Jöns Jakob Berzelius
(1779–1848)

A XIX. század elsô felében alig akadt olyan vegyész, aki Berzeliusnál nagyobb hatást fejtett volna ki a kémiára. Berzelius alapvetô fontosságúnak tartotta az atomelmélet és az általa kidolgozott elektrokémiai elmélet megalapozását és kiterjesztését a kémia minden területére.

Kiváló analitikusként számos vegyület összetételét meghatározta; igazolta az állandó és többszörös súlyviszonyok törvényét. Relatív atomtömegeket tartalmazó táblázata, amelyet 1826-ban állított össze, a mai értékekkel csaknem egyezô eredményeket tartalmaz. Berzelius adatai helyett azonban az 1860-as évek végéig a vegyészek az ekvivalens súlyokat használták: csak ekkor fogadták el – Cannizzaro munkája nyomán – Avogadro hipotézisét és az atom–molekula elméletet.

Berzelius elsô vizsgálatai közé tartozott a különbözô sók elektrolízisének tanulmányozása. Kísérleteit egy svéd bányatulajdonossal, William Hisingerrel végezte. Bár nem dolgozott többé ezen a területen, elektrokémiai (dualista) elmélete sokáig töltött be fontos szerepet a kémiában.

Azokat a vegyjeleket, amelyeket 1813-ban javasolt elôször, kisebb változtatásokkal ma is használjuk. Az elemek meghatározott relatív tömegeit képviselô Berzelius-féle vegyjelek elôsegítették, hogy a kémiai gondolkodás az anyag atomos felépítését tükrözze.

Berzelius számos eredménye közé tartozik a cérium, a tórium, a szelénium felfedezése, a szilícium, a titán és a cirkónium izolálása. Ô használt elôször a laboratóriumban például szûrôpapírt, gumicsövet, kémcsôállványt, osztott pipettát. Sok új módszert vezetett be a kémiai elemzésben, jelentôsen növelte a mennyiségi és minôségi elemzések pontosságát. Tôle származik – többek között – az izoméria, az allotrópia, a katalízis, a protein elnevezés.

Tankönyve, a "Lärbok i Kemien" elsô kötete 1808-ban jelent meg. Több nyelvre lefordították, az egyik legfontosabb kémiakönyvként tartották számon. Hosszú ideig évente összefoglalta a kémia új eredményeit; munkáját németül is kiadták – elsôsorban Wöhler fordításában – Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften címmel.


Vissza