Dr. Nikolics Károly 80 éves

Dr. Nikolics Károly a Magyar Gyógyszerész Társaság kimagasló egyénisége, aki nevét szakmai mûködésével és aktivitásával beírta a vegyésztársadalom évkönyvébe is, ez év augusztusában töltötte be 80. életévét.

Dr. Nikolics Károly Sopronban született 1918-ban, gyógyszerész családból. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet 1940-ben, majd ezen egyetem Szerves- és Gyógyszerészi Kémiai intézetében készítette el kémiai tárgyú doktori értekezését. Közben az intézet tanársegéde lett.

A háború után édesapja megrendült egészségi állapota miatt átvette a családi gyógyszertár vezetését, így visszakerült szülõvárosába, Sopronba. Családjával (gyógyszerész feleségével kötött házasságából három gyermekük született) itt telepedtek le. A gyógyszertárak államosítása után egy másik helybeli gyógyszertár vezetõjévé nevezték ki, ami magas szintû fejlesztési tevékenysége folytán az Egészségügyi Minisztérium kísérleti gyógyszertára lett. Tudományos tevékenységét, kísérleti munkáit Sopronban is folytatta. Mikroanalitikai tárgyú értekezésével elõször kandidátusi fokozatot szerzett. Majd hazai s részben külföldi intézetekkel való együttmûködése révén a gyógyszeranalitika és a krisztallográfia határterületével foglalkozott. Ennek alapján 1977-ben a gyógyszerészeti tudomány doktora fokozatot érte el. 1978-ban címzetes egyetemi tanár lett. Tudományos publikációi: 9 könyv, ill. továbbképzõ kiadvány, 150 tudományos közlemény.

Hosszú pályafutása alatt számos gyógyszerészeti szervezetben végzett tevékenységet, hogy csak a legfontosabbakat említsük, az MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottsága elnöke, a TMB II. sz. Kémiai Szakbizottságának tagja, a MTA-Eü. Min. Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottság tagja, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos elnöke 1982–1991. Energiájából és szakmaszeretetébõl azonban jutott a kémikusoknak is.

1955-ben kezdeményezésére alakult meg a Magyar Kémikusok Egyesülete Helyi Csoportja. Nikolics Károly kezdettõl fogva mint vezetõségi tag, majd titkár, késõbb mint elnök mûködött. A Csoport öszszefogta az egyetem Kémiai Tanszéke oktatóit, az üzemekben mûködõ vegyészeket, gyógyszerészeket, kémia szakos tanárokat. A Csoport eredményes munkáját jelzi, hogy továbbképzõ sorozatokat rendezett részben vendégelõadókkal, részben helyi szaktekintélyekkel. Egyesületünk Soproni Csoportja ebben az idõben, de még ezt követõen is nagyon hosszú ideig azzal tûnt ki, hogy bebizonyította: jelentõs ipari és nem nagy számú szakmai háttér nélkül is lehet élénk és színvonalas egyesületi munkát szervezni. Más MTESZ tagegyesületekkel, a Magyar Gyógyszerészeti Társasággal, néha orvosokkal is közös elõadóüléseket szerveztek határterületi témakörökbõl. A város vonzáskörzete tudományos tevékenységét azzal is erõsíteni tudták, hogy felmérték az egyes munkahelyek szakkönyvtárait és mûszerparkját. így hasznos együttmûködések alakultak ki. A kihelyezett elõadóülések is ezt a célt szolgálták.

Amikor Pungor Ernõ veszprémi professzorként elindította a dunántúli kémikus csoportok együttmûködését, ebbe a soproni csoport is aktívan bekapcsolódott. Sopronban több ízben rendeztek országos Vegyészkonferenciát, Dunántúli analitikai Konferenciát, valamint egyes szakosztályok vándorgyûléseit. Ezzel is erõsödött a Nikolics Károly által kezdeményezett “Sopron konferenciaváros” akció.

Dr. Nikolics Károly különbözõ kitüntetésekben részesült. A Magyar Kémikusok Egyesülete Than Károly emlékérmét kapta, a Dunántúli Analitikai Díjat, valamint MTESZ-díjat.

Dr. Nikolics Károlynak, kedves Karcsi barátunknak e szép kerek évfordulón szívbõl gratulálunk, és további életéhez sok boldogságot és jó egészséget kívánunk.

Isten éltessen!

Sz. G.


Vissza