomponensû gyógyszerkészítmény UV-spektrofotometriás hatóanyagtartalom-meghatározására 

A közleményben a Varian Cary 1E spektrofotométer multikomponens mérésre alkalmas software-ének elméletét ismertetjük, valamint kétkomponensû – paracetamolt és koffeint különbözõ arányban tartalmazó – oldatok koncentráció-meghatározásának menetét, a kapott eredményeket (módszer és mûszer pontossága) és a mérés során alkalmazott paramétereket. 

[Magy. Kém. Lapja 53, 484 (1998)]

 

Czermann János: Üzemtechnika 

Az “Újdonságok az ACHEMA ‘97-en” címû sorozat koncepciójának megfelelõen a megjelölt témakörben hûtõvízrendszer tisztítására, rozsdamentes acélberendezések üzemi tisztítására, gyári hûtõvízáramok biztonságának növelésére, hûtõvíz ózonos kezelésére és kétfázisú hõátadás javítására mutat be újszerû megoldásokat. 

[Magy. Kém. Lapja, 53, 487 (1998)]

 

Bacskai Antal – Csizinszky László: Csõkötegek károsodása, állapotértékelõ vizsgálata 

A hõcserélõk, hûtõk, kondenzátorok különféle anyagú, konstrukciójú csõkötegeit többféle, korróziós, eróziós-korróziós folyamat károsíthatja. A következmények: nem megfelelõ üzemelési megbízhatóság, élettartam, üzemzavar, váratlan leállás, s jelentõs gazdasági veszteség. A korszerû karbantartás a nagyleállási, állapotértékelési ciklusidõket hosszabbítani igyekszik jelentõs költség megtakarításokra törekedve. Ehhez korszerû, termelékeny diagnosztikai, állapotellenõrzési vizsgálati módszerekre és mûszerekre van szükség. Ilyen az általunk alkalmazott gyenge elektromágnesezéses “távolmezõs” vizsgálattechnika, amely jól hasznosítható az energetika, a vegyipar, az olajipar, petrolkémia, s az élelmiszeripar csõköteges készülékeinek, szerkezeti részeinek (pl. dobos kazánok) állapotértékelésére. 

[Magy. Kém. Lapja, 53, 494 (1998)]


Vissza